Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marzec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 945 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/114/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 946 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/147/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Rypin.
2013 947 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/148/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rypin.
2013 948 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/149/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rypin, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 949 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2013 950 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Rogowo
2013 951 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2013 952 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Barcin
2013 953 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie części działki nr 206 oraz działek nr: 42/30, 44/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wapienno i działek nr: 123/1, 124, 127/6, 127/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Sadłogoszcz, gmina Barcin.
2013 954 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin
2013 955 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/546/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
2013 956 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/559/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2013 957 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XII/72/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskiez dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2013 958 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2013 959 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2013 960 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Mogileńskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
2013 961 2013-03-01 Informacja Informacja nr 1/2013 Wójt Gminy Pruszcz z dnia 26 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lakali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r położonych na obszarze Gminy Pruszcz.
2013 962 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kcynia.
2013 963 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/13 Rady Miasta Rypina z dnia 31 stycznia 2013r. uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2013 rok.
2013 964 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXII/193/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2013 rok
2013 965 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXII/186/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2013 966 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XVI/177/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
2013 967 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XVI/178/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2013 968 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/359/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2013 969 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/360/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 970 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/102/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skrwilno
2013 971 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/103/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skrwilno.
2013 972 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/558/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku
2013 973 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/419/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 974 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/420/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 975 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/422/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2013 976 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/427/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2013 977 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/428/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 978 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/429/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 979 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/142/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom (oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze) oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książki.
2013 980 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/144/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Książkach.
2013 981 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/13 Rady Gminy Unisław z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Unisławiu
2013 982 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2013 983 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 984 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2013 985 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radomin
2013 986 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 987 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 988 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/304/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Nakielskiego
2013 989 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Kęsowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 990 2013-03-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 46/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 482/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Toruń
2013 991 2013-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ... Starosty Radziejowskiego z dnia 24 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2012 r.
2013 992 2013-03-04 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2013r. o decyzji nr WCC/1128G/12640/W/OPO/2013/AS
2013 993 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2013 rok
2013 994 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
2013 995 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 231, 232 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz.
2013 996 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok
2013 997 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/196/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 998 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/197/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2013r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 999 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/152/13 Rady Gminy Gruta z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gruta
2013 1000 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/162/13 Rady Gminy Gruta z dnia 27 lutego 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Gruta oraz jej jednostkom podległym
2013 1001 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1002 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2013 1003 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1004 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 1005 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janikowo
2013 1006 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2013 1007 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2013 1008 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.
2013 1009 2013-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 16 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2012 rok
2013 1010 2013-03-05 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Burmistrza Lubrańca z dnia 8 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Lubraniec
2013 1011 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/13 Starosty Świeckiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2013 roku
2013 1012 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/13 Starosty Świeckiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2013 roku
2013 1013 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2013 1014 2013-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2013 1015 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1016 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 1017 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/13 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok
2013 1018 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 1019 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 1020 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 1021 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1022 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1023 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1024 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
2013 1025 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.
2013 1026 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1027 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gniewkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1028 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1029 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/16/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sadki
2013 1030 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/183/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe
2013 1031 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/184/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1032 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/185/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1033 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XX/186/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1034 2013-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2012 Burmistrza Kcyni z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2013 1035 2013-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 5/2012 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 1 września 2012r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2013 1036 2013-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 16/2012 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy pomiędzy:
2013 1037 2013-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo
2013 1038 2013-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIII/3/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/183/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2013 1039 2013-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Inowrocławskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2013 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2013 1040 2013-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 marca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chełmża przeprowadzonych w dniu 3 marca 2013 r.
2013 1041 2013-03-06 Zestawienie Zestawienie nr BI.1.2013 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 5 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Brześć Kujawski
2013 1042 2013-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 5 marca 2013r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Radziejowie
2013 1043 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2013 r.
2013 1044 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/13 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Raciążek
2013 1045 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/175/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1046 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2013 1047 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2013 1048 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1049 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1050 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żniński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1051 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1052 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/10/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Jezioro Tarpno
2013 1053 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/11/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz
2013 1054 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/14/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską
2013 1055 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/17/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1056 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 220/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Świecie.
2013 1057 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.20.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 1058 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.21.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota
2013 1059 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI.112.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 1060 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI.117.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1061 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/238/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmża.
2013 1062 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/239/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełmża.
2013 1063 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.
2013 1064 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/167/13 Rady Gminy Sośno z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1065 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/168/13 Rady Gminy Sośno z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2013 1066 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/170/13 Rady Gminy Sośno z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sośno
2013 1067 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1068 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego
2013 1069 2013-03-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZAB.5511.1.2013 Starosty Włocławskiego z dnia 31 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2012 rok. : W dniu 6 lipca 2012 r. : W dniu 12 października 2012 r. : W dniu 20 grudnia 2012 r. :
2013 1070 2013-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 4 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1071 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/85/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1072 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/49/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1073 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/213/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Aleksandrów Kujawski
2013 1074 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość na lata 2013-2017
2013 1075 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Więcbork na lata 2013 – 2017
2013 1076 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr 223/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej związanych z nową inwestycją oraz tworzeniem nowych miejsc pracy.
2013 1077 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko – Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1078 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXiX/557/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Paterku
2013 1079 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/558/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.
2013 1080 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/560/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2013 1081 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/561/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1082 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/589/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXVI/543/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Nakło nad Notecią
2013 1083 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2013 1084 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 1085 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia.
2013 1086 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania.
2013 1087 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/297/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1088 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie gminy miasta Chełmży.
2013 1089 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1090 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1091 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1092 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1093 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice
2013 1094 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 marca 2013r. o sprostowaniu błędów.
2013 1095 2013-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXVI/1/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej.
2013 1096 2013-03-14 Informacja Informacja nr 1/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek
2013 1097 2013-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Lipnowskiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy w Nowej Wsi w 2013 roku.
2013 1098 2013-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Starosty Lipnowskiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2013 roku.
2013 1099 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/156 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka.
2013 1100 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka.
2013 1101 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Gminnym w Złejwsi Małej
2013 1102 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zławieś Wielka udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1103 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rogowo na lata 2013 - 2016"
2013 1104 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/809/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
2013 1105 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/810/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy
2013 1106 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/814/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia przepisów taryfowych obowiązujących przy korzystaniu z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy
2013 1107 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/815/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
2013 1108 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/158/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2013 1109 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/159/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1110 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/160/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1111 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/161/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1112 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/162/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1113 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/163/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1114 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/164/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1115 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 1116 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Stolno i Cepno w gminie Stolno
2013 1117 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach: Robakowo, Sarnowo, Pilewice i Gorzuchowo w gminie Stolno
2013 1118 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/255/10 Rady Gminy Stolno z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1119 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1120 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1121 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1122 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1123 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze
2013 1124 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze
2013 1125 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/212/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz.
2013 1126 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/217/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1127 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/230/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2013r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie "Gminna Przychodnia w Dobrczu".
2013 1128 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1129 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1130 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1131 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Czeczewo w gminie Radzyń Chełmiński
2013 1132 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński
2013 1133 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2013 1134 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2013 1135 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1136 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1137 2013-03-18 ANEKS Aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie powierzenia prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim
2013 1138 2013-03-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Bydgoski - ziemski Miastu Bydgoszcz prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania, pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2013 1139 2013-03-18 ANEKS Aneks nr 2/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim
2013 1140 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Rypińskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2013 1141 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Rypińskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2013 1142 2013-03-18 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta Chełmna  Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012rok położonych na obszarze miasta Chełmna.
2013 1143 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2013 Wójta Gminy Osiek z dnia 6 marca 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2012.
2013 1144 2013-03-18 Informacja Informacja Burmistrza Brodnicy z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok, położonych ma obszarze Gminy Miasta Brodnicy
2013 1145 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Sępoleńskiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2013 1146 2013-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 r.
2013 1147 2013-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2013 r.
2013 1148 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/13 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2013 1149 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/13 Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2013 1150 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek .
2013 1151 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2013 1152 2013-03-18 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią
2013 1153 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kęsowie
2013 1154 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śliwice
2013 1155 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2013 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rypiński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1156 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świekatowo
2013 1157 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/299/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2013 1158 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/302/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra”
2013 1159 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/311/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Żnin Osiedla Nr 1 "Góra" w Żninie
2013 1160 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/312/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Żnin Osiedla Nr 2 "Bloki Wielorodzinne" w Żninie
2013 1161 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/380/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.
2013 1162 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/379/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.
2013 1163 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/13 Rady Gminy Radomin z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 1164 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 1165 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1166 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1167 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2012 r.
2013 1168 2013-03-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2013 1169 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zbójno za 2012 rok, informacji o stanie mienia Gminy Zbójno oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zbójno.
2013 1170 2013-03-20 Informacja Informacja nr 1/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r. położonych na obszarze gminy Inowrocław
2013 1171 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego
2013 1172 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży prowadzonej przez Powiat Toruński
2013 1173 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/W/2013 Wójta Gminy Sadki z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2012.
2013 1174 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem
2013 1175 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
2013 1176 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/13 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu oraz nadania statutu
2013 1177 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2013
2013 1178 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr II/4/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/187/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2013 1179 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/125/2013 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bytoń
2013 1180 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXI/215/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski
2013 1181 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXI/216/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski
2013 1182 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/216/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1183 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 1184 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory
2013 1185 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 1186 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
2013 1187 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1188 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1189 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/15/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1190 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1191 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1192 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1193 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrwilno.
2013 1194 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrwilno
2013 1195 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1196 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/13 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno.
2013 1197 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
2013 1198 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1199 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1200 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 14 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1201 2013-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 marca 2013r. wsprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI/216/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.
2013 1202 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 11/2012 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2013 1203 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 12/2012 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2013 1204 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 15/2012 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2013 1205 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 18/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2013 1206 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2013 1207 2013-03-21 Informacja Informacja nr 1/2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 marca 2013r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz
2013 1208 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 303/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok
2013 1209 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Dobrem
2013 1210 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2013 1211 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 2/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego
2013 1212 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 6/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich.
2013 1213 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Brodnicy na lata 2013 - 2016"
2013 1214 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Okrężnej i gen. Władysława Sikorskiego do granic miasta z Gminą Brodnica
2013 1215 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca Statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy
2013 1216 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty.
2013 1217 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1218 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1219 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1220 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1221 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Fabianki
2013 1222 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gąsawa
2013 1223 2013-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
2013 1224 2013-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2013 1225 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Brodnickiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2013 1226 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/13 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2012 rok
2013 1227 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Starosty Inowrocławskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2013 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2013 1228 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin
2013 1229 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które związane są z realizacją nowej inwestycji
2013 1230 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
2013 1231 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/2/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek
2013 1232 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/7/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1233 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/8/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1234 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/9/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi Impresaryjnemu we Włocławku.
2013 1235 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/10/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.
2013 1236 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/12/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2013 1237 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo
2013 1238 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1239 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2013 1240 2013-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXX/1/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVII/286/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 1241 2013-03-25 Porozumienie Porozumienie nr 4/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Aleksandrowskim
2013 1242 2013-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Rypińskiego z dnia 13 lutego 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 1243 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2012 r.
2013 1244 2013-03-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2013 1245 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2013 1246 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 284/XXVI/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2013 1247 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 6 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec
2013 1248 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2013 1249 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/226/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 1250 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/227/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 1251 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/228/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 1252 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/229/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1253 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/231/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarkowo Dolne - ul.Bydgoska”.
2013 1254 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/232/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Centrum”.
2013 1255 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/193/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Włocławek o trybie udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu gminy Włocławek.
2013 1256 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/189/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 1257 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/187/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1258 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/186/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1259 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/185/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1260 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/184/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.
2013 1261 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/4/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2013 1262 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/5/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1263 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/6/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1264 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2013 1265 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 – 2017.
2013 1266 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XX/141/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie
2013 1267 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1268 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXI/191/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1269 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXI/193/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1270 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/208/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 1271 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/209/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2013 1272 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/211/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2013 1273 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXI/200/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Łabiszyn działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 1274 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2013 1275 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1276 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1277 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzewo.
2013 1278 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2013 1279 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/127/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka
2013 1280 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/128/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1281 2013-03-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych
2013 1282 2013-03-26 Porozumienie Porozumienie nr WE/1/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego, pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Nowa Wieś Wielka
2013 1283 2013-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Bydgoskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2013 roku
2013 1284 2013-03-26 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-82(7)/2012/2013/12640/IV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2013r. o decyzji Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia teryfy dla ciepła INFRATECH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Chełmnie,
2013 1285 2013-03-26 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Grudziądzkiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grudziadzkiego za 2012 rok
2013 1286 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2013 1287 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1288 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1289 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1290 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Brzozie.
2013 1291 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ,  obowiązującej na terenie Gminy Brzozie.
2013 1292 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/129/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1293 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/13 Rady Gminy Radomin z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok.
2013 1294 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1295 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.
2013 1296 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania nazw drogom gminnym, powstałym na terenie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim w rejonie ulic: Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska i Topolowa.
2013 1297 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2013-2018
2013 1298 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski
2013 1299 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1300 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brześć Kujawski.
2013 1301 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1302 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1303 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1304 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1305 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/301/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego
2013 1306 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno.
2013 1307 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1308 2013-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
2013 1309 2013-03-27 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2013 1310 2013-03-27 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie treści „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”,
2013 1311 2013-03-27 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2013 1312 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2012rok
2013 1313 2013-03-27 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Barcina z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Barcin. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Barcin.
2013 1314 2013-03-27 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2013 1315 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2013 Burmistrza Żnina z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2012 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2013 1316 2013-03-27 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-76(11)/2012/2013/740/V/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2013r. o decyzji Prezesa URe zatwierdzającej taryfę dla ciepła MONDI ŚWIECIE S.A. z siedzibą w Świeciu
2013 1317 2013-03-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Pakości z dnia 26 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Pakość
2013 1318 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XX/188/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
2013 1319 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Obrowo
2013 1320 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2013 1321 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2013 1322 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1323 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1324 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX /112/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1325 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1326 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2013 1327 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 124 /2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1328 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 125 /2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1329 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świecie nad Osą.
2013 1330 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 514/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2013 1331 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 1332 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 1333 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 1334 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/234/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1335 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 1336 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/2013 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pruszcz za 2012 rok
2013 1337 2013-03-28 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Koronowa z dnia 22 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze GMINY KORONOWO
2013 1338 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1339 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 marca 2013r. w sprawie : uchylenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie
2013 1340 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/230/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1341 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego
2013 1342 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2013 1343 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie utworzenia „Technikum nr 1 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi” oraz włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
2013 1344 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie utworzenia „Technikum nr 2 w Tucholi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi” oraz włączenia nowo utworzonej szkoły do Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi
2013 1345 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1346 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/7/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1347 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/9/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1348 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/13/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1349 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal.
2013 1350 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1351 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1352 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 1353 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1354 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII /127/ 2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świecie nad Osą.
2013 1355 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXII/119/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świecie nad Osą, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1356 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/139/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2013 1357 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/143/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIX/128/12 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
2013 1358 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/144/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1359 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzozie.
2013 1360 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1361 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1362 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Czernikowo
2013 1363 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/125/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1364 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2013 1365 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota
2013 1366 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.28.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1367 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1368 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego
2013 1369 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/388/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1370 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w Tucholi
2013 1371 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 1372 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1373 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/576/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
2013 1374 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/561/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym
2013 1375 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/562/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
2013 1376 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/569/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Brodnickiego Parku Krajobrazowego
2013 1377 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/570/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
2013 1378 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/571/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Tucholskiego Parku Krajobrazowego
2013 1379 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/572/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
2013 1380 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/573/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
2013 1381 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/574/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Wdeckiego Parku Krajobrazowego
2013 1382 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/575/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
2013 1383 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1384 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/175/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim niektórych obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
2013 1385 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/176/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie
2013 1386 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/178/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
2013 1387 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/179/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.
2013 1388 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/237/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina.
2013 1389 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1390 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 1391 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2013 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1392 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1393 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1394 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1395 2013-03-29 ANEKS Aneks nr 1/2012 Wójta Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 2/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Osielsko, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2013 1396 2013-03-29 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 marca 2013r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Miasta Chełmży
2013 1397 2013-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 1398 2013-03-29 Informacja Informacja nr RGP.7113.1.2013.BZ Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu miesszkaniowego za 2012 rok.
2013 1399 2013-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.26.2013 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok
2013 1400 2013-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr I/150/2013 Wójta Gminy Dobre z dnia 19 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2012 rok
2013 1401 2013-03-29 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Sicienko z dnia 20 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na terenie Gminy Sicienko.
2013 1402 2013-03-29 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Tuchola z dnia 20 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012r. położonych na obszarze Gminy Tuchola.
2013 1403 2013-03-29 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Janikowo
2013 1404 2013-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 203/2013 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2012 rok.
2013 1405 2013-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2012 rok
2013 1406 2013-03-29 Informacja Informacja nr 1/2013 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław
2013 1407 2013-03-29 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-1(11)/2013/209/X/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2013r. decyzja nr OPO-4210-1(11)/2013/209/X/JPI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2013 r. zatwierdzająca taryfę dla Przedsiębiorstwa OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem
2013 1408 2013-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr OR-S.0050.39.2013 Burmistrza Koronowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok
2013 1409 2013-03-29 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Solec Kujawski za 2012 rok.
2013 1410 2013-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2013 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2012 rok
2013 1411 2013-03-29 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Gminy Górzno z dnia 27 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Górzno
2013 1412 2013-03-29 Zestawienie Zestawienie nr UG.7113.1.2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Jeżewo.