Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sierpień 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 2776 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 357/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2016 2777 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 362/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2016 2778 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 363/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 2779 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 364/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.
2016 2780 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 365/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
2016 2781 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 366/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2016 2782 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 367/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2016 2783 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 370/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu.
2016 2784 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 371/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2016 2785 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr 372/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2016 2786 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIII/98/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016
2016 2787 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIII/100/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2016 2788 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIII/102/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo
2016 2789 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XIII/103/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2790 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 2791 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2792 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/147/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2016 2793 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/148/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2794 2016-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 318/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
2016 2795 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2016 r. nr XX/135/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie
2016 2796 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XIV/142/16 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2797 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Pakości z 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2016 2798 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/16 Rady Gminy Kowal z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowal
2016 2799 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXII/159/16 Rady Gminy Radomin z dnia 21 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 2800 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 129/78/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 2801 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 2802 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 2803 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno
2016 2804 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr 30/1098/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2016 2805 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2806 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 21 lipca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2807 2016-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały Nr XVI/105/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2016 2808 2016-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2809 2016-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 2810 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr 204/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 lipca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 2811 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 2812 2016-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/113/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 2813 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XVII/131/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 2814 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2815 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr 148/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 2816 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 29 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 2817 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal
2016 2818 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/140/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2016 2819 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/141/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2016 2820 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/143/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2016 2821 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/144/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.
2016 2822 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/145/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia sposobu wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.
2016 2823 2016-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 233/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 lipca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 2824 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2825 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/29/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2826 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2016 2827 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 2828 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXII.123.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 2829 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXII.131.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lipca 2016r. uchylająca uchwałę nr XXI.121.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Zbójno.
2016 2830 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/273/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Lubicz.
2016 2831 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 sierpnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 2832 2016-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 1 sierpnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łysomice przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2016 r.
2016 2833 2016-08-05 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2016r. o decyzji nr WCC/680-ZTO-C/738/W/OPO/2016/JPi
2016 2834 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec
2016 2835 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2836 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2837 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubraniec
2016 2838 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2016 2839 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/285/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin
2016 2840 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/286/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Szubina
2016 2841 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/287/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin
2016 2842 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/288/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2843 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/292/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 2844 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno
2016 2845 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2846 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2016 2847 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2848 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2849 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVII/127/16 Rady Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok
2016 2850 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XV/142/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2851 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 2852 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Biskupiej w Chełmnie.
2016 2853 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2854 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2855 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr 200/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2016 2856 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/276/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 2857 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/277/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz
2016 2858 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/278/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.
2016 2859 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/279/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2860 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.
2016 2861 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 4 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkół w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku.
2016 2862 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-53/16 Burmistrza Tucholi z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 2863 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Grodno”
2016 2864 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”
2016 2865 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Mszar Płociczno”
2016 2866 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Tarkowo”
2016 2867 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko Mieleńskie”
2016 2868 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wronie”
2016 2869 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 73.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 2870 2016-08-09 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-33(4)/2016/415/XV/ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-33(4)/2016/415/XV/ASP Prezesa URE z dnia 4 sierpnia 2016 r. dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2016 2871 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
2016 2872 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII.125.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbójno.
2016 2873 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2874 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 2875 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr 271/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 2876 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2877 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
2016 2878 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
2016 2879 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze
2016 2880 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/130/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Bukowiec przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2016 2881 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/131/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2016 2882 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/100/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2883 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/238/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 2884 2016-08-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kikół a Gminą Chrostkowo w zakresie powierzenia przez Gminę Chrostkowo Gminie Kikół zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Chrostkowo z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczącymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie Zawarte pomiędzy: Gminą Chrostkowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Chrostkowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Chrostkowo - Mariusza Lorenca a Gminą Kikół z siedzibą ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół reprezentowaną przez: Józefa Predenkiewicza - Wójta Gminy Kikół
2016 2885 2016-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
2016 2886 2016-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 2887 2016-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 38.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2016 2888 2016-08-11 Postanowienie Postanowienie nr OPO-4210-27(11)/2016/250/XI/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w taryfie dla ciepła nr OPO-4210-27(8)/2016/250/XI/ASZ1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 14 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Komunalnego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy
2016 2889 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/205/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 2890 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/24/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 2891 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały.
2016 2892 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/168/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo.
2016 2893 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/167/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Mirakowie (kolonia Grodno).
2016 2894 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/169/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Strużal.
2016 2895 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016 r.
2016 2896 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/99/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2897 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII.169.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 2898 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 2899 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/77/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 12 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2900 2016-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lipca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 2901 2016-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2902 2016-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 sierpnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2903 2016-08-16 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.35.2016.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu,
2016 2904 2016-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/148/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/144/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku dot. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2905 2016-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 2906 2016-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 75.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 2907 2016-08-18 Postanowienie Postanowienie nr 790/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wygasnięcia mandatu radnego
2016 2908 2016-08-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 pkt 4, § 18 ust. 3 pkt 10 lit. a tiret pierwsze i lit. b tiret pierwsze, § 21 ust. 2 pkt 3, § 23 ust. 2 pkt 2 w zakresie „zakaz połączenia komunikacyjnego drogi 1KDD z drogą krajową nr 15 (teren 1KDGP)” uchwały Nr XX/107/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Szabda.
2016 2909 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XVII/159/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 2910 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr NR 0050.1.47.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 2911 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 240/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 2912 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.
2016 2913 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr 158/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 2914 2016-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-57/16 Burmistrza Tucholi z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 2915 2016-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 16 sierpnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 2916 2016-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/127/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 2917 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/77/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2016 2918 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 2919 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.
2016 2920 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno.
2016 2921 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno.
2016 2922 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 2923 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XX/125/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2016 – 2021”.
2016 2924 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 sierpnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 2925 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 82/120/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
2016 2926 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2016 2927 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XXI.180.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie uchwaleniu Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska
2016 2928 2016-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.41.2016 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.
2016 2929 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XVII/41/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/94/16 Rady Gminy Koneck z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck.
2016 2930 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XVIII/43/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/99/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Górzno (Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2016, poz. 2199).
2016 2931 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XVIII/44/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/107/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kijewo Królewskie lub jej jednostkom podległym oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomocą publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016, poz. 2379).
2016 2932 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XIX/46/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 2933 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XIX/47/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2016 2934 2016-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 sierpnia 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 2935 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XX/48/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 2936 2016-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 23 sierpnia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2016 r.
2016 2937 2016-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 233/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2016 2938 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr 116/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 2939 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XV/76/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2016 2940 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2941 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2942 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich
2016 2943 2016-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2016 Wójta Gminy Radomin z dnia 19 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/115/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.