Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czerwiec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2348 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2017 rok
2017 2349 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2350 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/17 Rady Gminy Radomin z dnia 23 maja 2017 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie
2017 2351 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/17 Rady Gminy Radomin z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 2352 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 2353 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2017 2354 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2017 2355 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/214/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
2017 2356 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2357 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Lubiewo uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Lubiewo
2017 2358 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym
2017 2359 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2360 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2017 2361 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2362 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 2363 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2017 2364 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wyzwolenia w Barcinie
2017 2365 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 2366 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2367 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.
2017 2368 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2369 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2017 rok
2017 2370 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 289/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (6)
2017 2371 2017-06-01 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie treści „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2017 2372 2017-06-01 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie treści „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
2017 2373 2017-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.18.2017 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2017
2017 2374 2017-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/17 Rady Gminy Radomin z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 2375 2017-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.
2017 2376 2017-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2017 2377 2017-06-01 Postanowienie Postanowienie nr 3/2017 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 2378 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 2379 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 2380 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
2017 2381 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2017 2382 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 2383 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/37/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2384 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/35/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębowie w Szkołę Filialną w Dębowie podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach
2017 2385 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/34/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 2386 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/160/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.
2017 2387 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 2388 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/726/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią instrumentem płatniczym
2017 2389 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/725/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 2390 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr xxxv/735/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/233/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią
2017 2391 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/383/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach: 1691/4, 1691/9 i 1689/11 przy Placu Wolności w Szubinie, gmina Szubin
2017 2392 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/384/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działek o numerach: 451/5 i 453/20 w obrębie Rynarzewo, gmina Szubin
2017 2393 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/385/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym i ulicy położonych w Dąbrówce Słupskiej gm. Szubin
2017 2394 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/389/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szubin
2017 2395 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/392/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 2396 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok
2017 2397 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2017 2398 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/370/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 lipca w Żninie
2017 2399 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w Żninie
2017 2400 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/372/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Nowotki w Żninie
2017 2401 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin
2017 2402 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 2403 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"
2017 2404 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/547/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy
2017 2405 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2406 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/17 Rady Gminy Sośno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania pensum nauczyciela
2017 2407 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/331/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 2408 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz
2017 2409 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2017 2410 2017-06-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Kikół z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Chrostkowo z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez powierzenia przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Chrostkowo
2017 2411 2017-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 2412 2017-06-05 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.10.2017.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Zakład Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu
2017 2413 2017-06-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2016 r.
2017 2414 2017-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 12/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.
2017 2415 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 2416 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2417 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 185/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 2418 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/17 Rady Gminy Lipno z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r.
2017 2419 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 2420 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2017 2421 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok.
2017 2422 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII.197.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok
2017 2423 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2017 2424 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 2425 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Brodnica dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 2426 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2017 2427 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017 2428 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2429 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2017 2430 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 220/122/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 2431 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.60.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2017 2432 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.62.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzewce.
2017 2433 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.63.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.
2017 2434 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2017 2435 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 2436 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Więcbork liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 2437 2017-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno
2017 2438 2017-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/76/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
2017 2439 2017-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/79/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 2440 2017-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2441 2017-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 2442 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska
2017 2443 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2444 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/440/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 2445 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo
2017 2446 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 2447 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
2017 2448 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 2449 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali komunalnych ich dotychczasowym najemcom
2017 2450 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków.
2017 2451 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr xxxv/196/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2017 2452 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego
2017 2453 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 2454 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 2455 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXII/19/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.
2017 2456 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/17 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 2457 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.71.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.
2017 2458 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
2017 2459 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2017 2460 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/155/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim.
2017 2461 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
2017 2462 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 186/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 2463 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok
2017 2464 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2017 2465 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/366/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 2466 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo
2017 2467 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/369/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Morzewiec
2017 2468 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/372/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Torach” położonego w Koronowie, gmina Koronowo.
2017 2469 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze oraz Okolu, gm. Koronowo.
2017 2470 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Koronowo.
2017 2471 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2472 2017-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2017
2017 2473 2017-06-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału gminy Rogowo na stałe obwody głosowania
2017 2474 2017-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2475 2017-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 2476 2017-06-07 Postanowienie Postanowienie nr 957 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2017 2477 2017-06-07 Postanowienie Postanowienie nr 958 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2017 2478 2017-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2479 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok
2017 2480 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2017 2481 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego.
2017 2482 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr 376/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 2483 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2017.
2017 2484 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/43/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy miasto - Grudziądz
2017 2485 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/44/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza
2017 2486 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 2487 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/906/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Obrońców Bydgoszczy" w Bydgoszczy
2017 2488 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/918/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz niektórych innych uchwał
2017 2489 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/928/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 2490 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/929/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązującego na drugim etapie rekrutacji do Pałacu Młodzieży oraz młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 2491 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/930/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (5)
2017 2492 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/938/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/778/17 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2017-2021
2017 2493 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/17 Rady Gminy Rypin z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2017 2494 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/17 Rady Gminy Rypin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Borzymin nad Jeziorem Czarownica
2017 2495 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Wielowieś, Bąbolin, Wierzchosławice, Ostrowo i Szadłowice w gminie Gniewkowo.
2017 2496 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 2497 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2498 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 2499 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2017 2500 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2501 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 2502 2017-06-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich
2017 2503 2017-06-09 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”,
2017 2504 2017-06-09 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2202 C Radziki Duże-Osiek-Dzierżno na odcinku około 270 m w miejscowości Radziki Duże, gm. Wąpielsk - budowa chodnika przy w/w drodze
2017 2505 2017-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.37.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 2506 2017-06-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003
2017 2507 2017-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 25.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 2508 2017-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady Gminy Radziejów
2017 2509 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr 232/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 2510 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
2017 2511 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.181.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 2512 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru oraz łańcuchów Gminy Golub-Dobrzyń oraz zasad ich używania
2017 2513 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień w miejscowości Tryl
2017 2514 2017-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 maja 2017 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2017 2515 2017-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 2516 2017-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2017 2517 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr 492/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu nr 467/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2016r.
2017 2518 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr 493/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
2017 2519 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Dworcowej i Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu.
2017 2520 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Brodnickiej – zakole Drwęcy” w mieście Golub-Dobrzyń.
2017 2521 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 2522 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/431/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.
2017 2523 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/436/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym
2017 2524 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków
2017 2525 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
2017 2526 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognzy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2017 - 2023.
2017 2527 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 2528 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenie budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.
2017 2529 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 2530 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
2017 2531 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr 223/124/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 2532 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 2533 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Solcu Kujawskim
2017 2534 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2535 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osięciny
2017 2536 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Osięciny, łańcucha Wójta Gminy Osięciny oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy
2017 2537 2017-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 2538 2017-06-14 Postanowienie Postanowienie nr 4/2017 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2017 2539 2017-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017 r.
2017 2540 2017-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 12 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2017 r.
2017 2541 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dwóch drzew uznanych za pomniki przyrody
2017 2542 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 2543 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2544 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 85/13 i 85/16 w miejscowości Śliwice.
2017 2545 2017-06-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2017 2546 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2020
2017 2547 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 2548 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubraniec
2017 2549 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/184/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obwodów głosowania
2017 2550 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 2551 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr 221/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.
2017 2552 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/219/17 Rady Gminy Bobrowo z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 2553 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.
2017 2554 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/318/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/350/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski
2017 2555 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/314/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 2556 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 2557 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk w jednostce strukturalnej Wałycz.
2017 2558 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk.
2017 2559 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/203/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Łubianka jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 2560 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/154/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2561 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/158/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Brześć Kujawski
2017 2562 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/159/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brześciu Kujawskim.
2017 2563 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/160/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 2564 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/163/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2565 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXII/164/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim i nadania mu statutu
2017 2566 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 2567 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2568 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i tryb ich pobierania.
2017 2569 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Brodnicy
2017 2570 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2017 rok
2017 2571 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2017 2572 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/202/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 2573 2017-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 2574 2017-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 2575 2017-06-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2017 2576 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
2017 2577 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/908/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących realizacji zadania pn. "Ograniczenie emisji pyłu PM 10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata", trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania”
2017 2578 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Słońsko, Olszewice, Marcinkowo, Turzany, Komaszyce, Dziennice, Trzaski, Jaronty, Dulsk, Góra i Łąkocin w gminie Inowrocław.
2017 2579 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 2580 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr 378/2017 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2017 r.
2017 2581 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr 526/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017
2017 2582 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2017 2583 2017-06-22 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”)
2017 2584 2017-06-22 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.16.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie decyzji nr OPO.4210.16.2017.ASZ1 Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2017 r. dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą Poznaniu, posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
2017 2585 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 2586 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok
2017 2587 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego
2017 2588 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyłączenia dróg z użytkowania
2017 2589 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/187/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 2590 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/191/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2017 2591 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Bądkowo
2017 2592 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII.228.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017
2017 2593 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII.232.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Baruchowo
2017 2594 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXV.191.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 2595 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2596 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole.
2017 2597 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Gminy Lipno z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno
2017 2598 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/17 Rady Gminy Lipno z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie
2017 2599 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/17 Rady Gminy Lipno z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lipno za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2600 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/17 Rady Gminy Lipno z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r.
2017 2601 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/359/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Mogilna
2017 2602 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/360/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Stycznia położonej w miejscowości Mogilno
2017 2603 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr 236/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017
2017 2604 2017-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017r.
2017 2605 2017-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2606 2017-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 2607 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie nr EK.4321.1/1/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Czernikowo publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum w Czernikowie
2017 2608 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie nr EK.4321.1/2/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Czernikowo publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Branżowej Szkoły I stopnia w Czernikowie
2017 2609 2017-06-26 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.19.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Komunalnego Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2017 2610 2017-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin
2017 2611 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/53/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2017 2612 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 2613 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/172/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2017 2614 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania
2017 2615 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Nowa Wieś Wielka”
2017 2616 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2017
2017 2617 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 2618 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/122/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczycieli oraz zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozie.
2017 2619 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 590/17 Rady Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń.
2017 2620 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie
2017 2621 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/163/17 Rady Gminy Rypin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/138/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rypin na lata 2017-2021
2017 2622 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/161/17 Rady Gminy Rypin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok.
2017 2623 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu Gminy Miasta Brodnicy
2017 2624 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 2625 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 2626 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2017 2627 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/394/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo
2017 2628 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
2017 2629 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/388/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo
2017 2630 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 2631 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2017 2632 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo.
2017 2633 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo.
2017 2634 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.
2017 2635 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 2636 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
2017 2637 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/568/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzoza
2017 2638 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/569/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 213 „Zbytkowo”
2017 2639 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/567/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
2017 2640 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/566/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2017 2641 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/562/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018
2017 2642 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/556/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
2017 2643 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017
2017 2644 2017-06-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lniano z dnia 22 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2016, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
2017 2645 2017-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.17.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 2646 2017-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017
2017 2647 2017-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-54/17 Burmistrza Tucholi z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 2648 2017-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2017 r.
2017 2649 2017-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Radomin z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok
2017 2650 2017-06-28 Informacja Informacja nr 1/2017 Starosty Nakielskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2016 rok
2017 2651 2017-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 28.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 2652 2017-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 2653 2017-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 58/17 Rady Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2017 2654 2017-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 59/17 Rady Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2017 2655 2017-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 60/17 Rady Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2017 2656 2017-06-28 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.28.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy
2017 2657 2017-06-28 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.34.2017.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia tatyfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu OPEC - INEKO sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu
2017 2658 2017-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2017 r.
2017 2659 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze szkół i przedszkoli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2017 2660 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
2017 2661 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osó z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitegozwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2662 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2663 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2664 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2017 2665 2017-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 2666 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 2667 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
2017 2668 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok
2017 2669 2017-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r
2017 2670 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/358/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części miejscowości Gać, obręb Węgrowo, przy granicy administracyjnej Gminy Grudziądz
2017 2671 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/366/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2017 2672 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 95 i cz. działki nr 3057/8 w obrębie Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz
2017 2673 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/359/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2017 2674 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/363/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Mokre, Gmina Grudziądz
2017 2675 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/360/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2017 2676 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/361/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2017 2677 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/345/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
2017 2678 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/341/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 2679 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 222/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2017 2680 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 226/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2017 2681 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr 230/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (7)
2017 2682 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/137/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2017 2683 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/132/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok
2017 2684 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/119/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 2685 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Jeziora Wielkie
2017 2686 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2017 2687 2017-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.
2017 2688 2017-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/211/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, w części dotyczącej § 2 i § 3 oraz załącznika nr 1 i 2 do uchwały.
2017 2689 2017-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/215/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2690 2017-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1095/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2016 r. Wyrok nr II SA/Bd 1095/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 2691 2017-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1127/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2016 r. Wyrok nr II SA/Bd 1127/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2016 r.
2017 2692 2017-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 957/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2016 r. Wyrok nr II SA/Bd 957/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 2693 2017-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1102/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 1102/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2017 r.
2017 2694 2017-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1156/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 1156/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2017 r.
2017 2695 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 2696 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 2697 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 2698 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/941/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy
2017 2699 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/945/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (6)
2017 2700 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/947/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2701 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/948/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/346/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2702 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2017 2703 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2017 2704 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2705 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXII/167/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW, MN.
2017 2706 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2707 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 2708 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Janikowo instrumentem płatniczym.
2017 2709 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2710 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/162/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Topólka
2017 2711 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/164/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2017-2022
2017 2712 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/165/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Topólka
2017 2713 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/167/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
2017 2714 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XX/168/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Topólka za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2715 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2716 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2717 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo
2017 2718 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2719 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.
2017 2720 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 2721 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą