Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sierpień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1631 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Rozgarty
2012 1632 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIII/37/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/163/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża.
2012 1633 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XV/38/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/160/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie: Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 1634 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2012 1635 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej numer 2346C Łysinin – Oćwieka kategorii drogi powiatowej
2012 1636 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1637 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Więcborka
2012 1638 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 1639 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Laskowice.
2012 1640 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
2012 1641 2012-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 24 lipca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rypin przeprowadzonych  w dniu 22 lipca 2012 r.
2012 1642 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.
2012 1643 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 165/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 529/27 i 529/28 położonych we wsi Kozłowo, gmina Świecie.
2012 1644 2012-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
2012 1645 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr 21/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka
2012 1646 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr 22/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo
2012 1647 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XV/26/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo.
2012 1648 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
2012 1649 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów prowadzących zajęcia w szkołach prowadzonych przez Gminę Płużnica
2012 1650 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia Procedury Konsultacji Społecznych.
2012 1651 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica oraz ich obwodów.
2012 1652 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Wymysłowice, gmina Strzelno.
2012 1653 2012-08-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia pitnych wód podziemnych „S” dla Zakładów Chemicznych „Zachem” S.A. w Bydgoszczy woj.kujawsko-pomorskie
2012 1654 2012-08-07 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-48(7)/2012/9426/VI/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2012r. o decyzji prezesa URE zatwiedzającej taryfę dla ciepła „ELANA – ENERGETYKA” sp. z o.o. z siedzibą Toruniu
2012 1655 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIV/120/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012.
2012 1656 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVII/148/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
2012 1657 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/164/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
2012 1658 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/165/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym.
2012 1659 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 1660 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku
2012 1661 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Papowo Biskupie
2012 1662 2012-08-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędów.
2012 1663 2012-08-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Lipnowskiego z dnia 16 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2011 rok.
2012 1664 2012-08-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa kujawsko-pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2012 1665 2012-08-10 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2012r. o decyzji nr WCC/1128F/12640/W/OPO/2012/AS
2012 1666 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VI/31/03 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2012 1667 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/96/12 Rady Gminy Lipno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Lipno liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków podawania tych napojów
2012 1668 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/100/12 Rady Gminy Lipno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radomicach prowadzone przez gminę Lipno.
2012 1669 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/228/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Aleksandrowskim
2012 1670 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr XXIV/217/05 z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin
2012 1671 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Szubin oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzin
2012 1672 2012-08-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze - za 2011 rok.
2012 1673 2012-08-13 Porozumienie Porozumienie nr 70/UMWP/BRDW/2012 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie prowadzenia działań promujących polski odcinek MDW E70
2012 1674 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/183/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2012 1675 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej.
2012 1676 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 1677 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński
2012 1678 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2012
2012 1679 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Świedziebnia oraz określenie granic ich obwodów.
2012 1680 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2012 1681 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/236/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej.
2012 1682 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 2 sierpnia 2012r. zmieniająca Statut Gminy Kcynia.
2012 1683 2012-08-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa kujawsko - pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2012 1684 2012-08-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-47(7)/2012/415/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „WODBAR” sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie
2012 1685 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIII / 77 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, i logopedów
2012 1686 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1687 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2012 1688 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 1689 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2012 1690 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Radomin
2012 1691 2012-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 303/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem
2012 1692 2012-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 304/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy
2012 1693 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejów
2012 1694 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/153/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Lubraniec
2012 1695 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których waścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Lubraniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 1696 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/158/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2012 1697 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Miasta Rypina z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasta Rypina
2012 1698 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/12 Rady Gminy Radomin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Radomin.
2012 1699 2012-08-21 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2012 1700 2012-08-21 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 12 lipca 2012r. zawarte pomiędzyMinistrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Lipnowskim
2012 1701 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr 23/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka
2012 1702 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr 24/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Kurkocin i Wielkie Pułkowo
2012 1703 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1704 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.
2012 1705 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XIII/73/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1706 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/173/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 1707 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/174/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 1708 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie podziału sołectwa Broniewo na Sołectwo Broniewo i Sołectwo Tupadły .
2012 1709 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2012 1710 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/95/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Brudzawki
2012 1711 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 70/1519/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2012 1712 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 27/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka
2012 1713 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/12 Rady Gminy Unisław z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 1714 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/12 Rady Gminy Unisław z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław
2012 1715 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński
2012 1716 2012-08-28 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 1717 2012-08-28 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Miasto Koronowo
2012 1718 2012-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2012 1719 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/87/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałyvh na terenie Gminy Lipno
2012 1720 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XIII/94/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno
2012 1721 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy Lipno z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 1722 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/89/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 1723 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2012 1724 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XX-99/2012 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie.
2012 1725 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/153/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński
2012 1726 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/154/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński
2012 1727 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/155/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński
2012 1728 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/158/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
2012 1729 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/159/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1730 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XV/128/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 – 2015.
2012 1731 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2012 1732 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1733 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/95/12 Rady Gminy Koneck z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2001 RADY GMINY KONECK z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konecku.
2012 1734 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy w Konecku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/48/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koneck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2012 1735 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr xxi/147/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnym zasobem Gminy Wielgie w latach 2011 - 2015
2012 1736 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic ich obwodów.
2012 1737 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
2012 1738 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenie warunków jej stosowania.
2012 1739 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXI/105/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału sołectwa Marianki na sołectwo Marianki i sołectwo Podole oraz nadaniu statutu Sołectwu Podole.
2012 1740 2012-08-31 Informacja Informacja nr DPE-4110-9(5)/2011/740/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr WCC/179-ZTO-K/740/W/3/2012/AWŚ.
2012 1741 2012-08-31 Porozumienie Porozumienie Starosty Świeckiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego.