Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wrzesień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1742 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/96/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kominy
2012 1743 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/97/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo
2012 1744 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2012 1745 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Kowal.
2012 1746 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernikowo
2012 1747 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimanzjalnych i specjalnych w Powiecie Sępoleńskim
2012 1748 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i prowadzących zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2012 1749 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 1750 2012-09-04 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2012r. wsprawie „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2012 1751 2012-09-04 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi
2012 1752 2012-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 563/12 Burmistrza Świecia z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 oraz wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2012 1753 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2012 1754 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/255/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu nakielskiego
2012 1755 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Brodnicy
2012 1756 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów Gminy Miasta Brodnicy w spółkach prawa handlowego
2012 1757 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2012 1758 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/422/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 1759 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/426/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012
2012 1760 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/427/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Kujawsko-Pomorskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg
2012 1761 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/428/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2012 1762 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/430/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2012 1763 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/432/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” w roku szkolnym 2012/2013
2012 1764 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/12 Burmistrza Świecia z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie współfinansowania międzyszkolnej grupy nauczania religii zielonoświątkowej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze „Szalom” Kościoła Zielonoświątkowego w Świeciu, nadzorowanym przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu, ul. Mickiewicza 6.
2012 1765 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeżewo.
2012 1766 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1767 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo przedszkolach samorządowych.
2012 1768 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie warunków i trybu dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża.
2012 1769 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1770 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/237/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1771 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXV/238/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany granic gminy polegającej na zmniejszeniu obszaru gminy Koronowo, w tym sołectwa Stary Jasiniec, a tym samym zwiększenia obszaru gminy Dobrcz, sołectwa Stronno oraz sprawie ograniczenia zasięgu konsultacji do mieszkańców sołectwa Starego Jasińca
2012 1772 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXII/98/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciechocin.
2012 1773 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 1774 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim.
2012 1775 2012-09-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-45(10)/2012/106/X/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku,
2012 1776 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie na okręgi wyborcze.
2012 1777 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/157/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2012 1778 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/1/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Gaj Krajeński”
2012 1779 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/2/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gaj Krajeński”
2012 1780 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/3/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Lutowo”
2012 1781 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/4/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lutowo”
2012 1782 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/5/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bobrowisko”
2012 1783 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/6/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bobrowisko”
2012 1784 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/7/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wąwelno”
2012 1785 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/8/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wąwelno”
2012 1786 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/9/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ostrowy nad Brynicą”
2012 1787 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/10/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrowy nad Brynicą”
2012 1788 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/11/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego”
2012 1789 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/12/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego”
2012 1790 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/13/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Martwe”
2012 1791 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/14/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Mierucinek”
2012 1792 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/15/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mierucinek”
2012 1793 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/16/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Okalewo”
2012 1794 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/17/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Okalewo”
2012 1795 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/18/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszyny Rakutowskie”
2012 1796 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/19/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszyny Rakutowskie”
2012 1797 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/20/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ostrów koło Pszczółczyna”
2012 1798 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/21/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrów koło Pszczółczyna”
2012 1799 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/22/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Mięcierzyn”
2012 1800 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/23/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mięcierzyn”
2012 1801 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/24/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Tomkowo”
2012 1802 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/25/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Tomkowo”
2012 1803 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/26/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Martwe"
2012 1804 2012-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/27/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 września 2012r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Linie PLH040020
2012 1805 2012-09-12 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-52(9)/2012/530/VIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 września 2012r. o decyzji nr OPO-4210-52(9)/2012/530/VIII/ED Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
2012 1806 2012-09-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/12 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 10 - 13 oraz § 3 ust. 2 tiret czwarte uchwały nr XX/112/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 1807 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Anielin
2012 1808 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/94/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Arciszewo
2012 1809 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/95/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bierzyn
2012 1810 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Boniewo
2012 1811 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/97/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójec
2012 1812 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/98/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójczyk
2012 1813 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jerzmanowo
2012 1814 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/100/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Leśny
2012 1815 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/101/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin
2012 1816 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Rządowy
2012 1817 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Markowe
2012 1818 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Wielkie
2012 1819 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Wielki
2012 1820 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Mały
2012 1821 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/107/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Otmianowo
2012 1822 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sarnowo
2012 1823 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sieroszewo
2012 1824 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sułkówek
2012 1825 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/111/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Paruszewska
2012 1826 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVII/112/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurawice
2012 1827 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/173/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagrodzenia obowiązujących od stycznia 2009 roku.
2012 1828 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku
2012 1829 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku
2012 1830 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1831 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/228/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie statutu Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
2012 1832 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/231/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego w Mogilnie przy ul. Mickiewicza 42
2012 1833 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/52/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Sadki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1834 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy T. Kościuszki  w Sępólnie Krajeńskim i we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie.
2012 1835 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/255/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
2012 1836 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/258/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Regulaminu  korzystania  z  kompleksu  boisk  sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” w Kruszwicy.
2012 1837 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/259/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kruszwica.
2012 1838 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr III/42/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wiązu szypułkowego rosnącego przy ul. Kwiatowej w Osielsku
2012 1839 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr III/43/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
2012 1840 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr III/44/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2012 1841 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr III/49/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010 r. zmienionej uchwałą Nr VI/62/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu dzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 1842 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XV/165/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku Nr XIV/160/12 z dnia 11 czerwca 2012 w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.”
2012 1843 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 1844 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica w pasach terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie, obejmujących części wsi: Wybudowanie Michałowo, Cielęta i Nowy Dwór.
2012 1845 2012-09-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/215/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2011 rok.
2012 1846 2012-09-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za rok 2011
2012 1847 2012-09-13 Porozumienie Porozumienie nr OK.031.2.2012 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu sezonowego szkolnego schroniska młodzieżowego
2012 1848 2012-09-13 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Toruń
2012 1849 2012-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie
2012 1850 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/133/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński
2012 1851 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXII.113.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1852 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXII.114.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo
2012 1853 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/124/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowal
2012 1854 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/138/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.
2012 1855 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/143/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łabiszyn
2012 1856 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/144/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łabiszyn
2012 1857 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/147/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej- Przychodni w Łabiszynie
2012 1858 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
2012 1859 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
2012 1860 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom.
2012 1861 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze.
2012 1862 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.95.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, Gmina Białe Błota
2012 1863 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.96.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota.
2012 1864 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.98.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota
2012 1865 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.99.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice
2012 1866 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.100.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński
2012 1867 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.101.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1868 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.103.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu.
2012 1869 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXII/472/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze
2012 1870 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy.
2012 1871 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/ 2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze
2012 1872 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania
2012 1873 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Dragacz na okręgi wyborcze
2012 1874 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/102/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Wielkie Stwolno
2012 1875 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XIII/107/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dragacz
2012 1876 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/166/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego
2012 1877 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 4 września 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Oświaty w Złotnikach Kujawskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2012 1878 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 4 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Papowo Biskupie
2012 1879 2012-09-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2012 1880 2012-09-14 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2012 1881 2012-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 340/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 września 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie
2012 1882 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 1883 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 1884 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 1885 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 1886 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 1887 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 1888 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1889 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łysomice
2012 1890 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 207/XX/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2012 1891 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 208/XX/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
2012 1892 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 229/XX/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2012 1893 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu drogowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin
2012 1894 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1895 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Szubin i Mąkoszyn gm. Szubin
2012 1896 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1897 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasta Chełmży oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1898 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2012 1899 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej
2012 1900 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/12 Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Unisław miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1901 2012-09-18 Informacja Informacja nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Łasin.
2012 1902 2012-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 10 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie przeprowadzonych w dniu 9 września 2012 r.
2012 1903 2012-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 10 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubicz przeprowadzonych w dniu 9 września 2012 r.
2012 1904 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2012 1905 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 1906 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1907 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/633/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2012 1908 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 1909 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2012 1910 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Okrężnej, Brackiej, Leśnej, Chopina, Okrzei, Wroniej i Chmielnej z wyłączeniem terenu zamkniętego obejmującego działkę nr 60/8 KM 82 oraz działki nr 1/2 i 3/12 KM 83
2012 1911 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka, w gminie Skępe.
2012 1912 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Skępe
2012 1913 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Gruta z dnia 5 września 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
2012 1914 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XV/88/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2012 1915 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów.
2012 1916 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 373/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1917 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 374/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1918 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 375/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1919 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 376/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1920 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 377/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1921 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 378/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1922 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 379/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1923 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 380/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1924 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 381/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1925 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 382/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1926 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 383/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 11 – Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1927 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 384/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 12 – Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1928 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 385/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 13 – Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu.
2012 1929 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 390/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń.
2012 1930 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1931 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Inowrocław.
2012 1932 2012-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 24 września 2012r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Lipna przeprowadzonych w dniu 9 września 2012 r. oraz w dniu 23 września 2012 r.
2012 1933 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/113/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysław
2012 1934 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wełpin
2012 1935 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/115/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trutnowo
2012 1936 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sucha
2012 1937 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Płazowo
2012 1938 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/118/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Minikowo
2012 1939 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/119/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewice
2012 1940 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Klonowo
2012 1941 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/121/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cierplewo
2012 1942 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bysławek
2012 1943 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1944 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Krajeński
2012 1945 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 1946 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 13 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 42/1 w Ostrowie, gmina Strzelno
2012 1947 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 1948 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1949 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określania zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kikół
2012 1950 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 1951 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII.144.2012 Rady Gminy Kowal z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Kowal niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystania.
2012 1952 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/164/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2012r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1953 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2012 1954 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/165/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski"
2012 1955 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książkach.
2012 1956 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 1957 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 13 września 2012r. w sprawie podziału gminy Strzelno na okręgi wyborcze
2012 1958 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1959 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1960 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2012 1961 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2012r. w sprawie podziału gminy Pakość na okręgi wyborcze
2012 1962 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Obrowo
2012 1963 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Obrowo.
2012 1964 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2012r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2013 - 2017.
2012 1965 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2013 - 2017
2012 1966 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/83/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem jest Gmina Bartniczka, oraz zasad i warunków korzystania z tych obiektów.
2012 1967 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 1968 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2012 1969 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację i podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Borównie oraz w punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Dobrcz.
2012 1970 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Dobrczu o nazwie Gminna Przychodnia.
2012 1971 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wąbrzeski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1972 2012-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 września 2012r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
2012 1973 2012-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 346/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
2012 1974 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIV / 87 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2012 rok
2012 1975 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIV / 88 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za 2012 rok.
2012 1976 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.169.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim”.
2012 1977 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.171.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2012r. w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 1978 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX.172.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 1979 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/225/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 września 2012r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze
2012 1980 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/226/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 września 2012r. w sprawie określenia na 2013 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2012 1981 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/228/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin
2012 1982 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 1983 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2012 1984 2012-09-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2012 1985 2012-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości przeprowadzonych w dniu 23 września 2012 r.
2012 1986 2012-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo przeprowadzonych w dniu 23 września 2012 r.
2012 1987 2012-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem przeprowadzonych w dniu 23 września 2012 r.
2012 1988 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Miasta Rypina Nr XVI/99/11 z dnia 24.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina.
2012 1989 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XIV/167/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa /, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Lubraniec.
2012 1990 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/168/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1991 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/147/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2012 1992 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/150/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i ich wykorzystywania
2012 1993 2012-09-28 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-33(15)/2012/12640/IV/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 września 2012r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzające taryfę dla ciepła INFRATECH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Chełmnie
2012 1994 2012-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Miasta Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Komunalne w Osięcinach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Osięciny