Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maj 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1481 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr 3/48/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich rzeki Brda Nr 10 i rzeki Noteć Nr 8
2015 1482 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Koneck z dnia 30 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2015 1483 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 1484 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1485 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Dobre na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 1486 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 1487 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Dobre z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2015 1488 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1489 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII.48.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 1490 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2015 1491 2015-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy.
2015 1492 2015-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1493 2015-05-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 kwietnia 2015r. 1. Dariusz Wochna - Starosta Aleksandrowski 2. Wojciech Marjański - Wicestarosta Aleksandrowski przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej - Skarbnika Powiatu a Gminą Miejską Nieszawa reprezentowaną przez: Przemysława Jankowskiego – Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Anny Komorowskiej – Skarbnika Miasta treści następującej:
2015 1494 2015-05-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2015 1495 2015-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1496 2015-05-04 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-3(9)/2015/433/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie
2015 1497 2015-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo.
2015 1498 2015-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Unisław w okręgu wyborczym nr 3
2015 1499 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok
2015 1500 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna.
2015 1501 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 1502 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2015 1503 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015
2015 1504 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/31/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VII/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
2015 1505 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1506 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy; - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć; - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz. 2258)
2015 1507 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia “Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert w celu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego”
2015 1508 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu obwodnicy miasta Mrocza
2015 1509 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu obwodnicy miasta Mrocza
2015 1510 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu obwodnicy miasta Mrocza
2015 1511 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/133/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kruszwica
2015 1512 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/134/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą
2015 1513 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/135/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łubianka
2015 1514 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno, przyznania tym krytriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów .
2015 1515 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 1516 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 1517 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok
2015 1518 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 1519 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2015 1520 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.31.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń publicznych przedszkoli
2015 1521 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.34.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 1522 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.37.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2015-2019
2015 1523 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 1524 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1525 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1526 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Samociążek.
2015 1527 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
2015 1528 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sportowa – Kotomierska – Przemysłowa” dla terenu położonego w Koronowie.
2015 1529 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 1530 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 1531 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 1532 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 1533 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku
2015 1534 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
2015 1535 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn i nadania jej statutu
2015 1536 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 1537 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
2015 1538 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1539 2015-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska
2015 1540 2015-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2014
2015 1541 2015-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2014 gminnych instytucji kultury
2015 1542 2015-05-06 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2015 1543 2015-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 23.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na rok 2015
2015 1544 2015-05-06 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 29 kwietnia 2015r. W SPRAWIE STAWKI CZYNSZU ZA 1m2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU ODNOTOWANE W I i II PÓŁROCZU 2014r. NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
2015 1545 2015-05-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 maja 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu na kadencję 2015-2018
2015 1546 2015-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały Nr V/38/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 1547 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 1548 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/138/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią dzielnicy przemysłowej w Paterku, gmina Nakło nad Notecią
2015 1549 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
2015 1550 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2015 roku.
2015 1551 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Michelin pomiędzy terenem lasu, granicą miasta oraz ulicami: Bluszczową, Szpalerową, Ziołową i Mielęcińską
2015 1552 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miasto Włocławek
2015 1553 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 1554 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 1555 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1556 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 1557 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca Statut Gminy Płużnica
2015 1558 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 1559 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 1560 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 22/4 w obrębie Lisie Kąty oraz działki nr 107/3, 107/4 w obrębie Mokre, gmina Grudziądz.
2015 1561 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 1562 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1563 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 1564 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z inwestycjami realizowanymi przez przedsiębiorstwa na terenie Gminy Śliwice
2015 1565 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Śliwice
2015 1566 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła i Bagienica w Gminie Gostycyn
2015 1567 2015-05-07 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Lubrańca z dnia 17 kwietnia 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Lubraniec
2015 1568 2015-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2014 rok.
2015 1569 2015-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1570 2015-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 1571 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa w latach 2013 – 2017
2015 1572 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz
2015 1573 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.43.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
2015 1574 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.45.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2015 1575 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrcz
2015 1576 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/48/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1577 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/49/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru i terminów składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w gminie Dobrcz.
2015 1578 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/50/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1579 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/53/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobrcz, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 1580 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/54/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2015 1581 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Smolniki, Stanisławka, Dąbrówka Słupska, Małe Rudy i ulicy położonej w Łachowie gm. Szubin
2015 1582 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 1583 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 1584 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/ 47/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”
2015 1585 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 1586 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek.
2015 1587 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
2015 1588 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
2015 1589 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski.
2015 1590 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego.
2015 1591 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1592 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 1593 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1594 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1595 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2015 1596 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2015 1597 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 59/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren "Starego Miasta" położony za rzeką Wdą w Świeciu.
2015 1598 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 1599 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 4 maja 2015r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1600 2015-05-08 ANEKS Aneks nr 5/2015 Starosty Nakielskiego z dnia 12 lutego 2015r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego, zawarte pomiędzy zarządem powiatu nakielskiego a Burmistrzem miasta i gminy Nakło nad Notecią
2015 1601 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.18.2015 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2014 r.
2015 1602 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 6 maja 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1603 2015-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II.
2015 1604 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2015 1605 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2015 1606 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa.
2015 1607 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gąsawa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1608 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 1609 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
2015 1610 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 1611 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Gąsawa oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej.
2015 1612 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1613 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII.42.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok.
2015 1614 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII.44.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno.
2015 1615 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII.45.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie: schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2015 1616 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Budżet Obywatelski" w Jabłonowie Pomorskim
2015 1617 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lubanie.
2015 1618 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
2015 1619 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków
2015 1620 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 1621 2015-05-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2015r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2014 ROK
2015 1622 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 maja 2015r. o sprostowaniu błędów
2015 1623 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2015 rok
2015 1624 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr XI/139/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2015 1625 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr XI/140/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
2015 1626 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr XI/141/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1627 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr XI/142/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (3)
2015 1628 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr XI/145/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2015 1629 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr XI/148/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon - Grussa" w Bydgoszczy
2015 1630 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
2015 1631 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/48/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Świeckiego
2015 1632 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 1633 2015-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 25 marca 2015r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1634 2015-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Książki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
2015 1635 2015-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 41.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2015 1636 2015-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015
2015 1637 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców
2015 1638 2015-05-13 Informacja Informacja Starosty Lipnowskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1639 2015-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 6 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1640 2015-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 maja 2015r. o sprostowaniu błędu.
2015 1641 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Lipno z dnia 19 marca 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r.
2015 1642 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Koneck z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2015 1643 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.54.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2015 1644 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.55.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2015 1645 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.56.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
2015 1646 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 1647 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Gruta z dnia 8 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2015
2015 1648 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. uchylające zarządzenie nr 0210/3/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005
2015 1649 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 0210/3/2014 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005
2015 1650 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Koneck z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na 2015 rok
2015 1651 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Chełmno.
2015 1652 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na 2015 rok
2015 1653 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Gruta z dnia 8 maja 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2015 1654 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 maja 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Brodnickiego
2015 1655 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 23/32/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 1656 2015-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 35/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2014 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2014 rok
2015 1657 2015-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok
2015 1658 2015-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 8 maja 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 1659 2015-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 31.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015
2015 1660 2015-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 1661 2015-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2015 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2015 1662 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 1/15 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2014
2015 1663 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1664 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok
2015 1665 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo
2015 1666 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 1667 2015-05-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2015 1668 2015-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 maja 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 1669 2015-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2015 1670 2015-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo
2015 1671 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia.
2015 1672 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski
2015 1673 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Koneck z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości
2015 1674 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Osie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie
2015 1675 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015
2015 1676 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 maja 2015r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2015 1677 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 maja 2015r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
2015 1678 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 maja 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 1679 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia.
2015 1680 2015-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok.
2015 1681 2015-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 maja 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2015
2015 1682 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015.
2015 1683 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2015 rok
2015 1684 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2015 1685 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tłuchowo
2015 1686 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1687 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 maja 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 1688 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 1689 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/70/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 1690 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec
2015 1691 2015-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 12 marca 2015r. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2014 rok
2015 1692 2015-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 21 maja 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 1693 2015-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 23 ust. 1 pkt 6 lit. i, § 24 ust. 1 pkt 4 lit. i, § 25 pkt 5 lit. g, § 26 pkt 3 lit. g, § 27 pkt 4 lit. g uchwały Nr V/41/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice
2015 1694 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2015 rok
2015 1695 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Moczadła.
2015 1696 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 maja 2015r. w sprawie przyjęcia nazwy ulicy
2015 1697 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Obrowo za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2015 1698 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łabiszyn na lata 2015 - 2020.
2015 1699 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.
2015 1700 2015-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 1701 2015-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 24.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 1702 2015-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 1703 2015-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 26.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 1704 2015-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żninie
2015 1705 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
2015 1706 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2015.
2015 1707 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr XII/50/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 21 maja 2015r. w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 1708 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego
2015 1709 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Unisław z dnia 25 maja 2015r. w sprawie podziału sołectwa Gołoty i utworzenia dwóch odrębnych jednostek pomocniczych – sołectwa Gołoty i sołectwa Stablewice
2015 1710 2015-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2015 Wójta Gminy Unisław z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.
2015 1711 2015-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 22 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
2015 1712 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ,,Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski’’.
2015 1713 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo
2015 1714 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1715 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1716 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Bysław, gm. Lubiewo
2015 1717 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysław
2015 1718 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Klonowo
2015 1719 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Płazowo
2015 1720 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sucha
2015 1721 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trutnowo
2015 1722 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Minikowo
2015 1723 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wełpin
2015 1724 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysławek
2015 1725 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cierplewo
2015 1726 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewice
2015 1727 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015
2015 1728 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI / 44 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulica Marka Grubeckiego w miejscowości Nowa Chełmża.
2015 1729 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI / 45 / 15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Głuchowie.
2015 1730 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 1731 2015-05-29 Komunikat Komunikat nr 1 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 maja 2015r. dotyczący podjęcia przez Radę Gminy w Sicienku uchwały nr VI/33/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. Strategia i Programy Rozwoju Gminy Sicienko na lata 2015-2020+
2015 1732 2015-05-29 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków.
2015 1733 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.