Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wrzesień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2415 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 2416 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LXI/1282/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze
2014 2417 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LXI/1283/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (7)
2014 2418 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LXI/1285/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2014 2419 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LXI/1287/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawi nadania nazwy dla parku na terenie Bydgoszczy
2014 2420 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LXI/1288/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy nabrzeżu rzeki Brdy Młynówki
2014 2421 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 22 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2422 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/14 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Warlubie
2014 2423 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji uchwały w sprawie podziału Gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
2014 2424 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/283/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 2425 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/468/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 2426 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/469/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2427 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/470/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2428 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.
2014 2429 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym.
2014 2430 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kamień Krajeński na stałe obwody głosowania.
2014 2431 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze.
2014 2432 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/329/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
2014 2433 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2434 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/265/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2014 2435 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/266/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2436 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/267/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis
2014 2437 2014-09-02 Porozumienie Porozumienie nr OR.033.2.2014 Starosty Świeckiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego.
2014 2438 2014-09-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 lipca 2014r. na rzecz rozwoju „Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego”
2014 2439 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek, rejon pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni.
2014 2440 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 2441 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/281/14 Rady Gminy Choceń z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014
2014 2442 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
2014 2443 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.
2014 2444 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/502/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bedzie pomoc publiczną.
2014 2445 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/503/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia.
2014 2446 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gródek.
2014 2447 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 2 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014
2014 2448 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LII/373/14 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz wprowadzenia nowych zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2014 2449 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LII/374/14 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
2014 2450 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LII/379/14 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Rypin.
2014 2451 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2452 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.
2014 2453 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łabiszyn.
2014 2454 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014
2014 2455 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2456 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich
2014 2457 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe.
2014 2458 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/649/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.
2014 2459 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/650/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 2460 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 342/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
2014 2461 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 343/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 31/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
2014 2462 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 344/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 336/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 2463 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 345/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 45/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zabezpieczenia corocznie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz formy udzielania tej pomocy.
2014 2464 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Przedsiębiorca Roku w Gminie Sępólno Krajeńskie”
2014 2465 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Gminnym w Złejwsi Małej
2014 2466 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XL\246\2014 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2014 rok.
2014 2467 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 2468 2014-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie nadania nazwy ulicy w Piechcinie.
2014 2469 2014-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 2470 2014-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 2471 2014-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 września 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr LIV/262/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi
2014 2472 2014-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/345/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo
2014 2473 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LII/372/2014 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Rypin nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2014 2474 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr LII/378/14 Rady Miasta Rypin z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania na terenie Miasta Rypin.
2014 2475 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.99.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 2476 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.100.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2014 2477 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.107.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, Gmina Białe Błota.
2014 2478 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.108.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota.
2014 2479 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014  - 2020.
2014 2480 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2014 2481 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 września 2014r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2014 2482 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej.
2014 2483 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lniano.
2014 2484 2014-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 32.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 2485 2014-09-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 1 września 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2486 2014-09-09 Decyzja Decyzja nr OPO-4210=37(9)/2014/530/X/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014r. decyzja nr OPO-4210=37(9)/2014/530/X/ASI Prezesa URE z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim posiadającego koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2014 2487 2014-09-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 września 2014r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
2014 2488 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2014 2489 2014-09-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 35/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo.
2014 2490 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/330/14 Rady Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminy Raciążek
2014 2491 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu gminy Bądkowo na 2014rok.
2014 2492 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2014 rok
2014 2493 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 2494 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2014 2495 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim
2014 2496 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/947/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w Paterku
2014 2497 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/950/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 8 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 2498 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr LIII/323/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu
2014 2499 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 845/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
2014 2500 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 850/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2014 2501 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr LIV/383/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 5 września 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2502 2014-09-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie
2014 2503 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.89.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2014 r.
2014 2504 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 44.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 września 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014
2014 2505 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 310/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 2506 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze skateparku w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu .
2014 2507 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal.
2014 2508 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/392/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Szubin i Skórzewo gm. Szubin
2014 2509 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/393/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
2014 2510 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/394/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Zamość
2014 2511 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/395/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Nadkanale
2014 2512 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/396/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
2014 2513 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/398/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szubinie przy ul. Jana Pawła II 21
2014 2514 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr L/400/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 2515 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/390/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2014r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2014 2516 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/393/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz.
2014 2517 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/394/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2014 2518 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/395/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach oraz punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrcz.
2014 2519 2014-09-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 36/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo
2014 2520 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 36/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo
2014 2521 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/331/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubraniec
2014 2522 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/333/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014
2014 2523 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 2524 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/76/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 2525 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/81/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek.
2014 2526 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/82/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek a także określenia granic obwodów.
2014 2527 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/83/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek
2014 2528 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/85/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2014 2529 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/86/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 2530 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/88/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg w mieście Włocławek do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2531 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/90/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
2014 2532 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/91/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2014 2533 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/92/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 2534 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr LII/238/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 września 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu brodnickiego
2014 2535 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr LII/239/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 2536 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 września 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2014 2537 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/184/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 2538 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 10 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 2539 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2014 Rady Gminy Rogowo z dnia 10 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z siłowni plenerowej przy hali sportowej w Rogowie
2014 2540 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 11 września 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świekatowo
2014 2541 2014-09-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego zawarte w dniu 22 sierpnia 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami:
2014 2542 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XliV/343/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2014 2543 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/170/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 2544 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LV/320/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2545 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LV/322/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 2546 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/312/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 2547 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 11 września 2014r. sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2014 2548 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomostów rekreacyjno-wędkarskich położonych na terenie Gminy Brzuze.
2014 2549 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2550 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 2551 2014-09-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Rypińskiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego.
2014 2552 2014-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 12 września 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2553 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLI/328/14 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian do statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim
2014 2554 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/338/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 września 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2014 r.
2014 2555 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XL/285/14 Rady Gminy Sośno z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie
2014 2556 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2557 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2558 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/373/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 2559 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/374/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Inowrocław
2014 2560 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieślin.
2014 2561 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marcinkowo.
2014 2562 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/389/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Olszewice.
2014 2563 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/390/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Orłowo.
2014 2564 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/391/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sławęcinek.
2014 2565 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/392/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słońsko.
2014 2566 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/393/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tupadły.
2014 2567 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/365/14 Rady Gminy Unisław z dnia 17 września 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2014 2568 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/309/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2014 2569 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/311/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2014 2570 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2014 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2571 2014-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2014 2572 2014-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIX/1/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Biskupia.
2014 2573 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/23/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do udzielania tych ulg.
2014 2574 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/222/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2014r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 2575 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LIII/317/14 Rady Gminy Radomin z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 2576 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dwóch drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
2014 2577 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LIII/380/14 Rady Miasta Rypin z dnia 18 września 2014r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2578 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr LIII/381/14 Rady Miasta Rypin z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały.
2014 2579 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2014 2580 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/366/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2014 2581 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 2582 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w ramach realizacji zadań własnych gminy
2014 2583 2014-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIII/323/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu
2014 2584 2014-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LII/402/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice.
2014 2585 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 15 września 2014r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 2586 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 36.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 2587 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 314/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 2588 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/323/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2014 2589 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/441/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasta Lipna działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2590 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/434/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 2591 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/442/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
2014 2592 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII.363.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 września 2014r. w sprawie podziału sołectwa Nowy Dwór na dwa oddzielne sołectwa.
2014 2593 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 r.
2014 2594 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 18 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Nakonowie”.
2014 2595 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Kowal.
2014 2596 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LI/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2597 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/369/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2014 2598 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/477/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina dla terenu położonego przy ul. Aliantów
2014 2599 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/478/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego
2014 2600 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/496/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian i aktualizacji w podziale gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2014 2601 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/497/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza
2014 2602 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/622/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2603 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2014r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 2604 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII/270/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowiec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2605 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 2606 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2607 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 2608 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LV/480/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 2609 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LV/481/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2610 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LV/483/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.
2014 2611 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LV/486/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r
2014 2612 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014r. zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.
2014 2613 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2014 2614 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/397/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 2615 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2616 2014-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku