Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Listopad 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 2428 2012-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 365/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włocławek
2012 2429 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2430 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2431 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2012 2432 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 października 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Drzycim, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli zleconego zadania
2012 2433 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Drzycim na okręgi wyborcze.
2012 2434 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/157/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie
2012 2435 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/160/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2436 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/161/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z potrzebami zarzadząnia drogami lub potrzebami ruchu
2012 2437 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łabiszyn
2012 2438 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/163/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 października 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łabiszyn
2012 2439 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze
2012 2440 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego
2012 2441 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Gąbin gm. Szubin
2012 2442 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2013 rok
2012 2443 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2444 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2012r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 2445 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dobrcz.
2012 2446 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2447 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV /151/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi odbieranymi z niruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dobrcz.
2012 2448 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/152/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 2449 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/154/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2450 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2012 2451 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2013r.
2012 2452 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 409/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2012 2453 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 410/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu.
2012 2454 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 411/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców.
2012 2455 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 412/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2012 2456 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 414/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
2012 2457 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 415/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2012 2458 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 416/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.
2012 2459 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 417/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2012 2460 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 26 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2461 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/171/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 2462 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/169/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego
2012 2463 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 2464 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2465 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/220/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2013 r.
2012 2466 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2013 r.
2012 2467 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2013 r.
2012 2468 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2012 2469 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013rok na obszarze gminy
2012 2470 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2471 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień w tym podatku na 2013 rok
2012 2472 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rojewo na okręgi wyborcze
2012 2473 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmniejszenia opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i dokumentu prawa jazdy mieszkańców ulicy Słonecznej w Wąbrzeźnie
2012 2474 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/163/12 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2475 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 2476 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVII/153/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2013 r.
2012 2477 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVII/154/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 2478 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łysomice
2012 2479 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX.177.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
2012 2480 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX.180.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze.
2012 2481 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX.182.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 2482 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/153/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dobrcz.
2012 2483 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 178/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Świecie na okręgi wyborcze.
2012 2484 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki
2012 2485 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2012 2486 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki
2012 2487 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2488 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/90/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wąpielsk na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
2012 2489 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/200/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2490 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/137/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2012 2491 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/136/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 2492 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/138/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 2493 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/139/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2013 roku na terenie gminy Bukowiec
2012 2494 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Raciążek.
2012 2495 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2496 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Krajeński.
2012 2497 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2498 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
2012 2499 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru.
2012 2500 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na stałe obwody głosowania.
2012 2501 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2502 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2503 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowannia mieszkaniowym zasobem Gminy Jeziora Wielke na lata 2012-2016.
2012 2504 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jeziora Wielkie.
2012 2505 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 2506 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeziora Wielkie
2012 2507 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie za stałe obwody głosowania
2012 2508 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 2509 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2012 2510 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2012 2511 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/12 Rady Gminy Unisław z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2512 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/12 Rady Gminy Unisław z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki realizowane w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław
2012 2513 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 2514 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2515 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2516 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie
2012 2517 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Tupadły Gminy Złotniki Kujawskie
2012 2518 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Złotniki Kujawskie na okręgi wyborcze
2012 2519 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2520 2012-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/121/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Śliwicach.
2012 2521 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2012r. w sprawie: llikwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Nakonowie z siedzibą w Grabkowie.
2012 2522 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/126/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo
2012 2523 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gostkowo
2012 2524 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamionki Duże
2012 2525 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamionki Małe
2012 2526 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lulkowo
2012 2527 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łysomice
2012 2528 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostaszewo
2012 2529 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Papowo Toruńskie
2012 2530 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Papowo Toruńskie Osieki
2012 2531 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Różankowo
2012 2532 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Turzno
2012 2533 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tylice
2012 2534 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wytrębowice
2012 2535 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zakrzewko
2012 2536 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zęgwirt
2012 2537 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Janikowo na okręgi wyborcze.
2012 2538 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 2539 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/316/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2012 2540 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/12 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 2541 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/317/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.
2012 2542 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/314/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 2543 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/321/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2544 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/322/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2012 2545 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/325/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Lubicz.
2012 2546 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/464/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
2012 2547 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/450/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012
2012 2548 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/453/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 2549 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/456/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Toruniu
2012 2550 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/457/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
2012 2551 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/458/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2012 2552 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/459/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
2012 2553 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/463/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
2012 2554 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na okręgi wyborcze.
2012 2555 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2012 2556 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brodnica.
2012 2557 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/158/12 Rady Gminy Choceń z dnia 29 października 2012r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2558 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2559 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/121/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz
2012 2560 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 2561 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2562 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/120/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową
2012 2563 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 39/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 r.
2012 2564 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 40/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2565 2012-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia realizowane w Przedszkolach Samorządowych Gminy Obrowo.
2012 2566 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwał : Uchwały Nr XXXV/202/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 kwietnia 2010 rok w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec; Uchwały Nr XXXVI/211/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 rok zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec oraz Uchwały Nr XIX/102/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec
2012 2567 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/71/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 września 2012r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Gmina Bobrowniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2568 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2569 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo
2012 2570 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/155/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2013
2012 2571 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2012 2572 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2012 2573 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 2574 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
2012 2575 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Barcin dla działki nr 26/1 obręb Knieja.
2012 2576 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz ich załączników.
2012 2577 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Barcin oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 2578 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze.
2012 2579 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
2012 2580 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/360/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2581 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/361/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2582 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/362/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 2583 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/364/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze
2012 2584 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/367/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2012r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 2585 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/114/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2586 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/116/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brodnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2587 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/88/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów za wyniki w nauce.
2012 2588 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/89/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 2589 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/90/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2590 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/91/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2591 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/92/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 2592 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
2012 2593 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno
2012 2594 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2012 2595 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/154 /2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2012 2596 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2597 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2012r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy ,zakład dla nieletnich oraz osób bezdomnych i cudzoziemców
2012 2598 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/150/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze
2012 2599 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/151/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania
2012 2600 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/129/12 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2601 2012-11-08 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2012r. o decyzji nr nr PCC/1072-ZTO/740/W/OPO/2012/AS w sprawie zmiany koncesji  Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu
2012 2602 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami pod nazwą "Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą".
2012 2603 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/101/12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topolka, uchwalonego uchwałą Nr XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka.
2012 2604 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/97/12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 2605 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/98/12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2606 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/100/12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Topólka oraz warunków i zasad z nich korzystania.
2012 2607 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/99/12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: okręgów wyborczych.
2012 2608 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kowal oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2609 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2610 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 11 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Biblioteka Publiczna w Nakonowie".
2012 2611 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 2612 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2613 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315//2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2614 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2615 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2013r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2012 2616 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2617 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/98/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2618 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sicienko na okręgi wyborcze
2012 2619 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/151/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2620 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełaniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2621 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 2622 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2012 2623 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 2624 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kikół
2012 2625 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/122/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Owczarki Wschodnie”, obejmującego obszar ograniczony linią kolejową Grudziądz-Malbork oraz granicą administracyjną miasta
2012 2626 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze
2012 2627 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo
2012 2628 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2629 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 38/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2630 2012-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
2012 2631 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 2632 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/ 96 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2633 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/110/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Lubanie lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 2634 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2635 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/ 94 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Topólka.
2012 2636 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/176/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2637 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 2638 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 2639 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora publicznego transportu  zbiorowego i przewoźnika wykonującego działalność w zakresie przewozu  osób z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski.
2012 2640 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/497/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2641 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/498/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2012 2642 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/499/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2012r. zmieniająca uchwałę nr IX/166/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 maja 2011 roku zmieniającą uchwałę nr XLII/470/98 w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży
2012 2643 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazwy „Rondo Ks. Andrzeja Stawickiego” dla nowego skrzyżowania dróg w Janikowie.
2012 2644 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną, Szpalerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką i granicą miasta.
2012 2645 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2646 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2647 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie
2012 2648 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gniewkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2649 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2012 2650 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2651 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/116/12 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego w Mieście i Gminie Chodecz.
2012 2652 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.111.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału obszaru Gminy Białe Błota na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 2653 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 września 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piotrków Kujawski oraz udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 2654 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski.
2012 2655 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 2656 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzewo.
2012 2657 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 9 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2658 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/104/12 Rady Gminy Koneck z dnia 12 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2659 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2660 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Krajeński na lata 2013-2017.
2012 2661 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/494/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania
2012 2662 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/496/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią
2012 2663 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 421/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2664 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2012 2665 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 2666 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2012 2667 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.144.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2013 rok
2012 2668 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.131.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.
2012 2669 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.132.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 2670 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.133.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2671 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.138.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka
2012 2672 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.139.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota
2012 2673 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.140.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze
2012 2674 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sicienko
2012 2675 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2676 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/676/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany granic osiedli Bydgoszcz Wschód – Siernieczek – Brdyujście, Stary Fordon i Bartodzieje
2012 2677 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/680/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2012 2678 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/681/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2679 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/682/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2680 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/683/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 2681 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/690/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Parku im. Kazimierza Wielkiego i Placu Wolności w Bydgoszczy oraz urządzeń znajdujących się na tym terenie
2012 2682 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/692/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 2683 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/693/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze
2012 2684 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/163/12 Rady Gminy Radomin z dnia 8 listopada 2012r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2012 2685 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 października 2012r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom
2012 2686 2012-11-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie Sprawozdania Wójta Gminy Brodnica z wykonania budżetu w 2011 roku
2012 2687 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/123/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych pn. „Moje Boisko-Orlik 2012”, zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej.
2012 2688 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVII/124/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2012 2689 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie: obwodów głosowania
2012 2690 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Świekatowo w gminie Świekatowo.
2012 2691 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2692 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Świekatowo na okregi wyborcze
2012 2693 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świekatowo
2012 2694 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 152 /2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie.
2012 2695 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/121/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 2696 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXX/128/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2697 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2013.
2012 2698 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
2012 2699 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 2700 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2701 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2702 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2703 2012-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/95/12 Rady Gminy Topólka z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka
2012 2704 2012-11-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2012r. o zmianie w składzie Rady Miasta Bydgoszczy
2012 2705 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr V/56/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2012 2706 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/129/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2012 2707 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/131/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie oraz sposobu jej rozliczenia
2012 2708 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/135/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2012 2709 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/136/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2710 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/137/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2711 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/138/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 2712 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku na terenie Gminy Drzycim.
2012 2713 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2714 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2012 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 2715 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica.
2012 2716 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2717 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/306/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012” w Kruszwicy.
2012 2718 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2719 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2720 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2721 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogóźno
2012 2722 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r.
2012 2723 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 r.
2012 2724 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
2012 2725 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/109/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2726 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/110/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin
2012 2727 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/111/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2728 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/112/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2012 2729 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2730 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2731 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2012 2732 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernikowo.
2012 2733 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/244/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2012 2734 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/245/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 2735 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2013
2012 2736 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/247/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2012 2737 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 2738 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2739 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012r. , przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2012 2740 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2741 2012-11-16 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.62.2012 Powiatu Tucholskiego z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego  pomiędzy:
2012 2742 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek
2012 2743 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2012 2744 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 31 października 2012r. o zmianie uchwały ustalającej dzienne stawki opłaty targowej na 2012 r.
2012 2745 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy miasta Chełmży.
2012 2746 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Toruńskiej.
2012 2747 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/143/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.
2012 2748 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XVII/182/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niektórym placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Powiatu Włocławskiego
2012 2749 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/268/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 2750 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV.139.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, formy poboru podatku oraz zmiany treści uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2012 2751 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV.140.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
2012 2752 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV.141.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku
2012 2753 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV.142.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2754 2012-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 58/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 października 2012 r. nr XXXI/126/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo.
2012 2755 2012-11-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2011 r.
2012 2756 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/263/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 3 października 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/295/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Aleksandrowskiego
2012 2757 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Rypina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2758 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Rypina.
2012 2759 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 2760 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2761 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
2012 2762 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2012 2763 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012r. w sprawie: obwodów głosowania
2012 2764 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013.
2012 2765 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 2766 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej
2012 2767 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
2012 2768 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/160/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 2769 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX/107/12 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck.
2012 2770 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2012 2771 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz
2012 2772 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku
2012 2773 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXX/161/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz
2012 2774 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2775 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2776 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 2777 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2778 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2013 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2012 2779 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 2780 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2013 roku
2012 2781 2012-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych, związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Ziemi Chełmińskiej z siedzibą w Chełmnie.
2012 2782 2012-11-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
2012 2783 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2784 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna
2012 2785 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2786 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 9 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2012 r.
2012 2787 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 2788 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo
2012 2789 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 2790 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 2791 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2792 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 2793 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Laskowice, obejmującego działki nr 39/3 i 39/9.
2012 2794 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania
2012 2795 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2012 2796 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2797 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 – 2016 dla Gminy Jeżewo”.
2012 2798 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2799 2012-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2012 2800 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2801 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 2802 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru  podatku rolnego
2012 2803 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 2804 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego
2012 2805 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania
2012 2806 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII/185/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 2807 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2808 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2809 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/120/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2012 2810 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.
2012 2811 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2812 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2813 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2012 2814 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
2012 2815 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/127/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2012 2816 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/707/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku „Strzała Łuczniczki"
2012 2817 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 2818 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 2819 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 r.
2012 2820 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII /134/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 2821 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Wąbrzeźno.
2012 2822 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2823 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2824 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 – 2016.
2012 2825 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2826 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Skępe oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 2827 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Skępe.
2012 2828 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI /126/ 2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 2829 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 2830 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 2831 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2012 2832 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2833 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Radziejów
2012 2834 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2012 2835 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2836 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2837 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2838 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 2839 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
2012 2840 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2841 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2012 2842 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2843 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 2844 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 2845 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2846 2012-11-26 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-58(11)/2012/546/XIII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2012r. decyzja nr OPO-4210-58(11)/2012/546/XIII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2012r.
2012 2847 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 375/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobrcz
2012 2848 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
2012 2849 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2850 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
2012 2851 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2012 2852 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2853 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 2854 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2013 r.
2012 2855 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/157/2012 z dnia 11 września 2012 roku dotyczącej nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i zmiany Uchwały Nr XXXIV/200/2006 Rady Gminy Wielgie w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2012 2856 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/200/2006 Rady Gminy Wielgie z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2012 2857 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 2858 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/107/12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2013.
2012 2859 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/109 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2013.
2012 2860 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/106 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 i zwolnień w tym podatku.
2012 2861 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/110 /12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: podatku leśnego na rok 2013.
2012 2862 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/108/12 Rady Gminy Topólka z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2012 2863 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 2864 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny.
2012 2865 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny.
2012 2866 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2867 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r.
2012 2868 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na 2013 rok.
2012 2869 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/111/12 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 2870 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/112/12 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2012 2871 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVII/114/12 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2012 2872 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2873 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2874 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 2875 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2013 rok
2012 2876 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2877 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2878 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2879 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2880 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław
2012 2881 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej
2012 2882 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w 2013 r.
2012 2883 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 2884 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/180/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2885 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2012 2886 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/184/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2887 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2013 rok
2012 2888 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2012 2889 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI / 99 /2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2012 2890 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego , którego właścicielem jest Gmina Tłuchowo oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku
2012 2891 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2892 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 i zwolnień w tym podatku
2012 2893 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/254/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
2012 2894 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/251/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mogilno w 2013 r.
2012 2895 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr UCHWAŁA NR XXV/253/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2896 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/252/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności
2012 2897 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2898 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/259/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom
2012 2899 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/95/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2013 roku
2012 2900 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/96/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku oraz zwolnień od tego podatku.
2012 2901 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/97/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2013 roku.
2012 2902 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/98/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży.
2012 2903 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/99/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy na terenie Gminy Bartniczka.
2012 2904 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/100/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2905 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/101/12 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2013r.
2012 2906 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Strzelno na stałe obwody głosowania
2012 2907 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 2908 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 2909 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2910 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2012 2911 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości
2012 2912 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody
2012 2913 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany nawy ulicy w Więcborku.
2012 2914 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego
2012 2915 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2916 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
2012 2917 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa
2012 2918 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
2012 2919 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2920 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2921 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2922 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Złotnikach Kujawskich
2012 2923 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania
2012 2924 2012-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2012 r.
2012 2925 2012-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2012 r.
2012 2926 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 2927 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2928 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2929 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2012r. w sprawieterminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2930 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2931 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2932 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Koneck z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku rolnego na 2013 r.
2012 2933 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/80/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie : terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2934 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/81/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2012 2935 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/480/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2012 2936 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/474/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
2012 2937 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/475/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy
2012 2938 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/476/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2012 2939 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/477/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2012 2940 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/479/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
2012 2941 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/482/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy
2012 2942 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2012 2943 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 2944 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/73/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2945 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/74/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2946 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/75/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2947 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/65/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2948 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/67/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko
2012 2949 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/68/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 2950 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/69/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 2951 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/66/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2952 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/76/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany trybu udzielenia i rozliczenia przez Gminę Osielsko dotacji do przedszkoli niepublicznych
2012 2953 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr VI/80/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/66/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Osielsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2012 2954 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2012 2955 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 2956 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 2957 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 2958 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia w podatku rolnym użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.
2012 2959 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 2960 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świedziebnia.
2012 2961 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Świedziebnia.
2012 2962 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2012 2963 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Rogowo
2012 2964 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2013 rok
2012 2965 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku
2012 2966 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzania poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2967 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/139/ 2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Rogowo do kategorii dróg gminnych
2012 2968 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2012 2969 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 2970 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013r.
2012 2971 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/164/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2972 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/159/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2012 2973 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/160/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2974 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2012 2975 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko
2012 2976 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/165/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 2977 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/163/2012 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2978 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/143/ 2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2013 r.
2012 2979 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/ 144/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2013 r.
2012 2980 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/ 141/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 2981 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2982 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie:zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łubianka.
2012 2983 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2984 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Śliwicach
2012 2985 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2986 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2987 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice
2012 2988 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2013 roku
2012 2989 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2012 2990 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Śliwice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2991 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2012 2992 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Śliwice na stałe obwody głosowania
2012 2993 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 2994 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Lniano na stałe obwody głosowania.
2012 2995 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2996 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru.
2012 2997 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2012 2998 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa będącego pomnikiem przyrody wchodzącego w skład grupy drzew rosnących w parku wiejskim w miejscowości Lnianek w gminie Lniano
2012 2999 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3000 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3001 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3002 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano.
2012 3003 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 października 2012r. Regulamin zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Kowal” i ,,Zasłużony dla Miasta Kowal”.
2012 3004 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 3005 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/34/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 3006 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2012 3007 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zakrzewo na 2013 rok.
2012 3008 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3009 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.
2012 3010 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/74/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3011 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/75/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3012 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/76/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2013.
2012 3013 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/77/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3014 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/73/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3015 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/78/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów
2012 3016 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/478/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku
2012 3017 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 424/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ul.: Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów i Grudziądzka.
2012 3018 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 432/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2012 3019 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 435/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3020 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 436/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Toruń.
2012 3021 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 438/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej oraz zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń oraz określająca wysokość dotacji celowej na rok 2013.
2012 3022 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 442/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2010 - 2014.
2012 3023 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 425/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3024 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 426/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3025 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 427/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty.
2012 3026 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 428/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 3027 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 429/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia miejscowości posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w której pobiera się opłatę miejscową.
2012 3028 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 430/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3029 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 431/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2012 3030 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2012 3031 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/147/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 3032 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/148/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3033 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/149/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 3034 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/150/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3035 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr xv/151/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2012 3036 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/155/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2012 roku celem obniżenia podatku rolnego na 2013 r.
2012 3037 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/156/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 3038 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/157/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat od posiadania psów
2012 3039 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/158/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2012 3040 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3041 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia.
2012 3042 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3043 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2012 3044 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2012 3045 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/375/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3046 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/377/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
2012 3047 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/90/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2012 rok.
2012 3048 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/91/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 3049 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/92/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2012 3050 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/93/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3051 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Zbójnie.
2012 3052 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie.
2012 3053 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/95/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 3054 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/94/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójno.
2012 3055 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrwilno
2012 3056 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/81/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3057 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/82/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 3058 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/83/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3059 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/84/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 3060 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/85/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3061 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2013 rok na terenie Gminy Grudziądz
2012 3062 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3063 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3064 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 3065 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym
2012 3066 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości
2012 3067 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy Choceń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy
2012 3068 2012-11-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 listopada 2012r. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr 61/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nieważności uchwały Nr XXVI/184/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych