Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Październik 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4864 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw
2018 4865 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/297/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 4866 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/299/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 4867 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/301/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Osięciny na lata 2018-2022
2018 4868 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2018 4869 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr 576/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 4870 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.395.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały nr XL.354.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na obwody głosowania
2018 4871 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.396.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 4872 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.402.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII.336.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok”
2018 4873 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV.407.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 4874 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/461/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Aleksandrowskiego oraz zasad jego używania
2018 4875 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Rypin z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2018 4876 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 4877 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/21/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok
2018 4878 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr L/344/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 4879 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXXIV/599/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 4880 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LXXIV/605/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 września 2018 r. uchylająca uchwały w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 4881 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania.
2018 4882 2018-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 522/1/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 522/2018 z dnia 2018 r.
2018 4883 2018-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 24 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 4884 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/71/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały nr XXXVIII/233/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świekatowo, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 4885 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 4886 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/333/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 4887 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 4888 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Włocławek na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2018 4889 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Włocławek na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 4890 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 4891 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 4892 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2018 4893 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4894 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 4895 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/285/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 4896 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 4897 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/388/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie
2018 4898 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/292/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 4899 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/293/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2018 4900 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 436/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (10)
2018 4901 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/290/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzuze.
2018 4902 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/291/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzuze
2018 4903 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 4904 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LI/401/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 4905 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr 808/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 4906 2018-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 4907 2018-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 48.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 4908 2018-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 4909 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XL/241/18 Rady Gminy Kowal z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kowal na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 4910 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV.397.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2018 4911 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LX/296/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4912 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 4913 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4914 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie
2018 4915 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2018 4916 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/316/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 4917 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2018 4918 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego
2018 4919 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 4920 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2019 r.
2018 4921 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/271/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo
2018 4922 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rojewo Nr XLI/263/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 4923 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 93/3, 93/5, 93/4 i część działki nr 103/2 i 301 w miejscowości Brzozowe Błota
2018 4924 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 4925 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/487/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 4926 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LVII/285/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina” utworzonym przez Gminę Kęsowo
2018 4927 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LVII/287/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo
2018 4928 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2018 4929 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4930 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 4931 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 4932 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pakość dla obszaru obejmującego część wsi Giebnia.
2018 4933 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 4934 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Pakość
2018 4935 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/355/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Pakość
2018 4936 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Koneck
2018 4937 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Koneck
2018 4938 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/18 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 4939 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 25 września 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 4940 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 4941 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XL/242/18 Rady Gminy Kowal z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 4942 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/181/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 4943 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/182/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobrcz.
2018 4944 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/184/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stronno
2018 4945 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XVi/185/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych
2018 4946 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Chrostkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4947 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/71/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia herbu, pieczęci i flagi Gminy Chrostkowo
2018 4948 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chrostkowo
2018 4949 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 4950 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/18 Rady Gminy Choceń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Choceń
2018 4951 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/354/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork.
2018 4952 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 4953 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 433/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 4954 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/269/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2018 4955 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/274/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Świeckiego
2018 4956 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/275/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 4957 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 4958 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 4959 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec.
2018 4960 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statut Gminy Waganiec.
2018 4961 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec.
2018 4962 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec.
2018 4963 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 929/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Port Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu.
2018 4964 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 930/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej.
2018 4965 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 933/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2019.
2018 4966 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 935/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2018 4967 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 936/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 r.
2018 4968 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 938/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 4969 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparciach i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2018 4970 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody – Alei przydrożnej w Radzimiu.
2018 4971 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr L/50/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 4972 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 4973 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Górzno
2018 4974 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 178/259/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 4975 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice
2018 4976 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 359/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 4977 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 4978 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2018 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018rok
2018 4979 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2018 4980 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 4981 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2018 4982 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lipno w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 4983 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 4984 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 4985 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 4986 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bartniczka.
2018 4987 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bartniczka.
2018 4988 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 4989 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/222/18 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Topólka.
2018 4990 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/223/18 Rady Gminy Topólka z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Topólka.
2018 4991 2018-10-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1292C Wyrwa – Polski Konopat – Drozdowo na odcinku od km 1+900 do km 2+900 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2018 4992 2018-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 4993 2018-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 49.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 4994 2018-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 4995 2018-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/132/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 4996 2018-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 4997 2018-10-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego oraz tucholskiego.
2018 4998 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1386/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Filharmonia Pomorska" w Bydgoszczy
2018 4999 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1392/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo – Toruńska" w Bydgoszczy
2018 5000 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1394/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 1 listopada 2018 r.
2018 5001 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1395/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 5002 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1402/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy
2018 5003 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1403/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2018 5004 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1407/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (10)
2018 5005 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1420/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Bydgoszczy
2018 5006 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/1421/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2018 5007 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXIV/600/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania Koronowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2018 5008 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/371/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
2018 5009 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 5010 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018
2018 5011 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 5012 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski dla obszaru położonego w miejscowości Pikutkowo przy drodze gminnej nr 190433C
2018 5013 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 5014 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 374/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności przez mieszkańców gminy Świecie za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia prowadzonych zarówno przez gminę Świecie, inne jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty posiadające prawo świadczenia usług związanych z udzieleniem schronienia lub wsparcia.
2018 5015 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 375/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 5016 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 376/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie.
2018 5017 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 378/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czapelki.
2018 5018 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 380/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie.
2018 5019 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVIII/278/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 5020 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/76/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2018 5021 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr 812/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 5022 2018-10-05 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.19.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wójtem Gminy Brodnica w sprawie zadania polegającego na budowie zatoki autobusowej prawostronnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544
2018 5023 2018-10-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchwaleniua budżetu Gminy na rok 2018.
2018 5024 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Lniano..
2018 5025 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/18 Rady Gminy Choceń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 5026 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 578/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 5027 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/300/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo
2018 5028 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/298/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie.
2018 5029 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/297/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 40/4 i 40/5 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gniewkowie.
2018 5030 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 29/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest gmina Dębowa Łąka oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym
2018 5031 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 32/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka
2018 5032 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2018 5033 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat na 2019 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 5034 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 5035 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu
2018 5036 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 291/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 5037 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/583/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 5038 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/584/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 5039 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/585/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 5040 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 5041 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 5042 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/486/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2018 5043 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/364/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2018 5044 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/365/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 5045 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LV/366/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 5046 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z miaszkańcami Gminy Chełmno
2018 5047 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chełmno
2018 5048 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5049 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 5050 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 5051 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 5052 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr Uchwały nr XLI/262/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2018 5053 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/244/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sępoleńskiego
2018 5054 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 5055 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobrowniki oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Bobrowniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5056 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LVI.301.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Golub-Dobrzyń
2018 5057 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 258/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5058 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 311/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 5059 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 5060 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 5061 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 5062 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.47.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 5063 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 5064 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 5065 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 265/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5066 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.94.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 5067 2018-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 5068 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LIII/1045/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 5069 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LIII/1046/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią".
2018 5070 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LIII/1068/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2018 5071 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Fabianki
2018 5072 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 5073 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/217/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 5074 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/248/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejów.
2018 5075 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów
2018 5076 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Radziejów
2018 5077 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 5078 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/412/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 5079 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/413/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz
2018 5080 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LI/415/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 5081 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/286/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytoń
2018 5082 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/287/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytoń
2018 5083 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/288/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bytoń
2018 5084 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/290/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 5085 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/289/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bytoń
2018 5086 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 5087 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 września 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 5088 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 5089 2018-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 5090 2018-10-09 Decyzja Decyzja nr OGD.4210.43.25.2017.2018.1737.XII.DJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: ORCHIS ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
2018 5091 2018-10-09 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.15.2018.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Północ sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu
2018 5092 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 5093 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck
2018 5094 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5095 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV-228/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.
2018 5096 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV-231/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.
2018 5097 2018-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 5098 2018-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r
2018 5099 2018-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 5100 2018-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 5101 2018-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.113.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 5102 2018-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.77.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 5103 2018-10-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OGŁOSZENIE Starosty Wąbrzeskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu o jednego członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie
2018 5104 2018-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 8 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 5105 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego
2018 5106 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/222/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Topólka.
2018 5107 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/223/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Topólka.
2018 5108 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
2018 5109 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 2 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec.
2018 5110 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5111 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dąbrowa
2018 5112 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa
2018 5113 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/589/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok.
2018 5114 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/590/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze
2018 5115 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/599/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminie Żnin
2018 5116 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świekatowo
2018 5117 2018-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.96.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 5118 2018-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 83.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 5119 2018-10-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2018 5120 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia na terenie gminy Raciążek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5121 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/380/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 5122 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 5123 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/383/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2018 5124 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 5125 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 5126 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr L/282/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice
2018 5127 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr L/289/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łysomice
2018 5128 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLV/534/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Plebanka i Bpa Antoniego Laubitza
2018 5129 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLV/537/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
2018 5130 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLV/538/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 8 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5131 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 5132 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/395/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.
2018 5133 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/313/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/275/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 5134 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/208/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 5135 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LI/514/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na okręgi wyborcze
2018 5136 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 5137 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 5 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 5138 2018-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 5139 2018-10-12 Postanowienie Postanowienie nr OGD.4210.43.28.2017.2018.1737.XII.DJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2018 r. w sprawie sprostowania z urzędu decyzji Nr OGD.4210.43.25.2017.2018.1737.XII.DJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) z dnia 5 października 2018 r.
2018 5140 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1462/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Miasta Inowrocław na uchwałę Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 2017 r. nr XXXII/253/2017 w przedmiocie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dróg kategorii drogi gminnej
2018 5141 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1298/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Lniano z dnia 19 grudnia 2016 r. nr XX/204/2016 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5142 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1328/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. nr XX/149/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5143 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 46/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Gminy w Gąsawie z dnia 31 marca 2017 r. nr XXV/223/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5144 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1318/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2001 r. nr XVIII/197/01 w przedmiocie zasady wykonywania przyłączy kanalizacyjnych i ponoszenia opłat za przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
2018 5145 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 848/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012 r. nr XXIV/155/2012 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2018 5146 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1279/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 lutego 2017 r. nr XXVII/174/17 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5147 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1346/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. nr II/35/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5148 2018-10-12 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 372/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Lniano z dnia 23 listopada 2015r. nr IX/105/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 5149 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Koneck z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 5150 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5151 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Miasto Radziejów.
2018 5152 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 5153 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozie
2018 5154 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 5155 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Janikowo
2018 5156 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5157 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Janikowo pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie
2018 5158 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku
2018 5159 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jania Góra I, gmina Świekatowo
2018 5160 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 5161 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LII / 277 / 2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
2018 5162 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/279/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019.
2018 5163 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/281/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 5164 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/278/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez powiat brodnicki
2018 5165 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LII/280/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brodnickiego
2018 5166 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/206/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechocin
2018 5167 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 5168 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVII/302/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 5169 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 5170 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2018 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego , obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skrwilno
2018 5171 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 5172 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 5173 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/511/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 5174 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/513/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 5175 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/516/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Świerkówiec
2018 5176 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/517/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno
2018 5177 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/518/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilnoi zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5178 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
2018 5179 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2018 5180 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2018 5181 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno
2018 5182 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5183 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
2018 5184 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/296/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 5185 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/297/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 5186 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Wąbrzeskiego, których dane są przekazywane do rejestru
2018 5187 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5188 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wąbrzeskiego
2018 5189 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/11/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r.
2018 5190 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII.325.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 5191 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/408/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 5192 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 5193 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.116.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 5194 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.78.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 5195 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 5196 2018-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 października 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobre
2018 5197 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 5198 2018-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.51.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 5199 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/244/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.
2018 5200 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 582/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 5201 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 583/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 5202 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 292/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 5203 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 5204 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubanie
2018 5205 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 5206 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 5207 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/296/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno.
2018 5208 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/297/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody.
2018 5209 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/298/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uznania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Chełmno za pomniki przyrody.
2018 5210 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/301/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów zawierających alkohol przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.
2018 5211 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/304/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 29.11.2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2018 5212 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/515/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na stałe obwody głosowania
2018 5213 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 5214 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 5215 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/402/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmża.
2018 5216 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/403/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia w Gminie Chełmża maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5217 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/404/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Chełmża.
2018 5218 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LII/405/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 5219 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr L/322/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 5220 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2018 5221 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr L/325/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skępe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5222 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/298/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 5223 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 816/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 5224 2018-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5225 2018-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/138/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 5226 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2018 5227 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 5228 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LI/302/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 5229 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXV/350/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 października 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 5230 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXV/353/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XLI/210/2013 r z dnia 20 września 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2018 5231 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXV/351/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 9 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Brodnicka II w Golubiu-Dobrzyniu.
2018 5232 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 5233 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego
2018 5234 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019  wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2018 5235 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr 337/XXXIX/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (11)
2018 5236 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV/395/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin
2018 5237 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LII/416/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5238 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LII/420/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 5239 2018-10-18 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020”
2018 5240 2018-10-18 ANEKS Aneks nr 3/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 5241 2018-10-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Inowrocław wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego na trasie od ul. Św. Ducha przez Jacewo do ul. Jacewskiej poza granicami Miasta Inowrocławia, zawarte na podstawie uchwały nr XLL/504/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu komunikacji miejskiej oraz uchwały nr XLVIII/383/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu komunikacji miejskiej
2018 5242 2018-10-18 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z powiatu rypińskiego
2018 5243 2018-10-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.75.2018 Rady Gminy Białe Błota z 11 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
2018 5244 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/596/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Poprzecznej w Żninie
2018 5245 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Łabiszyn-Wieś
2018 5246 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Załachowo
2018 5247 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/326/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Obórznia
2018 5248 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Ojrzanowo
2018 5249 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Oporowo
2018 5250 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Ostatkowo
2018 5251 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Władysławowo
2018 5252 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LIII/357/18 Rady Gminy Radomin z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 5253 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5254 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obrowo
2018 5255 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 11 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2018 5256 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 5257 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr L/422/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2018 5258 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 5259 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko
2018 5260 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
2018 5261 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 5262 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LII/420/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 5263 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/327/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gąsawa.
2018 5264 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV.328.2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Gąsawa.
2018 5265 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/296/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2018 5266 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/350/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
2018 5267 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/349/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5268 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2018 5269 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/347/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5270 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/348/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu Gminy Miasta Brodnicy
2018 5271 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 352/184/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 5272 2018-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 5273 2018-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 5274 2018-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 15 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 5275 2018-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 52.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 5276 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/311/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych w Chełmnie.
2018 5277 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/403/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 5278 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/18 Rady Gminy Koneck z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koneck
2018 5279 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/18 Rady Gminy Koneck z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 5280 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Krajeński.
2018 5281 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/272/18 Rady Gminy Sośno z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno
2018 5282 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 16 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5283 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 5284 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Złotniki Kujawskie
2018 5285 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie.
2018 5286 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 817/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 5287 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 5288 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2018 5289 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2018 5290 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5291 2018-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2018 5292 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.8.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 5293 2018-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.13.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 5294 2018-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 45a/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 5295 2018-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 5296 2018-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 53.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 5297 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 100/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/323/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2018 5298 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2018 5299 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/408/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2018 5300 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LI/303/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Chełmno.
2018 5301 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn
2018 5302 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LVI/368/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 5303 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LVI/370/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica
2018 5304 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/426/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 364/3 położonej w miejscowości Mrocza, gmina Mrocza
2018 5305 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/427/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 999/5 w Mroczy, gmina Mrocza
2018 5306 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LIII/316/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 5307 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LIII/318/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2018 5308 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie
2018 5309 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2018 5310 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/37/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 5311 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/39/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo
2018 5312 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/40/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Rogowo
2018 5313 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/42/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 5314 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 5315 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5316 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2018 5317 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuchowo
2018 5318 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Tłuchowo
2018 5319 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2018 5320 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/355/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5321 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 5322 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/343/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 5323 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018 5324 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/394/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 5325 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 5326 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/398/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 5327 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.
2018 5328 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w roku 2019.
2018 5329 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej i nadania jej statutu oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie
2018 5330 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LI/306/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 5331 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr LI/308/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielgie
2018 5332 2018-10-23 ANEKS Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 14 września 2018 r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2018 5333 2018-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 5334 2018-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 535/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok.
2018 5335 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Dąbrowa.
2018 5336 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/675/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 5337 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/680/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2018 5338 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/681/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Handlowa” w miejscowości Lubicz Górny
2018 5339 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/682/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Plac Niepodległości” w miejscowości Lubicz Górny
2018 5340 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LI/686/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 5341 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogowo
2018 5342 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 5343 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr 205/461/2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.
2018 5344 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 5345 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo
2018 5346 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/186//2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo
2018 5347 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2018 5348 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 5349 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/491/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 5350 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
2018 5351 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/497/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica.
2018 5352 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Pęchowo, gmina Złotniki Kujawskie
2018 5353 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Niszczewice – działka nr 184/49, gmina Złotniki Kujawskiesprawie
2018 5354 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/608/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 5355 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/611/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2018 5356 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/612/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5357 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/615/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Plac Zwycięstwa” w Koronowie, gm. Koronowo
2018 5358 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/616/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 - 2022".
2018 5359 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/619/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szosa Kotomierska w Koronowie.
2018 5360 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko
2018 5361 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe
2018 5362 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z toalety publicznej” przy ul. Bydgoskiej w Gostycynie
2018 5363 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 5364 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2017-2021
2018 5365 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gostycyn
2018 5366 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 5367 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLV/291/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Książki.
2018 5368 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLV/294/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Książki.
2018 5369 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/24/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok
2018 5370 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/27/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2018 5371 2018-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 88.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 5372 2018-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/139/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 5373 2018-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 22 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 r.
2018 5374 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 102/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisów § 1 pkt 6 uchwały nr L/507/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilno
2018 5375 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 103/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXVI/1421/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2018 5376 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 104/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 ust. 13 i § 17 ust. 2 oraz załącznika nr 5 w zakresie: § 1 ust. 3, § 2, § 3, § 4, § 12 ust. 4 zd. drugie, § 21 ust. 1, § 27, § 33 ust. 2 i § 40 ust. 1 - uchwały nr XLIV/226/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wielka Nieszawka.
2018 5377 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 295/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowkskiego na 2018 rok.
2018 5378 2018-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 312/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 5379 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr RGK. 0007.100.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota
2018 5380 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.105.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
2018 5381 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bobrowo
2018 5382 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 5383 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2018 5384 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 5385 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 5386 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/300/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
2018 5387 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5388 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIV/359/18 Rady Gminy Radomin z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomin
2018 5389 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/18 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Unisław
2018 5390 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/18 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Unisław.
2018 5391 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego
2018 5392 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/563/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 5393 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/564/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5394 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/566/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Grudziądz
2018 5395 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/569/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Węgrowo
2018 5396 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/570/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Węgrowo
2018 5397 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/567/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Grudziądz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 5398 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 5399 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5400 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5401 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia
2018 5402 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 5403 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5404 2018-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021
2018 5405 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/289/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 5406 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/300/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części gminy Książki w miejscowościach Szczuplinki i Łopatki - Obszar A.
2018 5407 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/301/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części gminy Książki w miejscowości Blizno - Obszar B.
2018 5408 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/302/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej częśći gminy Książki w miejscowości Książki - Obszar C.
2018 5409 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 5410 2018-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie
2018 5411 2018-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
2018 5412 2018-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 16 października 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 5413 2018-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 105/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 i § 33 oraz § 39 ust. 1 załącznika do uchwały nr XLVIII/386/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2018 5414 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu.
2018 5415 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jeziora Wielkie.
2018 5416 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 5417 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXI/329/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/127/16 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5418 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXI/330/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąpielsk
2018 5419 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXI/331/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 5420 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bądkowo
2018 5421 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminie Papowo Biskupie
2018 5422 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5423 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 5424 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LIV/360/18 Rady Gminy Radomin z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 5425 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/293/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/289/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bytoń.
2018 5426 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 5427 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Warlubie
2018 5428 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/294/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5429 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2018 5430 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 5431 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 943/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Katarzynka” dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej na północ od linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork w Toruniu.
2018 5432 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 949/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
2018 5433 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 950/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.
2018 5434 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 952/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń.
2018 5435 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 953/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 5436 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 954/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 5437 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 956/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 5438 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 961/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 5439 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/303/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5440 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 5441 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr L/249/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 5442 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/470/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniemi ochroną dróg.
2018 5443 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/472/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2019 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2018 5444 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/468/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 5445 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/471/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Ostrowąs (Plebanka).
2018 5446 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre
2018 5447 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dobre
2018 5448 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/292/18 Rady Gminy Lipno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipno
2018 5449 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/294/18 Rady Gminy Lipno z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r.
2018 5450 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 438/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 5451 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 5452 2018-10-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Koronowo.
2018 5453 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 71.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 5454 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 5455 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-389/2018 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 5456 2018-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.101.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 5457 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
2018 5458 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/398/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie oraz nadania jej statutu
2018 5459 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/399/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski
2018 5460 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: ”Gminny Zespół Obsługi Szkół z/s Aleksandrów Kujawski”
2018 5461 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/401/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2018 5462 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/402/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazw drodze wewnętrznej w miejscowości Rożno-Parcele
2018 5463 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/403/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożno-Parcele
2018 5464 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/372/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu występowania mieszkańców gminy Miasta Rypin z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2018 5465 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/373/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin.
2018 5466 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/378/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Rypin za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 5467 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LI/147/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
2018 5468 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.412.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5469 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.413.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do wprowadzania danych do rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 5470 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.414.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5471 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.416.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek.
2018 5472 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.417.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 5473 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 5474 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki
2018 5475 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5476 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
2018 5477 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 5478 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno.
2018 5479 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 5480 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 5481 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2019 rok.
2018 5482 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 5483 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 5484 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/402/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie wymiany pieców na nowoczesne źródła ciepła
2018 5485 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/405/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 5486 2018-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.118.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 5487 2018-10-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 399/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2017 rok
2018 5488 2018-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 268/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 5489 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/592/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.
2018 5490 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/593/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin.
2018 5491 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/595/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 5492 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIV/1070/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 5493 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIV/1073/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę nr XXXIX/770/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią.
2018 5494 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIV/1074/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
2018 5495 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 5496 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 5497 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 5498 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2018 5499 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2018 5500 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 5501 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LII/689/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
2018 5502 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LII/692/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 5503 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 5504 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LI/250/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna.
2018 5505 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LI/351/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
2018 5506 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/259/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brodnica
2018 5507 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/260/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5508 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1417/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2000 r. nr XXVI/182/2000 w przedmiocie opłaty za przyłącze wodociągowe
2018 5509 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1395/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 czerwca 2016 r. nr XXVI/123/2016 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5510 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 72/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum-Zachód w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014 r. nr XXXVII/262/2014 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 5511 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 999/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 stycznia 2017 r., nr XXVI/274/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5512 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 969/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017 r., nr XXXI/305/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5513 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 52/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r. nr XXXI/348/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5514 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 184/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. nr XXI/190/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5515 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 172/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz Południe na uchwałę Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. nr XXV/197/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5516 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1296/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2017 r. nr XXIII/139/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5517 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1011/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017 r. nr XXIII/212/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5518 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 340/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawieskargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. nr XXIX/195/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5519 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1416/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. nr XXV-166/01 w przedmiocie ustalenia opłaty za przyłącze do sieci kanalizacyjnej
2018 5520 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1135/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2017 r. nr XXXIII/286/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5521 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 355/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Stolno z dnia 17 marca 2017 r. nr XXV/186/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 5522 2018-10-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 111/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Łubianka z dnia 12 października 2016 r. nr XX/174/2016 w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2018 5523 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 października 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 5524 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 19 października 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 5525 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.81.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 5526 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 314/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 października 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 5527 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 536/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 5528 2018-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 23 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 5529 2018-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2018.
2018 5530 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 106/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/352/2018Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 5531 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/247/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 października 2018 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego , obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skrwilno
2018 5532 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1431/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (11)
2018 5533 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLI/245/18 Rady Gminy Kowal z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 5534 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo.
2018 5535 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 590/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 5536 2018-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 5537 2018-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 26 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 5538 2018-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.