Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marzec 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 708 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2016 709 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Aleksandrów Kujawski
2016 710 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty.
2016 711 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych.
2016 712 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 713 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmno.
2016 714 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Miasta Chełmno z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno.
2016 715 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/63/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 716 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/136/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
2016 717 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/137/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie okreslenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum
2016 718 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/138/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego
2016 719 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/139/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego.
2016 720 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/142/16 Rady Miasta Rypin z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina.
2016 721 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/98/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
2016 722 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Strzelno.
2016 723 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Strzelno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 724 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII.94.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 lutego 2016r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2016 rok.
2016 725 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok
2016 726 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2016 727 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2016 728 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2016 729 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/114/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku
2016 730 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/115/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku
2016 731 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/97/16 Rady Gminy Gruta z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gruta
2016 732 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/94/16 Rady Gminy Gruta z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok
2016 733 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/98/16 Rady Gminy Gruta z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Gruta
2016 734 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII.130.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2016 rok
2016 735 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII.132.2016 Rady Gminy Baruchowo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2016 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2016 736 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/169/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 737 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/174/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 738 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 739 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr 114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
2016 740 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 741 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 742 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 743 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIV / 136 / 16 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w Grzywnie.
2016 744 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIV / 127 / 16 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym.
2016 745 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XIV / 125 / 16 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Gminny program stypendialny dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża.
2016 746 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2016 747 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2016 748 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 749 2016-03-01 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-44(17)/2015/2016/15874/V/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-44(17)/2015/2016/15874/V/ASZ1 Prezesa URE z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2016 750 2016-03-01 Informacja Informacja Burmistrza Koronowa z dnia 26 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Koronowo.
2016 751 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/68/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tłuchowo
2016 752 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/70/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Borowo
2016 753 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/71/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Mysłakówko
2016 754 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/72/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Tłuchowo
2016 755 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/73/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Tłuchówek
2016 756 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/74/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Marianki
2016 757 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/75/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Koziróg Leśny
2016 758 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/76/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Koziróg Rzeczny
2016 759 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/77/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Julkowo
2016 760 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/78/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Małomin
2016 761 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamień Kotowy
2016 762 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/80/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamień Kmiecy
2016 763 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/81/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Wyczałkowo
2016 764 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Turza Nowa
2016 765 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Turza Wilcza
2016 766 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/84/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Kłobukowo
2016 767 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/85/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Jasień
2016 768 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/86/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Rumunki Jasieńskie
2016 769 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/87/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Suminek
2016 770 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/88/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzcianka
2016 771 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XI/89/2016 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Źródła
2016 772 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego powiatowego gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 773 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/84/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2016 774 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 158/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 17 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 775 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXII/200/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 776 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
2016 777 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXII/203/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą” dla terenu położonego w Tryszczynie gm. Koronowo
2016 778 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 779 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn, zamieszkałych poza obwodami tych szkół
2016 780 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2016 781 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 782 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamień Krajeński oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i przyznania określonej liczby punktów.
2016 783 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego
2016 784 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XV/121/16 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Śliwice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 785 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr 251/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2019”.
2016 786 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIII/78/16 Rady Gminy Koneck z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Koneck dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2016 787 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII.96.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 788 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII.97.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 789 2016-03-03 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-50(10)/2015/2016/13971/VII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu
2016 790 2016-03-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 28 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 791 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015r. Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2016 rok
2016 792 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/95/16 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016
2016 793 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu
2016 794 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/79/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Skrwilno.
2016 795 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego
2016 796 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 797 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2016 798 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 799 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2016 800 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 801 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/110/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 802 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/112/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cekcyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2016 803 2016-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania
2016 804 2016-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2016 805 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Gniewkowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 806 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/74/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 września 2015r.
2016 807 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu oraz określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2016 808 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum
2016 809 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/93/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
2016 810 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/94/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy miasta Chełmża przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 811 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/95/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Chełmży oraz nadania jej statutu.
2016 812 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII.131.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2016 813 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII.143.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr V.31.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 814 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 Rady Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum
2016 815 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
2016 816 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2016 817 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 818 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu " Honorowy Obywatel Gminy Kcynia" i medalu "Zasłużony dla Gminy Kcynia".
2016 819 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/186/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.
2016 820 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/11/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2016 rok
2016 821 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/13/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2016 822 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/16/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania .
2016 823 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016.
2016 824 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/16 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 825 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/88/16 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 826 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr 126/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.
2016 827 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/78/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzewo, dotyczących kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 828 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/126/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Dębieniec.
2016 829 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/127/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński.
2016 830 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/128/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.
2016 831 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/129/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński.
2016 832 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/131/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2016 833 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok
2016 834 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 835 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 836 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2016 837 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, w tym kryteriów wyboru ofert, na zapewnienie realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego
2016 838 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 839 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/14/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i bagażu taksówką na terenie miasta Włocławek
2016 840 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/15/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek
2016 841 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/17/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok
2016 842 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/19/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach wyznaczonych przez Plac Wolności, ul. Zduńską, Zielony Rynek, ul. Związków Zawodowych, ul. Bechiego, Bulwary Marszałka Piłsudskiego, ul. Piwną, ul. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Brzeską do Placu Wolności, w których wykonano remont całej elewacji albo ograniczono emisję dwutlenku węgla poprzez: przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe.
2016 843 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jeżewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 844 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.
2016 845 2016-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki-Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część B
2016 846 2016-03-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2016 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2016 847 2016-03-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Toruń z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia gminie Miasta Toruń części zadań gminy Lubicz z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie Gminy Lubicz, zawarte pomiędzy gminą Miasto Toruń a gminą Lubicz
2016 848 2016-03-09 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie projektu operatu opisowo – kartograficznego.
2016 849 2016-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Toruń z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z działalności w roku 2015 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego
2016 850 2016-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2015 roku, położonych na obszarze gminy Toruń
2016 851 2016-03-09 Informacja Informacja nr OŁO -4110-39(6)/2016/1249/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności w zakresie dotyczącym Elektrociepłowni Bydgoszcz III
2016 852 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Rypińskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2016 853 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Rypińskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2016 854 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
2016 855 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 856 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/15 Wójta Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2014 r.
2016 857 2016-03-09 Informacja Informacja nr 1/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2015 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek.
2016 858 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr IX/5/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.
2016 859 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii drogi gminnej
2016 860 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok
2016 861 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 862 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 863 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 864 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.21.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2016 865 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr X/87/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2016 866 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr X/88/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2016 867 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 2 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 868 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 8.2016 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2015 r.
2016 869 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 8.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.
2016 870 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2016 871 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2016 872 2016-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2016 873 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr 82/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 874 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr X/125/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dobrcz
2016 875 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr X/126/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2016 876 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr X/127/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dobrcz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 877 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr X/129/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Dobrcz
2016 878 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/84/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 879 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016
2016 880 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Brodnica z dnia 3 marca 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 881 2016-03-11 Informacja Informacja nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią
2016 882 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie usatalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w roku 2016
2016 883 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w 2016 roku
2016 884 2016-03-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi w województwie kujawsko-pomorskim
2016 885 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/479/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brdyujście - Toruńska" w Bydgoszczy
2016 886 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/480/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Siernieczek - Portowa" w Bydgoszczy
2016 887 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/446/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (1)
2016 888 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 889 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2016 890 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XI/173/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXX/461/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Aleksandrowskiego.
2016 891 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr X/89/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 marca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2016 892 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/90/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami.
2016 893 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016
2016 894 2016-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 895 2016-03-15 ANEKS Aneks nr 2/2015 Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2016 896 2016-03-15 ANEKS Aneks nr 3/2015 Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2016 897 2016-03-15 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia przez poowiat bydgoski - ziemski miastu Bydgoszcz prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2016 898 2016-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. o możliwości zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2016 899 2016-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2016 r.
2016 900 2016-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2016 r.
2016 901 2016-03-15 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy.
2016 902 2016-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2016r. z wykonania planu finansowego oraz informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2015.
2016 903 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Brodnickiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2016 904 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Powiatu Lipnowskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2016 roku
2016 905 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Powiatu Lipnowskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2016 roku
2016 906 2016-03-15 Informacja Informacja Burmistrza Tucholi z dnia 9 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2015r. położonych na obszarze Gminy Tuchola
2016 907 2016-03-15 Postanowienie Postanowienie nr 4/16 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 908 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Sępoleńskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2016 909 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Sępoleńskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2016 910 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Koneck z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na 2016 rok
2016 911 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/396/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią"
2016 912 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/86/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi OSIECZEK.
2016 913 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/87/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi OSIECZEK II.
2016 914 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVi/88/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połozonego we wsi ŁOPATKI - ZASKOCZ - KSIĄŻKI.
2016 915 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/89/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi BLIZIENKO.
2016 916 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/90/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi SZCZUPLINKI.
2016 917 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
2016 918 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/74/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok
2016 919 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/76/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 920 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/81/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 921 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/82/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 922 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/83/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 923 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
2016 924 2016-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu
2016 925 2016-03-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Rypińskiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rypinie.
2016 926 2016-03-16 Postanowienie Postanowienie nr 5/16 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 927 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 61/2015 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
2016 928 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 67/2015 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
2016 929 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 69/2015 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
2016 930 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr 80/2015 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
2016 931 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/75/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2016
2016 932 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2016 933 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.
2016 934 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XVIII/100/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
2016 935 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/235/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Smolniki i ulicy położonej w Szubinie-Wsi gm. Szubin
2016 936 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/236/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szubin na lata 2016-2020
2016 937 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/237/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2016 938 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/238/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2016 939 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/240/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
2016 940 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/242/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Jarużyn
2016 941 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/243/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
2016 942 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/245/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
2016 943 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/83/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 marca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rogowo na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 944 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/85/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 marca 2016r. uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok
2016 945 2016-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2015 rok.
2016 946 2016-03-18 ANEKS Aneks nr 1/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przejęcia przez miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Sicienko, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Sicienko
2016 947 2016-03-18 ANEKS Aneks nr 6/2016 Starosty Nakielskiego z dnia 4 stycznia 2016r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego
2016 948 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.
2016 949 2016-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach" oraz uchwalenia jej Statutu.
2016 950 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 2 marca 2016r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 951 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2015 rok
2016 952 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Chełmińskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2016 953 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Chełmińskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2016 954 2016-03-18 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Sicienko.
2016 955 2016-03-18 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Brodnicy z dnia 11 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok, położonych na obszarze Gminy Miasta Brodnicy
2016 956 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Brodnickiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2016 957 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2014-2025 za 2015 rok
2016 958 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/16 Starosty Nakielskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  w powiecie nakielskim w roku 2016
2016 959 2016-03-18 Zestawienie Zestawienie nr BM.7113.2.2016 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Brześć Kujawski
2016 960 2016-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2015 rok.
2016 961 2016-03-18 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2016 962 2016-03-18 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 16 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno
2016 963 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok.
2016 964 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.
2016 965 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016
2016 966 2016-03-22 Informacja Informacja nr 1/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015r. położonych na obszarze gminy Janikowo.
2016 967 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XI/75/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 15 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 968 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej relacji Chełmno - Unisław od km 0+000 do km 4+561,47
2016 969 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016
2016 970 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016
2016 971 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum publicznego
2016 972 2016-03-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2016 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 marca 2016r. DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko” z rzeki Brdy dla miasta Bydgoszczy.
2016 973 2016-03-22 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”,
2016 974 2016-03-22 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2016 975 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2016 976 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2016 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2016 977 2016-03-22 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015r. położonych na obszarze gminy Inowrocław
2016 978 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Kowal z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r.
2016 979 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2016r.
2016 980 2016-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/16 Starosty Świeckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2016r.
2016 981 2016-03-22 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2016r. w sprawie decyzji nr WCC/1294/12640/W/OPO/2016
2016 982 2016-03-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2015 ROK
2016 983 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 161/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 2 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016
2016 984 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016
2016 985 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 marca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - nagrody Burmistrza Mogilna, formy oraz trybu postępowania w sprawach jej udzielania.
2016 986 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIV/136/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej
2016 987 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XIV/137/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2016 988 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/90/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę Rypin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2016 989 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/91/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rypin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 990 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XII/94/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 991 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.
2016 992 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Wąbrzeźno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 993 2016-03-23 Postanowienie Postanowienie nr 717/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2016 994 2016-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Starosty Inowrocławskiego z dnia 16 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2016 995 2016-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr I/104/2016 Wójta Gminy Dobre z dnia 18 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2015 rok
2016 996 2016-03-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Pakości z dnia 21 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Pakość
2016 997 2016-03-23 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Barcina z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Barcin.
2016 998 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/137/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2016r. w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 999 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr 10/331/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne”
2016 1000 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr 179/16 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.
2016 1001 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/106/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2016-2020
2016 1002 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
2016 1003 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok
2016 1004 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/85/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Skrwilno.
2016 1005 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/86/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Skrwilno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 1006 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr X/72/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Chełmno.
2016 1007 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr X/67/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok
2016 1008 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno
2016 1009 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 18 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomników przyrody
2016 1010 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuchola
2016 1011 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok
2016 1012 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XII/85/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
2016 1013 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/332/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 1014 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/333/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016
2016 1015 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/339/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2016 1016 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/142/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1017 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1018 2016-03-24 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2016 roku oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2016 w Toruniu.
2016 1019 2016-03-24 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2016 1020 2016-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Radziejowskiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2016 1021 2016-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Radziejowskiego z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2016 1022 2016-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1023 2016-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Toruńskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Toruńskiego
2016 1024 2016-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/2016 Wójta Gminy Osięciny z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2015 rok
2016 1025 2016-03-24 Informacja Informacja nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasoby mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2016 1026 2016-03-24 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska
2016 1027 2016-03-24 Postanowienie Postanowienie nr 7/16 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2016 1028 2016-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2016 1029 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Warlubie
2016 1030 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew pomnikowych na terenie Nadleśnictwa Osie
2016 1031 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warlubie
2016 1032 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 1033 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 17 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świekatowo
2016 1034 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2016
2016 1035 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/33/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2016 roku.
2016 1036 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasto Włocławek
2016 1037 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/36/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek
2016 1038 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/4/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok
2016 1039 2016-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 9 marca 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2015.
2016 1040 2016-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2015 rok
2016 1041 2016-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Żnińskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2016 1042 2016-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Żnińskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2016 1043 2016-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Grudziądzkiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2016 1044 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno
2016 1045 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wąbrzeźno
2016 1046 2016-03-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 16/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 oraz załącznika nr 1, 2, 3, 7, 9, 4 w zakresie terenu oznaczonego symbolami MWU4 do uchwały Nr XVIII/105/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna
2016 1047 2016-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2016 1048 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVI/135/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2016 rok
2016 1049 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1050 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2016 1051 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2016 1052 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności
2016 1053 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 1054 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1055 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1056 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1057 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska
2016 1058 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym
2016 1059 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1060 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/132/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Raciążek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.
2016 1061 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/133/2016 Rady Gminy Raciążek z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1062 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Inowrocławia
2016 1063 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr II/16/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2016 1064 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr II/18/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 1065 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr II/23/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku
2016 1066 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XII/112/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości
2016 1067 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XII/116/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok
2016 1068 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XII/118/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 1069 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVI/101/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 1070 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/125/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 23 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowo
2016 1071 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/126/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 23 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2016 1072 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/134/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 1073 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/16 Rady Gminy Radomin z dnia 23 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Radomin oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1074 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2016 1075 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok
2016 1076 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2016 roku
2016 1077 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2016 roku
2016 1078 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.133.2016 Wójta Gminy Bytoń z dnia 15 marca 2016r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2015 rok
2016 1079 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2016 1080 2016-03-30 Zestawienie Zestawienie nr 1/2016 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy miasta Chełmży
2016 1081 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Wielgie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2015 r.
2016 1082 2016-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 1083 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Rakutowskie”
2016 1084 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2016 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2015 rok.
2016 1085 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII /110/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 1086 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok
2016 1087 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2016 1088 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2016 1089 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia terminu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2016 1090 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin
2016 1091 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/158/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą nr XXVIII/195/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
2016 1092 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 90/2016 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2016 rok
2016 1093 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr X/91/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany nazwy (przebiegu) drogi powiatowej nr 1604C Brzozowo – Nawra
2016 1094 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr X/87/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński
2016 1095 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr X/90/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
2016 1096 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/105/16 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1097 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r.
2016 1098 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XII/94/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie
2016 1099 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/91/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.
2016 1100 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
2016 1101 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
2016 1102 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 1103 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/200/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok
2016 1104 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/16 Rady Gminy Radomin z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2016 1105 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubień Kujawski
2016 1106 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej– w jedną instytucję kultury
2016 1107 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok
2016 1108 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 11.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 7 marca 2016r. w sprawie: opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 rok.
2016 1109 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonanian budżetu Gminy Rojewo za 2015 rok
2016 1110 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr X/2016 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za rok 2015
2016 1111 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2015 r.
2016 1112 2016-03-31 Postanowienie Postanowienie nr 718/16 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2016r. w sprawie wygasnięcia mandatu radnego