Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Październik 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2921 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 2922 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/447/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz.
2013 2923 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/496/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Inowrocław oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2013 2924 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/500/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2013 2925 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2926 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 2927 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/256/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.
2013 2928 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław
2013 2929 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 września 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Jeziora Wielkie
2013 2930 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/101/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2013 2931 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 181 / 2013 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2013
2013 2932 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 2933 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2013 2934 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie
2013 2935 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 2936 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/290/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2937 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn
2013 2938 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2939 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2012-2016
2013 2940 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostycyn
2013 2941 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok
2013 2942 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2013 2943 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 września 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2944 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków.
2013 2945 2013-10-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Burmistrza Kruszwicy z dnia 23 września 2013r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Chełmcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kruszwica.
2013 2946 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia bibliotek i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.
2013 2947 2013-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/28/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Mieleńskie PLH040018
2013 2948 2013-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/29/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Cyprianka PLH040013
2013 2949 2013-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 30 września 2013r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Tucholskiego
2013 2950 2013-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2013 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 września 2013r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 2951 2013-10-02 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-24(11)/2013/254/XII/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2013r. decyzja nr OPO-4210-24(11)/2013/254/XII/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2013r.
2013 2952 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranych obszarach: obszar IA – ograniczony od zachodu ul. 3-go Maja, od północy ul. Malanowskiego, od wschodu ul. Dłutka oraz od południa ul. Mławską, obszar IB – ograniczony od zachodu ul. Nowy Rynek, od północy ul. Mławską, od wschodu wschodnią granicą działki nr 896/3 i 896/4 oraz od południa południową granicą działki nr 895/17 i 895/18.
2013 2953 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/13 Rady Gminy Choceń z dnia 12 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2013 2954 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2013 2955 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2956 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowal.
2013 2957 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 września 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kowal.
2013 2958 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2959 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/244/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie
2013 2960 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/246/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wysoka
2013 2961 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/247/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Brzozie
2013 2962 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/252/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cekcyn, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2963 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/83/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera i linią kolejową w Grudziądzu
2013 2964 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/88/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2013 2965 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/968/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy
2013 2966 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grudziądz.
2013 2967 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/65/2013 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadki w wybranych obszarach miejscowości – część B
2013 2968 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 2969 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2013 2970 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 2971 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr 605/13 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 2013r. w sprawie zapłaty podatków kartą płatniczą.
2013 2972 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr 606/13 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 2973 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr 611/13 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2013 2974 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2013 2975 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo
2013 2976 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso.
2013 2977 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 października 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzania zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy
2013 2978 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2979 2013-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 2980 2013-10-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2013 2981 2013-10-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2013r. Prezydenta Grudziądza w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2013 2982 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
2013 2983 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2013 2984 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2985 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2986 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/368/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013
2013 2987 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/369/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego
2013 2988 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/371/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2989 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/372/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez własciciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo
2013 2990 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/373/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2013 2991 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/374/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2992 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/375/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo projektów statutów jednostek pomocniczych - osiedlowych komitetów samorządu mieszkańców
2013 2993 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/376/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuszyny - Makrum” dla terenów położonych w mieście Koronowie.
2013 2994 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/963/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok (8).
2013 2995 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/969/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
2013 2996 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/973/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części  wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka  lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2013 2997 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/974/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”
2013 2998 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/975/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody - dwóch kasztanowców czerwonych rosnących w skupisku kasztanowców czerwonych przy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
2013 2999 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/976/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody jarzęba szwedzkiego rosnącego w Parku Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy
2013 3000 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/985/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie Bydgoszczy
2013 3001 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/251/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielkie Budziska 1 w miejscowości Wielkie Budziska gm. Cekcyn
2013 3002 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XX/204/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2013 3003 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XX/205/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
2013 3004 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę  nr 187/9 w obrębie Dusocin, gmina Grudziądz.
2013 3005 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 95  i cz. działki nr 3057/8 w obrębie Pieńki Królewskie, gmina Grudziądz.
2013 3006 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3007 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 261/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Czapelek.
2013 3008 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Strzelno jak również jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 3009 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie miasta Strzelno.
2013 3010 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelno w latach 2013-2017
2013 3011 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelno
2013 3012 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Zakrzewo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania .
2013 3013 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 3014 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych będących własnością gminy Brzuze
2013 3015 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3016 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze
2013 3017 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo.
2013 3018 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 3019 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2013 3020 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektora, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 3021 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2013-2017
2013 3022 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czernikowo
2013 3023 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat na 2014 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 3024 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/13 Rady Gminy Choceń z dnia 12 września 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3025 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3026 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża.
2013 3027 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.137.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 września 2013r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2013 rok.
2013 3028 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 1 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2013 r.
2013 3029 2013-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 października 2013r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej Inowrocławia
2013 3030 2013-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 4 października 2013r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Kruszwicy
2013 3031 2013-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/225/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
2013 3032 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/13 Rady Gminy Lipno z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej na terenie Gminy Lipno do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2013 3033 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/13 Rady Gminy Lipno z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji
2013 3034 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2013 3035 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce
2013 3036 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/288/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowo
2013 3037 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 3 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 3038 2013-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 8 zdanie drugie uchwały nr 602/13 Rady Miasta Torunia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń
2013 3039 2013-10-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 września 2013r. Prezydenta Grudziądza w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z miastem gminą Łasin, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"
2013 3040 2013-10-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 4 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Grudziądz, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"
2013 3041 2013-10-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie modernizacji i adaptacji pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa w Bydgoszczy na potrzeby Centrum
2013 3042 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
2013 3043 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr LVI/852/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu przy ulicy Nowej w Nakle nad Notecią – „ogrody”
2013 3044 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2013 3045 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka.
2013 3046 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/280/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 3047 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2013 3048 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3049 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3050 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2013 3051 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
2013 3052 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa dzierżawcom i najemcom w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych
2013 3053 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Świerkowej
2013 3054 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 8 października 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Stolno
2013 3055 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2013 Rady Gminy w Górznie z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok
2013 3056 2013-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2013 3057 2013-10-14 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Fabianki
2013 3058 2013-10-14 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Lubanie
2013 3059 2013-10-14 Informacja Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Włocławek
2013 3060 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/143 /13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3061 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/144/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i zwolnień w tym podatku.
2013 3062 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/145/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2013r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2014.
2013 3063 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3064 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI /284/ 2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrcz w latach 2013 - 2018
2013 3065 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI/282/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2014r.
2013 3066 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI/283/ 2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrcz w latach 2013 - 2018
2013 3067 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XX/216/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 9 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie
2013 3068 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XX/222/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 9 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 3069 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2013 Wójta Gminy Osiek z dnia 10 października 2013r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 3070 2013-10-16 Informacja Informacja Starosty Brodnickiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla części obszaru gminy Brodnica dla obrębów: Cielęta, Dzierzno, Gorczenica, Gorczeniczka, Gortatowo, Kominy, Koziróg, Moczadło, Mszano, Niewierz, Nowy Dwór, Opalenica, Przydatki, Sobiesierzno, Szabda, Szczuka, Szymkowo, Wybudowanie Michałowo.
2013 3071 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 września 2013r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej
2013 3072 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/211/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Izbica Kujawska
2013 3073 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 3074 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo
2013 3075 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/321/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 3076 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/322/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej , poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 3077 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/323/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa i poboru tej opłaty
2013 3078 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/326/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/247/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3079 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/327/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Białowieża
2013 3080 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/328/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Drążno
2013 3081 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/329/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Drzewianowo
2013 3082 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/330/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Izabela
2013 3083 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/331/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Jeziorki Zabartowskie
2013 3084 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/332/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Kaźmierzewo
2013 3085 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/333/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Kosowo
2013 3086 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/334/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Krukówko
2013 3087 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/335/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Matyldzin
2013 3088 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/336/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Ostrowo
2013 3089 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/337/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Samsieczynek
2013 3090 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/338/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiele
2013 3091 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/339/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Witosław
2013 3092 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/340/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. w sprawie Statutu Sołectwa Wyrza
2013 3093 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/13 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Unisławiu
2013 3094 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Unisław z dnia 16 października 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Unisławiu
2013 3095 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 231/2013 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 19 września 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2013 rok.
2013 3096 2013-10-18 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-40(6)/2013/106/XI/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 października 2013r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej tayfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku,
2013 3097 2013-10-18 ANEKS Aneks nr 2/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 września 2013r. zawarty w dniu 30 września 2013 r.
2013 3098 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej
2013 3099 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 września 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania Gminy Miejskiej Ciechocinek niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2013 3100 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pruszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 3101 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 3102 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal
2013 3103 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2013 Rady Miasta Kowal z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 3104 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie i Ośrodka Kultury Gminy Wielgie i utworzenia Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie
2013 3105 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2013r. w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania
2013 3106 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2013 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 3107 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/209/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2013r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 3108 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3109 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/213/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubiewo na lata 2013-2018
2013 3110 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2013r. w sprawie punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2013 3111 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 6/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2013r. Zarządu Powiatu w Brodnicy w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2013 3112 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 7/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 września 2013r. Zarządu Powiatu w Brodnicy w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2013 3113 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 10/2013 Rady Powiatu w Brodnicy w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników -uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Doksztalacania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 23 września 2013r. , pomiędzy :
2013 3114 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 11/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 września 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2013 3115 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 12/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 września 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2013 3116 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 13/2013 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 września 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2013 3117 2013-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chodczu
2013 3118 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem jest Gmina Tłuchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3119 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3120 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3121 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3122 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 3123 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr Nr 266/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 października 2013r. w sprawie zaliczenia drogi Sulnówko - Kozłowo do kategorii dróg gminnych.
2013 3124 2013-10-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Wójta Gminy Topólka z dnia 1 października 2013r. w sprawie:powierzenia wykonywania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Punkt Wychowania Przedszkolnego w Topólce, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Topólka.
2013 3125 2013-10-23 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-50(6)/2013/12640/IV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2013r. decyzja nr OPO-4210-50(6)/2013/12640/IV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2013r.
2013 3126 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/171/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru Gminy Rypin oraz pieczęci Gminy Rypin, Rady Gminy Rypin i Wójta Gminy Rypin.
2013 3127 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/172/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Rypin.
2013 3128 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/173/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 3129 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/174/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rypin.
2013 3130 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Tłuchowo Przedszkolu Publicznym im. " BAJKOWA KRAINA" w Tłuchowie
2013 3131 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXII/259/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubraniec
2013 3132 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 października 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa w latach 2013 – 2017
2013 3133 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 18 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gąsawa oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej.
2013 3134 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.271.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3135 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.273.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2013 3136 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.274.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
2013 3137 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.275.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej.
2013 3138 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.278.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie ,,Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej”.
2013 3139 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 października 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jeżewo.
2013 3140 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2013 3141 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 3142 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 3143 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok
2013 3144 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ciechocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3145 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.
2013 3146 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
2013 3147 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/255/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 października 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3148 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/260/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2013 rok
2013 3149 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2013 Wójta Gminy Radomin z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/184/12 Rady Gminy w Radominie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 3150 2013-10-28 ANEKS Aneks nr 2/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 września 2013r. zawarty w dniu 30 września 2013 r. do Porozumienia sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych
2013 3151 2013-10-28 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 października 2013r. Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 28 października 2013 r. Głosowanie przeprowadzono w 61 obwodach głosowania.
2013 3152 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rypina
2013 3153 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/400/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/350/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski
2013 3154 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/407/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg publicznych przebiegających przez Gminę Miejską Ciechocinek
2013 3155 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pakości
2013 3156 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie wykazu spółek wodnych z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dodatkową dotację podmiotową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w 2013 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2013 3157 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Pakości i nadania jej statutu
2013 3158 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości
2013 3159 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/2013 Wójta Gminy Osiek z dnia 24 października 2013r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
2013 3160 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 28 października 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Unisław przeprowadzonych w dniu 27 października 2013 r.
2013 3161 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/239/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz ustalenia pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali
2013 3162 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/232/13 Rady Gminy Radomin z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2013 rok
2013 3163 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/13 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2013 3164 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/13 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3165 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/13 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3166 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/13 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad i terminu jej poboru
2013 3167 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2013 rok
2013 3168 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2013 3169 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3170 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/204/2013 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce
2013 3171 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/252/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2014.
2013 3172 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 października 2013r. w sprawie regulaminu placów targowych Miasta Golubia-Dobrzynia.
2013 3173 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2013 3174 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2013 3175 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 3176 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 3177 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2014 roku na terenie gminy Bukowiec
2013 3178 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 3179 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3180 2013-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/499/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla dwóch terenów w rejonach ulic: Rąbińskiej, Zielnej, Chmielnej, Żytniej i Szparagowej oraz 6 Stycznia, Stanisława Staszica i Studziennej
2013 3181 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3182 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Małe Rudy gm. Szubin
2013 3183 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2014 rok
2013 3184 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3185 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Janikowo
2013 3186 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz
2013 3187 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 października 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole
2013 3188 2013-10-31 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zasad dotyczących prowadzenia polityki rozwoju
2013 3189 2013-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2013 Wójta Gminy Radomin z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/184/12 Rady Gminy w Radominie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 3190 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIV/2/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kruszwica.
2013 3191 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIV/3/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 3192 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLII/1/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym
2013 3193 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLII/2/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2013 3194 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLII/3/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy