Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czerwiec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1837 2016-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały Nr XI/142/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz, w części dotyczącej zapisu: „stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały” – poprzez uchylenie powyższego zapisu oraz poprzez uchylenie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
2016 1838 2016-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/146/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2016 1839 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XI/142/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz.
2016 1840 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 498 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka.
2016 1841 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/16 Rady Miasta Rypin z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 1842 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/93/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Skrwilno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 1843 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/92/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skrwilnie
2016 1844 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1845 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1846 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Rogowo na stałe obwody głosowania
2016 1847 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg gminnych
2016 1848 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 maja 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1849 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 1850 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/80/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
2016 1851 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/143/16 Rady Gminy Radomin z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 roku
2016 1852 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016
2016 1853 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 1854 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2016 1855 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/572/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2016 1856 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/89/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bartniczka
2016 1857 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/94/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka.
2016 1858 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/95/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1859 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/96/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1860 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/97/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bartniczka.
2016 1861 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały
2016 1862 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/96/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2016 1863 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/99/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
2016 1864 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/37/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii gminnej drogi położonej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza
2016 1865 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/38/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza
2016 1866 2016-06-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016r. z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok
2016 1867 2016-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2015
2016 1868 2016-06-01 Postanowienie Postanowienie nr 756/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wygasnięcia mandatu radnego
2016 1869 2016-06-01 Informacja Informacja nr 1/2016 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zabytków nieruchomych: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w okresie 01.01.2011 - 30.04.2016 r.
2016 1870 2016-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Radomin z dnia 27 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/115/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1871 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/89/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brodnica na lata 2016 – 2020.
2016 1872 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/88/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok.
2016 1873 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/90/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1874 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/111/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1875 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/150/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 12 maja 2016r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej w mieście Kowal kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii drogi gminnej
2016 1876 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/151/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 12 maja 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej w gminie Kowal kategorii drogi powiatowej i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej.
2016 1877 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/154/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 1878 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Toruńskiego”
2016 1879 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016
2016 1880 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/111/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016
2016 1881 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/113/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń
2016 1882 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/117/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Choceń
2016 1883 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1884 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń
2016 1885 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub rekreacyjne, a także inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku
2016 1886 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 1887 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/127/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1888 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1889 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/136/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1890 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/137/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1891 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/139/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8
2016 1892 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/141/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Nieżywięć
2016 1893 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/145/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1894 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 1895 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 1896 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2016 1897 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 3” dla terenu położonego w Koronowie
2016 1898 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania.
2016 1899 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/36/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej
2016 1900 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/35/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 1901 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 1902 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
2016 1903 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1904 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/152/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2016 1905 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/148/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok
2016 1906 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1907 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 1908 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2016 1909 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX.155.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 1910 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1911 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 1912 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 1913 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Janowiec Wielkopolski.
2016 1914 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/156/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola
2016 1915 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/157/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 1916 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI.108.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1917 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie
2016 1918 2016-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 24.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2016 1919 2016-06-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2015 r.
2016 1920 2016-06-03 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-56(16)/2015/2016/106/XIII/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-56(16)/2015/2016/106/XIII/JPI Prezesa URE dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku, na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2016 1921 2016-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2016 1922 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/1312016 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 maja 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubianka nie należących do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1923 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/222/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1924 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/223/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2016 1925 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/224/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Żnin
2016 1926 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/225/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2016 1927 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/226/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1928 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/229/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 1929 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/562/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
2016 1930 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/568/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (4)
2016 1931 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/573/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
2016 1932 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/574/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej, niektórym ulicom w Bydgoszczy
2016 1933 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/575/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r. w sprawie pozbawienia oraz nadania kategorii drogi publicznej niektórym ulicom w Bydgoszczy
2016 1934 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/576/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i nadania kategorii drogi gminnej
2016 1935 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/64/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek.
2016 1936 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
2016 1937 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2016 1938 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016r. w sprawie opłat za korzystanie z krytego basenu kąpielowego i szkolnych sal sportowych w Brodnicy
2016 1939 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 1940 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
2016 1941 2016-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/16 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2015.
2016 1942 2016-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 1943 2016-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/108/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
2016 1944 2016-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 pkt 13 lit. d w zakresie cyt. „na warunkach właściwego zarządcy sieci” uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy wschodniej części Jeziora Zamkowego
2016 1945 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/114/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2016 1946 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/54/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Włocławek
2016 1947 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/56/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2016 1948 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/63/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 2 w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
2016 1949 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 1950 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/119/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 1951 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/99/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 1952 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski instrumentem płatniczym.
2016 1953 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 1954 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XV/123/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Włocławek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 1955 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XV/121/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2016 1956 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XV/116/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 1957 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 1958 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XX.110.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 1959 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XX.111.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Rembiocha.
2016 1960 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XX.112.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Obory.
2016 1961 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy do kategorii dróg gminnych
2016 1962 2016-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/2016 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 9 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za 2015 rok
2016 1963 2016-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 1964 2016-06-07 Postanowienie Postanowienie nr 763/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wygasnięcia mandatu radnego
2016 1965 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
2016 1966 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1967 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1968 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1969 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 1970 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
2016 1971 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa
2016 1972 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016
2016 1973 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/142/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 1974 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/146/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2016 1975 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kcynia
2016 1976 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1977 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1978 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1979 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki Zagajne.
2016 1980 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki Dąbskie.
2016 1981 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia
2016 1982 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
2016 1983 2016-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 r.
2016 1984 2016-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie
2016 1985 2016-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2016 1986 2016-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2016 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2016 1987 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 1988 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki.
2016 1989 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016
2016 1990 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 3 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 1991 2016-06-13 Informacja Informacja nr WGK.6601.8.2016 Starosty Świeckiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gmin: Nowe, Warlubie, powiat Świecki.
2016 1992 2016-06-13 Informacja Informacja nr WGK.6601.8.1.2016 Starosty Świeckiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Świecie, miasto Świecie, miasto Nowe, powiat Świecki.
2016 1993 2016-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 1 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 1994 2016-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 252/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gąsawie
2016 1995 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2016 1996 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 1997 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2016 1998 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/115/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2016 1999 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/116/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 2000 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/117/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2001 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/118/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2002 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/119/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 2003 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/106/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawek ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dragacz
2016 2004 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/110/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 2005 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/111/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 2006 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Gminy Choceń z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2016 2007 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
2016 2008 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XIX/112/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 2009 2016-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
2016 2010 2016-06-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 marca 2016r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2015 rok
2016 2011 2016-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015.
2016 2012 2016-06-15 Postanowienie Postanowienie nr 5/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 2013 2016-06-15 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-20(6)/2016/433/XIV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie
2016 2014 2016-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 59.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 2015 2016-06-15 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-21(8)/2016/1333/XV/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego EDF Toruń S. A. z siedzibą w Toruniu
2016 2016 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 220/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 2017 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr 239/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 2018 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XV/143/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki na Zabytkami dla Gminy Bobrowo
2016 2019 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/114/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 2020 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/115/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2021 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/116/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książki.
2016 2022 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/117/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2023 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi BLIZNO - BLIZIENKO - KSIĄŻKI.
2016 2024 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi BLIZIENKO-ŁOPATKI-KSIĄŻKI.
2016 2025 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016
2016 2026 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/265/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2016 2027 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/266/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin
2016 2028 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/267/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 2029 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/268/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szubin i nadania jej statutu
2016 2030 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/270/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2031 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/271/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2032 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXII/279/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 2033 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 czerwca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 2034 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2016 2035 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie działającego na zlecenie Powiatu Chełmińskiego,
2016 2036 2016-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Barcin
2016 2037 2016-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 58 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2015.
2016 2038 2016-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 2039 2016-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2016 rok
2016 2040 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/109/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.
2016 2041 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/17/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rogowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2042 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/18/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2043 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/19/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2016 2044 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/168/16 Rady Miasta Rypin z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2016 2045 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/166/16 Rady Miasta Rypin z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 2046 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/167/16 Rady Miasta Rypin z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie
2016 2047 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 8 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2048 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie
2016 2049 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/114/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2050 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin.
2016 2051 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/116/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Warlubie
2016 2052 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/200/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat aleksandrowski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2053 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/201/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2016 2054 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/211/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, usytuowanych przy drogach powiatowych oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2055 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/40/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko
2016 2056 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/41/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2057 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/42/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 2058 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/43/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2059 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/44/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2060 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr IV/46/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2016 2061 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr 139/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 2062 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 2063 2016-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 2064 2016-06-21 Postanowienie Postanowienie nr 8/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2016 2065 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/195/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2066 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/196/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza i zagospodarowanie tych odpadów
2016 2067 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2016 2068 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Mrocza
2016 2069 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2070 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 2071 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 2072 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2073 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie.
2016 2074 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – wykorzystywane jedynie przez część roku w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2075 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2076 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2077 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 2078 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 2079 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 2080 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2016 2081 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.
2016 2082 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2016 2083 2016-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 20 czerwca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2016 r.
2016 2084 2016-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 20 czerwca 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wąbrzeźno przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2016 r.
2016 2085 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 106/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 2086 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XII/14/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok
2016 2087 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 108/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 2088 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 2089 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/102/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2016 2090 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIX/100/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Karbowo
2016 2091 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu rypińskiego.
2016 2092 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/103/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 2093 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Rypińskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
2016 2094 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 2095 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą
2016 2096 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2016 2097 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2098 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2099 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 2100 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 2101 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 344/16 Rady Miasta Torunia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu.
2016 2102 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 345/16 Rady Miasta Torunia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sobieskiego i ul. Podchorążych w Toruniu.
2016 2103 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 2104 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 2105 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świedziebnia na lata 2016 – 2020
2016 2106 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2107 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2108 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świedziebnia
2016 2109 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 2110 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/107/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2111 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XIV/106/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2112 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r.
2016 2113 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego”
2016 2114 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dury”
2016 2115 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kuźnica”
2016 2116 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łąki Ślesińskie”
2016 2117 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ostrów Panieński”
2016 2118 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Zbocza Płutowskie”
2016 2119 2016-06-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVI/93/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Skrwilno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 2120 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XI/16/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 2121 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/123/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 maja 2016r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2122 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
2016 2123 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2016 2124 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/153/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2125 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/154/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2126 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie dpadami komunalnymi
2016 2127 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/156/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2128 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/158/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski
2016 2129 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski
2016 2130 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/161/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 2131 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/118/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 2132 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie.
2016 2133 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2134 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Brzozie
2016 2135 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 2136 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 2137 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janikowo
2016 2138 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2139 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2140 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2016 2141 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2142 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie oraz uczęszczających do Gimnazjum w Brzoziu.
2016 2143 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/389/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023"
2016 2144 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/402/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”
2016 2145 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/390/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brodnica
2016 2146 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016
2016 2147 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII.112.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2148 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/155/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 2149 2016-06-27 Porozumienie Porozumienie nr XVIII/94/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie utworzenia i utrzymywania systemu informacji danych przestrzennych
2016 2150 2016-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 maja 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2015 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich
2016 2151 2016-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 2152 2016-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/92/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skrwilnie.
2016 2153 2016-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2016 2154 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016.
2016 2155 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/251/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 - 2018
2016 2156 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/257/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec
2016 2157 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/258/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2016 2158 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/259/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2016 2159 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/260/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś
2016 2160 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2161 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2162 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 2163 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 2164 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli , określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu jej przyznawania
2016 2165 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 2166 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały XXIV/155/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2016 2167 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 2168 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 2169 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2170 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/151/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano
2016 2171 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XV152/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 2172 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/153/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2173 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 2174 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków.
2016 2175 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2016 2176 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2177 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2178 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2179 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 2180 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/118/16 Rady Gminy Gruta z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2181 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/79/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek
2016 2182 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2183 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/101/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bartniczka.
2016 2184 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/102/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Bartniczka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 2185 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XI/78/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2186 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.
2016 2187 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr xvii/127/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2188 2016-06-29 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-31(6)/2016/1249/XIV-1253/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-31(6)/2016/1249/XIV-1253/ED Prezesa URE dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2016 2189 2016-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.
2016 2190 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 2191 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016.
2016 2192 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/160/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Opokach Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie" oraz uchwalenia jej statutu
2016 2193 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
2016 2194 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/163/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2195 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/164/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zasad jego używania
2016 2196 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2016 2197 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2016 2198 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Górzno
2016 2199 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Górzno
2016 2200 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXII/46/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Wodną, Bramą Wodną, Aleją Biskupa Chrystiana i ulicą Klasztorną
2016 2201 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXII/47/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. Grota-Roweckiego
2016 2202 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXII/48/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, Marsz. Józefa Piłsudskiego i Kruszelnickiego
2016 2203 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulic w Gniewkowie
2016 2204 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/213/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 2205 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/218/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno
2016 2206 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/219/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2207 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/220/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 2208 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/221/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2016 2209 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/222/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 2210 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/223/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno
2016 2211 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/228/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno
2016 2212 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/229/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek w Mogilnie oraz nadania jej statutu
2016 2213 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/230/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 2214 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/233/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2016 2215 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/120/16 Rady Gminy Lipno z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok
2016 2216 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/159/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 2217 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/160/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2218 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/161/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 2219 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/89/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 2220 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.168.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baruchowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 2221 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.167.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
2016 2222 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.166.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo
2016 2223 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.165.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2224 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.164.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo
2016 2225 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.157.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 2226 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/16 Rada Gminy w Pruszczu z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze
2016 2227 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/16 Rada Gminy w Pruszczu z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 2228 2016-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2015 rok.
2016 2229 2016-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 2230 2016-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.