Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Październik 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2917 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 14 września 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Kijewo Królewskie
2015 2918 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 2919 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2015 2920 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 września 2015r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Żnin
2015 2921 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego
2015 2922 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych na niektórych obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie gminy-miasto Grudziądz
2015 2923 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/101/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gdyńską i Portową
2015 2924 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 września 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej o charakterze de minimis.
2015 2925 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej Cekcyn-ul. Dębowa
2015 2926 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Gminy Osie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis
2015 2927 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Gminy Osie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Osie – Oski Piec do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2928 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Gminy Osie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Osie - Zaborki do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 2929 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie
2015 2930 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie
2015 2931 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 143/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Łącznej i Puchacza oraz ul. Stawki Południowe w Toruniu.
2015 2932 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 146/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 2933 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 147/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 2934 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 149/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw nowym ulicom położonym w pobliżu Fortu Karola Chodkiewicza oraz między ul. Polną i ul. Traktorową.
2015 2935 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 150/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2015 2936 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 151/15 Rady Miasta Torunia z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2937 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 89/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.
2015 2938 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 92/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbywania i wznawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w gminie Świecie dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2015 2939 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 93/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 120/11 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Świecie.
2015 2940 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2015 2941 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2942 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin.
2015 2943 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie propozycji zmiany nazewnictwa ulicy Ludowego Wojska Polskiego oraz Plac 1 Maja w Barcinie
2015 2944 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, łańcuchów Gminy Kcynia.
2015 2945 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2946 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia".
2015 2947 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015
2015 2948 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII.84.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2015 2949 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2015 rok
2015 2950 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/87/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 2951 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr X/46/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2016.
2015 2952 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr X/47/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 września 2015r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego
2015 2953 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
2015 2954 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.
2015 2955 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Lisewo.
2015 2956 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Witkowie, gmina Kamień Krajeński.
2015 2957 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 2958 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2015 2959 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2960 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2015 2961 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Kamień Krajeński.
2015 2962 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 2963 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 2964 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2965 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2966 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2015 2967 2015-10-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 września 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Warlubie prowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krusze - etap I o długości 0,700 km w obrębie geodezyjnym: Krusze dz. nr 72/1, 87/2, 89 i części drogi gminnej o dł. 0,123 km położonej w miejscowości Fletnowo, gmina Dragacz, w obrębie geodezyjnym Fletnowo dz. nr 6”
2015 2968 2015-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Brodnica z dnia 23 września 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2969 2015-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
2015 2970 2015-10-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2015r. w sprawie powierzenia gminie-miasto Grudziądz przez Gminę Grudziądz wykonywania zadania w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 2971 2015-10-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 2972 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie
2015 2973 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie
2015 2974 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie
2015 2975 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy Raciążek z dnia 15 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2976 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Nakło nad Notecią
2015 2977 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/246/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2015 2978 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fabianki
2015 2979 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
2015 2980 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Cekcyn"
2015 2981 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad opłat za korzystanie z przystanków
2015 2982 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015
2015 2983 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.
2015 2984 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015
2015 2985 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/278/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kikół
2015 2986 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/279/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński
2015 2987 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/280/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drzycim
2015 2988 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/281/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brześć Kujawski
2015 2989 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/282/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilno
2015 2990 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/283/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim
2015 2991 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo
2015 2992 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim.
2015 2993 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
2015 2994 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VII/18/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok
2015 2995 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 2996 2015-10-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23 września 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007
2015 2997 2015-10-05 Postanowienie Postanowienie nr 178/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 29 września 2015r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2015 2998 2015-10-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 56.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015
2015 2999 2015-10-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy Sadki z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadki na rok 2015
2015 3000 2015-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/73/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w Grzywnie
2015 3001 2015-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 92/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części do uchwały Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno w zakresie terenów oznaczonych symbolami: ZN1, ZN2, ZL1, ZL2, ZL4, MN/U1.
2015 3002 2015-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2015r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa w 2015 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2015 3003 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Lipno z dnia 1 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r.
2015 3004 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 3005 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr 122/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 3006 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 3007 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tego wymiaru na stanowiskach kierowniczych w gminnych szkołach i przedszkolach
2015 3008 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 3009 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marcinkowo Dolne.
2015 3010 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marcinkowo Górne.
2015 3011 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej w Gąsawie.
2015 3012 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z gminnego stadionu w Gąsawie.
2015 3013 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu nagradzania nauczycieli.
2015 3014 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
2015 3015 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3016 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 września 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno na lata 2015-2020
2015 3017 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 września 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno
2015 3018 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Lipno z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok
2015 3019 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.
2015 3020 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2015 3021 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/125/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015
2015 3022 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3023 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3024 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3025 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/47/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
2015 3026 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/50/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie
2015 3027 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2015 3028 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3029 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3030 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2015 3031 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
2015 3032 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie
2015 3033 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015
2015 3034 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 3035 2015-10-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001
2015 3036 2015-10-07 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-29(8)/2015/740/VII/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 października 2015r. w sprawie decyzji Prezesa URE nrOPO-4210-29(8)/2015/740/VII/JPI dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego Mondi Świecie S. A. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2015 3037 2015-10-07 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 października 2015r. o decyzjach nr WCC/57-ZTO-A/388/W/OPO/2015/ASz1 oraz PCC/59-ZTO-A/388/W/OPO/2015/ASz1
2015 3038 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mrocza
2015 3039 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łazieniec
2015 3040 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.
2015 3041 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski służebnościami gruntowymi i przesyłu
2015 3042 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.85.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.228.2013 z dnia 21 marca 2013 r.
2015 3043 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2015 3044 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie wysokości opłat na 2016 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 3045 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi powiatowej
2015 3046 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 3047 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 3048 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/104/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2014-2018"
2015 3049 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/107/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2015r. w sprawie zaliczenia ulic Różana, Ogrodowa i Okrężna w Pruszczu do kategorii dróg gminnych
2015 3050 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Płużnica
2015 3051 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2015r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.
2015 3052 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.100.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2015 3053 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.101.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2015 3054 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.107.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałe w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 3055 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.108.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.
2015 3056 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.113.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
2015 3057 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.114.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
2015 3058 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.115.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
2015 3059 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.117.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 3060 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/50/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok.
2015 3061 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Karbowo, gmina Brodnica
2015 3062 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.63.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2015 rok
2015 3063 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.67.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna
2015 3064 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/109/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 173/10, obręb Mokre 0010, gmina Grudziądz
2015 3065 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/110/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 67/1, obręb Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz
2015 3066 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/111/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 72/37 i 72/43, obręb Wałdowo Szlacheckie 0024, gmina Grudziądz
2015 3067 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/112/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2015 3068 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 3069 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3070 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2015 3071 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/52/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
2015 3072 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok
2015 3073 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2015 3074 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2015 3075 2015-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 września 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 3076 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie
2015 3077 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie
2015 3078 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Szczygłowskiego, Słoneczną i Graniczną w Aleksandrowie Kujawskim
2015 3079 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów
2015 3080 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 3081 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/78/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 3082 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2015 rok.
2015 3083 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 3084 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/247/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015r. w sprawie podejmowania przez Prezydenta działań związanych z utwardzaniem osiedlowych dróg gruntowych
2015 3085 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/251/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (7)
2015 3086 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową
2015 3087 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/259/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2015 3088 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/260/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2015 3089 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/267/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Jagiellońska" w Bydgoszczy
2015 3090 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/268/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gazociąg DN 400 ECII - Otorowo" w Bydgoszczy
2015 3091 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/286/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Bydgoszczy
2015 3092 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013r . w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia inkaso
2015 3093 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
2015 3094 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/69//2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2015 3095 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2015 3096 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/85/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.
2015 3097 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenie przejętego odcinka do kategorii dróg gminnych
2015 3098 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 091034C Łachowo - Szubin - Nowy Świat i zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej
2015 3099 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/115/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 3100 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego
2015 3101 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/117/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego
2015 3102 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/118/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
2015 3103 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/119/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto
2015 3104 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok
2015 3105 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.
2015 3106 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/122/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica.
2015 3107 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/126/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 września 2015r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2015 3108 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/127/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3109 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie
2015 3110 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo
2015 3111 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 3112 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 3113 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2015 3114 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 3115 2015-10-12 Porozumienie Porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego, zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Zarządem Województwa Pomorskiego
2015 3116 2015-10-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 września 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 3117 2015-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 3118 2015-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 3119 2015-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 265/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 3120 2015-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 3121 2015-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r.
2015 3122 2015-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 3123 2015-10-12 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-18(12)/2015/429/X/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Północ sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu
2015 3124 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 3125 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/87/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.
2015 3126 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Świeckiego”.
2015 3127 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/56/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia nazwy ulicy
2015 3128 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Kominy
2015 3129 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miesjcowości Kominy
2015 3130 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Kominy
2015 3131 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/88/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bobrowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 3132 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/91/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 7 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 3133 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok
2015 3134 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2015
2015 3135 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 81/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 8 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
2015 3136 2015-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za I półrocze 2015 r.
2015 3137 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 25 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
2015 3138 2015-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2015r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
2015 3139 2015-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 3140 2015-10-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Wrzosy II” w Toruniu, województwo kujawsko - pomorskie
2015 3141 2015-10-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 8 października 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2015 3142 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/80/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Konin leżących w granicach administracyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2015 3143 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VII/62/15 Rady Gminy Topólka z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 3144 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Gminy Topólka z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych oraz punkcie przedszkolnym, prowadzonych przez Gminę Topólka
2015 3145 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla ucznów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo.
2015 3146 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2015 3147 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok.
2015 3148 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr VIII/64/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek.
2015 3149 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr 54/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 3150 2015-10-16 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Ciechocin pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2121C relacji Ciechocin – Świętosław w km 0 + 215 do 0 + 355 po stronie lewej”.
2015 3151 2015-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 57.2015 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 3152 2015-10-16 Postanowienie Postanowienie nr 13/15 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 13 października 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 3153 2015-10-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2015r. w sprawie decyzji nr OPO-4110-7(13)2012/2015/21184/AJ i nr OPO-4110-8(12)2012/2015/21184/AJ
2015 3154 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015
2015 3155 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr NR VIII- 53/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 11 września 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3156 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Choceń z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015
2015 3157 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/23/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
2015 3158 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osięciny
2015 3159 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osięciny
2015 3160 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie.
2015 3161 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr III/18/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2015 rok
2015 3162 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XV/53/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2015 3163 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XV/58/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2015 3164 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 1 października 2015r. w sprawiew sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 3165 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/94/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
2015 3166 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/95/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/200/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania .
2015 3167 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/98/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 października 2015r. w sprawie uchylająca uchwałę NR X/89/15 Rady Miasta Rypin z dnia 1 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 3168 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/99/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 3169 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/100/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 3170 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z dwóch drzew uznanych za pomniki przyrody.
2015 3171 2015-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 3172 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej
2015 3173 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII.89.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.31.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3174 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 16 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2015
2015 3175 2015-10-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
2015 3176 2015-10-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 96/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin
2015 3177 2015-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.12.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 października 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 3178 2015-10-22 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 12 października 2015r. w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie
2015 3179 2015-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 283/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 3180 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 99/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie.
2015 3181 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 100/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie.
2015 3182 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/61/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie.
2015 3183 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 102/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie
2015 3184 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 103/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie
2015 3185 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 3186 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015
2015 3187 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr 42/64/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015
2015 3188 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr X/78/2015 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 150114C
2015 3189 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach.
2015 3190 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015
2015 3191 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr 55/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok
2015 3192 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.89.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015
2015 3193 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.93.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 3194 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.94.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2015 3195 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.95.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3196 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.96.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3197 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.97.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 3198 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.98.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Baruchowo
2015 3199 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.99.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 października 2015r. w sprawie sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości
2015 3200 2015-10-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 września 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 3201 2015-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na rok 2015 Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami.
2015 3202 2015-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Brodnica z dnia 14 października 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 3203 2015-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 61.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015
2015 3204 2015-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/W/2015 Wojta Gminy Sadki z dnia 1 października 2015r.w sprawie zmiany budżetu gminy Sadki na rok 2015
2015 3205 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck.
2015 3206 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Inowrocław
2015 3207 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.
2015 3208 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Drzycim na lata 2016-2019”
2015 3209 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015
2015 3210 2015-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 22 października 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 3211 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr 131/2015 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2015
2015 3212 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 19 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2015 3213 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 3214 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3215 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2015 3216 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2015 3217 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
2015 3218 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015
2015 3219 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/66/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.
2015 3220 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek
2015 3221 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/286/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023"
2015 3222 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 3223 2015-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr II/22/14 Rady Gminy Radomin z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok