Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lipiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1409 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Barcin do kategorii drogi gminnej.
2012 1410 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających
2012 1411 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2012 1412 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów
2012 1413 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/455/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic Staszica, Armii Krajowej i północnej obwodnicy miasta.
2012 1414 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/456/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany do regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
2012 1415 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/276/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków
2012 1416 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 czerwca 2012r. uchylająca uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi
2012 1417 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działalności sportowej prowadzonej w formie klubu sportowego na terenie Gminy Tuchola
2012 1418 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Ośrodkowi Kultury w Tucholi
2012 1419 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/173/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi
2012 1420 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne na terenie Gminy Jeziora Wielkie.
2012 1421 2012-07-02 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-29(11)/2012/1249/X-1253/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2012r. o decyzji nr 4210-29(11)/2012/1249/X-1253/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej taryfę dla ciepła dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy
2012 1422 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/158/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/103/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów
2012 1423 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/162/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych “Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim
2012 1424 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kikół oraz określenia granic ich obwodów
2012 1425 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznej szkoły podstawowej oraz gimnazjum publicznego prowadzonych przez Gminę Kowal
2012 1426 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowal
2012 1427 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowal
2012 1428 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Osięciny
2012 1429 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy Rypin z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym działalności gospodarczej na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rypin oraz sposobu jej rozliczania.
2012 1430 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/144/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 1431 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/150/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 1432 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/152/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cekcyn
2012 1433 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/108/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2012-1016
2012 1434 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czernikowo na lata 2012-2016
2012 1435 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/134/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasady ustalenia i poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2012 1436 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2012 1437 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2012 1438 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/178/12 Rady Gminy Unisław z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław
2012 1439 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/179/12 Rady Gminy Unisław z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 1440 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Unisław z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 1441 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/22/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1442 2012-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białe Błota przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.
2012 1443 2012-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 257/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubicz
2012 1444 2012-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie
2012 1445 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lińsk i sołectwa Zwierzyniec dotyczącej zmiany granic sołectwa Lińsk i Zwierzyniec.
2012 1446 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/110/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 772 w Śliwicach.
2012 1447 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Lińsku, gmina Śliwice.
2012 1448 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/113/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Śliwice.
2012 1449 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XV/89/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Drzycim oraz wobec których Gmina Drzycim nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej
2012 1450 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Lniano.
2012 1451 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców oraz ustalenia oprocentowania niespłaconych części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty
2012 1452 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/152/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2012 1453 2012-07-06 Porozumienie Porozumienie nr 2 Gminy Miasta Brodnicy z dnia 22 marca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Brodnicy części zadań Gminy Osiek z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, pomiędzy Gminą Osiek, a Gminą Miasta Brodnicy
2012 1454 2012-07-06 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasta Brodnicy z dnia 2 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Brodnicy części zadań Gminy Świedziebnia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, pomiędzy Gminą Świedziebnia ,a Gminą Miasta Brodnicy
2012 1455 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIV/109/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2012 1456 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIV/113/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
2012 1457 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/133/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec
2012 1458 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVII/122/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Św. Jana i Gen. Władysława Sikorskiego.
2012 1459 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVII/123/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Polną i Gen. Józefa Hallera
2012 1460 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXI/219/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1461 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo
2012 1462 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy, jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo
2012 1463 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę i Miasto Janikowo
2012 1464 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1465 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sicienko
2012 1466 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVII/134/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 1467 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/99/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1468 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/48/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia wykraczające poza ten czas w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sadki.
2012 1469 2012-07-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2012r. o decyzji nr PCC/734-ZTO-B/537/W/OPO/2012/AgS
2012 1470 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIII/191/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1471 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr 155/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno.
2012 1472 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIV/105/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XVII/114/08 z dnia 16 października z 2008 roku
2012 1473 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
2012 1474 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 1475 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 1476 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1477 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Górzno
2012 1478 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/224/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1479 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/226/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z amfiteatru w Kruszwicy.
2012 1480 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/227/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli „Cypel” na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy.
2012 1481 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie najemcom i dzierżawcom tych lokali
2012 1482 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/130/12 Rady Gminy Radomin z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody, dla drzew gatunku buk pospolity, rosnących przy drodze wojewódzkiej 534 Grudziądz – Rypin w miejscowości Radomin
2012 1483 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/12 Rady Gminy Radomin z dnia 3 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2012 1484 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 czerwca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka.
2012 1485 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo
2012 1486 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo
2012 1487 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2012 1488 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadnaia Statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wielkiej Nieszawce
2012 1489 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim
2012 1490 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/169/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski.
2012 1491 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
2012 1492 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie
2012 1493 2012-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2011 rok.
2012 1494 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 1495 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2012 1496 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 1497 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/322/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ul. Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław-Toruń
2012 1498 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/323/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla trzech terenów położonych w rejonach ulic: Stanisława Staszica, Poznańskiej i Kurowej, Kasztanowej i Bukowej oraz Modrakowej, Chabrowej, Kolejowej i Polnej
2012 1499 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/324/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1500 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/325/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1501 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/326/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1502 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/327/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2012 1503 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Gminnej Rady Narodowej w Pruszczu z dnia 17 lutego 1984 roku w sprawie zmiany ulicy w wsi Pruszcz
2012 1504 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Pruszczu z dnia 31 stycznia 1991 roku w sprawie zmiany nazewnictwa ulic w Pruszczu
2012 1505 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2012 1506 2012-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/1 /OR/2012 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 r.
2012 1507 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 273/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości
2012 1508 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 274/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo
2012 1509 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 275/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem
2012 1510 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.155.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla socjoterapeuty zatrudnionego w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska
2012 1511 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.156.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
2012 1512 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.161.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 1513 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.165.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie inkasa od osób fizycznych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1514 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego
2012 1515 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/599/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1516 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/600/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1517 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/605/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów
2012 1518 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/613/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz
2012 1519 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/614/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2012 1520 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr 199/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1521 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelno
2012 1522 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/161/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2012 1523 2012-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych, związku międzygminnego pod nazwą Kujawsko-Dobrzyński Związek Gmin z siedzibą we Włocławku.
2012 1524 2012-07-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-44(6)/2012/348/X/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lipca 2012r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej „ZEC” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie
2012 1525 2012-07-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-36(10)/2012/250/VII/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2012 1526 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/457/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany do regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
2012 1527 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/465/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2012 1528 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/466/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/438/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
2012 1529 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/151/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1530 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 1531 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2012 1532 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni w Nowem.
2012 1533 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1534 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin
2012 1535 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 324/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2012 1536 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 331/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych oraz garaży murowanych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
2012 1537 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 332/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Teatr Baj Pomorski w Toruniu.
2012 1538 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 333/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu.
2012 1539 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 334/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
2012 1540 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/12 Rady Gminy Radomin z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie likwidacji Filii oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radominie
2012 1541 2012-07-17 Informacja Informacja nr 1 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2012r. o konsultacjach społecznych projektu programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r."
2012 1542 2012-07-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-50(3)/2012/715/VI/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012r. o zmianie decyzji Prezesa URE zatwiedzającej taryfę dla ciepła PEPEBE Włocławek przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą we Włocławku
2012 1543 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012
2012 1544 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Miasta Rypina z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 1545 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz wprowadzenia nowych zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
2012 1546 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/157/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 1547 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII / 84 /2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2012 1548 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII /86 / 2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2012 1549 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2012 1550 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/88/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dragacz oraz opłat za świadczenia przedszkola przekraczające ten czas
2012 1551 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/89/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 1552 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/100/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie
2012 1553 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2012 1554 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Sośno na stałe okręgi wyborcze
2012 1555 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/173/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Więcbork na okręgi wyborcze
2012 1556 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 1557 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/156/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1558 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/162/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowo
2012 1559 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/165/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bobrowo
2012 1560 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Wieniec-Zdrój
2012 1561 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy
2012 1562 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1563 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/140/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim
2012 1564 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XII / 140 / 2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
2012 1565 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 770/5 znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa
2012 1566 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza dla uczniów z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń
2012 1567 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/19/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012 1568 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/95/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Brudzawki.
2012 1569 2012-07-19 Porozumienie Porozumienie nr 153/2012 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kruszwica od Powiatu Inowrocławskiego zadania prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy
2012 1570 2012-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/12 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za 2011 rok.
2012 1571 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna
2012 1572 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Gabriela Narutowicza, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie Gminy Miasta Lipna.
2012 1573 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeżewo.
2012 1574 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 1575 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2012 1576 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Kcynia w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni i Burmistrza Kcyni.
2012 1577 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletu publicznego.
2012 1578 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Powiat Mogileński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1579 2012-07-20 ANEKS Aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na rok kalendarzowy 2012 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy Izbica Kujawska, pomiędzy Miastem Włocławek, a Gminą i Miastem Izbica Kujawska,
2012 1580 2012-07-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012r. z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2011 rok
2012 1581 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/241/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nakielskiego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2011 rok.
2012 1582 2012-07-20 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-27(14)/2012/537/XI/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2012r. zatwierdzenie dokonanej przez Przedsiębiorstwo zmiany taryfy dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie
2012 1583 2012-07-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.
2012 1584 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/160/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 1585 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Fabianki
2012 1586 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie
2012 1587 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny we wsiach Sarnowo, Klęczkowo, Trzebiełuch i Robakowo w gminie Stolno
2012 1588 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Trzebiełuch w gminie Stolno
2012 1589 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 1590 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2012 1591 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dąbrowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1592 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Dąbrowa.
2012 1593 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2012 1594 2012-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w 2012 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2012 1595 2012-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2012 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2012 1596 2012-07-25 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski na linii komunikacyjnej Nr 11.
2012 1597 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Łążyn
2012 1598 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.
2012 1599 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.
2012 1600 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 554/28 przy ul. Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim.
2012 1601 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim.
2012 1602 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Witkowie, gmina Kamień Krajeński.
2012 1603 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/ 125/ 2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Płociczu, gmina Kamień Krajeński.
2012 1604 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2012 1605 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2012 1606 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 343/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2012 1607 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 361/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i ul. Kluczyki, ul. Poznańskiej i ul. Inowrocławskiej oraz przy ul. Drzymały w Toruniu.
2012 1608 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 362/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Przelot w Toruniu.
2012 1609 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 363/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego u zbiegu ul. Grudziądzkiej i ul. Szosa Chełmińska w Toruniu.
2012 1610 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 365/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1611 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr X/66/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 1612 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 1613 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 1614 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 1615 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr X /87 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie:zmiany uchwały Nr VII/54/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie Gminy Topólka.
2012 1616 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr X/ 88 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i rozliczenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli dla stanowisk o różnym obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin.
2012 1617 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr X/ 89 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Topólka.
2012 1618 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo.
2012 1619 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/128/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski.
2012 1620 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/131/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 1621 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowcu Wielkopolskim.
2012 1622 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Janowcu Wielkopolskim.
2012 1623 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/108/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Golub - Dobrzyń w sprawie opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Golub - Dobrzyń.
2012 1624 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/109/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2012 1625 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu.
2012 1626 2012-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.263.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011 roku
2012 1627 2012-07-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 maja 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2011 rok
2012 1628 2012-07-30 Informacja Informacja nr 2/2012 Starosty Rypińskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2012 1629 2012-07-30 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-43(8)/2012/254/XI/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, na wytwarzanie, pzrzesyłanie i dystrybucję ciepła.
2012 1630 2012-07-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2012r. o decyzjach nr WCC/1168E/13971/W/OPO/2012/AJ i PCC/1144C/13971/W/OPO/2012/AJ