Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czerwiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2072 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2073 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2013 2074 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Chełmża.
2013 2075 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/476/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia
2013 2076 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/477/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2077 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/478/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2013r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2078 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.126.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 2079 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2080 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2081 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. uchylające uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 2082 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2083 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2013 2084 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2085 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Osiek
2013 2086 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie likwidacji filii w Strzygach Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
2013 2087 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2013 2088 2013-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2012 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2012 rok.
2013 2089 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/54/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym, placówkom i szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2090 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2091 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Boniewo
2013 2092 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.247.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2093 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII.248.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 2094 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/211/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włocławek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 2095 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/216/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2013 2096 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/217/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych będących własnością Gminy Włocławek
2013 2097 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/218/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dąb Mały na terenie Gminy Włocławek
2013 2098 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/220/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek
2013 2099 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/221/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2100 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/222/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2101 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość na lata 2013-2017
2013 2102 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/339/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2103 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenach rekreacyjnych miasta Wąbrzeźno
2013 2104 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/412/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2105 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/413/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2106 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/416/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2107 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/417/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2108 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/418/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2109 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/419/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2110 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/420/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2111 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/421/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2112 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/422/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2113 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/423/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2114 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/424/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2115 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/425/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2116 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/426/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2117 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/427/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2118 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/428/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy.
2013 2119 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/429/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodztwo.
2013 2120 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2013 2121 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr 18/13 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2012
2013 2122 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Zławieś Wielka
2013 2123 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2124 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr 536/13 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2013r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia”.
2013 2125 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/13 Rady Gminy Radomin z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 2126 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/151/13 Rady Gminy Osie z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie
2013 2127 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/154/13 Rady Gminy Osie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie
2013 2128 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/881/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Mocny Wikuś”
2013 2129 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/892/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz
2013 2130 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/893/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów
2013 2131 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/894/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2013 2132 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/896/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
2013 2133 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/899/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2013 2134 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/901/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych lub ich części, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, na rzecz właścicieli lokali
2013 2135 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/902/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia zasad oddawania w użytkowanie wieczyste działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
2013 2136 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin
2013 2137 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2138 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska przy ul. Winnica w Szubinie
2013 2139 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2140 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2141 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
2013 2142 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom
2013 2143 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 2144 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Płużnica
2013 2145 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/162/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 2146 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu wąbrzeskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2013 2147 2013-06-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/13 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Śliwice
2013 2148 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 2149 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 3 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIX / 114 / 2013 Rady Gminy Brzozie dnia 20 marca 2013 r.
2013 2150 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie
2013 2151 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określania górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców.
2013 2152 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/40/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki.
2013 2153 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/41/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sadki.
2013 2154 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2155 2013-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 2156 2013-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.34.2013 Wójta Gminy Unisław z dnia 29 marca 2013r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012
2013 2157 2013-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2013r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Kruszwicy
2013 2158 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Zławieś Mała.
2013 2159 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Zławieś Mała
2013 2160 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łabiszyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 2161 2013-06-11 Porozumienie Porozumienie nr 15/2012-WE/04/2012 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie przejęcia do realizacji zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego
2013 2162 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Chrostkowo
2013 2163 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/52/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 2164 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
2013 2165 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Łabiszyn na lata 2013-2016.
2013 2166 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie wysokości stawki procentowej i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 2167 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy”
2013 2168 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XX/126/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2169 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2170 2013-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2012 rok.
2013 2171 2013-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 2172 2013-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 10 czerwca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębowa Łąka przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2013 r.
2013 2173 2013-06-12 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-4(12)/2013/273/XII/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Brodnicy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2013 2174 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.191.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 17 maja 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo
2013 2175 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2013 2176 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 czerwca 2013r. o zmianie uchwały Nr XXIII/188/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2013 rok
2013 2177 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2013 2178 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty
2013 2179 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2180 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2013 2181 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa
2013 2182 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/650/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/560/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2013 2183 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 2184 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu gminy.
2013 2185 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXV / 166 /2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 2186 2013-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko - pomorskiego
2013 2187 2013-06-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2013r. o decyzji nr WCC/295-ZTO-E/273/W/OPO/2013/ASz1
2013 2188 2013-06-14 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-12(9)/2013/1333/XII/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy Przedsiębiorstwa EDF Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2013 2189 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Piotrków Kujawski
2013 2190 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2013r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławies Wielka
2013 2191 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 2192 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2013r. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2193 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo
2013 2194 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej
2013 2195 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2013 2196 2013-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/13 Wójta Gminy Lipno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Lipno za 2012 r.
2013 2197 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 czerwca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włocławek przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2013 r.
2013 2198 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2013 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 czerwca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skrwilno przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2013 r.
2013 2199 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zbiczno.
2013 2200 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Miasta Lipna
2013 2201 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie gminy Zbiczno.
2013 2202 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2013 2203 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Zbiczno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 2204 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 241/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2205 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 242/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie".
2013 2206 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2207 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
2013 2208 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV /141 / 2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świecie nad Osą.
2013 2209 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2210 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2211 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2212 2013-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Lubrańca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 2213 2013-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 2214 2013-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2013r. o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2013 2215 2013-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2013 Wójta Gminy Osiek z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2216 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XV/107/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2217 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XV/108/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2013 2218 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XV/109/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2219 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXI/25/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogowo
2013 2220 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXI/33/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo.
2013 2221 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozie w zakresie przebiegu przez teren gminy trasy gazociągu DN300, relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie
2013 2222 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/192/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 2223 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zał Nr 2 i w zał Nr 3 Uchwały XXV/197/2013 z dnia 10 maja2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Stolno I" dlterenów w gminie Stolno
2013 2224 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XIX/163/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dragacz oraz opłat za świadczenia przedszkola przekraczające ten czas
2013 2225 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XIX/165/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2226 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XX/150/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2227 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/170/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub - Dobrzyń
2013 2228 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/171/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych form wychowania przedszkolnego
2013 2229 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/173/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 2230 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/174/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2231 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2232 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2013 2233 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2234 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim
2013 2235 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/1/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Linje”
2013 2236 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych.
2013 2237 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/2/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Linje”
2013 2238 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/3/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Grzybna”
2013 2239 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/4/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Grzybna"
2013 2240 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/5/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wielka Kępa”
2013 2241 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/6/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Różanna Dęby im. Nadleśniczego Jana Rychlickiego”
2013 2242 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/7/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Reptowo”
2013 2243 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/8/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bachotek”
2013 2244 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/9/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bachotek"
2013 2245 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/10/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Grocholin”
2013 2246 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/11/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grocholin”
2013 2247 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/12/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Czarny Bryńsk”
2013 2248 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/13/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Czarny Bryńsk”
2013 2249 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/14/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Okonek”
2013 2250 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/15/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Okonek”
2013 2251 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/16/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie rezerwatu przyrody „Stręszek”
2013 2252 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/17/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stręszek"
2013 2253 2013-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chrostkowo.
2013 2254 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr 294/XXVIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
2013 2255 2013-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrcz
2013 2256 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2257 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
2013 2258 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek
2013 2259 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z campingu położonego przy ulicy Kolejowej
2013 2260 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z campingu położonego przy ulicy Kolejowej
2013 2261 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego.
2013 2262 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr 319/XXIX/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2013 2263 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno oraz sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno.
2013 2264 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wąbrzeźno oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2013 2265 2013-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2013 2266 2013-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2013 2267 2013-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2013 2268 2013-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2013 2269 2013-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 czerwca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2012 rok
2013 2270 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2271 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz wprowadzenia nowych zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2013 2272 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2013 2273 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 2274 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brodnica.
2013 2275 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bobrowo
2013 2276 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk spalarni zwłok zwierząt na terenie Gminy Bobrowo
2013 2277 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 556/13 Rady Miasta Torunia z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2278 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 557/13 Rady Miasta Torunia z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2013 2279 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelno
2013 2280 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 184/1 i 183/10 w Ostrowie, gmina Strzelno
2013 2281 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2282 2013-06-27 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-16(9)/2013/1249/XI-1253/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2013r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy
2013 2283 2013-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
2013 2284 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu targowiska usytuowanego przy ulicy Dworcowej
2013 2285 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
2013 2286 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno
2013 2287 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/23/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 2288 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr VI/24/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2013 2289 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/646/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu i nadania jej statutu
2013 2290 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/649/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2013/2014
2013 2291 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/650/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” w roku szkolnym 2013/2014
2013 2292 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/651/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
2013 2293 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/483/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 2294 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/487/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2013 2295 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeżewo, obejmującej działki nr 246 i 204/7
2013 2296 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 2297 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXII/172/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2298 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 2299 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 2300 2013-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2013 2301 2013-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w spraie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Lubiewo z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXVIII/193/2013 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo w zakresie § 22 ust.2 tiret 3, w § 27 ust. 2 wyrazy „oraz przedłożyć oświadczenie o niekaralności”, § 27 ust. 3 i § 32.