Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maj 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1546 2016-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 36/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 oraz załącznika nr 6 do uchwały nr XII/99/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 1547 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/145/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.
2016 1548 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka.
2016 1549 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.
2016 1550 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 1551 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/112 /2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 1552 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 1553 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania
2016 1554 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
2016 1555 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin
2016 1556 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski instrumentem płatniczym.
2016 1557 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2016 1558 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 1559 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2016 1560 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2016 1561 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Janowiec Wielkopolski niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Janowiec Wielkopolski.
2016 1562 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Ośrodkach Wsparcia – nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Łysomice – udzielających schronienia osobom pozbawionym schronienia, w tym osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Łysomice.
2016 1563 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 1564 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2016 1565 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 1566 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2016 1567 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
2016 1568 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 1569 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork”
2016 1570 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI / 146 / 16 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i ich części oraz budowli i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Chełmża w ramach programu pomoc de minimis.
2016 1571 2016-05-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 23 marca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2015 roku
2016 1572 2016-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 1573 2016-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 1574 2016-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/65/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 1575 2016-05-04 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie decyzji nr WCC/4-ZTO-C/138/W/OPO/2016/ASi
2016 1576 2016-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 1577 2016-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/120/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
2016 1578 2016-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/76/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno
2016 1579 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2016 1580 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/150/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 1581 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/148/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach
2016 1582 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/44/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 1583 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/50/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatorów i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1584 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.45.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 1585 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.46.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.
2016 1586 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/146/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2016 1587 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/25/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2016 1588 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/28/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu
2016 1589 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/31/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka
2016 1590 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/137/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej o charakterze de minimis
2016 1591 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
2016 1592 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy wschodniej części Jeziora Zamkowego
2016 1593 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na rok 2016.
2016 1594 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach.
2016 1595 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1596 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1597 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1598 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1599 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1600 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1601 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1602 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2016 1603 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/205/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
2016 1604 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/207/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w Żninie przy ul. Plac Wolności 18
2016 1605 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/209/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej „PGM” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy Żnin oraz zmiany firmy Spółki
2016 1606 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/211/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin
2016 1607 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XiX/212/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 1608 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 1609 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/99/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok
2016 1610 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 1611 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie użytków ekologicznych na terenie Gminy Zbiczno.
2016 1612 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/206/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 1613 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/28/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 1614 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/115/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 1615 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
2016 1616 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/455/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1617 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo
2016 1618 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1619 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rojewo
2016 1620 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 1621 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2016 1622 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
2016 1623 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/92/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2016 1624 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 1625 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/140/ 2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2016 1626 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno
2016 1627 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/116/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 1628 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/113/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stolno lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 1629 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2015 rok
2016 1630 2016-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 221/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łysomice
2016 1631 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/103/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz określenia granic ich obwodów
2016 1632 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXI/102/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Wąpielsk jest organem prowadzącym
2016 1633 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 4 pkt 4 uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 123/2, obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo.
2016 1634 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 9 pkt 5, § 9 ust. 9 pkt 5 lit. b w zakresie „i na warunkach określonych przez gestora sieci”, § 11 ust. 2 pkt 3, § 11 ust. 3 pkt 3, § 11 ust. 4 pkt 2, § 12 ust. 4 pkt 2 oraz § 13 ust. 4 pkt 2 uchwały Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą.
2016 1635 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/121/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2016 1636 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 96/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 1637 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/132/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2016 1638 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 1639 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1640 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie
2016 1641 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1642 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/526/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2016 1643 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/530/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (3)
2016 1644 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/532/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1645 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/534/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2016 1646 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/537/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
2016 1647 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/542/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Bydgoszczy
2016 1648 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/543/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Bydgoszczy
2016 1649 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 1650 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2016 1651 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.
2016 1652 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grudziądz
2016 1653 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 137/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Świecie na temat budżetu gminy Świecie
2016 1654 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 144/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.
2016 1655 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 145/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa
2016 1656 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania tytułu " Zasłużony dla Gminy Lubiewo"
2016 1657 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/232/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zaliczenia ulic w miejscowościach- Bysław, Lubiewo i Sucha do kategorii dróg gminnych.
2016 1658 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
2016 1659 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIV/105/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 1660 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIV/107/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1661 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 1662 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1663 2016-05-10 ANEKS Aneks nr 1/2016 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie przęjecia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2016 1664 2016-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 1665 2016-05-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2016 1666 2016-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 rok
2016 1667 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Powiatu Powiatu Lipnowskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 1668 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/138/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok
2016 1669 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/114/16 Rady Gminy Lipno z dnia 26 kwietnia 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r.
2016 1670 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1671 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni terenowych oraz boisk sportowych będących własnością Gminy Grudziądz
2016 1672 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 128/XVIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2016 1673 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok.
2016 1674 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX.148.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
2016 1675 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XII/105/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok
2016 1676 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 1677 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/183/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca załącznik do Uchwały Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Mrocza
2016 1678 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/184/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza
2016 1679 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 1680 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 1681 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/85/16 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego
2016 1682 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XX.104.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1683 2016-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2015
2016 1684 2016-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.
2016 1685 2016-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 120-36/16 Burmistrza Tucholi z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r.
2016 1686 2016-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Bydgoskiego
2016 1687 2016-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Radomin z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/116/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1688 2016-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 1689 2016-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2016
2016 1690 2016-05-11 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-7(9)/2016/154/VIII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą Poznaniu
2016 1691 2016-05-11 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-13(7)/2016/566/X/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAZAMCZE z siedzibą we Włocławku
2016 1692 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XV/115/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
2016 1693 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XV/116/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, o przyjęcie do której się ubiegają
2016 1694 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XV/119/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1695 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym
2016 1696 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna
2016 1697 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 211 /16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku nr 191/16 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2015r.
2016 1698 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Gminy Kowal z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
2016 1699 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubiewo
2016 1700 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Inowrocławskiego”.
2016 1701 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2016
2016 1702 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 1703 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 maja 2016r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2016 1704 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1705 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.
2016 1706 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 1707 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/136/ 2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.
2016 1708 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław
2016 1709 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2016 1710 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 107/67/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 1711 2016-05-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Włocławski z wykonania budżetu powiatu włocławskiego
2016 1712 2016-05-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Powiatu Lipnowskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2015 rok.
2016 1713 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 maja 2016r. zmieniające Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 1714 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 1715 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/16 Wójta Gminy Kowal z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 1716 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Radomin z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/115/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 1717 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 10 maja 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 1718 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 maja 2016r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 1719 2016-05-13 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-17(8)/2016/546/XVI/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie
2016 1720 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 6 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1721 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 6 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1722 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 6 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół.
2016 1723 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 6 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Kikół oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1724 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2016 Rady Gminy Kikół z dnia 6 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
2016 1725 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr 179/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 1726 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 10 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Strzelno – działki nr 221/1 w miejscowości Łąkie
2016 1727 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 1728 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 1729 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr X/9/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 1730 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 47.2016 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2016 1731 2016-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 6 maja 2016r. w sprawie wykonania budżetu za 2015 r.
2016 1732 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 9 maja 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 1733 2016-05-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-10(13 )/2016/537/XV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie
2016 1734 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016
2016 1735 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XIX/394/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016
2016 1736 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/438/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016
2016 1737 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/453/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016
2016 1738 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016
2016 1739 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XI/144/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz.
2016 1740 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/114/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1741 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr III/28/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016r. zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2016 1742 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr III/33/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osielsko
2016 1743 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr 135/2016 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 1744 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/90/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 maja 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 1745 2016-05-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2016r. o sprostowaniu błędu.
2016 1746 2016-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 46/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały nr XIII/112/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały nr XIII/112/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1747 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 050703C Nowa Wioska-Leszyce
2016 1748 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XI/101/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2016 rok.
2016 1749 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych oraz pierwszych klas publicznego gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny
2016 1750 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 rok.
2016 1751 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2016 1752 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1753 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 1754 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa pomnikowego na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Rulewie
2016 1755 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 1756 2016-05-20 Postanowienie Postanowienie nr 4/2016 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 17 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 1757 2016-05-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Toruń z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia realizacji całości zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, zawarte pomiędzy gminą Miasto Toruń, a powiatem toruńskim
2016 1758 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniające uchwałę e sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 1759 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr RO.0050.27.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2015 r.
2016 1760 2016-05-20 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-12(10)/2016/2251/X/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia decyzji nr OPO-4210-12(10)/2016/2251/X/ASI Prezesa URE dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
2016 1761 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbiczno
2016 1762 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2016 1763 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2016 rok.
2016 1764 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 298/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń.
2016 1765 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2016 1766 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 301/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1767 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 302/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2016 1768 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 303/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1769 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 304/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń.
2016 1770 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 305/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2016 1771 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr 306/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2016 1772 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 24/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2016 1773 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 25/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2016 1774 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 26/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2016 1775 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 27/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2016 1776 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 28/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2016 1777 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 29/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 1778 2016-05-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 30/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2015 – 2019”.
2016 1779 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/89/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie.
2016 1780 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/90/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie
2016 1781 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/91/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 1782 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/92/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 1783 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/166/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie
2016 1784 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/167/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie
2016 1785 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/31/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 18 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 1786 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 września 2015r. zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Różanna – zwanym dalej „Nadleśniczym”.
2016 1787 2016-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 1788 2016-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/75/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok
2016 1789 2016-05-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 maja 2016r. o decyzji nr WCC/383-ZTO-K/1333/W/OPO/2016/JPi
2016 1790 2016-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 232/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie.
2016 1791 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Powiatu Lipnowskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Powiatu Lipnowskiego”
2016 1792 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIX/210/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Znin na lata 2016-2019
2016 1793 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 10 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok
2016 1794 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 1795 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIII/106/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie
2016 1796 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIII/107/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie
2016 1797 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIII/108/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie
2016 1798 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych
2016 1799 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/201/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 1800 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/119/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1801 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2016 1802 2016-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 15 marca 2016r. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2015 rok
2016 1803 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2016 1804 2016-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 kwietnia 2016r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016
2016 1805 2016-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 1806 2016-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 1807 2016-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 49.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 1808 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 10 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016
2016 1809 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 286/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016.
2016 1810 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/85/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 1811 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/470/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zaliczenia ulicy Goździkowej do kategorii dróg gminnych
2016 1812 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/471/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w Lubaszczu do kategorii dróg gminnych
2016 1813 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/468/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016
2016 1814 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 1815 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 1816 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz. 2258 oraz z 2015r. poz. 1991)
2016 1817 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 1818 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych we wsi Czystochleb.
2016 1819 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenu położonego w miejscowości Czystochleb.
2016 1820 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenów położonych w miejscowości Trzciano.
2016 1821 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno dla terenu położonego we wsi Wałycz.
2016 1822 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok
2016 1823 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wielgie publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych punktów przedszkolnych
2016 1824 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 1825 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rogowo
2016 1826 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.52.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2016 1827 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.53.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon.
2016 1828 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.54.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.
2016 1829 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/363/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2016 1830 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/371/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016 1831 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/370/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie
2016 1832 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2016 1833 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gostycyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1834 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2016 1835 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1836 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok