Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sierpień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2581 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/217/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2013 2582 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 2583 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2584 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2585 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2586 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2587 2013-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2013 roku, położonych na obszarze Gminy Lubicz.
2013 2588 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/420/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.
2013 2589 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/433/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym prowadzone przez Gminę Lubicz.
2013 2590 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/439/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz.
2013 2591 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bytoń.
2013 2592 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/241/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec
2013 2593 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/242/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2594 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/243/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 2595 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/244/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2596 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 2597 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2013 2598 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2599 2013-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/432/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubicz.
2013 2600 2013-08-02 Informacja Informacja Starosty Świeckiego z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali na obszarze gminy Jeżewo
2013 2601 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej
2013 2602 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/13 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2603 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 lipca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2604 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Stolno
2013 2605 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/213 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stolno
2013 2606 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno
2013 2607 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 2608 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2609 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2610 2013-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2013r.
2013 2611 2013-08-06 Decyzja Decyzja nr OPO - 4210 - 35(6)/2013/9426/VII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie decyzji nr OPO - 4210 - 35(6)/2013/9426/VII/ED Prezesa UREi z dnia 1 sierpnia 2013 r. dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla Przedsiębiorstwa „ELANA-ENERGETYKA” sp. z o.o. z siedzibą Toruniu, w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2013 2612 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XX/159/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka
2013 2613 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XX/169/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 czerwca 2013r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
2013 2614 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XX/170/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 2615 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr xx/173/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2013 2616 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r. i Uchwałą Nr XXI/116/2012 z dnia 22 listopada 2012r.
2013 2617 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2618 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2619 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie o zmianie uchwały Rady Gminy Łubianka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Łubianka przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
2013 2620 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/13 Rady Gminy Lipno z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2621 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/13 Rady Gminy Lipno z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipno
2013 2622 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Lipno z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2623 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2624 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze
2013 2625 2013-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2013 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 5 sierpnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów przeprowadzonych w dniu 4 sierpnia 2013 r.
2013 2626 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawana nagród dla nauczycieli
2013 2627 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 2628 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2629 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Smolniki gm. Szubin
2013 2630 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 2631 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobre
2013 2632 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobre oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2633 2013-08-09 Porozumienie Porozumienie nr 28/UMWP/DIF/2013 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawskopomorskiego
2013 2634 2013-08-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Rojewo zadania własnego, pomiędzy gminą Solec Kujawski a gminą Rojewo
2013 2635 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
2013 2636 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Cegielnik.
2013 2637 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto (dz. 16/1).
2013 2638 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2013 2639 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2640 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2641 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 2642 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/13 Rady Gminy Rypin z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru Gminy Rypin oraz pieczęci Gminy Rypin, Rady Gminy Rypin i Wójta Gminy Rypin.
2013 2643 2013-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 3 ust. 1 pkt 12 uchwały nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Cegielnik.
2013 2644 2013-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4. ust. 1 pkt 12 uchwały Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto (dz. 16/1).
2013 2645 2013-08-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2013 2646 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów.
2013 2647 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 2648 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2649 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 13 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Świedziebnia.
2013 2650 2013-08-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu projektu modernizacji i adaptacji pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa w Bydgoszczy
2013 2651 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2652 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Pokrzydowo
2013 2653 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Najmowo
2013 2654 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Sumowo
2013 2655 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzezinki
2013 2656 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Ciche
2013 2657 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Lipowiec
2013 2658 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Czystebłota
2013 2659 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Gaj- Grzmięca
2013 2660 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno
2013 2661 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2662 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2663 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XL/209/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 2664 2013-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Unisław.
2013 2665 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osięciny
2013 2666 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 2667 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2013 2668 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/358/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2669 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Miłosza w Strzelnie
2013 2670 2013-08-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 01/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 2671 2013-08-22 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-33(6)/2013/530/IX/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie decyzji nr OPO-4210-33(6)/2013/530/IX/ED Prezesa URE z dnia 21 sierpnia 2013 r. dotyczacej zatwierdzenia taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2013 2672 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osięciny
2013 2673 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XIX/205/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pomorskiego
2013 2674 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XIX/206/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie
2013 2675 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XIX/212/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 2676 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Sumówko
2013 2677 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Zastawie
2013 2678 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbiczno.
2013 2679 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Zbiczno
2013 2680 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Żmijewko
2013 2681 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Łabiszyn
2013 2682 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek
2013 2683 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 2684 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek
2013 2685 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kijewo Królewskie
2013 2686 2013-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2013 Wójta Gminy Osiek z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2687 2013-08-28 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013
2013 2688 2013-08-28 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2013 2689 2013-08-28 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013
2013 2690 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Kikół oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2691 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2013 2692 2013-08-28 ANEKS Aneks nr 1/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do porozumienia zawartego w dniu 2 lipca 2013 r.
2013 2693 2013-08-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie decyzji nr WCC/37-ZTO-A/715/W/OPO/2013/ASi
2013 2694 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Budy
2013 2695 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czekanowo
2013 2696 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2697 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/280/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Bobrowo oraz zasad jej stosowania
2013 2698 2013-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/18/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Miedzno”
2013 2699 2013-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/19/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno”
2013 2700 2013-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/20/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Balczewo”
2013 2701 2013-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/21/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Balczewo”
2013 2702 2013-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/22/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Źródła Rzeki Stążki”
2013 2703 2013-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/24/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Augustowo”
2013 2704 2013-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/25/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Augustowo”
2013 2705 2013-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/26/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ostnicowe parowy Gruczna”
2013 2706 2013-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostnicowe parowy Gruczna”