Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czerwiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1237 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/78/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia inkasentów dla poszczególnych sołectw i wynagradzania za pobór inkasa
2012 1238 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr Xv/84/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie.
2012 1239 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2012 1240 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2012 1241 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2012 1242 2012-06-01 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2012 1243 2012-06-01 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2012 1244 2012-06-01 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w imieniu i na rzecz którego działają: 1. Wioletta Wiśniewska - Starosta 2. Paweł Betkier - Wicestarostaprzy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej - Skarbnika Powiatu a Gminą Miejską w Nieszawie reprezentowaną przez: Mariana Tołodzieckiego – Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Mariana Ochocińskiego – Skarbnika Miasta treści następującej:
2012 1245 2012-06-01 Informacja Informacja nr OWA-4110-9(3)/2012/6/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2012r. o decyzji nr WCC/1188E/6/W/OWA/2012/RWr
2012 1246 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/60/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach" oraz uchwalenia jej Statutu.
2012 1247 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIV/73/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 1248 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 16 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw związanych z branżą rolno-spożywczą
2012 1249 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna.
2012 1250 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Zarządzenie Komisarza Rządowego w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 1251 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
2012 1252 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Więcbork
2012 1253 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/89/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Ciechocin oraz zasad ich używania.
2012 1254 2012-06-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 kwietnia 2012r. zawarte we Włocławku pomiędzy Gminą i Miastem Izbica Kujawska reprezentowaną przez Burmistrza Marka Śledzińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Elżbiety Kujawskiej a Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Andrzeja Pałuckiego, w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Nr OPiK.0052.2.44.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. II Zastępca Prezydenta Miasta Wanda Muszalik.
2012 1255 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacji z budżetu powiatu na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2012 1256 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo
2012 1257 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/206/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2012 1258 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/208/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy Mogilno oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w mieście i gminie Mogilno oraz uchwałę w sprawie utworzenia gimnazjów w mieście i gminie Mogilno
2012 1259 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/210/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Mogilno na rzecz najemców oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży
2012 1260 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX /211 /12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mogilno na lata 2012 – 2016
2012 1261 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2012 1262 2012-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8.2012 Wójta Gminy Kowal z dnia 29 marca 2012r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011r.  zarządzam, co następuje:
2012 1263 2012-06-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wykonania budżetu za 2011 rok przez Miasto Inowrocław
2012 1264 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 30 marca 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 1265 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie
2012 1266 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/355/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
2012 1267 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2012 1268 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/127/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 15 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych z tytułu osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego.
2012 1269 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XVI/70/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 17 maja 2012r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bartniczka”
2012 1270 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/160/12 Rady Gminy Unisław z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2012 1271 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Unisław z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom oraz nauczycielom zajęć rewalidacyjnych
2012 1272 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Unisław z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
2012 1273 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Gminy Unisław z dnia 24 maja 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Wiejskiego w Unisławiu
2012 1274 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2012 1275 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo
2012 1276 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/138/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 1277 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno
2012 1278 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/145/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
2012 1279 2012-06-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 19 marca 2012r. z wykonania budżetu za 2011 rok
2012 1280 2012-06-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2012 1281 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lniano za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2012 1282 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Pruszcz.
2012 1283 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2012 1284 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Kolejowej, Granicznej oraz Jana Pawła II
2012 1285 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/179/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie podziału ul. Targowej i nowo wybudowanej Trasy Przemysłowej wraz z zaliczeniem do kategorii dróg gminnych.
2012 1286 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 1287 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXV/106/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2012 1288 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/ 111 /2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, opłaty za wydłużony pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2012 1289 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/ 112 /2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2012 1290 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole i przedszkolu funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki nauczyciela logopedy, pedagoga i psychologa
2012 1291 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/207/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kruszwica.
2012 1292 2012-06-11 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-26(9)/2012/433/XI/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 maja 2012r. o decyzji nr OPO-4210-26(9)/2012/433/XI/MJ Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie
2012 1293 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XX.105.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, - pedagogów, logopedów, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum
2012 1294 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchylenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.
2012 1295 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/59/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego
2012 1296 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia.
2012 1297 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2012 1298 2012-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2011
2012 1299 2012-06-12 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-13(10)/2012/1333/XI/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2012r. o decyzji nr OPO-4210-13(10)/2012/1333/XI/JP Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu
2012 1300 2012-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2012r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Sępoleńskiego
2012 1301 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2012 1302 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Żagno
2012 1303 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXI/155/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin
2012 1304 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXI/157/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie
2012 1305 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1306 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Gminy Choceń z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2012 1307 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2012 1308 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.57.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele
2012 1309 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.58.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
2012 1310 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr 157/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/11 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiajacych stan środowiska naturalnego.
2012 1311 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XII/123/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dobrcz
2012 1312 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XII/124/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nekla
2012 1313 2012-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 434/12 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2011, stopienia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2012 1314 2012-06-15 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-31(6)/2012/256/X/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 czerwca 2012r. o decyzji nr OPO-4210-31(6)/2012/256/X/MJ Prezesa URE zatwierdzającej zmiany dla taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi
2012 1315 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 311/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu.
2012 1316 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 312/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2012 1317 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 313/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu.
2012 1318 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze na terenie wsi Kaliska.
2012 1319 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/367/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012
2012 1320 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/377/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pruszcz
2012 1321 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/378/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Toruń
2012 1322 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/383/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2012 1323 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/384/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
2012 1324 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/385/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Toruniu
2012 1325 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/386/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
2012 1326 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/387/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
2012 1327 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/395/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2012 1328 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/396/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy
2012 1329 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIV/136/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012r. w sprawie podziału sołectwa Żagno na sołectwo Żagno i sołectwo Wioska  oraz nadaniu statutu Sołectwu Wioska
2012 1330 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Janowcu Wielkopolskim.
2012 1331 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na zadanie związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2012 1332 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Janowiec Wielkopolski.
2012 1333 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/301/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu
2012 1334 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/303/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie statutu Osiedla "Mątwy" w Inowrocławiu
2012 1335 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie statutu Osiedla "Szymborze" w Inowrocławiu
2012 1336 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/305/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie statutu Osiedla "Solno" w Inowrocławiu
2012 1337 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/306/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie statutu Osiedla "Piastowskie" w Inowrocławiu
2012 1338 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/307/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Osiedla "Stare Miasto"
2012 1339 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXII/308/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu "Osiedla Uzdrowiskowego" w Inowrocławiu
2012 1340 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym działalności gospodarczej w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Dobre oraz sposobu jej rozliczania
2012 1341 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Rybno w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 25 kwietnia 2012 r. pomiędzy:
2012 1342 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/76/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu gminy
2012 1343 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/90/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karnkowie
2012 1344 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/91/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów i pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipno
2012 1345 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 1346 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zakrzewo
2012 1347 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/534/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1348 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/535/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z dębu szypułkowego rosnącego na skwerze przy ul. Fordońskiej 86 w Bydgoszczy
2012 1349 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/539/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Bydgoszczy w placówkę wielofunkcyjną o nazwie "Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych"
2012 1350 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/540/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2012 1351 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/541/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2012 1352 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/542/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2012
2012 1353 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/579/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów
2012 1354 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr 310/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2012 1355 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr II/28/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 1356 2012-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2012 1357 2012-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok
2012 1358 2012-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2011 rok
2012 1359 2012-06-21 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2012 1360 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIII/100/12 Rady Gminy Choceń z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie w ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Choceń oraz zasad ich stosowania
2012 1361 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Choceń z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia konsultacji i włączenia działek do miejscowości Choceń
2012 1362 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/54/2011 r. z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędnych do realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
2012 1363 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2012 1364 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Włocławek
2012 1365 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/91/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Książki.
2012 1366 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/92/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom (oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze) oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książki.
2012 1367 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.
2012 1368 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Solec Kujawski.
2012 1369 2012-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012 1370 2012-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012 1371 2012-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr RO.0050.18.2012 Wójta Gminy Sośno z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2011 r.
2012 1372 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/138/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012 – 2016”
2012 1373 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/137/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.
2012 1374 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/138/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Lubraniec
2012 1375 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 26 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1376 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XV/140/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 886/1 i 909 oraz działek nr 888/1, 910, 914/2, 914/3 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn.
2012 1377 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XV/141/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek nr 904/24 i 903 oraz działki nr 904/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn.
2012 1378 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/108/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie
2012 1379 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/110/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-rzemieślniczą, zabudowę handlowo-usługową oraz funkcję rolniczą.
2012 1380 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/116/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
2012 1381 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XI/124/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie.
2012 1382 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2012 1383 2012-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 18 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciechocin przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 2012 r.
2012 1384 2012-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 18 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 2012 r.
2012 1385 2012-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 18 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 2012 r.
2012 1386 2012-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 19 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skępem przeprowadzonych  w dniu 17 czerwca 2012 r.
2012 1387 2012-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 19 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk przeprowadzonych  w dniu 17 czerwca 2012 r.
2012 1388 2012-06-26 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-30(6)/2012/81/VIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącej zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Brun-Pol Pomorze Kujawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
2012 1389 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/70/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 1390 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku
2012 1391 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/168/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku
2012 1392 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 maja 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
2012 1393 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr II/29/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2012 1394 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XII/93/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa
2012 1395 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 1396 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/127/12 Rady Gminy Radomin z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2012 1397 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/129/12 Rady Gminy Radomin z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z niektórych drzew uznanych za pomniki z terenu gminy Radomin
2012 1398 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/216/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2012 1399 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/217/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie
2012 1400 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/218/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Instytucji Kultury Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie
2012 1401 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/219/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Mogilno, na rzecz najemców oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży
2012 1402 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/221/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom
2012 1403 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców miejscowości Wałycz – gmina Wąbrzeźno
2012 1404 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/220/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2012 1405 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/224/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2012 1406 2012-06-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr .... Starosty Radziejowskiego z dnia 26 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2011r.
2012 1407 2012-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy CHEŁMŻA za 2011 r.
2012 1408 2012-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie