Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Luty 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 319 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/144/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek”
2014 320 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy granicą lasu, ulicą Toruńską, granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz w rejonie ulicy Krzywa Góra
2014 321 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/4/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 322 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/5/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku
2014 323 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 324 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 325 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 326 2014-02-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2014 327 2014-02-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/1089/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo – Chodkiewicza” w Bydgoszczy"
2014 328 2014-02-03 Porozumienie Porozumienie nr 16/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2014 329 2014-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2014 Wójta Gminy Osiek z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 330 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/385/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 331 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/386/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania
2014 332 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/387/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały
2014 333 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
2014 334 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/391/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 335 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 336 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 337 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok
2014 338 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 339 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 340 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 341 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 342 2014-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 155/12, 155/8 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz
2014 343 2014-02-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bzura
2014 344 2014-02-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Prawostronne dopływy Zbiornika Włocławek
2014 345 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2014 rok
2014 346 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw
2014 347 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2014 – 2018
2014 348 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 349 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 350 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/3/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 351 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/4/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz pomocy rzeczowej na dożywianie przyznawanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 352 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/5/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 353 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/6/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od rzeki Wisły w rejonie wylotu Kanału Głównego, poprzez osiedle Rządz, Szosę Toruńską do ulicy Południowej
2014 354 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/212/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Książki oraz zasad ich stosowania.
2014 355 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/213/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Osieczek” w Osieczku, gmina Książki, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie.
2014 356 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/214/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Kościół pw. św. Marii Magdaleny” w Łopatkach, gmina Książki, powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie.
2014 357 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/254/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 358 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/255/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 359 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/258/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie
2014 360 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/14 Rady Gminy Choceń z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do posiłku przyznawanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania ,,pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 361 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/1113/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
2014 362 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/1120/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2014 363 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/1121/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania ulicy kategorii drogi publicznej
2014 364 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/1124/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 365 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/1125/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 366 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/1126/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 367 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/13 Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
2014 368 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/14 Rady Gminy Sośno z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego
2014 369 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/412/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2014 370 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/413/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy społecznej - na pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 371 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/414/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Żnin
2014 372 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/415/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego
2014 373 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/416/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład alei w pasie drogi gminnej z Kierzkowa do Jadownik Rycerskich
2014 374 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.308.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 375 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.309.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 376 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok
2014 377 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 378 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok
2014 379 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 380 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 381 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 382 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 383 2014-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2014 384 2014-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 3 lutego 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim przeprowadzonych w dniu 2 lutego 2014 r.
2014 385 2014-02-05 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2014r. o decyzjach nr WCC/1116E/5074/W/OPO/2014/AJ i nr PCC/1092E/5074/W/OPO/2014/AJ
2014 386 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakrzewo.
2014 387 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Zakrzewo.
2014 388 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/307/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 389 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 390 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/315/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bobrowo
2014 391 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/382/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026
2014 392 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/383/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014
2014 393 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014
2014 394 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/267/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie budżetu na 2014 rok
2014 395 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 396 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
2014 397 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 398 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 399 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 400 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork
2014 401 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/338/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 402 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się
2014 403 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/828/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2014 404 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/829/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 405 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/830/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
2014 406 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 407 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 408 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/250/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnch, których właścicielem jest Gmina Barcin.
2014 409 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 oraz utworzenia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów na terenie gminy Barcin”.
2014 410 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 411 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 412 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2014 413 2014-02-06 ANEKS Aneks nr 5/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2013r. zawarty w dniu 19 grudnia 2013 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Policji na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych
2014 414 2014-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/2/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom, w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber L.)
2014 415 2014-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2013 rok
2014 416 2014-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę i utworzenie gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego.
2014 417 2014-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2014 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 lutego 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo przeprowadzonych w dniu 2 lutego 2014 r.
2014 418 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014
2014 419 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr LI/1116/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (1)
2014 420 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr LI/1118/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/497/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Bydgoszczy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 421 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII/281/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe na lata 2014-2018.
2014 422 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII/282/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2014 423 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII/283/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 424 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII/284/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 425 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 426 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 427 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 428 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Płużnica w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 429 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 430 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/551/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 431 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/552/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.
2014 432 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/554/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 433 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.4.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym.
2014 434 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.
2014 435 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.7.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota.
2014 436 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 288/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 437 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 289/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 438 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 439 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 440 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr xXXVI/269/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 441 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „na lata 2014 -2020”
2014 442 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 443 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 444 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 445 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 446 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 447 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 448 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2014 Rady Gminy Lniano z dnia 4 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojow.
2014 449 2014-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 1.2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów
2014 450 2014-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 2.2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Radziejowie wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów
2014 451 2014-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 31 stycznia 2014r. Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 452 2014-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Chełmińskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2014 453 2014-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Chełmińskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2014 454 2014-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/14 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014–2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.
2014 455 2014-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014 – 2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku.
2014 456 2014-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/14 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014–2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu.
2014 457 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2013 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2014
2014 458 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/423/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2014 rok.
2014 459 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 460 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 461 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno.
2014 462 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 463 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 464 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Zbiczno
2014 465 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/432/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 466 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/433/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 467 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/434/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 468 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/310/13 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Rypina
2014 469 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypin.
2014 470 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2014 471 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 472 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/14 Rady Miasta Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego /zasiłku celowego/ na zakup posiłku lub żywności.
2014 473 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/541/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”.
2014 474 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/542/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Lubicz.
2014 475 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”.
2014 476 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obwodów głosowania.
2014 477 2014-02-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz.
2014 478 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/14 Rady Gminy Osie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie, posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 479 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/14 Rady Gminy Osie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 480 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/14 Rady Gminy Osie z dnia 4 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r.
2014 481 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2014 rok
2014 482 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2014 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2014 rok
2014 483 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.10.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.
2014 484 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.13.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy i w sprawie nadania nazwy ulicy.
2014 485 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świekatowo na lata 2014-2018
2014 486 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 487 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 488 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2014 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2014
2014 489 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 490 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gminy Książki.
2014 491 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowice.
2014 492 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 493 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 494 2014-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2014r. stwierdzające nieważność § 17 pkt 4 uchwały nr XXXIV.304.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże.
2014 495 2014-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 12/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 282/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu
2014 496 2014-02-11 ANEKS Aneks nr 1 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2013r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 497 2014-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 27 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013
2014 498 2014-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 23/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie połączenia oraz zmiany lokalizacji filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku oraz nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku
2014 499 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014.
2014 500 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Chrostkowo.
2014 501 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/60/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2014 rok.
2014 502 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/13 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instyutucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach" oraz uchwalenia jej statutu
2014 503 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 287/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu.
2014 504 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/381/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego –zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych Programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą Nr 221 RM z dnia 10 grudnia 2013r.
2014 505 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy dotyczącej ustalenia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania niektórych zasiłków oraz zwrotu wydatków z zakresu pomocy
2014 506 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIV.383.2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i nagrody dla trenerów
2014 507 2014-02-12 ANEKS Aneks nr 1/2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10 stycznia 2014r. do Porozumienia Nr WE/3/2010 w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Białe Błota, zawartego w dniu 9 kwietnia 2010r.
2014 508 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr 376/XXXIV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 509 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dozywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finasowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2014 510 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 stycznia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2014
2014 511 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 512 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
2014 513 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/196/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 514 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/198/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 515 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/199/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 516 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/200/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 517 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/201/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m² pasa drogowego
2014 518 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/202/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko – Dobrzyńskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Świętosław”
2014 519 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/203/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok
2014 520 2014-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Bydgoskiego Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2013
2014 521 2014-02-14 ANEKS Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2013r. do Porozumienia Nr WE/4/2010 w sprawie przyjęcia zadania Gminy Sicienko polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz, zawartego w dniu 16 marca 2010r.
2014 522 2014-02-14 ANEKS Aneks nr 4/2013 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2013r. do porozumienia zawartego dnia 24 grudnia 2012r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2014 523 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014.
2014 524 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Bydgoskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2014 roku
2014 525 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Bydgoskiego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2014 roku
2014 526 2014-02-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GK.7113.1.2014 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 11 lutego 2014r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Wąbrzeźno
2014 527 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 528 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno-zachodniej części miejscowości Górsk – Gmina Zławieś Wielka
2014 529 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno-wschodniej i centralnej części miejscowości Cegielnik, gmina Zławieś Wielka.
2014 530 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 531 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014
2014 532 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Niewieścinie przy drodze do Cieleszyna
2014 533 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/219/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Jabłonowo Pomorskie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2014 534 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/220/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 2014-2020 w formie pieniężnej
2014 535 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 422/3 i 419/3 w obrębie Zakurzewo, gmina Grudziądz.
2014 536 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 537 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 538 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 539 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 706/14 Rady Miasta Torunia z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 540 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 718/14 Rady Miasta Torunia z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ul. Na Uboczu.
2014 541 2014-02-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie wydania pozwolenia na użytkowanie (oddania do użytkowania) terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
2014 542 2014-02-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej pomiędzy Wojewoda Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
2014 543 2014-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 15 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 544 2014-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Mogileńskiego z dnia 31 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2013
2014 545 2014-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/3/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005
2014 546 2014-02-17 Informacja Informacja nr 1/2014 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 12 lutego 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 roku położonych na obszarze Gminy Gostycyn
2014 547 2014-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Brodnickiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2014 548 2014-02-17 Informacja Informacja Starosty Chełmińskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Lisewo (bez obrębu Lisewo)
2014 549 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/115/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza na lata 2013 - 2016 ”
2014 550 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 551 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 552 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/318/14 Rady Gminy Unisław z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2014 553 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/319/14 Rady Gminy Unisław z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 554 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/324/14 Rady Gminy Unisław z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2014 555 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/325/14 Rady Gminy Unisław z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie regulaminu targowiska Gminy Unisław
2014 556 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 557 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014.
2014 558 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 559 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 560 2014-02-19 ANEKS Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego Nr WE/1/2013 w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego, zawartego w dniu 25 stycznia 2013r.
2014 561 2014-02-19 ANEKS Aneks nr 2/2013 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 grudnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego Nr WE/3/2012 w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego, zawartego w dniu 30 października 2012 r.
2014 562 2014-02-19 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 lutego 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2014 563 2014-02-19 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Nowego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2014 564 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.235.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek" w Baruchowie
2014 565 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.236.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2014 566 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/221/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi
2014 567 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka.
2014 568 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na dożywianie.
2014 569 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/207/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2014 rok.
2014 570 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalania zwłok zwierzęcych i ich części
2014 571 2014-02-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 4 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały VI/8/60/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mrocza
2014 572 2014-02-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/191/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.
2014 573 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Radziejowskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2014 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach,powiat radziejowski
2014 574 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Radziejowskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2014 575 2014-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 3.2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2014 576 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Brodnickiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2014 577 2014-02-21 Informacja Informacja nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią
2014 578 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cytadela Grudziądz PLH040014
2014 579 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty w Toruniu PLH040001
2014 580 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zamek Świecie PLH040025
2014 581 2014-02-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2014 582 2014-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2013 rok
2014 583 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2014 584 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2014 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok
2014 585 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stolno na lata 2014 - 2017
2014 586 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Stolno, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 587 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2014 588 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/339/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej pomoc rzeczową w formie posiłku oraz produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 589 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/340/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 590 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/341/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrcz w latach 2014 - 2018
2014 591 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/349/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 592 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 593 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/14 Rady Gminy Radomin z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radomin
2014 594 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/422/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno
2014 595 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 596 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 597 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 598 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 599 2014-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 3 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2013 rok
2014 600 2014-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z dnia 30 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2013 r.
2014 601 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie
2014 602 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 603 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Sępoleńskiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2014 604 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2014 Rady Gminy Radomin z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2014 605 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Wąbrzeźna
2014 606 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Grudziądzkiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2014 607 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/14 Starosty Nakielskiego z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie nakielskim w roku 2014
2014 608 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/284/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 609 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/285/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014 - 2020.
2014 610 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/286/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 611 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/287/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego
2014 612 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
2014 613 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włocławek na lata 2014-2017”.
2014 614 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
2014 615 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.
2014 616 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warlubie na lata 2014-2018
2014 617 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Warlubie
2014 618 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 619 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 620 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
2014 621 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnącego w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Warlubie
2014 622 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2014 – 2018
2014 623 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2014 624 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Solec Kujawski na lata 2014 - 2020"
2014 625 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski
2014 626 2014-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/13 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2013.
2014 627 2014-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Mogileńskiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2014 r.
2014 628 2014-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie przeprowadzonych w dniu 23 lutego 2014 r.
2014 629 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2014 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2014 630 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.
2014 631 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia VI”, obejmującego obszar części wsi Kobylarnia, gmina Nowa Wieś Wielka.
2014 632 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/14 Rady Gminy Radomin z dnia 18 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2014 rok.
2014 633 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cekcyn"
2014 634 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 635 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/282/14 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 636 2014-02-27 Porozumienie Porozumienie nr Nr Nr 4/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 637 2014-02-27 ANEKS Aneks nr Nr Nr 4/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 638 2014-02-27 Porozumienie Porozumienie nr Nr Nr 2/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 639 2014-02-27 ANEKS Aneks nr 2/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskoanlenia i Edukacji we Włocławku
2014 640 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2014.
2014 641 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
2014 642 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2014 643 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
2014 644 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty.
2014 645 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 646 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
2014 647 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2014 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 648 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014
2014 649 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.
2014 650 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2014 651 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2014 652 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Janikowie
2014 653 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
2014 654 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 655 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/740/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”
2014 656 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/552/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 657 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 658 2014-02-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/524-ZTO-D/429/W/OPO/2014/ASi