Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Luty 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 548 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIV/1195/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Pomorska" w Bydgoszczy
2018 549 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIV/1199/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (1)
2018 550 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIV/1201/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe
2018 551 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LIV/1203/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2018 552 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 792/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu w 2018 r.
2018 553 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 793/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.
2018 554 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 804/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Trasy Średnicowej oraz terenów położonych w rejonie ulic: Chrobrego, Polnej i Wschodniej w Toruniu.
2018 555 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
2018 556 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiewo
2018 557 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 558 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/18 Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2018 559 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLI/5/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sadki dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 560 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLI/4/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 561 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/888/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2018 562 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/883/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią”
2018 563 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/889/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2018 564 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/885/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 565 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/887/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2018 r. sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nakło nad Notecią dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nakło nad Notecią oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 566 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/840/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Długa, Potulicka i Rudki w Nakle nad Notecią
2018 567 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 568 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym
2018 569 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 570 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 571 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2018 roku
2018 572 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 573 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/482/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" z wybranych drzew z terenu gminy Żnin
2018 574 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/483/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2018 575 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/484/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin.
2018 576 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/485/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 577 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/487/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 578 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 579 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat i prowadzonym przez gminę punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 580 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg gminnych
2018 581 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do kategorii dróg gminnych
2018 582 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 583 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jeżewo
2018 584 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Jeżewo
2018 585 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jeżewo
2018 586 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2018 587 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Jeżewo
2018 588 2018-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2018 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN MIĘDZYGMINNY OŚRODEK OPIEKUŃCZY W PRUSZCZU z dnia 22 stycznia 2018 r. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN MIĘDZYGMINNY OŚRODEK OPIEKUŃCZY W PRUSZCZU w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu
2018 589 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 66/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2018 590 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 67/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 591 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 68/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2018 592 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 69/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.
2018 593 2018-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 594 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2018 595 2018-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 596 2018-02-01 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.56.2017.2018.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 stycznia 2018 r. Decyzja Nr OPO.4210.56.2017.2018.ASI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
2018 597 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 598 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 599 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany powierzchni użytków ekologicznych na terenie obrębu ewidencyjnego Lipinki, Leśnictwo Bursztynowo
2018 600 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stolno na lata 2018 - 2021
2018 601 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/388/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 602 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXX/387/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/331/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia trybu, kryteriów i zasad przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski za ich osiągnięcia
2018 603 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.
2018 604 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 474/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 605 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Jeżewo Nr XXXVIII/287/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 606 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 607 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 608 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lisewo.
2018 609 2018-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 610 2018-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mogileńskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. z dzialalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2017
2018 611 2018-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.
2018 612 2018-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018–2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu.
2018 613 2018-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku.
2018 614 2018-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 10/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/194/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od dnia 28 grudnia 2017 do 31 grudnia 2018 r.
2018 615 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr I/2/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLIV/315/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2018 616 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr I/1/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXIX/296/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2018 617 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVI/205/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 618 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLII/350/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 619 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLII/351/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 620 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr 350/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 621 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/304/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Więcbork
2018 622 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/481/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 623 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/486/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości.
2018 624 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest organem rejestrującym
2018 625 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Chełmża dla publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2018 626 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/18 Rady Gminy Choceń z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 627 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu " Honorowy Obywatel Gminy Rogowo " oraz określenia zasad i trybu jego nadawania
2018 628 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Rogowo jest organem rejestrującym, trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
2018 629 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 630 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 631 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/257/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 632 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/178/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Ciechocin) dla osób pozbawionych schronienia, w tym osób bezdomnych
2018 633 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/180/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 634 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/181/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 635 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Świekatowo
2018 636 2018-02-05 ANEKS Aneks nr 3/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 listopada 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 637 2018-02-05 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 24 listopada 2014r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim w sprawie powierzenia prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadania publicznego w zakresie wydawania kart parkingowych
2018 638 2018-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2017,
2018 639 2018-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/20/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 640 2018-02-05 Informacja Informacja nr 1/2018 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 1 lutego 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 roku położonych na obszarze Gminy Gostycyn
2018 641 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI-103/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nieszawa
2018 642 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
2018 643 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/553/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2018 644 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/554/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018 645 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 646 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2018 647 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018
2018 648 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/18 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/217/17 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck
2018 649 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/18 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Koneck
2018 650 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/367/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kcynia.
2018 651 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/369/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kcyni
2018 652 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LIX/489/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 653 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LIX/493/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
2018 654 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LIX/499/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 655 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 656 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 657 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI 205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 658 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 659 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 660 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernikowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 661 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka przez osoby prawne inne niż Gmina Bartniczka lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 662 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Bartniczka dla uzdolnionych sportowców
2018 663 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 4.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok
2018 664 2018-02-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2124 C w miejscowości Golub-Dobrzyń
2018 665 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.10.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 666 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 667 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 668 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 669 2018-02-06 Informacja Informacja nr OPO.4110.25.2017.2018.ASp, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lutego 2018 r. informacja Prezesa URE z dnia 2 lutego 2018 r. o decyzji nr OPO.4110.25.2017.2018.ASp. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla firmy INFRATECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie
2018 670 2018-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/267/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich
2018 671 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Złotniki Kujawskie na lata 2018 - 2021
2018 672 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.13.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 673 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 674 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Radzyniu Chełmińskim.
2018 675 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie
2018 676 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatków energetycznych
2018 677 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miasto Chełmno jest organem rejestrującym.
2018 678 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów oświatowych przy gminnych jednostkach budżetowych.
2018 679 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 680 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 681 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2018 682 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 683 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Płużnica w latach 2018-2022
2018 684 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.4.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
2018 685 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.190.2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialne.
2018 686 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/3/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy-miasto Grudziądz
2018 687 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/7/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, przedszkoli specjalnych, przedszkoli integracyjnych, szkół, szkół integracyjnych i placówek, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organem rejestrującym oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 688 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i  wykorzystania
2018 689 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 252/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo
2018 690 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2018 691 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/254/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 692 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gniewkowo
2018 693 2018-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2017
2018 694 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/273/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/162/09 Rady Miasta Kowala z dnia 22.04.2009 r. sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 695 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XL/269/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 696 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/7/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 697 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 162/387/2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 698 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/18 Rady Gminy Radomin z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 699 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 700 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 701 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 702 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 703 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2018
2018 704 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 299/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz ich wysokości.
2018 705 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 302/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 706 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 707 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 708 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty.
2018 709 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (1)
2018 710 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 285/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2018 711 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2018 roku na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2018 712 2018-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 30 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budzetu na rok 2018
2018 713 2018-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 714 2018-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Tucholskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2018 roku.
2018 715 2018-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Tucholskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2018 roku.
2018 716 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach
2018 717 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2018 718 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/6/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania .
2018 719 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 720 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Świecie – ul. Laskowicka.
2018 721 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej (gr. powiatu) Serock – Łowin.
2018 722 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1266C Błądzim – Pruszcz – Zbrachlin.
2018 723 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Błądzim – Drzycim – Laskowice.
2018 724 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Osie – Warlubie.
2018 725 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko.
2018 726 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 727 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nakielskiego.
2018 728 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Kikół jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 729 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr 359/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 730 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/2/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza na lata 2017 - 2020".
2018 731 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 732 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo
2018 733 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 734 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 735 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mrocza oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 736 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr 287/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 271/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku
2018 737 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/438/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 738 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/440/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Bajka” w Inowrocławiu
2018 739 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/441/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Maja” w Inowrocławiu
2018 740 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/443/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2018 741 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/445/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2018 r.
2018 742 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/446/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 743 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/706/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
2018 744 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/705/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej
2018 745 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/693/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda”
2018 746 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/695/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 116 „Rzęczkowo” i nr 138 „Gutowo”
2018 747 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/691/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda”
2018 748 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 749 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki oraz trybu postępowania.
2018 750 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 751 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 752 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Osie
2018 753 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Osie
2018 754 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 755 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/297/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pakość
2018 756 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 757 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 758 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/300/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 759 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość na lata 2018-2022"
2018 760 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w m. Łącko gm. Pakość.
2018 761 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr 279/155/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 762 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr 299/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 763 2018-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 764 2018-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 16 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
2018 765 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 766 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 767 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Brodnickiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2018 768 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/278/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Kowal w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 769 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 770 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 246/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 771 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 772 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/316/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 773 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LV/1209/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (2)
2018 774 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 775 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 776 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmża publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.
2018 777 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 778 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu gminy miasto Chełmża zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o..
2018 779 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy miasta Chełmża.
2018 780 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenie z użytkowania
2018 781 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2018 782 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 783 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Łąkie i Jeziorki, gmina Strzelno.
2018 784 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 785 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 224/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 786 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 787 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2018 788 2018-02-13 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.46.2017.2018.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
2018 789 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/18 Starosty Nakielskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Szubinie w roku 2018
2018 790 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Sępoleńskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2018 791 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Sępoleńskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2018 792 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/17 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Koneck na rok 2018
2018 793 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/165/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia miesięcznej diety dla sołtysa
2018 794 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLV/154/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy – miasto Grudziądz
2018 795 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLV/155/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2018 796 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/4/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek
2018 797 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 798 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/252/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 799 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/245/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 800 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/247/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 801 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/246/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 802 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 803 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2018 804 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 805 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brodnica
2018 806 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 807 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 808 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 809 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Fabianki
2018 810 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/271/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018 – 2023
2018 811 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 812 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 813 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 814 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 815 2018-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 lutego 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą przeprowadzonych w dniu 11 lutego 2018 r.
2018 816 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/191/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 817 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych
2018 818 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/256/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 819 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 820 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno
2018 821 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 822 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno
2018 823 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 824 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2018 825 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2018 826 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo„
2018 827 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo
2018 828 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2018 829 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/506/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 830 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/504/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe.
2018 831 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/503/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Żurczyn, gm. Szubin.
2018 832 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/502/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Wolwark, gm. Szubin.
2018 833 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/500/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku "Kubuś Puchatek" w Szubinie.
2018 834 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/499/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Kubuś Puchatek" w Szubinie oraz nadania mu statutu.
2018 835 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/18 Rady Gminy Lipno z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 836 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX\330\18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 837 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
2018 838 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy
2018 839 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy
2018 840 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2018 841 2018-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 842 2018-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 843 2018-02-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 844 2018-02-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 849/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2015 r. nr XII/75/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2018 845 2018-02-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 844/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2015 r. nr XV/85/2015 w przedmiocie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 846 2018-02-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 839/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2015 r. nr XV/170/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 847 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr 280/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.
2018 848 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2018 849 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
2018 850 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 851 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2018 852 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 853 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 854 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 855 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Chełmińskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2018 856 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Chełmińskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2018 857 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Włocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2018 858 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Włocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2018 859 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2018 roku
2018 860 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2018 roku
2018 861 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek
2018 862 2018-02-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2018 863 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XL/547/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 864 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/17 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2018 865 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLI/559/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 866 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/18 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 867 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XL/258/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 lutego 2018 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury po nazwą: Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem
2018 868 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 869 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 870 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 871 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 872 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr 479/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 873 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 874 2018-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 875 2018-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 8 lutego 2018 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018
2018 876 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 877 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 878 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Samorządowe Przedszkole „ Akademia Przedszkolaka” w Rojewie prowadzone przez Gminę Rojewo.
2018 879 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/311/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 880 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym.
2018 881 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 882 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/350/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy
2018 883 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 884 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą
2018 885 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie nad Osą
2018 886 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 887 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Świecie nad Osą dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 888 2018-02-23 Informacja Informacja nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią
2018 889 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Aleksandrów Kujawski
2018 890 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa Biskupia
2018 891 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Choceń
2018 892 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Czernikowo
2018 893 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Powiatu Tucholskiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2018 894 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Inowrocławskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2018 895 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.18.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 896 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Inowrocławskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2018 897 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 04/2018 Starosty Brodnickiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2018 898 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 899 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Grudziądzkiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2018 900 2018-02-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 13/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XL.275.2018 Rady Gminy Baruchowo dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 901 2018-02-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 14/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieważności w części uchwały nr XL.276.2018 Rady Gminy Baruchowo dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Baruchowo
2018 902 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2018 903 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 904 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 905 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 906 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.336.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok
2018 907 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.337.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
2018 908 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Raciążek, poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na inne źródła ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania”
2018 909 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia.
2018 910 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/258/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 911 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Wielgie
2018 912 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2018 rok"
2018 913 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski
2018 914 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/101/91 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 czerwca 1991 r.
2018 915 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym
2018 916 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gniewkowo
2018 917 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 918 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pakość w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 919 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Drzycim
2018 920 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Świekatowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 921 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa
2018 922 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gostycyn
2018 923 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kruszwica w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 924 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Boniewo
2018 925 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Brześć Kujawski
2018 926 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Kowal w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 927 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Topólka w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 928 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Skrwilno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 929 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lipno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 930 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bobrowo
2018 931 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 września 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Książki w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 932 2018-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Toruń z dnia 24 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2017 r.
2018 933 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Radziejowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 r. w placówce opiekuńczo- wychowawczej, tj w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2018 934 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Radziejowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2018 935 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 15.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2017 r.
2018 936 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 937 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek
2018 938 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Chrostkowo
2018 939 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 940 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/18 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych na terenie Gminy Kowal przez osoby prawne inne niż Gmina Kowal lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 941 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/18 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Kowal publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 942 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/18 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018 rok
2018 943 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 944 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2018 945 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Brześć Kujawski.
2018 946 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 947 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brześć Kujawski dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 948 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński
2018 949 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2018 950 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 951 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/274/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Cekcyn
2018 952 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/276/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Cekcyn w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 953 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/281/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/266/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2018 954 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/28/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr LIX/499/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 955 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/22/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Złotniki Kujawskie i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2018 956 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII-170/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa w 2018 r.
2018 957 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/21/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Złotniki Kujawskie jest organem rejestrującym.
2018 958 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/25/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym
2018 959 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/24/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLII.237.2018 Rady Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym.
2018 960 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/235/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Łysomice jest organem rejestrującym.
2018 961 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/27/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVII/242/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest organem rejestrującym.
2018 962 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Sośno na okręgi wyborcze
2018 963 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/251/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 964 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/252/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 965 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Śliwice w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 966 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dragacz
2018 967 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tuchola w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 968 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janowiec Wielkopolski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 969 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Rogowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 970 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 971 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowe w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 972 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tłuchowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 973 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jabłonowo Pomorskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 974 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Chełmża
2018 975 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Świecie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 976 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Radzyń Chełmiński w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 977 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gruta
2018 978 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Waganiec w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 979 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 980 2018-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2018 r.
2018 981 2018-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2018 r.
2018 982 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 231/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 983 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/18 Starosty Nakielskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2018