Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maj 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1455 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 1456 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1457 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 1458 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 1459 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie
2014 1460 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/592/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014.
2014 1461 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/596/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kruszwica.
2014 1462 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/598/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2014 1463 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterzecywilnoprawnym, przypadających Gminie Barcin oraz jej jednostkom podległym, a także wskazaniaorganów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 1464 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/211/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Okonin
2014 1465 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/212/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 1466 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 1467 2014-05-02 Informacja Informacja nr 1 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 20 lutego 2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU
2014 1468 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020"
2014 1469 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 314/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu.
2014 1470 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1471 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie
2014 1472 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2014 1473 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 1474 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1475 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2014 1476 2014-05-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 27/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 2 pkt 15 uchwały Nr XXXII/422/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700 – lecia.
2014 1477 2014-05-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004.
2014 1478 2014-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 17.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2014
2014 1479 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/573/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla dziewięciu terenów położonych w rejonach ulic: Staropoznańskiej, Andrzeja Dybalskiego, Lipowej, Bolesława Krzywoustego, Świętego Mikołaja, Zofiówka, Mątewskiej i Henryka Arctowskiego
2014 1480 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/576/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Kruśliwieckiej, Szosy Bydgoskiej i Osiedla Bydgoskiego
2014 1481 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/579/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Jacewskiej i Glinki
2014 1482 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.51.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.
2014 1483 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.61.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 1484 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1485 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach
2014 1486 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie siedziba Dolne Wymiary do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
2014 1487 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok
2014 1488 2014-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota.
2014 1489 2014-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
2014 1490 2014-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 1491 2014-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.
2014 1492 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr 304/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 1493 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2014 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 2 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 1494 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr 313/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 1495 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 kwietnia 2014r. sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok
2014 1496 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/215/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
2014 1497 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/219/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1498 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/220/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic obwodów.
2014 1499 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2018.
2014 1500 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowiec Wielkopolski.
2014 1501 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie
2014 1502 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie.
2014 1503 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułami pirotechnicznymi na terenie Gminy Gąsawa.
2014 1504 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
2014 1505 2014-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2014 1506 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/44/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi
2014 1507 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/873/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Nakle nad Notecią w rejonie osiedla Władysława Łokietka
2014 1508 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/874/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Statutu Samorządu Mieszkańców nr 1 w Nakle nad Notecią
2014 1509 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/875/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Statutu Samorządu Mieszkańców nr 2 w Nakle nad Notecią
2014 1510 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/876/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Statutu Samorządu Mieszkańców nr 3 w Nakle nad Notecią
2014 1511 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/877/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Statutu Samorządu Mieszkańców nr 4 w Nakle nad Notecią
2014 1512 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/878/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Statutu Samorządu Mieszkańców nr 5 w Nakle nad Notecią
2014 1513 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/879/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Statutu Samorządu Mieszkańców nr 6 w Nakle nad Notecią
2014 1514 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/880/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Statutu Samorządu Mieszkańców nr 7 w Nakle nad Notecią
2014 1515 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/881/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Statutu Samorządu Mieszkańców nr 8 w Nakle nad Notecią
2014 1516 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/882/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Statutu Samorządu Mieszkańców nr 9 w Nakle nad Notecią
2014 1517 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/883/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Statutu Samorządu Mieszkańców nr 10 w Nakle nad Notecią
2014 1518 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/884/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Statutu Samorządu Mieszkańców nr 11 w Nakle nad Notecią
2014 1519 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/347/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci Gminy Tuchola oraz łańcuchów Burmistrza Tucholi i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi.
2014 1520 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 1521 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowego określenia terminu przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miasta Chełmno
2014 1522 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/296/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam i stolików letnich, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
2014 1523 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/315/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014
2014 1524 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1192/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bydgoszczy XLVII/1004/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustalenia uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy oraz sposobu dokumentowania tych uprawnień
2014 1525 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1196/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (4)
2014 1526 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1198/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1527 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1199/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy
2014 1528 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1201/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody – klonu srebrzystego, rosnącego przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy
2014 1529 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1202/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody – trzech olsz czarnych znajdujących się przy ul. Lisiej w Bydgoszczy
2014 1530 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LVII/1203/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody – olszy czarnej oraz dwóch wierzb białych, rosnących w okolicy ul. Toruńskiej 157 w Bydgoszczy
2014 1531 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Wąbrzeźno służebnościami gruntowymi i przesyłu
2014 1532 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/416/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2014 1533 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 31/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/200/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie.
2014 1534 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/201/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie
2014 1535 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 33/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/202/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.
2014 1536 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/292/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 23/2 w obrębie Wielkie Lniska, gmina Grudziądz
2014 1537 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 36/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 1 i § 4 pkt 7 uchwały Nr XL/293/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 272/4 położoną we wsi Węgrowo, gmina Grudziądz
2014 1538 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1539 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 1540 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/38/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2014 rok
2014 1541 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/39/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kaliskiej i terenów kolejowych, pomiędzy ulicami: Okrzei, Spółdzielczą, Kruszyńską, Planty, Wiejską i Węglową
2014 1542 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/40/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Polskiej Organizacji Wojskowej i Pułaskiego
2014 1543 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/41/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku.
2014 1544 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/49/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek
2014 1545 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/51/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia opłaty dodatkowej i opłaty manipulacyjnej
2014 1546 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII/52/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
2014 1547 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/250/2014 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 772 w Śliwicach
2014 1548 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.
2014 1549 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.180.2014 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.
2014 1550 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/441/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchawłę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014
2014 1551 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/444/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Koronowo
2014 1552 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/445/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1553 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/446/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 1554 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/447/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2014 1555 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 294/152/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2014
2014 1556 2014-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 30/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/864/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu i działalności społecznej honorowane statuetkami „Laur Św. Wawrzyńca”, które przyczyniają się do wzrostu promocji Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2014 1557 2014-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 1028/14 Burmistrza Świecia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2013, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2014 1558 2014-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu.
2014 1559 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/230/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Zbiczno.
2014 1560 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr 281/2014 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2014 rok
2014 1561 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.
2014 1562 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2014 1563 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2014 1564 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa.
2014 1565 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.
2014 1566 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr V/36/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 8 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1567 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2014 rok Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami.
2014 1568 2014-05-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 marca 2014r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1569 2014-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 maja 2014r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 1570 2014-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 248/14 Wójta Gminy Osie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2013 rok
2014 1571 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/301/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1572 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 6 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
2014 1573 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 428/14 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 7 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2014.
2014 1574 2014-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/341/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego.
2014 1575 2014-05-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 7 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2014 1576 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/407/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mrocza
2014 1577 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/408/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze
2014 1578 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 324/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014 .
2014 1579 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 193/3 w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej.
2014 1580 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 85, 87, 88, 89/1, 89/2, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezierzu, gmina Gniewkowo.
2014 1581 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 327/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/434/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014
2014 1582 2014-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/253/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kowal oraz nadania jej statutu
2014 1583 2014-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XLI/561/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Inowrocławia w 2014 roku.
2014 1584 2014-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 20 lutego 2014 r. pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2014 1585 2014-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 marca 2014r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2013 roku
2014 1586 2014-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Radomin z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/252/13 Rady Gminy w Radominie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1587 2014-05-19 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-2(11)/2014/21412/II/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przez Prezesa URE ustalonej przez Przedsiębiorstwo OPEC SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2014 1588 2014-05-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2014 1589 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLII/568/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Inowrocławia
2014 1590 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1591 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 1592 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomosci oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niz 3 lata i na czas nieoznaczony
2014 1593 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/124/2013 w sprawie budżetu Gminy Bądkowo na 2014rok
2014 1594 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/354/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1595 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/355/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynki powstałe w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Dobrcz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
2014 1596 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/356/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2014 1597 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/357/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Aleksandrowo i Stronno.
2014 1598 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/368/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2014 1599 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/369/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobrcz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1600 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/370/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1601 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/371/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Dobrcz.
2014 1602 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/372/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz.
2014 1603 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 1604 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/72/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Dąbrowa
2014 1605 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014r. szczegółowych zasad przyznawanie i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ze świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania
2014 1606 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Inowrocław” lub „Zasłużony dla Gminy Inowrocław”.
2014 1607 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/329/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2014 1608 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/331/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2014 1609 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/334/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 1610 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/337/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jacewo.
2014 1611 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/338/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaksice.
2014 1612 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/339/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kłopot.
2014 1613 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Komaszyce.
2014 1614 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/341/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa.
2014 1615 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkocin.
2014 1616 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Orłowo.
2014 1617 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pławin.
2014 1618 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sikorowo.
2014 1619 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/346/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sławęcinek.
2014 1620 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/347/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słońsko.
2014 1621 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzaski.
2014 1622 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/14 Rady Gminy Radomin z dnia 13 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 1623 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok
2014 1624 2014-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. o sprostowaniu błędów.
2014 1625 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XL/222/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Górzno
2014 1626 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2014 1627 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 maja 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Strzelno.
2014 1628 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zdroje gm. Cekcyn
2014 1629 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/322/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 1630 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1631 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1632 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy społecznej- na pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1633 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 761/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz granic ich obwodów.
2014 1634 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 763/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.
2014 1635 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 768/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2014 1636 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 769/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
2014 1637 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 770/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2014 1638 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 771/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
2014 1639 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 772/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2014 1640 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 773/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
2014 1641 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 777/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2014 1642 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 781/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.
2014 1643 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LII/265/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVI/242/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 1644 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LII/268/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2014r. w sprawie regulaminu placów targowych Miasta Golubia-Dobrzynia.
2014 1645 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LII/269/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2014r. w sprawie poboru opłat w drodze inkasa.
2014 1646 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LII/270/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2014 1647 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LII/272/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2014r. w sprawie likwidacji filii nr 1, przekształcenia filii dla dzieci i młodzieży oraz uchwalenia statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Księdza Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.
2014 1648 2014-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 30.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014
2014 1649 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy
2014 1650 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 1651 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/356/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szubin
2014 1652 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok
2014 1653 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX/289/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Włocławek.
2014 1654 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX/280/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 1655 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 1656 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/778/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014
2014 1657 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/785/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” w roku szkolnym 2014/2015
2014 1658 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/786/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2014/2015
2014 1659 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/789/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1660 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/14 Rady Gminy Osie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2014 1661 2014-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 21 maja 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1662 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/322/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowanych przez samorządowe przedszkola i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Miejską Ciechocinek, a także określenia wysokości opłat za świadczenia samorządowych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
2014 1663 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Łabiszyn
2014 1664 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/594/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Kujawskiej, Wiktora Spornego i Pokojowej
2014 1665 2014-05-28 Informacja Informacja nr 1/2014 Burmistrza Więcborka z dnia 16 maja 2014r. w sprawie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu odnotowane w I i II półroczu 2013 r. na terenie gminy Więcbork
2014 1666 2014-05-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 24 marca 2014r. z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2013 rok.
2014 1667 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.26.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2013
2014 1668 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2014r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.
2014 1669 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś Wielka na lata 2014 - 2018
2014 1670 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej
2014 1671 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/14 Rady Gminy Koneck z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koneck w 2014 roku
2014 1672 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/139/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 1673 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2014 1674 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014 rok
2014 1675 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr LI/303/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 1676 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLII/363/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 kwietnia 2014 r.
2014 1677 2014-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/197/14 Rady Gminy Koneck z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck w 2014 roku.
2014 1678 2014-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/14 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części przedmiotowej uchwały Nr XXXIX/327/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie
2014 1679 2014-05-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 marca 2014r. z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2013 rok i stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.