Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwiecień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1413 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1414 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2013 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
2013 1415 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1416 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2013 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1417 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1418 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osięciny
2013 1419 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowal.
2013 1420 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV.222.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również tryb ich pobierania.
2013 1421 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV.228.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2013r. w sprawien adania nazwy ulicy w miejscowości Czarże.
2013 1422 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Barcin
2013 1423 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
2013 1424 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających
2013 1425 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe
2013 1426 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych ne terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2013 1427 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/205/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Barcin.
2013 1428 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1429 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/437/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1430 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/440/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z basenów w Inowrocławiu
2013 1431 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/441/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń krytych pływalni w Inowrocławiu
2013 1432 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/444/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2013 1433 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/445/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1434 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/446/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1435 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/447/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Inowrocławia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2013 1436 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/449/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2013 1437 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/28/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie włączenia V Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana we Włocławku do Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Włocławek.
2013 1438 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/29/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek a także określenia granic obwodów.
2013 1439 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2013 1440 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 1441 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r.
2013 1442 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2013 1443 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1444 2013-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2013r. o nieważności uchwały Nr XXV/148/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rypin
2013 1445 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2013 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2012 r.
2013 1446 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/13 Wójta Gminy Dragacz z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1447 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/2013 Burmistrza Pakości z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość
2013 1448 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1449 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zbiczno.
2013 1450 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno.
2013 1451 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Zbiczno w ramach programu pomocy de minimis
2013 1452 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo.
2013 1453 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców ulicy „Za obwodnicą” w Wąbrzeźnie
2013 1454 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2013 rok Nr XXIV/104/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.
2013 1455 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1456 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXV/168/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świeckiego na 2013 rok
2013 1457 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2012r.
2013 1458 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2013 r.
2013 1459 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2013 1460 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/217/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1461 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.20.2013 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Wąbrzeźno za 2012 r.
2013 1462 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 287/2013 Wójta Gminy Osięciny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2012 rok
2013 1463 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka
2013 1464 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/22/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 1465 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/23/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 1466 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/24/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 1467 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/25/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2013 1468 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/28/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych położonych na terenie miasta Grudziądza
2013 1469 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/13 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębowa Łąka za 2012 rok
2013 1470 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie.
2013 1471 2013-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/13 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2012 rok
2013 1472 2013-04-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze toruń za i półrocze
2013 1473 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/11/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1474 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/5/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2013 1475 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/244/13 Rady Gminy Unisław z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław
2013 1476 2013-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/13 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2012 rok.
2013 1477 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.
2013 1478 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1479 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo
2013 1480 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1481 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1482 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe.
2013 1483 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1484 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo
2013 1485 2013-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/13 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2012 rok.
2013 1486 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Rojewo.
2013 1487 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
2013 1488 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
2013 1489 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 1490 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2013 1491 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2013 1492 2013-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2013 Wójta Gminy Waganiec z dnia 15 marca 2013r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2012 rok.
2013 1493 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Warlubie
2013 1494 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 marca 2013r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1495 2013-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-166/2013 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2012 r.
2013 1496 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/147/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie
2013 1497 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/148/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1498 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/149/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1499 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/150/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1500 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/151/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.
2013 1501 2013-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXVIII/176/2013Rady Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2013 1502 2013-04-05 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2013 1503 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1504 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1505 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/13 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1506 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2013-2017
2013 1507 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców oraz ustalenia oprocentowania niespłaconych części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty
2013 1508 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Wąbrzeźna
2013 1509 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości gruntowych
2013 1510 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
2013 1511 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/27/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1512 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/28/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych
2013 1513 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1514 2013-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr F.N.0050.8.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
2013 1515 2013-04-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. o nieważności uchwały Nr XXXII/229/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2013 1516 2013-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębowa Łąka
2013 1517 2013-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włocławek
2013 1518 2013-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skrwilno
2013 1519 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1520 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 1521 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek
2013 1522 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/220/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalnmości pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2013 1523 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/223/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2013 1524 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/224/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej.
2013 1525 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/226/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1526 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/227/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubraniec.
2013 1527 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/228/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1528 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/230/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubraniec.
2013 1529 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/232/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2013 1530 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2013 1531 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2013r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Lubiewie z/s w Bysławiu
2013 1532 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2013 1533 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 marca 2013r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie
2013 1534 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jeziora Wielkie.
2013 1535 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1536 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 1537 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2013 1538 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1539 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2013 1540 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1541 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/167/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1542 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1543 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1544 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bądkowo
2013 1545 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1546 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bądkowo.
2013 1547 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1548 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1549 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/836/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1550 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/843/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany w statucie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"
2013 1551 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1552 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janikowo
2013 1553 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1554 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 227/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko, gmina Świecie.
2013 1555 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 228/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazw mostom położonym na terenie miasta Świecia.
2013 1556 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/149/2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 marca 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1557 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 1558 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1559 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1560 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2013 1561 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1562 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/13 Rady Gminy Sośno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1563 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 1564 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2013 1565 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2013 1566 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2013 1567 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1568 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2013 1569 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1570 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Wąbrzeźno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1571 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 marca 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1572 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2013 1573 2013-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/168/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2013 1574 2013-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 5 pkt 6 oraz § 12 uchwały nr XXIV/302/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra”
2013 1575 2013-04-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIII/1/2013 Rady Miasta I Gminy Kcynia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej
2013 1576 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lisewo za 2012 r.
2013 1577 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2012 rok
2013 1578 2013-04-09 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2013 1579 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr V/2013 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za rok 2012
2013 1580 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr OA.0050.26.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2012 r.
2013 1581 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.87.2013 Rady Gminy Lubanie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1582 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Janikowo.
2013 1583 2013-04-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/483/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2013 1584 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 1585 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2012 rok
2013 1586 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2013 Burmistrza Nowego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia Gminy
2013 1587 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.25.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2012
2013 1588 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/213 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1589 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2013 1590 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tłuchowo na lata 2012-2016
2013 1591 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1592 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/16/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1593 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1594 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1595 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo
2013 1596 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2013 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 1597 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2013r. w sprawie:wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1598 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1599 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Boniewo
2013 1600 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1601 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1602 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo
2013 1603 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo
2013 1604 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo
2013 1605 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1606 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie.
2013 1607 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 1608 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1609 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2013 1610 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Janikowo.
2013 1611 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/223/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia na rok 2013 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego w powiecie włocławskim.
2013 1612 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/227/13 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu włocławskiego
2013 1613 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
2013 1614 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1615 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok
2013 1616 2013-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 2.2013 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów
2013 1617 2013-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 3.2013 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Radziejowie wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów
2013 1618 2013-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 4.2013 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2013 1619 2013-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIII/2/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIX/205/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Kcynia
2013 1620 2013-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach" oraz uchwalenia jej Statutu.
2013 1621 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 marca 2013r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2012.
2013 1622 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 r.
2013 1623 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Książki z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
2013 1624 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/13 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2012 rok
2013 1625 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rogóźno za 2012 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia za 2012 r.
2013 1626 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Ciechocin
2013 1627 2013-04-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Zgłowiączka
2013 1628 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1629 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/205/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2013
2013 1630 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2013
2013 1631 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/166/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej
2013 1632 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów
2013 1633 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/5/90 Rady Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 grudnia 1990 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gminy Piotrków Kujawski
2013 1634 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiewo
2013 1635 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/124/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1636 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/129 /13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Kamieńczyk.
2013 1637 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/ 130 /13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Świerczyn.
2013 1638 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/131/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Orle.
2013 1639 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1640 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1641 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2013 1642 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1643 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.
2013 1644 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2013 1645 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2013 1646 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1647 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń.
2013 1648 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1649 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2013 1650 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1651 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1652 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/13 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1653 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXX/592/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2013 1654 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXX/595/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/561/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1655 2013-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2013r. o sprostowaniu błędów.
2013 1656 2013-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Lipnowskiego z dnia 26 lutego 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2012 rok.
2013 1657 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2012 rok.
2013 1658 2013-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 marca 2013r. z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1659 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2012 rok
2013 1660 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 1661 2013-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXX/1/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
2013 1662 2013-04-15 Informacja Informacja Starosty Lipnowskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków  dla obrębów ewidencyjnych Bałdowo, Będzeń, Bętlewo,  Czarne , Czerskie Rumunki, Kamienne Brody, Nowa Wieś,  Oleszno, Orłowo, Piaseczno, Płonczyn, Płonczynek,  Rumunki Witkowskie , Rumunki Tupadelskie , Suradówek,  Suszewo, Szczepanki, Teodorowo, Tupadły, Wielgie,  Witkowo, Zaduszniki, Zakrzewo, Złowody.
2013 1663 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1664 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Radomin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radomin oraz informacji o stanie mienia Gminy Radomin za 2012 rok
2013 1665 2013-04-15 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 15 kwietnia 2013r. Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 15 kwietnia 2013 r. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.
2013 1666 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013
2013 1667 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/168/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 1668 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Raciążek
2013 1669 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1670 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osięciny
2013 1671 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Obsługi Szkół i nadania statutu.
2013 1672 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 182/2013 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia.
2013 1673 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Statutu Gminy Golub - Dobrzyń
2013 1674 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2013 1675 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
2013 1676 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1677 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 288/XXVII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski
2013 1678 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
2013 1679 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1680 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2012 rok
2013 1681 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2013 Wójta Gminy Bytoń z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2012 rok
2013 1682 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2013 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2012 rok
2013 1683 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2012
2013 1684 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.25.2013 Burmistrza Szubina z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2012 rok
2013 1685 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2012 rok.
2013 1686 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 22b/2013 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golub-Dobrzyń wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok
2013 1687 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2013 1688 2013-04-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bydgoskim
2013 1689 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1690 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/13 Rady Gminy w Konecku z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1691 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1692 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koneck
2013 1693 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1694 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/13 Rady Gminy Koneck z dnia 5 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Koneck
2013 1695 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w gminie Raciążek.
2013 1696 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 314/13 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2012r.
2013 1697 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/140/13 Rady Gminy Koneck z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/133/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1698 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/141/13 Rady Gminy Koneck z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/134/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci położonych na terenie Gminy Koneck
2013 1699 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/142/13 Rady Gminy Koneck z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/136/13 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Koneck
2013 1700 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 1701 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 285/XXVII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 109/XVIII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2013 1702 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 289/XXVII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2013 1703 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV /187/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2013
2013 1704 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/13 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.
2013 1705 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/13 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1706 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1707 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2013 Wójta Gminy Rypin z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 1708 2013-04-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 kwietnia 2013r. o decyzji nr WCC/296-ZTO-G/181/W/OPO/2013/ASz1
2013 1709 2013-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2013 1710 2013-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2013r. o sprostowaniu błędów.
2013 1711 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXII/167/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie
2013 1712 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1713 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/328/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1714 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/329/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1715 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie
2013 1716 2013-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 4.2013 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za rok 2012
2013 1717 2013-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.32.2013 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2012 r.
2013 1718 2013-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Kikół z dnia 29 marca 2013r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2012 rok
2013 1719 2013-04-23 Informacja Informacja nr 1 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 20 lutego 2013r. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok 2012
2013 1720 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 100/141/2013 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2012
2013 1721 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie : włączenia Przedszkola Publicznego w Grabkowie do Zespołu Szkół w Grabkowie.
2013 1722 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1723 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1724 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/387/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1725 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/388/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1726 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Szubinie oraz Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Szubinie
2013 1727 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2013 1728 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1729 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2013 rok
2013 1730 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
2013 1731 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Lubień Kujawski.
2013 1732 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/13 Wójta Gminy Wielgie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2012 r.
2013 1733 2013-04-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 marca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2012 rok
2013 1734 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.19.2013 Wójta Gminy Rogowo z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo za 2012 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe  instytucje kultury za 2012 rok
2013 1735 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1736 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2012 rok.
2013 1737 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Żnińskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Żnińskiego
2013 1738 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 534/13 Rady Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę dotyczącą ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu.
2013 1739 2013-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/13 Rady Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2013 1740 2013-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/13 Rady Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2010 – 2014”.
2013 1741 2013-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/13 Rady Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń
2013 1742 2013-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/13 Rady Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2013 1743 2013-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/13 Rady Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu
2013 1744 2013-04-25 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-3(13)/2013/15911/III/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2013 1745 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2013 rok.
2013 1746 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2013 1747 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1748 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/13 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
2013 1749 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
2013 1750 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1751 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kikół
2013 1752 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXV/215/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1753 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2013 1754 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego
2013 1755 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/325/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1756 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1757 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Obrowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1758 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/13 Rady Gminy Sośno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1759 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Sośno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sośno
2013 1760 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/13 Rady Gminy Sośno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sośno na lata 2013 – 2018
2013 1761 2013-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 marca 2013 r. nr XXII/211/13 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłatności jak również trybu ich pobierania
2013 1762 2013-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.13 Wójta Gminy Topólka z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2013 1763 2013-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/13 Wójta Gminy Chełmża z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2012 r.
2013 1764 2013-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2012 rok.
2013 1765 2013-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2013 1766 2013-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
2013 1767 2013-04-29 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-6(7)/2013/766/VIII/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
2013 1768 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.168.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1769 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.169.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1770 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.174.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo
2013 1771 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.175.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1772 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.176.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1773 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.177.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baruchowo.
2013 1774 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.178.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1775 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.179.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baruchowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1776 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 1777 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 11 kwietnia 2013r. Zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2013 1778 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1779 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/581/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 1780 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/593/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
2013 1781 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 1782 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2013 1783 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Złotniki Kujawskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1784 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1785 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/862/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz
2013 1786 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/867/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon - Centrum Onkologii” w Bydgoszczy
2013 1787 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/876/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2013 1788 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Więcbork
2013 1789 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wąbrzeźno.
2013 1790 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 1791 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola
2013 1792 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1793 2013-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 754/13 Burmistrza Świecia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2012, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2013 1794 2013-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2013 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.