Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Październik 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1995 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIX/162/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. uchylenia uchwały nr XV/130/12 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim.
2012 1996 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Sośno z dnia 13 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sośno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1997 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 września 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy Franciszka Kowalika w Gąsawie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 1998 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 września 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy Piastowskiej w Gąsawie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 1999 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gąsawa, udostępnionych dla operatorów lub przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 2000 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 września 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2001 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/179/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 września 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2002 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Raciążu
2012 2003 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/130/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2012r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze
2012 2004 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/131/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec
2012 2005 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bukowiec
2012 2006 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2007 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/189/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga.
2012 2008 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/190/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 września 2012r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża
2012 2009 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/12 Rady Gminy Radomin z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radomin
2012 2010 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/136/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2011 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Mrocza na okręgi wyborcze
2012 2012 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 7 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2013 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 września 2012r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2014 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2015 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i zmiany Uchwały Nr XXXIV/200/2006  Rady Gminy Wielgie w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2012 2016 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników.
2012 2017 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2018 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2012 2019 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/165/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 września 2012r. w sprawie stypendiów sportowych Gminy Cekcyn
2012 2020 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/164/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2012 2021 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/81/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 20 września 2012r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2012 rok.
2012 2022 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/82/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 20 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2023 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/132/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2024 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/133/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2025 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/134/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim.
2012 2026 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/136/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć  dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie.
2012 2027 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/139/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Mariany, Sierakowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.
2012 2028 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”
2012 2029 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/437/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2012 2030 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/439/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2012 2031 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/440/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2012 2032 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/441/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
2012 2033 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/442/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2012 2034 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/443/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy
2012 2035 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/444/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2012 2036 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/445/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2012 2037 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym, placówkom i szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 2038 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/191/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 2039 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/192/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 2040 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2042 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Płużnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2043 2012-10-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 września 2012r. o decyzji nr WCC/1132C/9426/W/OPO/2012/AJ
2012 2044 2012-10-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 349/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 października 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubianka
2012 2045 2012-10-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 350/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 października 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gruta
2012 2046 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogowo, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2047 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogowo
2012 2048 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 września 2012r. w sprawie podziału gminy Gąsawa na okręgi wyborcze
2012 2049 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2012 2050 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr IV/55/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2051 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Gostycynie
2012 2052 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 września 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 2053 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2012 2054 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem przy ulicy Myśliwskiej 2 B.
2012 2055 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2056 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Koronowo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych
2012 2057 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 2058 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo zmiany statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców
2012 2059 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 2060 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 24 września 2012r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Górzno, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
2012 2061 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2062 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/117/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2063 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/118/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2064 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/31/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych
2012 2065 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/32/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2012 2066 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/33/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 2067 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/34/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2068 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/164/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2012 2041 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wiecedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński
2012 2069 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzyń Chełmiński
2012 2070 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/196/12 Rady Gminy Unisław z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław
2012 2071 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/12 Rady Gminy Radomin z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radomin, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2072 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/105/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy - miasto Grudziądz na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012 2073 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/106/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2012r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2012 2074 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych będących własnością Gminy Brodnica
2012 2075 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2076 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2012 2077 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowych udzielanych spółkom wodnym z budżetu Gminy Rogowo
2012 2078 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/108/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2012 2079 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/290/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kruszwica na okręgi wyborcze.
2012 2080 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 2081 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/134/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2082 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/136/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 2083 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2012r. zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 2084 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 2 drzew-pomników przyrody z alei jarząbów szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2012 2085 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2086 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen. Karola Świerczewskiego w Barcinie
2012 2087 2012-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/2012 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2012 rok
2012 2088 2012-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 2 października 2012r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Radziejowie
2012 2089 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/182/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2090 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/183/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ciechocinku
2012 2091 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/185/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2092 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/12 Rady Gminy Radomin z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2093 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/199/12 Rady Gminy Unisław z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2094 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2095 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze
2012 2096 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Rogowo na okręgi wyborcze
2012 2097 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/58/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Sadki na okręgi wyborcze
2012 2098 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/59/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2099 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/60/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2100 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/61/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Sadkach
2012 2101 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2012 2102 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2103 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 2104 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2105 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 2106 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2107 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2108 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ulicach: Działkowej i Przejazdowej w Wąbrzeźnie
2012 2109 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2110 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno
2012 2111 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2112 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tłuchowo
2012 2113 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 2114 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII – 63/2012 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2115 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna.
2012 2116 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2117 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 24 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2118 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/118/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2119 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.112.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2120 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.114.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota
2012 2121 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.120.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2122 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.121.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota
2012 2123 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.122.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu
2012 2124 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.123.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu.
2012 2125 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie i nadania jej statutu
2012 2126 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIIII /103/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2012r. w sprawie: okręgów wyborczych
2012 2127 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.
2012 2128 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody – alei przydrożnej w Radzimiu.
2012 2129 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/248/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Kcynia na okręgi wyborcze.
2012 2130 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo
2012 2131 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy Osiek z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2132 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolach Samorządowych Gminy Obrowo
2012 2133 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Śliwicach
2012 2134 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/122/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Śliwicach
2012 2135 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/124/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Śliwice na okręgi wyborcze
2012 2136 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w Brzozowych Błotach, Kręgu, Lińsku, Łobodzie, Okoninach Nadjeziornych i Śliwicach, gmina Śliwice
2012 2137 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/128/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach
2012 2138 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Choceń z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu
2012 2139 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze
2012 2140 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/109/12 Rady Gminy Rypin z dnia 20 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2141 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/112/12 Rady Gminy Rypin z dnia 20 września 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rypin.
2012 2142 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2143 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/102/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2144 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2145 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2146 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2147 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/337/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2012 2148 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/341/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich
2012 2149 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/350/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie ulic: Stare Miasto, Hm. Marcina Strachanowskiego, Powstańców Warszawy i Szybowcowej
2012 2150 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/352/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod drogę łączącą ul. Dworcową z ul. Długą i do niej przyległych
2012 2151 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/353/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ul. Polnej i linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia
2012 2152 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/355/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta Inowrocławia
2012 2153 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2154 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVI/111/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2155 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełmno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2156 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr 173/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników.
2012 2157 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za aleję pomnikową.
2012 2158 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2159 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2160 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2161 2012-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/12 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2012 z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
2012 2162 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Miasta Rypina z dnia 3 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/263/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
2012 2163 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/114/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 6 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2164 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2165 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 września 2012r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie
2012 2166 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek na lata 2012-2015”.
2012 2167 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/90/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2168 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/265/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2012r. w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego
2012 2169 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/270/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 2170 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/273/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2171 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze
2012 2172 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr 32/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu miejscowości Niedźwiedź
2012 2173 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2012
2012 2174 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/122/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 2175 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy obwodnicy miasta Janikowa.
2012 2176 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 2177 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo.
2012 2178 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grucie
2012 2179 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gruta oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2180 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Świecie nad Osą na okręgi wyborcze
2012 2181 2012-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0210/28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 października 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa Bazarowa”
2012 2182 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chodecz
2012 2183 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzozie
2012 2184 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzozie.
2012 2185 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie
2012 2186 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2187 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 2188 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2012 2189 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2190 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mrocza publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów tych szkół, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym.
2012 2191 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze
2012 2192 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2012 2193 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2194 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ulicach: Przejazdowej, Mikołaja z Ryńska, Jeziornej, Poniatowskiego, Królowej Jadwigi, Żeromskiego w Wąbrzeźnie
2012 2195 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia herbu, flagi, flagi stolikowej i bannera oraz wzoru pieczęci Gminy Lniano
2012 2196 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 2197 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Janowiec Wielkopolski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2012 2198 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni w Janowcu Wielkopolskim.
2012 2199 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 września 2012r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym Powiatu Żnińskiego
2012 2200 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr IV/54/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osielsko
2012 2201 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu
2012 2202 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2203 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2013 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2012 2204 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/305/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2205 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/306/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.
2012 2206 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/307/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2207 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/655/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – w jednostkę budżetową
2012 2208 2012-10-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Solec Kujawski polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2012 2209 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/664/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 października 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi mostowemu na terenie Bydgoszczy
2012 2210 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/668/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 października 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z wybiegów dla psów, położonych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bydgoszcz
2012 2211 2012-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Rady Gminy Radomin z dnia 25 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2012 2212 2012-10-16 Komunikat Komunikat nr 1/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 października 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Osielsko
2012 2213 2012-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 2 października 2012r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Grudziądzkiego
2012 2214 2012-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 października 2012r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2012 2215 2012-10-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 2012r. o decyzji nr WCC/383-ZTO-G/1333/W/OPO/2012/JP, PCC/403-ZTO-C/1333/W/OPO/2012/JP, OCC/329-B/1333/W/OPO/2012/JP
2012 2216 2012-10-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 2012r. o decyzji nr WCC/95-ZTO-D/433/W/OPO/2012/ASz
2012 2217 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 2218 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 2219 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 2220 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2012 Starosty Grudziądzkiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 2221 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.11.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 2222 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.12.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 2223 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Zakrzewo przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2012 2224 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno
2012 2225 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/ 115 /12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec.
2012 2226 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/ 119 /12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/2011 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 2227 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu
2012 2228 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 2229 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi, flagi stolikowej, bannera i pieczęci Gminy Lniano
2012 2230 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Lniano na okręgi wyborcze.
2012 2231 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2012 2232 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2012r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków.
2012 2233 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących do końca 2012 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym.
2012 2234 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/190/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2235 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2236 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/192/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2012 2237 2012-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Radomin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomin za 2011 rok.
2012 2238 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 września 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów
2012 2239 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 września 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Radziejowie wchodzacą w skład Miejskiego Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów
2012 2240 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 4/2012 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 września 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Bytoń w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów
2012 2241 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 5/2012 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 września 2012r. w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
2012 2242 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzozie.
2012 2243 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie.
2012 2244 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2245 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2246 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/338/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków oraz ich wysokości
2012 2247 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Osięciny
2012 2248 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osięciny warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 2249 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 2250 2012-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Dąbrowa Chełmińska
2012 2251 2012-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr 141/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 2252 2012-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 31/12 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 maja 2012r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz w 2012 r.
2012 2253 2012-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/12 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 maja 2012r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XIV/102/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżewo w 2012 r.
2012 2254 2012-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - domu kultury
2012 2255 2012-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu (Tekst jednolity)
2012 2256 2012-10-18 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-56(6)/2012/388/XI/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 października 2012r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu
2012 2257 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2012 rok.
2012 2258 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie  - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy;  - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;  - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 2259 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 4 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2260 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 4 września 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal
2012 2261 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2262 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2263 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 25 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2264 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/144/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2265 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2266 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Brodnicy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2267 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2268 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/144/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 2269 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/145/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
2012 2270 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2012 2271 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/147/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
2012 2272 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/148/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
2012 2273 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/149/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 w Warlubiu
2012 2274 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/152/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu.
2012 2275 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Warlubie na okręgi wyborcze
2012 2276 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żniński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2277 2012-10-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Sicienko, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2012 2278 2012-10-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12 października 2012r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2012 2279 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/351/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Dworcowej, Jana Kasprowicza i Karola Libelta
2012 2280 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze.
2012 2281 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/97/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 września 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świecie nad Osą
2012 2282 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 5 października 2012r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubianka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków.
2012 2283 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/127/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału gminy Lubiewo na okręgi wyborcze
2012 2284 2012-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/228/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin w części dotyczącej § 7 ust. 1
2012 2285 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Chodecz na lata 2012 - 2016
2012 2286 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/12 Rady Miasta Rypina z dnia 3 września 2012r. w sprawie: okręgów wyborczych
2012 2287 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.120.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 2288 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.121.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2289 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.125.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych
2012 2290 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.129.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo
2012 2291 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
2012 2292 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/145/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek.
2012 2293 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/146/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r. w sprawie: uchylenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek.
2012 2294 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/149/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włocławek w latach 2013-2020.
2012 2295 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/150/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Włocławek na stałe obwody głosowania.
2012 2296 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 33/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2297 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII / 94 /2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2012 2298 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 2299 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr 39/1190/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodzie rybackim rzeki Drwęca nr 5
2012 2300 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2301 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2302 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 października 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 2303 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2304 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału gminy Mogilno na okręgi wyborcze
2012 2305 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 października 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
2012 2306 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 października 2012r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/308/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu osiedla nr 1 .
2012 2307 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 2308 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim
2012 2309 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2012 2310 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 2311 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych.
2012 2312 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze.
2012 2313 2012-10-25 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2012 2314 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/114/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2012 r.
2012 2315 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rojewo.
2012 2316 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia warunków korzystania oraz ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lipno
2012 2317 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/120/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2318 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2319 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/194/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2320 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/188/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 2321 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/190/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2322 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/84/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 października 2012r. zmieniająca budżet gminy Zbójno na 2012 rok.
2012 2323 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/88/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2324 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/89/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2325 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr V/57/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2012 2326 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/121/12 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2327 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 2328 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/122/12 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad i terminu jej poboru.
2012 2329 2012-10-26 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2012r. o decyzji nr WCC/1233B/20515/W/OPO/2012/ASz
2012 2330 2012-10-26 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2012r. o decyzji nr WCC/383-ZTO-H/1333/W/OPO/2012/JP oraz PCC/403-ZTO-D/1333/W/OPO/2012/JP
2012 2331 2012-10-26 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-25(19)/2012/20515/I/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2012r. o decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła VAPO Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
2012 2332 2012-10-26 Porozumienie Porozumienie nr KE.4452.1.2011 GMINĄ KONECK z dnia 28 grudnia 2011r. GMINĄ KONECK w sprawie: realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Koneck
2012 2333 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 93 /2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
2012 2334 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIX/ 97 /2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
2012 2335 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2012 2336 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2012 2337 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 2338 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno.
2012 2339 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
2012 2340 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
2012 2341 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze
2012 2342 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2012r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia.
2012 2343 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki
2012 2344 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/12 Rady Gminy Radomin z dnia 23 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2012 2345 2012-10-29 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 1372/11
2012 2346 2012-10-29 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 1373/11
2012 2347 2012-10-29 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 25/12
2012 2348 2012-10-29 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 75/12
2012 2349 2012-10-29 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 86/12
2012 2350 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2012 2351 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie
2012 2352 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2353 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Lipna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 2354 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 2355 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2356 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXII/87/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz wysokości tej opłaty.
2012 2357 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 października 2012r. zmiany wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 2358 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XVI/102/12 Rady Gminy Osie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Osie na okręgi wyborcze
2012 2359 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2013 - 2017
2012 2360 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Obrowo
2012 2361 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 25 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2362 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2363 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2364 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 130/12
2012 2365 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 176/12
2012 2366 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 89/12
2012 2367 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 148/12
2012 2368 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 224/12
2012 2369 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 273/12
2012 2370 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 120/12
2012 2371 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 172/12
2012 2372 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 192/12
2012 2373 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 210/12
2012 2374 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 272/12
2012 2375 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 218/12
2012 2376 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 231/12
2012 2377 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 174/12
2012 2378 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 175/12
2012 2379 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 249/12
2012 2380 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 268/12
2012 2381 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 269/12
2012 2382 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 366/12
2012 2383 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 265/12
2012 2384 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 362/12
2012 2385 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 503/12
2012 2386 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 244/12
2012 2387 2012-10-30 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2012r. Sygn. akt II SA/Bd 421/12
2012 2388 2012-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/12 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2011 rok
2012 2389 2012-10-30 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2012r. o decyzji nr PCC/1111A/9426/W/OPO/2012/AJ
2012 2390 2012-10-30 Informacja Informacja nr OWA-4110-13(15)/2012/13859/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2012r. o decyzjach nr WCC/1163J/13859/W/OWA/2012/ML, PCC/1139J/13859/W/OWA/2012/ML, OCC/335D/13859/W/OWA/2012/ML
2012 2391 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/12 Rady Gminy Choceń z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2392 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2012 2393 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kęsowo na okręgi wyborcze
2012 2394 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 2395 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Choceń z dnia 28 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2396 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuchola na okręgi wyborcze
2012 2397 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Inowrocław
2012 2398 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.
2012 2399 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.
2012 2400 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2012 2401 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Inowrocław działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2402 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.
2012 2403 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2404 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2405 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2406 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 2407 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Inowrocław.
2012 2408 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na okręgi wyborcze
2012 2409 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr V/62/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/101/09 Rady Gminy Osielsko w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2012 2410 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/64/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2411 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/65/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2412 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki.
2012 2413 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia na 2013 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2414 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2012 2415 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/111/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2012 2416 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2012 2417 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2418 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/178/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2419 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/179/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 2420 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na okręgi wyborcze.
2012 2421 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 2422 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz
2012 2423 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pruszcz na stałe obwody głosowania
2012 2424 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 5 drzew-pomników przyrody z alei dębów szypułkowych, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2012 2425 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowe na okręgi wyborcze
2012 2426 2012-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 29 października 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy przeprowadzonych  w dniu 28 pażdziernika 2012 r.
2012 2427 2012-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 29 października 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem przeprowadzonych w dniu 28 października 2012 r.