Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marzec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 432 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/72/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
2012 433 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
2012 434 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.
2012 435 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przez inne niż Gmina Miasto Golub-Dobrzyń osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 436 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu.
2012 437 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2012
2012 438 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok.
2012 439 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012–2016
2012 440 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/387/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku "Strzała Łuczniczki"
2012 441 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/397/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Bydgoszczy
2012 442 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/402/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg w opłatach za korzystanie z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy oraz sposobu dokumentowania tych uprawnień
2012 443 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2012 rok
2012 444 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat związanych z korzystaniem ze środków komunikacji gminnej
2012 445 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/76/12 Rady Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gruta na lata 2012-2017
2012 446 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012.
2012 447 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna
2012 448 2012-03-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2012r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem
2012 449 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 122/XI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (13)
2012 450 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 130/XII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (14)
2012 451 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 142/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (17)
2012 452 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXI/386/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2011
2012 453 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV/61/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 454 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/64/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
2012 455 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/65/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Drzycim oraz wobec których Gmina Drzycim nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
2012 456 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/66/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
2012 457 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2012 458 2012-03-05 Informacja Informacja nr 1/2012 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 8 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 roku położonych na obszarze Gminy Gostycyn
2012 459 2012-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2012r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski przeprowadzonych w dniu 4 marca 2012 r.
2012 460 2012-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2012r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przeprowadzonych w dniu 4 marca 2012 r.
2012 461 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno
2012 462 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wąbrzeźno
2012 463 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów" Honorowy Obywatel Gminy Złotniki Kujawskie" lub "Zasłużony dla Gminy Złotniki Kujawskie”
2012 464 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2012 465 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2012 466 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/132/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 467 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/133/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowo na lata 2012-2016
2012 468 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/100/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkim Mędromierzu
2012 469 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielkiej Kloni
2012 470 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/108/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2012 471 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury
2012 472 2012-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2012r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Mogilnie
2012 473 2012-03-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2012 474 2012-03-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 2 stycznia 2012r. W sprawie powierzenia wykonania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe, dla którego Organem Prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, zawarte w dniu 02.01.2012 roku
2012 475 2012-03-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 2 stycznia 2012r. W sprawie powierzenia wykonania zadania Gminy Topólka w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe, dla którego Organem Prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, zawarte w dniu 02.01.2012 roku
2012 476 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miasta Rypina
2012 477 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2012 478 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 479 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg będących własnością Gminy do kategorii dróg gminnych.
2012 480 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/60/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2012 481 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/66/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
2012 482 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Lubień Kujawski innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
2012 483 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/151/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2012 484 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród
2012 485 2012-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Porządku Powiatu Tucholskiego za rok 2011
2012 486 2012-03-09 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Nowego z dnia 8 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze GMINY NOWE
2012 487 2012-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 5/2012 Starosty Mogileńskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2012 488 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 489 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2012
2012 490 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2012 rok.
2012 491 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/86/11 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 492 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 250/12 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany nazwy i statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności.
2012 493 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe,
2012 494 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2012 rok.
2012 495 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na rok 2012
2012 496 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2012 rok
2012 497 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 498 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2012 499 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/67/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2012 rok.
2012 500 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.
2012 501 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/166/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mogilno, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Mogilno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2012 502 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVI/175/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mogilno, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Mogilno, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2012 503 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII-83/2012 Rady Miasta Nieszawa z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nieszawa na rok 2012.
2012 504 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czernikowo
2012 505 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo
2012 506 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 507 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czernikowo
2012 508 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/92/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania uczniom stypendium za wyniki w nauce
2012 509 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XII/117/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 510 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XII/118/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 511 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
2012 512 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
2012 513 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2012 514 2012-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za 2011 rok
2012 515 2012-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2012r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2011 rok
2012 516 2012-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Mogileńskiego z dnia 3 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2011
2012 517 2012-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2012 518 2012-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2012 519 2012-03-13 Informacja Informacja nr o decyzji nr OPO-4210-2(7)/2012/VII/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 marca 2012r. w sparwie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła dla Dalkia Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu
2012 520 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/103/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2012 r.
2012 521 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok
2012 522 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Łabiszyn
2012 523 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/80/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakrzewo
2012 524 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 411, 412, 413, 414, 415/14 i 415/12 w miejscowości Błądzim, gmina Lniano.
2012 525 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/77/12 Rady Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Gruta.
2012 526 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/79/12 Rady Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gruta na lata 2011-2032”
2012 527 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/116/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2012
2012 528 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/93/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brzuze.
2012 529 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki
2012 530 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/14/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między ulicami Czarną Drogą, Rapackiego i dawną bazą PKS
2012 531 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/16/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 532 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/18/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół , placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 533 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/245/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
2012 534 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2012 rok
2012 535 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/248/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2012-2016
2012 536 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/249/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu
2012 537 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/254/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Miasto Inowrocław oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek
2012 538 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Miechowickiej
2012 539 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie gminy Kamień Krajeński.
2012 540 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/361//2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Mycielewie
2012 541 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXII/145/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kcynia.
2012 542 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/127/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kcynia.
2012 543 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 544 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunlanych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Osięciny
2012 545 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/108/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2012 546 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole gminne prowadzone przez Gminę Grudziądz.
2012 547 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 548 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie
2012 549 2012-03-14 ANEKS Aneks nr 1 do Porozumienia nr TD.II.0116-169/10 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich
2012 550 2012-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oczekujących na przysposobienie
2012 551 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2012 552 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Rypińskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2012 553 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Inowrocławskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2012 554 2012-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Inowrocławskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2012 r. w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski
2012 555 2012-03-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 marca 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/1107D/12640/W/OPO/2012/AS
2012 556 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2012 557 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2012 rok
2012 558 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmieniajaca uchwałę Nr XI/60/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2012 559 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo.
2012 560 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Więcbork
2012 561 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Frydrychowo
2012 562 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeleń
2012 563 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adamowo
2012 564 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sypniewo
2012 565 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/76/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie.
2012 566 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/329/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym
2012 567 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/330/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2012
2012 568 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/331/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2012 569 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/332/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
2012 570 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
2012 571 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 273/12 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2012 572 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 278/12 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2012r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń.
2012 573 2012-03-15 ANEKS Aneks nr 1/2011 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 30 grudnia 2011r. do porozumienia nr 7 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Świecie nad Osą, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"
2012 574 2012-03-15 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 stycznia 2012r. do porozumienia nr 5 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Gruta, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej „Gminą Miejską” reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego – Prezydenta Grudziądza a Gminą Gruta z siedzibą w Grucie, NIP 876-244-36-22, REGON 871118632, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: Halinę Kowalkowską - Wójta Gminy Gruta
2012 575 2012-03-15 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 stycznia 2012r. do porozumienia nr 2 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą - Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej „Gminą Miejską” reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego – Prezydenta Grudziądza a Gminą-Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, NIP 876-230-87-69, REGON 000527486, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: Krzysztofa Chodubskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2012 576 2012-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2012 r.
2012 577 2012-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012r.
2012 578 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 579 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2012
2012 580 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 581 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
2012 582 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2012.
2012 583 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2012
2012 584 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/118/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2012r. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.
2012 585 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2012 586 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 587 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 134/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do Mondi w Świeciu.
2012 588 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/85/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 589 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/86/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu chełmińskiego, na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2012 590 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/90/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia południowej obwodnicy miasta Chełmna oraz łącznicy do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego
2012 591 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2012 592 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012
2012 593 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Dąbrowa
2012 594 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/99/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2012 595 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/100/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Strzelce Górne i Kusowo.
2012 596 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/105/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2012 597 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zniesienia osiedli w mieście Żninie jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin
2012 598 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samsieczno
2012 599 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/109/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sicienko
2012 600 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/110/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresin
2012 601 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIX/168/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo’’
2012 602 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubień Kujawski.
2012 603 2012-03-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tuchola
2012 604 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Mogileńskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
2012 605 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Inowrocław
2012 606 2012-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych, związku międzygminnego pod nazwą Metropolitalny Związek Gmin Bydgoskich z siedzibą w Bydgoszczy.
2012 607 2012-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 3 stycznia 2012r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2011 rok
2012 608 2012-03-19 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta Chełmna Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze miasta Chełmna.
2012 609 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
2012 610 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2012 611 2012-03-19 Informacja Informacja nr Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Łasin.
2012 612 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2012 roku
2012 613 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2012 roku
2012 614 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Chełmińskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego
2012 615 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Chełmińskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalania wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych funkcjonujacych na terenie powiatu chełmińskiego
2012 616 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/12 Starosty Nakielskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2012
2012 617 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/12 Starosty Nakielskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie nakielskim w roku 2012
2012 618 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/130/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim
2012 619 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/131/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Aleksandrów Kujawski do roku 2032
2012 620 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/64/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu lokalnego promującego uczniów zdolnych pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójno.
2012 621 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr X/64/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 622 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr X/66/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa
2012 623 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/111 /2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2012 624 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIII/104/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 625 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno
2012 626 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/122/12 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wąbrzeźno
2012 627 2012-03-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim, zwanym dalej Ministrem, a Gminą Miejską Golub-Dobrzyń, zwaną dalej Gminą
2012 628 2012-03-21 Informacja Informacja Burmistrza Brodnicy z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2011 rok, położonych na obszarze Gminy Miasta Brodnica
2012 629 2012-03-23 Informacja Informacja Prezydenta Grudziądza z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz  Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz
2012 630 2012-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GK.7113.1.2012 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położych na obszarze Gminy Miejskiej Wąbrzeźno za rok 2011
2012 631 2012-03-23 Informacja Informacja nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 632 2012-03-23 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 8 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r. położonych na obszarze Gminy Miasto Kowal Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze GMINY MIASTO KOWAL
2012 633 2012-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2012 634 2012-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
2012 635 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2012 636 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 09/2012 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2012 637 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Brodnickiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2012 638 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Starosty Brodnickiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utzrymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego
2012 639 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Starosty Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego.
2012 640 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Sępoleńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2012 641 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 642 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVII/411/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Sołectwa Występ.
2012 643 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 644 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 645 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Rogowo
2012 646 2012-03-26 ANEKS Aneks nr 1 DO POROZUMIENIA 1/2011 Z GMINĄ BYTOŃ Wójta Gminy Radziejów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Radziejów
2012 647 2012-03-26 Informacja Informacja nr 1/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r. położonych na obszarze gminy Inowrocław
2012 648 2012-03-26 Informacja Informacja nr GK.6620.1.2012 Starosty Tucholskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Gostycyn.
2012 649 2012-03-26 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią.
2012 650 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2012 651 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2012 652 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
2012 653 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/12 Starosty Włocławskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2012 654 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Toruńskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego
2012 655 2012-03-26 Informacja Informacja nr - Burmistrza Koronowa z dnia 19 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Koronowo.
2012 656 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Radziejowskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2012 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2012 657 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Radziejowskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2012 658 2012-03-26 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 marca 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/157-ZTO-B/106/W/OPO/2012/AS
2012 659 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 146/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2012
2012 660 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2012
2012 661 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 662 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/119/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 663 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota
2012 664 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 177/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 665 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 180/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 666 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/97/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie utworzenia od dnia 1 września 2012 r. Zespołu Szkół w Radominie
2012 667 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/98/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Radomin oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin
2012 668 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/100/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem
2012 669 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/414/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie podziału obszaru Miasta Bydgoszczy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 670 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/427/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2012 671 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/429/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 672 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/432/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Miasto Bydgoszcz dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym innego typu
2012 673 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/438/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy
2012 674 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/440/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy
2012 675 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/441/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Bydgoszczy
2012 676 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/442/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Bydgoszczy
2012 677 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/443/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy kładce na terenie Bydgoszczy
2012 678 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/115/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2012 679 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie
2012 680 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/117/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Cekcynie
2012 681 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/118/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Cekcynie
2012 682 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/120/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany aktualizującej opis granic obwodów głosowania ustalonych uchwałą Nr 29/13/98 Zarządu Gminy Cekcyn z dnia 02 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania zmienionej uchwałą Nr XXXVI/331/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 02 lipca 2002 r. oraz uchwałą Nr XXVII/217/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 08 marca 2006 r.
2012 683 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/121/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany aktualizującej opis granic okręgów wyborczych ustalonych uchwałą Nr XXXVI/330/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Cekcyn na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zmienionej uchwałą Nr XXVII/218/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 08 marca 2006 r.
2012 684 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/111/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rozlewisko Goncarzewy"
2012 685 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XI/100/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Włocławek, na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 686 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XI/55/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 1 marca 2012r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków w Gminie Skrwilno.
2012 687 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XI/58/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 1 marca 2012r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego
2012 688 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Leśnej i Miłej w Golubiu-Dobrzyniu, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/281/2006 r. Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 78 z dnia 23 czerwca 2006 r. poz. 1307
2012 689 2012-03-28 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2011r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Solec Kujawski przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom
2012 690 2012-03-28 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2011r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Koronowo przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom
2012 691 2012-03-28 ANEKS Aneks nr 6/2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 grudnia 2011r. do porozumienia zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zwanego dalej Porozumieniem.
2012 692 2012-03-28 Porozumienie Porozumienie nr OR-III.031.19.2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz na prawach powiatu reprezentowanym przez: 1. Pana Rafała Bruskiego - Prezydenta Miasta Bydgoszczy a Powiatem Bydgoskim - ziemskim reprezentowanym przez: 1. Pana Wojciecha Porzycha - Starostę Bydgoskiego, 2. Pana Zbigniewa łuczaka - Wicestarostę Bydgoskiego
2012 693 2012-03-28 Porozumienie Porozumienie nr OR-III.031.2.2012 Powiatu Świeckiego i Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych
2012 694 2012-03-28 ANEKS Aneks nr 1 do porozumienia 1/2011 z gminą radziejów Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole nr 1 w Radziejowie, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów
2012 695 2012-03-28 ANEKS Aneks nr 1 do porozumienia 2/2011 z Gminą Radziejów Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Radziejowie wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów
2012 696 2012-03-28 Porozumienie Porozumienie nr OK.031.1.2012 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie utworzenia zespołu szkół, w skład którego wejdą szkoły prowadzone przez Powiat Mogileński oraz Gminę Jeziora Wielkie
2012 697 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2011 rok
2012 698 2012-03-28 Informacja Informacja nr 1/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław
2012 699 2012-03-28 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Tuchola z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Tuchola.
2012 700 2012-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Drzycimiu przeprowadzonych w dniu 18 marca 2012 r.
2012 701 2012-03-28 Zestawienie Zestawienie nr BI.1.2012 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Brześć Kujawski
2012 702 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Bydgoskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2012 roku.
2012 703 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Bydgoskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Bydgoski w 2012 roku.
2012 704 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Starosty Toruńskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Chełmży prowadzonej przez Powiat Toruński
2012 705 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Grudziądzkiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2012 706 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 707 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 stycznia 2012r. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2012 rok.
2012 708 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr III/15/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/73/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/141/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 709 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/131/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów oraz warunków i sposobu przyznawania zasiłków zdrowotnych z Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli
2012 710 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XI/74/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
2012 711 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Dobre na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 712 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XI / 62 / 2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie
2012 713 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.20.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyn Krajeński
2012 714 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.21.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki
2012 715 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie opłat świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Osięciny
2012 716 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/106/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zasad ustalania bonifikat od cen ustalanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.
2012 717 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/109/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brześć Kujawski.
2012 718 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/110/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia herbu i pieczęci Gminy Brześć Kujawski.
2012 719 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/111/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Brześć Kujawski
2012 720 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/327/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
2012 721 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr X/112/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nekla.
2012 722 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr X/113/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dobrcz.
2012 723 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu - Dobrzyniu
2012 724 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz inna jednostka samorządu terytorialnego
2012 725 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 2 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Złotniki Kujawskie
2012 726 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 727 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/83/12 Rady Gminy Osiek z dnia 7 marca 2012r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2012 728 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminych.
2012 729 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/100/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 730 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/102/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez gminę miasta Chełmży.
2012 731 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Strzelno
2012 732 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 marca 2012r. w sprawie  warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty
2012 733 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 734 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Szubińskiemu Domowi Kultury
2012 735 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin oraz ustalenia jednolitych tekstów statutów sołectw
2012 736 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Wrzosy
2012 737 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej i ulicy położonym w miejscowości Szkocja i Kowalewo gm. Szubin
2012 738 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2012 739 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Mrocza”
2012 740 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Mrocza
2012 741 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/269/98 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 kwietnia 1998r. w sprawie zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2012 742 2012-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
2012 743 2012-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Szkołę Podstawową w Osięcinach, dla którego organem prowadzącym jest Gminy Osięciny
2012 744 2012-03-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2012 745 2012-03-29 ANEKS Aneks nr 1 do Porozumienia nr 1/2011 z Gminą Radziejów Wójta Gminy Osięciny z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Komunalne w Osięcinach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny
2012 746 2012-03-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 6 marca 2012r. Zarządu Powiatu w Brodnicy w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2012 747 2012-03-29 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Janikowo.
2012 748 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/4911 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2011r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2011 - 2016.
2012 749 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr 62/1282/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników”
2012 750 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2011 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2012.
2012 751 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XII.78.2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2012
2012 752 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV.89.2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2012 rok
2012 753 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV.90.2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2012 754 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV.93.2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kowal Nr III/18/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw związanych z branżą rolno - spożywczą
2012 755 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2012 756 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2012.
2012 757 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII.87.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne gminy Baruchowo
2012 758 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/141/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie wsi Podgórzyn
2012 759 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 760 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej
2012 761 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/147/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach
2012 762 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/259/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu i zmiany jego aktu założycielskiego
2012 763 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/264/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu
2012 764 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/268/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2012 765 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/269/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 766 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/270/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia
2012 767 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/271/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 768 2012-03-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy
2012 769 2012-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 8 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Warlubie, dotyczące gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej „Gminą Miejską” reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego – Prezydenta Grudziądza a Gminą Warlubie z siedzibą w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, NIP 559-10-05-054, REGON 092351080, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: Krzysztofa Michalaka - Wójta Gminy Warlubie
2012 770 2012-03-30 Informacja Informacja nr 1/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok , położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek
2012 771 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 marca 2012r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
2012 772 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 773 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 14 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2011r.
2012 774 2012-03-30 Informacja Informacja nr RPO.7113.4.2012 Burmistrza Barcina z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Barcin.
2012 775 2012-03-30 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 15 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
2012 776 2012-03-30 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2012 777 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2011 r.
2012 778 2012-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Pakości z dnia 19 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r.
2012 779 2012-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2012
2012 780 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
2012 781 2012-03-30 Informacja Informacja nr 1/2011 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2012 782 2012-03-30 Informacja Informacja nr 2/2012 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2012 783 2012-03-30 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na terenie Gminy Sicienko.
2012 784 2012-03-30 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 marca 2012r. zastawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Solec Kujawski