Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marzec 2017

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 884 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/171/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków.
2017 885 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/143/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brześć Kujawski.
2017 886 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. zamieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
2017 887 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 888 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XL/823/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2017 889 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XL/824/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Bydgoszczy
2017 890 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XL/825/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 891 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XL/827/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (2).
2017 892 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/194/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Teresin, Zawada-Ugoda, Strzelewo i Zielonczyn.
2017 893 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/206/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko.
2017 894 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017
2017 895 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/17 Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2017 896 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Pławin, Turlejewo i Jaksiczki.
2017 897 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI157/17 Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
2017 898 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV158/17 Rady Gminy Sośno z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych
2017 899 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr 195/XXV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (2)
2017 900 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2017 901 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ulicami Stanisława Wyspiańskiego i Henryka Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim.
2017 902 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI/154/17 Rady Gminy Gruta z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok
2017 903 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 904 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski
2017 905 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/137/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2017 906 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/385/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo
2017 907 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/387/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 908 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/388/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 909 2017-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2016
2017 910 2017-03-01 ANEKS Aneks nr 3 Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 października 2016 r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2015r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2017 911 2017-03-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 912 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 913 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chrostkowo i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2017 914 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Chrostkowo
2017 915 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowości ich pobrania i wykorzystania
2017 916 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XX/123/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Zakrzewo publicznych przedszkolach
2017 917 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/17 Rady Gminy Kowal z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok
2017 918 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/15/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII.203.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobraniai wykorzystywania dotacji.
2017 919 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 536/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.
2017 920 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 538/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie stacji paliw zlokalizowanych na obszarze miasta Torunia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
2017 921 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 541/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 922 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 543/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2017 923 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
2017 924 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017
2017 925 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat Toruński oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 926 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/13/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej w 2017 r. na zadania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadki
2017 927 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/16/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów zamiejscowych publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki
2017 928 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/15/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki
2017 929 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/12/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok
2017 930 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wysokiej Wsi w obrębie ewidencyjnym Mały Mędromierz gm. Tuchola
2017 931 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/220/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 932 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej (głębinowej) na potrzeby własnego gospodarstwa domowego na terenie Gminy Barcin.
2017 933 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr V/9/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXX/584/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nakło nad Notecią oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2017 934 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr V/10/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza.
2017 935 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2017 936 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 937 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łysomice.
2017 938 2017-03-02 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2017 939 2017-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tłuchowo przeprowadzonych w dniu 26 lutego 2017 r.
2017 940 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/172/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/289/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Włocławek.
2017 941 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/124/2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2017.
2017 942 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2017 rok.
2017 943 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 944 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok
2017 945 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
2017 946 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 947 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 213/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Świecie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 948 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim
2017 949 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim
2017 950 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 951 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2017 952 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017
2017 953 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/664/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawach
2017 954 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/665/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią
2017 955 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/682/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2017 956 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/683/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2017 957 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/284/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2017.
2017 958 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/290/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 959 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/293/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2017 960 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2017 961 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok
2017 962 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w części obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo
2017 963 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Barcin.
2017 964 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Janikowo
2017 965 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 966 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017
2017 967 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2017 968 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 969 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2017
2017 970 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2017 971 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/389/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.
2017 972 2017-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
2017 973 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/212/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dobrcz na stałe obwody głosowania.
2017 974 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/216/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lniano.
2017 975 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/217/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lniano
2017 976 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lniano
2017 977 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2017 978 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/283/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania, rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 979 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Krótkiej, Kasztelańskiej, Wałowej, Świętego Ducha i Andrzeja
2017 980 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX / 26 / 2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2017 981 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 982 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2017 983 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 195/109/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 984 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Więcbork
2017 985 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2017 986 2017-03-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. o możliwości zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2017 987 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.14.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.
2017 988 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.15.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Białe Błota, punktacji i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.
2017 989 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.25.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2017 991 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/324/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017
2017 992 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/325/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 993 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/326/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu podstępowania o jej udzielenie.
2017 994 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 995 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 996 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/330/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2017 997 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/331/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 998 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/333/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Koronowo
2017 999 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/334/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia zarządu dróg gminnych w Koronowie
2017 1000 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/335/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1001 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
2017 1002 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów lokalnych branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.
2017 1003 2017-03-06 Zestawienie Zestawienie nr 1/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 1 marca 2017 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Lisewo.
2017 1004 2017-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.
2017 1005 2017-03-06 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w regionie wodnym Dolnej Wisły
2017 1006 2017-03-06 Informacja Informacja Burmistrza Tucholi z dnia 2 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016r. położonych na obszarze Gminy Tuchola
2017 990 2017-03-06 Prawidłowa wersja uchwały znajduje się pod poz. 984.
2017 1007 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/663/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017
2017 1008 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2017 1009 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok
2017 1010 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza
2017 1011 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
2017 1012 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubraniec
2017 1013 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2017 1014 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII/234/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2017 1015 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII/237/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
2017 1016 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII/239/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 1017 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Chodczu dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Chodecz oraz nadania mu statutu.
2017 1018 2017-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 1019 2017-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 1020 2017-03-07 Postanowienie Postanowienie nr 890/17 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2017 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Dobrcz i Wójta Gminy Dobrcz przed upływem kadencji
2017 1021 2017-03-07 Postanowienie Postanowienie nr 893/17 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2017 1022 2017-03-07 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Nowego z dnia 3 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Nowe
2017 1023 2017-03-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.
2017 1024 2017-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 5 uchwały Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jeziora Wielkie dla części obrębów geodezyjnych: Lenartowo, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Proszyska, Żółwiny i Wycinki
2017 1025 2017-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 2 pkt 7 uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Złotniki Kujawskie dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Helenowo, Mierzwin, Niszczewice, Złotniki Kujawskie, Gniewkówiec, Tupadły, Bronimierz
2017 1026 2017-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym
2017 1027 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017.
2017 1028 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/175/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2017 rok.
2017 1029 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych
2017 1030 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/386/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz
2017 1031 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017
2017 1032 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Skibinie prowadzonego przez Gminę Radziejów
2017 1033 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/217/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowościach Kotomierz i Sienno.
2017 1034 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2016 r.
2017 1035 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017
2017 1036 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI/123/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Lubanie
2017 1037 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI/125/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2017 rok
2017 1038 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok
2017 1039 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Chełmna instrumentem płatniczym
2017 1040 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/194/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok
2017 1041 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2017 1042 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Chomiąża Szlachecka, gmina Gąsawa.
2017 1043 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego prowadzonego przez Gminę Miasto Kowal, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1044 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 1045 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 1046 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.
2017 1047 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z Hali Sportowej w Radzikach Dużych oraz Zespołu Boisk Orlik w Wąpielsku
2017 1048 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2018
2017 1049 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 1050 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.226.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, logopedy i socjoterapeuty i nauczyciela wspomagającego zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska
2017 1051 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2017 1052 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 1053 2017-03-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia transportu dziecka zamieszkałego na terenie Miasta ze wskazanego miejsca do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek oraz ustalenia zasad rozliczeń finansowych z tym związanych
2017 1054 2017-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2016 rok
2017 1055 2017-03-09 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”,
2017 1056 2017-03-09 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”,
2017 1057 2017-03-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko – Topolno na odcinku od km 0+000 do km 4+500 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2017 1058 2017-03-09 Informacja Informacja nr 01/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta Chełmna
2017 1059 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2017 1060 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/192/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce
2017 1061 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/198/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2017 1062 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/200/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2017 1063 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/201/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2017 1064 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.17.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Białe Błota na lata 2017-2020.
2017 1065 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/365/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok
2017 1066 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/363/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Dąbrówce Słupskiej gm. Szubin
2017 1067 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/364/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2017 1068 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/16/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków.
2017 1069 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 1070 2017-03-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2015 Wójta Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Lipno z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Lipno
2017 1071 2017-03-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Bobrowniki z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez środowiskowy Dom Samopomocy ,,Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Bobrowniki zawarte pomiędzy:
2017 1072 2017-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016r.
2017 1073 2017-03-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Miasta Lipno z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Miasto Lipno.
2017 1074 2017-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr FN.3035.1.27.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2016 rok
2017 1075 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/RF/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.
2017 1076 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2016.
2017 1077 2017-03-13 Informacja Informacja nr 1/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek.
2017 1078 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 341/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2016 rok
2017 1079 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 1080 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 15.2017 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2017 rok
2017 1081 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2017 1082 2017-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Starosty Toruńskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016 poz 1034 t.j. z późn.zm) dla obrębów ewidencyjnych nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 13 miasta Chełmża
2017 1083 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.
2017 1084 2017-03-13 Informacja Informacja Burmistrza Koronowa z dnia 8 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Koronowo.
2017 1085 2017-03-13 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.4.2017.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie decyzji nr OPO.4210.4.2017.ASI Prezesa URE z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wniosku przedsiębiorstwa energetycznego BRUNPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2017 1086 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1087 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2017 roku
2017 1088 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2017 roku
2017 1089 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI-134/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych wrunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi oiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2017 1090 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie poszczególnych rodzajów i gatunków drzew i krzewów
2017 1091 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2017 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2017 1092 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/17/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2017 r. Uchwała Nr VII/17/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr V/9/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXX/584/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nakło nad Notecią oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2017 1093 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/18/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2017 r. Uchwała Nr VII/18/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr V/10/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza.
2017 1094 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1095 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
2017 1096 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuchola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 1097 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Kowal z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2017 rok.
2017 1098 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Fabianki z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2016 rok
2017 1099 2017-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2017 r. z wykonania planu finansowego oraz informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2016
2017 1100 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok
2017 1101 2017-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2016 rok
2017 1102 2017-03-14 Zestawienie Zestawienie nr BM.7113.1.2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Brześć Kujawski
2017 1103 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Płużnica i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1104 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1105 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.
2017 1106 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 265/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017
2017 1107 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 199/2017 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.
2017 1108 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 456/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2017.
2017 1109 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/219/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 1110 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od 29 grudnia 2016r. do 27 grudnia 2017r.
2017 1111 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 1112 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1113 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1114 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1115 2017-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.21.2017 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok
2017 1116 2017-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 22.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 rok
2017 1117 2017-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.
2017 1118 2017-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Grudziądzkiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2017 1119 2017-03-16 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Brodnicy z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Gminy Miasta Brodnicy
2017 1120 2017-03-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Pakości z dnia 14 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Pakość.
2017 1121 2017-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
2017 1122 2017-03-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach,
2017 1123 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Inowrocławia
2017 1124 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2017 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017.
2017 1125 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/17 Rady Gminy Radomin z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2017 roku
2017 1126 2017-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 1127 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017
2017 1128 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2017 1129 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2017 1130 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok
2017 1131 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI-132/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2017 rok
2017 1132 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach.
2017 1133 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/126/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Rogowo jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkujących poza obszarem szkoły.
2017 1134 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/127/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2017 1135 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/132/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1136 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/133/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok
2017 1137 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/161/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 15 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 1138 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/162/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu świeckiego, na okres od dnia 1września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1139 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 8/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji publicznemu przedszkolu, prowadzonemu przez Stowarzyszenie Kreatywni Dębowa Łąka
2017 1140 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr 10/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1141 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1142 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/137/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1143 2017-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-20/17 Burmistrza Tucholi z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2017 r.
2017 1144 2017-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr I/195/2017 Wójta Gminy Dobre z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2016 rok
2017 1145 2017-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1146 2017-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.202.2017 Wójta Gminy Bytoń z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2016 rok
2017 1147 2017-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 20 marca 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie przeprowadzonych w dniu 19 marca 2017 r.
2017 1148 2017-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 28/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 8 pkt 1 uchwały Nr XX/138/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w miejscowości Brzezie.
2017 1149 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 6/225/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich
2017 1150 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/4/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok
2017 1151 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/6/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2017 1152 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie
2017 1153 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie
2017 1154 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1155 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017.
2017 1156 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/153/17 Rady Gminy Koneck z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Koneck
2017 1157 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok
2017 1158 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/17 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Lipno do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1159 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/17 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1160 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/17 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1161 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/17 Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r.
2017 1162 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/25/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1163 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/27/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1164 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/28/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1165 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/29/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej w formie nagród przyznawanych przez Wójta Gminy Osielsko
2017 1166 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/34/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów położonych w pasach drogowych dróg publicznych.
2017 1167 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017
2017 1168 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2017 1169 2017-03-24 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Toruniu w 2017 roku oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w toruńskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2017.
2017 1170 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/17 Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2017 r.
2017 1171 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/17 Starosty Świeckiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach- opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2017 r.
2017 1172 2017-03-24 Zestawienie Zestawienie nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze gminy miasta Chełmży
2017 1173 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w 2017 roku
2017 1174 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w 2017 roku
2017 1175 2017-03-24 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. położonych na obszarze gminy Inowrocław Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. położonych na obszarze gminy Inowrocław
2017 1176 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Toruńskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Toruńskiego
2017 1177 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr XII/2017 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za rok 2016
2017 1178 2017-03-24 Informacja Informacja nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016r. położonych na obszarze gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2017 1179 2017-03-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.
2017 1180 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2017 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2017 1181 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI-135/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nieszawa
2017 1182 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/17 Rady Gminy Kowal z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowal oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 1183 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1184 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Tucholskiego
2017 1185 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017
2017 1186 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2017.
2017 1187 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choceń.
2017 1188 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1189 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Choceniu.
2017 1190 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 19-go stycznia w Choceniu.
2017 1191 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 1192 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
2017 1193 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Choceń.
2017 1194 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1195 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1196 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1197 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/297/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1198 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1199 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1200 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/300/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1201 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1202 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1203 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/305/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Prezydenta Miasta Inowrocławia
2017 1204 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 1205 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 549/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2017 1206 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 550/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2017 1207 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 551/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 1208 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 552/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2017 1209 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 553/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie składania wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.
2017 1210 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr 554/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2017 1211 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1212 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1213 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1214 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1215 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/17 Rady Gminy Unisław z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1216 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1217 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bobrowniki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1218 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 1219 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2017 rok
2017 1220 2017-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miasta Torunia Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2016 r.
2017 1221 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Żnińskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2017 1222 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Żniński z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2017 1223 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2016 rok
2017 1224 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Żnińskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żninie
2017 1225 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 243/2017 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2016 rok.
2017 1226 2017-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2017 1227 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2016 rok.
2017 1228 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/17 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Mogilno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2017 1229 2017-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2017 1230 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 164/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok
2017 1231 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr II/19/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2017 rok
2017 1232 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr II/22/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/69/10 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy
2017 1233 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/145/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1234 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/146/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1235 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/147/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych którym ustalono obwód prowadzonych przez Gminę Bartniczka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1236 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cekcyn i liczby punktów przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1237 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cekcyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki i liczby punktów przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1238 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1239 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Cekcyn
2017 1240 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/221/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrcz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1241 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/225/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2017 1242 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/226/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 1243 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXI/227/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1244 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/315/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017
2017 1245 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2017 1246 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany granic sołectwa Kunowo i sołectwa Strzelce
2017 1247 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2017 1248 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1  w Mogilnie
2017 1249 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/325/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2  w Mogilnie
2017 1250 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Mogilnie
2017 1251 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4  w Mogilnie
2017 1252 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/328/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Mogileńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 1253 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/329/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie
2017 1254 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/331/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1255 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/332/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
2017 1256 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/333/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Mogilno.
2017 1257 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/334/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1258 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/147/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok.
2017 1259 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/152/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1260 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/150/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1261 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/151/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Brodnica, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1262 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/153/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brodnicy na lata 2016-2020
2017 1263 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/155/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Brodnica”
2017 1264 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Miasta Kowala z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 r.
2017 1265 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok
2017 1266 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/150/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1267 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/149/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Chełmża jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 1268 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/153/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 1269 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok
2017 1270 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Wielgie
2017 1271 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielgie
2017 1272 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1273 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1274 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza
2017 1275 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza
2017 1276 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej
2017 1277 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1278 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia liczby punktów przypisanych tym kryteriom i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1279 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski oraz określenia liczby punktów przypisanych tym kryteriom i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 1280 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1281 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których Gmina Warlubie jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także określenia liczby punktów za poszczególne kryteria
2017 1282 2017-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek.
2017 1283 2017-03-29 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław
2017 1284 2017-03-29 Informacja Informacja nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. położonych na obszarze gminy Janikowo.
2017 1285 2017-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia
2017 1286 2017-03-29 Informacja Informacja nr 1/2017 Wójta Gminy Choceń z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Choceń.
2017 1287 2017-03-29 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Barcina z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Barcin.
2017 1288 2017-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2016-2025 za 2016 rok
2017 1289 2017-03-29 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2017 r. o decyzji nr OPO.4110.2.2017.JPi
2017 1290 2017-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 906 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2017 1291 2017-03-29 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Solec Kujawski za 2016 rok
2017 1292 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/21/16 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2017 rok.
2017 1293 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Inowrocławia
2017 1294 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1295 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym
2017 1296 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym
2017 1297 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2017 1298 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1299 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego prowadzonego przez Gminę Miasto Kowal, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1300 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznawania im określonej liczby punktów
2017 1301 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1302 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kęsowo na lata 2017 – 2020
2017 1303 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/141/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1304 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/143/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rypin
2017 1305 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/144/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Rypin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 1306 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/145/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2017 1307 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 1308 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Rojewie w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie i włączenia Publicznego Samorządowego Przedszkola „ Akademia Przedszkolaka” w Rojewie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie.
2017 1309 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1310 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Rojewo
2017 1311 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rojewo
2017 1312 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/139/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2017 r.
2017 1313 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2017 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1314 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno.
2017 1315 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Skrwilno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 1316 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Skrwilno.
2017 1317 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 556/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 1318 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 558/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu.
2017 1319 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 562/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania ulicy nazwy Modrzewiowa.
2017 1320 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.
2017 1321 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1322 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włocławek, liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów.
2017 1323 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włocławek, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów.
2017 1324 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.
2017 1325 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.209.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1326 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.213.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2017
2017 1327 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawskim
2017 1328 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
2017 1329 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017
2017 1330 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1331 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Łubianka do nowego ustroju szkolnego
2017 1332 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Łubianka jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1333 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubianka, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1334 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, wicedyrektorów i pedagogów szkolnych
2017 1335 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1336 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz określenia liczby punktów przypisanych tym kryterium i  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1337 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski przez inne niż Gmina Aleksandrów Kujawski osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 1338 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1339 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2017 1340 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r.
2017 1341 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe
2017 1342 2017-03-31 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 1343 2017-03-31 Porozumienie Porozumienie nr 6/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Włocławskiego
2017 1344 2017-03-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 543/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2016 r. wyrok nr II SA/Bd 543/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 września 2016 r.
2017 1345 2017-03-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 656/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2016 r. wyrok nr II SA/Bd 656/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2016 r.
2017 1346 2017-03-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1032/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2016 r. wyrok nr II SA/Bd 1032/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2016 r.
2017 1347 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 marca 2017 r. dotyczy zmian Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2017
2017 1348 2017-03-31 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2017 1349 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2016 rok
2017 1350 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/17 Wójta Gminy Dragacz z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 1351 2017-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Grudziądza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze gminy-miasta Grudziądz
2017 1352 2017-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 45/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń.
2017 1353 2017-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 46/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2017 1354 2017-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 47/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń.
2017 1355 2017-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 48/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2017 1356 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2016 rok
2017 1357 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r.
2017 1358 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno
2017 1359 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2016 r.
2017 1360 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kruszyn”
2017 1361 2017-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszaże Gminy Świecie nad Osą
2017 1362 2017-03-31 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Sicienko.
2017 1363 2017-03-31 Informacja Informacja nr 1/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Warlubie