Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sierpień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2307 2014-08-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/291/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2014 2308 2014-08-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/75/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta.
2014 2309 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LIV/262/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi
2014 2310 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Brodnica
2014 2311 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2014 2312 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Brodnica
2014 2313 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/307/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2014 2314 2014-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.37.2014 Burmistrza Szubina z dnia 25 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2013 rok
2014 2315 2014-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 19/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2014 2316 2014-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 22/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2014 2317 2014-08-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze
2014 2318 2014-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 34.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014
2014 2319 2014-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 2320 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/637/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 2321 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/14 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Warlubie
2014 2322 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/14 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne.
2014 2323 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze
2014 2324 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 2325 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr 347/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.
2014 2326 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo
2014 2327 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobrowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2328 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/352/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 2329 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LIV/318/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2330 2014-08-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2014 roku, położonych na obszarze Gminy Lubicz.
2014 2331 2014-08-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2014r. o zmianie w składzie Rady Gminy Sośno
2014 2332 2014-08-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2014r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Kruszwicy
2014 2333 2014-08-06 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-38(7)/2014/9426/VIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2014r. decyzja nr OPO-4210-38(7)/2014/9426/VIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2014r.
2014 2334 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/14 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/104/12 Rady Gminy Koneck z dnia 12 października 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2014 2335 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr L/85/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu gminy-miasto Grudziądz z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
2014 2336 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze
2014 2337 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 2338 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/331/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 1 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014
2014 2339 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LIII/466/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 4 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 2340 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/237/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 2341 2014-08-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
2014 2342 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2014 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski”
2014 2343 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 341/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 2344 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr 35/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo
2014 2345 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania2014-2020” w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
2014 2346 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie obwodów głosowania
2014 2347 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2014 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
2014 2348 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szubin
2014 2349 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 2350 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/226/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 2351 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/216/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bartniczka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w której ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2352 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr LI/230/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 2353 2014-08-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.3.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2354 2014-08-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.4.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2355 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr 340/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 21 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 2356 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/250/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 2357 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 2358 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2359 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica
2014 2360 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy
2014 2361 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli
2014 2362 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płużnica
2014 2363 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 2364 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2365 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica
2014 2366 2014-08-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2367 2014-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 31.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2014 rok.
2014 2368 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/14 Rady Gminy Koneck z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Koneck na lata 2014 - 2018
2014 2369 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/14 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/134/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklarcji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koneck
2014 2370 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2014 Rady Gminy Dobre z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2371 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 311/162/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 2372 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 452/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 2373 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/265/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na rzecz Gminy Książki oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2374 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/266/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 2375 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/268/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2376 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/269/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2377 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/270/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2378 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/271/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2379 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/272/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2380 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2381 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2382 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/275/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2014 2383 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/203/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych
2014 2384 2014-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 31 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2013 rok
2014 2385 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2014 2386 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na rok 2014.
2014 2387 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr 306/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 2388 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
2014 2389 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2014 2390 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LII/636/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2014 2391 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LII/637/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 2392 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LII/638/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 2393 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/56/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2014 2394 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/57/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2014 2395 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/64/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 2396 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 2397 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/479/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
2014 2398 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/480/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Mogilno na okręgi wyborcze
2014 2399 2014-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2014 2400 2014-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2014 2401 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/401/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2014 2402 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/402/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice
2014 2403 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/311/14 Rady Gminy Radomin z dnia 19 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 2404 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/316/14 Rady Gminy Radomin z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Radomin Nr XLI/228/13 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wysyłania upomnień dotyczących zaległych należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Radomin
2014 2405 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr 355/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 2406 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2014 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Janowiec Wielkopolski.
2014 2407 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/807/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020
2014 2408 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/811/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2014 2409 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LI/237/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 2410 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LI/238/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2014 2411 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LI/239/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 2412 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LI/240/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń
2014 2413 2014-08-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie przekazania zarządzania droga powiatową nr 1029C Zdroje - Wierzchy na odcinku od km 0+866 do km 6+316 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2014 2414 2014-08-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu z dnia 8 sierpnia 2014r. uchylające rozporządzenie nr 1/2014 z dnia 7 maja 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny, sposobu oznakowania tego obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.