Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lipiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2722 2017-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 3 i 4, § 3 ust. 4 pkt 1, § 11 ust. 2 i 4 oraz § 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2017 2723 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/146/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017
2017 2724 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2017 2725 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego
2017 2726 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/70/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok
2017 2727 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/402/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Sędziwoja z Szubina
2017 2728 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 2729 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/73/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej
2017 2730 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII / 74 / 2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
2017 2731 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Służewo
2017 2732 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2017 2733 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2734 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
2017 2735 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/77/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 2736 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2017 2737 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/85/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2738 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/86/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2739 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/87/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
2017 2740 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2741 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2017 2742 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 2743 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2017 rok.
2017 2744 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 2745 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/193/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016.
2017 2746 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/195/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 2747 2017-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 2748 2017-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2017 2749 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/82/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2017 2750 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/83/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic/dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 2751 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 2752 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 2753 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia nazwy ulicy
2017 2754 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2017 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2755 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 2756 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr 298/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (8)
2017 2757 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 2758 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/60/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2759 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/61/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
2017 2760 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/62/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
2017 2761 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/71/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 2762 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/198/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „21 Stycznia” na ulicę „generała Józefa Hallera” w Gniewkowie
2017 2763 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/202/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gniewkowo instrumentem płatniczym
2017 2764 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/53/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2017 2765 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2766 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/57/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz
2017 2767 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/58/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2017 2768 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radomin
2017 2769 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2017 2770 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 2771 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
2017 2772 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2773 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2017 2774 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2017 2775 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2017 2776 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim
2017 2777 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”
2017 2778 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świekatowo na lata 2014-2018
2017 2779 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2780 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/168/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Miasto Wąbrzeźno oraz jej jednostkom podległym
2017 2781 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/169/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie
2017 2782 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/170/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2012-2032"
2017 2783 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/174/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 2784 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 2785 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 2786 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/39/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 2787 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2017 2788 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2789 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Świecie nad Osą.
2017 2790 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał
2017 2791 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie.
2017 2792 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2793 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 2794 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie.
2017 2795 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4
2017 2796 2017-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVI/368/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo
2017 2797 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/17 Rady Gminy Radomin z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2017 2798 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2017 rok.
2017 2799 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 2800 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 224/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2020”
2017 2801 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/17 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 2802 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/17 Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie kategorii drogi gminnej.
2017 2803 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/352/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w związku z polączeniem filii bibliotecznych
2017 2804 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/353/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu
2017 2805 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/354/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia miejsc, obiektów i obszarów na terenie Miasta Inowrocławia, w których wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych
2017 2806 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/360/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze
2017 2807 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/361/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2017 2808 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie
2017 2809 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/17 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Papowo Biskupie
2017 2810 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.89.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec w gminie Białe Błota.
2017 2811 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.93.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z  mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw.
2017 2812 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 2813 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 2814 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zbiczno instrumentem płatniczym
2017 2815 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Zbiczno
2017 2816 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2817 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2017 2818 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130
2017 2819 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 2820 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
2017 2821 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko.
2017 2822 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2017 2823 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sicienko
2017 2824 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 rok
2017 2825 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Lubiewo Nr XXXIX/198/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. oraz Uchwały Nr V/26/2015 dnia 25 marca 2015r.
2017 2826 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Lubiewo.
2017 2827 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 2828 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin
2017 2829 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
2017 2830 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2017 2831 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 2832 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 2833 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji wojewódzkiej zabytków nie stanowiącym własności miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 2834 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
2017 2835 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Tuchola na okręgi wyborcze
2017 2836 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2017 2837 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/252/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "15 Lutego" położonej w miejscowości Tuchola
2017 2838 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 2839 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Tuchola
2017 2840 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Tuchola”
2017 2841 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2017 2842 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 2843 2017-07-06 ANEKS Aneks nr 1/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2017 2844 2017-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2845 2017-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 204/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 2846 2017-07-06 Postanowienie Postanowienie nr 977 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2847 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 2848 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 2849 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok
2017 2850 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz
2017 2851 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Zelgnie.
2017 2852 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.260.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy, socjoterapeuty, nauczyciela wspomagającego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska
2017 2853 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.261.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3
2017 2854 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.262.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2855 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.263.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2856 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/57/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 2857 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.
2017 2858 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 2859 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2017 2860 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2017 2861 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenie niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 2862 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 2863 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/17 Rady Gminy Koneck z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2864 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/17 Rady Gminy Koneck z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Koneck
2017 2865 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 2866 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Pakość za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2867 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży
2017 2868 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 2869 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - wykorzystywane jedynie przez część roku w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2870 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/384/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 2871 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/387/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 2872 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/392/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworcowej, Potockiego i 700-lecia w Żninie
2017 2873 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/393/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 4 sołectwo Kierzkowo
2017 2874 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/397/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze
2017 2875 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/398/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2017 2876 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin
2017 2877 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr I/1/2017 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ RADY GMINY DOBRCZ z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 2878 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr I/10/2017 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ RADY GMINY DOBRCZ z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pauliny, Gmina Dobrcz
2017 2879 2017-07-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie kierowania na pobyt dzienny zaburzonych psychicznie mieszkańców Gminy Złotniki Kujawskie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej,
2017 2880 2017-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 2881 2017-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 2882 2017-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 29.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 2883 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 2884 2017-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2885 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 206 /2017 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2017 2886 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno
2017 2887 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejetru żłobków i klubów dziecięcych
2017 2888 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/171/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie
2017 2889 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/18/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok
2017 2890 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/172/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2017 2891 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 2892 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubraniec instrumentem płatniczym
2017 2893 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 2894 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 2895 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 2896 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/17 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Choceńskiego Centrum Kultury
2017 2897 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/17 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Choceń instrumentem płatniczym.
2017 2898 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 2899 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Zagople w Kruszwicy.
2017 2900 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica.
2017 2901 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Choceń z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2017 2902 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 244/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
2017 2903 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 245/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej.
2017 2904 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 246/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świecie.
2017 2905 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 249/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 2906 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/444/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko
2017 2907 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/445/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
2017 2908 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/446/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
2017 2909 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/455/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2910 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/462/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 2911 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/162/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim
2017 2912 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 2913 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania.
2017 2914 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 2915 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 195/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 2916 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 2917 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 2918 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Radziejowie Nr XVIII/127/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2017 2919 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2017 2920 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.199.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Wojnowo
2017 2921 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.200.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w miejscowości Obory
2017 2922 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.201.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca do palenia ogniska przy zbiorniku wodnym w Zbójnie
2017 2923 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.205.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 2924 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.206.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 2925 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.
2017 2926 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Waganiec innym instrumentem płatniczym.
2017 2927 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec.
2017 2928 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/168/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 2929 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 2930 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 2931 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/17 Rady Gminy Gruta z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 2932 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2933 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 537/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 2934 2017-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2017 2935 2017-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 68/2017 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r. z  wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2016  rok
2017 2936 2017-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2937 2017-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/91/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 2938 2017-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2939 2017-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 2940 2017-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 2941 2017-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 2942 2017-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie
2017 2943 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/757/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2017 2944 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/754/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2017 2945 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/760/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w Występie do kategorii dróg gminnych
2017 2946 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/759/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy Słonecznej i Spacerowej w Trzeciewnicy do kategorii dróg gminnych
2017 2947 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/746/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2017 2948 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/742/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 2949 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Płużnica oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkole podstawowej
2017 2950 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2017 2951 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple gmina Płużnica
2017 2952 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów i studentów
2017 2953 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 2954 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 232/XXIX/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (9)
2017 2955 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania.
2017 2956 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 2957 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jacewo
2017 2958 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017
2017 2959 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono inne stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 2960 2017-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.32.2017 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 r.
2017 2961 2017-07-11 Postanowienie Postanowienie nr 4/2017 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2962 2017-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.28.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 2963 2017-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.
2017 2964 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/224/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia Sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia
2017 2965 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/217/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2966 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/216/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Wąpielsk
2017 2967 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/258/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń
2017 2968 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 385/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 2969 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 2970 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017.
2017 2971 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 232/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.
2017 2972 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.
2017 2973 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 2974 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2017 2975 2017-07-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia miejskiego wód podziemnych w Aleksandrowie Kujawskim, woj. kujawsko-pomorskie
2017 2976 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 czerwca 2017 r. dotyczy: zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2017 2977 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.46.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 2978 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 2979 2017-07-13 ANEKS Aneks nr 1/17 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 7 lipca 2017 r. do porozumienia zawartego dnia 30 grudnia 2016 r., pomiędzy Gminą Chrostkowo a Gminą Miasta Lipna, w sprawie dowozu dzieci (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. Poz.1053)
2017 2980 2017-07-13 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.18.2017.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego EDF Toruń S. A. z siedzibą w Toruniu
2017 2981 2017-07-13 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.25.2017.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janikowie
2017 2982 2017-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2017 r.
2017 2983 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXV/260/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 2984 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/17 Rady Gminy Koneck z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/16 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2017 rok
2017 2985 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
2017 2986 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Janowcu Wielkopolskim
2017 2987 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr 351/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2017 2988 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/408/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 2989 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/17 Rady Gminy Radomin z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2017 2990 2017-07-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 285/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2016 rok
2017 2991 2017-07-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Zbójno z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Kikół części zadania zleconego z administracji rządowej Gminy Powierzającej zadanie w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte pomiędzy gminą Kikół a gminą Zbójno
2017 2992 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo
2017 2993 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/27/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2017 2994 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/988/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2017 2995 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/989/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2017 2996 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/990/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (7)
2017 2997 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr 296/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 2998 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr 543/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 2999 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.
2017 3000 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3001 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 3002 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 234/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 3003 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 3004 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 240/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 3005 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 240/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 3006 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr 245/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 3007 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 3008 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV/183/17 Rady Gminy Koneck z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Koneck innym instrumentem płatniczym
2017 3009 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 3010 2017-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 3011 2017-07-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia przeprowadzonych w dniu 16 lipca 2017 r.
2017 3012 2017-07-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
2017 3013 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 3014 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2017 3015 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/167/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2017 rok
2017 3016 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXV-156/2017 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2017r.
2017 3017 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 3018 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 3019 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 3020 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 3021 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 3022 2017-07-20 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.22.2017.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie decyzji Prezesa URE z dnia 18 lipca 2017 r. dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego Spółdzielnia Mieszkaniowa Zazamcze z siedzibą we Włocławku, na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2017 3023 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 63.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na rok 2017
2017 3024 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „22 Lipca” położonej w miejscowości Dobre
2017 3025 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dobre, za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 3026 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/17 Rady Gminy Radomin z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 3027 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 3028 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 3029 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 3030 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania dotacji służących sprzyjaniu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 3031 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXV/319/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 3032 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/170/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Czołowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 3033 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/171/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach” oraz uchwalenia jej statutu
2017 3034 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/172/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2017 3035 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum
2017 3036 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 3037 2017-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie pomiędzy Gminą Łysomice, a Gminą Miasta Toruń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2017 3038 2017-07-24 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2017 3039 2017-07-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Osy PLH040033
2017 3040 2017-07-24 Decyzja Decyzja nr OPO-4210 -9(15)/2016/2017/738/XVI/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie decyzji Prezezsa URE nr OPO-4210-9(15)/2016/2017/738/XVI/JPI z dnia 20 lipca 2017 r. dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem
2017 3041 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Miasta Kowal.
2017 3042 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 3043 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2017 3044 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 3045 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2017 3046 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2017 3047 2017-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 3048 2017-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 3049 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr 390/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 3050 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr 391/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 3051 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
2017 3052 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 3053 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ewidencji wojewódzkiej zabytków nie stanowiącym własności miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 3054 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 3055 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 3056 2017-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2017 r. o wynikach wyborów przedterminowych do Rady Gminy Dobrcz przeprowadzonych w dniu 23 lipca 2017 r.
2017 3057 2017-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-56/17 Burmistrza Tucholi z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 3058 2017-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 223/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 lipca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 3059 2017-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/360/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Stycznia położonej w miejscowości Mogilno
2017 3060 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII /212 /2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 3061 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek”
2017 3062 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2017 rok.
2017 3063 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/157/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 3064 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2017 rok
2017 3065 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół w Gminie Dąbrowa
2017 3066 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 3067 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 3068 2017-07-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2016 (zatwierdzone na sesji Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 22 czerwca 2017r.)
2017 3069 2017-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/252/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „15 Lutego” położonej w miejscowości Tuchola
2017 3070 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 3071 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr V/75/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 3072 2017-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 61/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń.
2017 3073 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 607/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017.
2017 3074 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 610/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2017 3075 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 611/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.
2017 3076 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 623/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi powiatowej.
2017 3077 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 624/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 3078 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 626/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2017 3079 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 627/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3080 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 628/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na 63. Pułku Piechoty.
2017 3081 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 629/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego na gen. Gustawa Orlicza-Dreszera.
2017 3082 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 631/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Storczykowej na św. Jana Bosko.
2017 3083 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV.233.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 3084 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV.235.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Baruchowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Baruchowie i Gimnazjum w Baruchowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Baruchowie
2017 3085 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/199/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 3086 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 235/131/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 3087 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 3089 2017-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 3090 2017-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 3091 2017-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 3092 2017-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 64.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 3088 2017-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich