Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maj 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1030 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 15/2011 Związek Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy na 2012 rok
2012 1031 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2012 1032 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kęsowo.
2012 1033 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/74/12 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/60/11 Rady Gminy Topólka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne oraz punkt przedszkolny dla których organem prowadzącym jest gmina Topólka.
2012 1034 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.92.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo
2012 1035 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr X/89/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy Dwór w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego.
2012 1036 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr X/97/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Sierakowo i Srebrniki w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowej.
2012 1037 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr X/98/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie Nowy Dwór gm. Kowalewo Pomorskie
2012 1038 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzialkę nr 134/15 w obrębie Świerkocin, gmina Grudziądz.
2012 1039 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic obwodów
2012 1040 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Jeziora Wielkie.
2012 1041 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
2012 1042 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/74/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 1043 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/75/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 1044 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/76/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 1045 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/77/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody, dla 53 drzew gatunku lipa drobnolistna, znajdujących się przy drodze gminnej Marcinkowo Górne - Biskupin
2012 1046 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XI/78/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Gąsawa,trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania .
2012 1047 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 1536/10
2012 1048 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 343/11
2012 1049 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 388/11
2012 1050 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 września 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 696/11
2012 1051 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 września 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 697/11
2012 1052 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 października 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 939/11
2012 1053 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 października 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 869/11
2012 1054 2012-05-07 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 października 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 1053/11
2012 1055 2012-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2/2012 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2011r.
2012 1056 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2012r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
2012 1057 2012-05-07 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rypina zadania publicznego- prowadzenia środowiskowego domu samopomocy
2012 1058 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2011 rok.
2012 1059 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2011 rok.
2012 1060 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
2012 1061 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2012 Burmistrza Nowego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2011 oraz informacji o stanie mienia Gminy
2012 1062 2012-05-07 Informacja Informacja Starosty Świeckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali na obszarze gmin Drzycim i Lniano oraz założeniem kart budynkowych dla miasta Nowego
2012 1063 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub - Dobrzyń za 2011 rok.
2012 1064 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Sępoleńskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2012 1065 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/12 Wójta Gminy Osie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2011 rok.
2012 1066 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2011.
2012 1067 2012-05-07 Informacja Informacja nr 2/2012 Starosty Rypińskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2012 1068 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Rojewo działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 1069 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Rojewo lub jej jednostkom.
2012 1070 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/200/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2012 1071 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/202/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Świerkówiec
2012 1072 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/203/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Hallera w mieście Mogilno
2012 1073 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/119/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pawłówek
2012 1074 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1075 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek.
2012 1076 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 RADY MIASTA WĄBRZEŹNA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Wabrzeźna
2012 1077 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr 196/XVIII/12 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego
2012 1078 2012-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 35/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 maja 2012r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2012 roku.
2012 1079 2012-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/12 Burmistrza Mogilna z dnia 19 marca 2012r. przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2011 gminnych instytucji kultury
2012 1080 2012-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2012 Wójta Gminy Bytoń z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2011 rok
2012 1081 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr V/24/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2012 rok.
2012 1082 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr X-47/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
2012 1083 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/109/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2012 1084 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/114/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 1085 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu
2012 1086 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz
2012 1087 2012-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-15/12 Wójta Gminy Unisław z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok
2012 1088 2012-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.26.2012 Burmistrza Szubina z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2011 rok
2012 1089 2012-05-10 Informacja Informacja nr 1 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 ROK
2012 1090 2012-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2011 r.
2012 1091 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Łasin
2012 1092 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/353/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2012 1093 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2012 1094 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Radomin z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Radomin
2012 1095 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Łysomice
2012 1096 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1097 2012-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 16/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2012 r.
2012 1098 2012-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 17/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelno w 2012 r.
2012 1099 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie, gmina Szubin
2012 1100 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/83/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2012 1101 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/149/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 1102 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/132/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania
2012 1103 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa
2012 1104 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice.
2012 1105 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach.
2012 1106 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Śliwice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2012 1107 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 1108 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych i włączenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
2012 1109 2012-05-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/75/2012 Rady Gminy w Dąbrowie dotyczącej przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa w 2012 r.
2012 1110 2012-05-14 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-23(7)/2012/546/XII/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 maja 2012r. o decyzji Prezesa URE w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie
2012 1111 2012-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 233/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rypin
2012 1112 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
2012 1113 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czernikowo
2012 1114 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/497/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Bydgoszczy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1115 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/498/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1116 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/499/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2012 1117 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/502/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań w zakresie rozwoju sportu przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
2012 1118 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/503/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce
2012 1119 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/505/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2012 1120 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/521/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2012 1121 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2012 1122 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich oraz osób bezdomnych.
2012 1123 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dragacz.
2012 1124 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 1125 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/31/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Sadkach
2012 1126 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/34/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2012 1127 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany aktualizującej opis granic okręgów wyborczych w Gminie Janikowo.
2012 1128 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany aktualizującej opis granic obwodów głosowania w Gminie Janikowo.
2012 1129 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Złotniki Kujawskie
2012 1130 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 147/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/11 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.
2012 1131 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/124/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów
2012 1132 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1133 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia sposobów dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości
2012 1134 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2012 1135 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa - pomnika przyrody z alei jarząbów szwedzkich, zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 1266C w miejscowości Łowin
2012 1136 2012-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały nr XVII/194/12 Rady Miejskiej Mogilno z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminie Mogilno
2012 1137 2012-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin przeprowadzonych w dniu 29 kwietnia 2012 r.
2012 1138 2012-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 1139 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII / 236 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2012 rok.
2012 1140 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/74/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Ciechocin, Kujawy i Nowa Wieś
2012 1141 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 172/12 Zarządu Powiatu Włocławski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2011 rok
2012 1142 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr X/126/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2012 1143 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” w roku szkolnym 2012/2013
2012 1144 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/358/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” w roku akademickim 2012/2013
2012 1145 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lisewo.
2012 1146 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/106/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 1147 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/232/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich oddawania w najem, dzierżawę i użyczenie
2012 1148 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/237/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie nakielskim
2012 1149 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2012 1150 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Biała Góra”.
2012 1151 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 10/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka
2012 1152 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/189/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy ul. Nowodworskiej” położonego w Koronowie, gm. Koronowo
2012 1153 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.
2012 1154 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na zadanie związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2012 1155 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski.
2012 1156 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2012 1157 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/192/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1158 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn prowadzonym przez Caritas Diecezji Włocławskiej
2012 1159 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI / 130 / 2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek.
2012 1160 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 1161 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
2012 1162 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek
2012 1163 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 1164 2012-05-16 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Toruniu w 2012 roku.
2012 1165 2012-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2011 rok.
2012 1166 2012-05-16 Porozumienie Porozumienie nr . Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 19 marca 2012r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy pomiędzy:
2012 1167 2012-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 22 marca 2012r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2011 rok
2012 1168 2012-05-16 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Miasta Chełmży.
2012 1169 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Stary Toruń.
2012 1170 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/359/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2012 1171 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2012 1172 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2012 1173 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/280/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2012 1174 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/284/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania i wydzierżawiania nieruchomości przeznaczonych pod usługi uzdrowiskowe w Inowrocławiu
2012 1175 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/286/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie bagażu ręcznego w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu
2012 1176 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/287/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1177 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca Statut Gminy Kcynia.
2012 1178 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2012 rok.
2012 1179 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo
2012 1180 2012-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012 1181 2012-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2012 Wójta Gminy Rypin z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 1182 2012-05-17 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-14(7)/2012/738/XIII/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2012r. o decyzji nr OPO-4210-14(7)/2012/738/XIII/JP Prezesa URE zatwierdzające taryfę dla ciepła ANWIL S.A.z siedzibą we Włocławku
2012 1183 2012-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2012 1184 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XII/79/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lubanie
2012 1185 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XII/80/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu
2012 1186 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XII/81/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjiami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejsowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji
2012 1187 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Byczynie
2012 1188 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne.
2012 1189 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin.
2012 1190 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/125/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Warlubie w postaci łańcuchów dla Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
2012 1191 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest
2012 1192 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2012 1193 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XII/74/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy społecznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu dla osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 1194 2012-05-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 12/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Mrocza”
2012 1195 2012-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.2012 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2011 rok
2012 1196 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/33/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie ruchomych aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Sadki jest podmiotem tworzącym
2012 1197 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno–kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2012 1198 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVII/77/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk
2012 1199 2012-05-21 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Wójta Gminy Osięciny z dnia 6 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy i Miasta Lubraniec w zakresie wychowania przedszkolengo przez Szkołę Podstawową w Osięcinach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Osięciny
2012 1200 2012-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 1201 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1202 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
2012 1203 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 1204 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XII/2/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółce wodnej dotacji z budżetu gminy Rogowo, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2012 1205 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oaz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1206 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 1207 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/ 96/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2012 1208 2012-05-22 ANEKS Aneks Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie użyczenia Wojewodzie pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, zaadaptowanych na potrzeby wojewódzkiego centrum powiadamiania ratynkowego/centrum powiadamiania ratunklowego.
2012 1209 2012-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 14 maja 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno przeprowadzonych w dniu 13 maja 2012 r.
2012 1210 2012-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 14 maja 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wąbrzeźno przeprowadzonych w dniu 13 maja 2012 r.
2012 1211 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XII/95/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Radziejowie
2012 1212 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XII/101/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech
2012 1213 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1214 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposoby przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących świadczenia kompensacyjne w związku z pracą w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski
2012 1215 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XI/79/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Nowe Marzy - 1, gm. Dragacz
2012 1216 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX/438/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
2012 1217 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX/439/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2012 1218 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX/440/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Sołectwa Występ
2012 1219 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX/444/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią.
2012 1220 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIX/447/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1221 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic
2012 1222 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/144/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2012 1223 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/86/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Książki.
2012 1224 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII/114/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012r. w sprawie:zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek.
2012 1225 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania , wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2012 1226 2012-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2012 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2011 rok
2012 1227 2012-05-24 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2012r. o przedsiębiorstwie ubiegającym się o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła
2012 1228 2012-05-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z wydawaniem upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego
2012 1229 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2012 1230 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2012 1231 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
2012 1232 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chełmica - Cukrownia
2012 1233 2012-05-29 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 maja 2012r. o decyzjach nr WCC/140-ZTO-A/2250/W/OPO/2012/AgS i PCC/150-ZTO-A/2250/W/OPO/2012/AgS
2012 1234 2012-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2012r. stwierdzające nieważność uchwały nr XI/72/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa.
2012 1235 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2012 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bądkowo za 2011 rok
2012 1236 2012-05-29 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-18(7)/2012/13971/IV/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 maja 2012r. o decyzji nrOPO-4210-18(7)/2012/13971/IV/JP Prezesa Urzędu Regulacji zatwierdzającej taryfę dla ciepła Soda Polska CIECH sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu