Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wrzesień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1858 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2011 1859 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/123/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2011r. sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych na zlecenie gminy Lubicz
2011 1860 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych na zlecenie gminy Lubicz
2011 1861 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
2011 1862 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka.
2011 1863 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.
2011 1864 2011-09-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2011 1865 2011-09-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2011 1866 2011-09-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2011 1867 2011-09-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2011 1868 2011-09-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2011 1869 2011-09-01 Informacja Informacja nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2011 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Łasin.
2011 1870 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chabsko
2011 1871 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Mickiewicza w Mogilnie
2011 1872 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego.
2011 1873 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Miasta Rypina z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012
2011 1874 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo gm. Stolno.
2011 1875 2011-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 54/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2010 rok
2011 1876 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/79/11 Rady Gminy Unisław z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Unisław
2011 1877 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Unisław
2011 1878 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/ 50 /2011 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2011 1879 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX.41.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w Gminie Kowal.
2011 1880 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX.45.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 1881 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2010 r.
2011 1882 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej na terenie Powiatu Lipnowskiego kategorii drogi powiatowej
2011 1883 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna.
2011 1884 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Rogowo.
2011 1885 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich oraz sprzętu stanowiącego ich wyposażenie.
2011 1886 2011-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 22 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2011 r.
2011 1887 2011-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 22 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisewo przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2011 r.
2011 1888 2011-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2011r. zmieniające średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2011 roku
2011 1889 2011-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2011r. zmieniajace średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2011 roku
2011 1890 2011-09-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 24 sierpnia 2011r.
2011 1891 2011-09-05 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-45(6)/2011/1333/X/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 sierpnia 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu na wytwarzania, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem
2011 1892 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
2011 1893 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 lipca 2011r. ustalenia stawki za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2011 1894 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/76/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”
2011 1895 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Choceń z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu oraz nadania statutu
2011 1896 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Gminy Choceń z dnia 31 maja 2011r. ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników
2011 1897 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Słowackiego, terenem kolejowym, a drogą wojewódzką nr 266 w obrębie ewidencyjnym miasta Aleksandrów Kujawski
2011 1898 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VII/59/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Narutowicza w obrębie ewidencyjnym nr 0001 Aleksandrów Kujawski
2011 1899 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Radomin z dnia 20 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin
2011 1900 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie gminy Płużnica
2011 1901 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.
2011 1902 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Lubicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2011 1903 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne ,,Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym prowadzone przez Gminę Lubicz
2011 1904 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Świekatowo dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2011 1905 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1906 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 1907 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/232/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011
2011 1908 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XII /88/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr X / 70 /2011Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie gminy Kcynia wykraczające poza podstawę programową
2011 1909 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr Nr XII /89/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie gminy Kcynia
2011 1910 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne
2011 1911 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2011 1912 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1913 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielenia dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie gminy Solec Kujawski, trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania.
2011 1914 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Górna Grupa - 1 gm. Dragacz
2011 1915 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/45/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Książki
2011 1916 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem
2011 1917 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 164/11 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez gminę miasta Toruń
2011 1918 2011-09-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Urzędem Miasta Włocławek
2011 1919 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Raciążku
2011 1920 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu zaplecza socjalnego na boisku gminnym w Raciążku.
2011 1921 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 1922 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/64/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”
2011 1923 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Kikół z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej.
2011 1924 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.110.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota na lata 2011-2015.
2011 1925 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących sie w granicach administrayjnych Gminy Dobrcz
2011 1926 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Borównie oraz w punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Dobrcz.
2011 1927 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Dobrcz, Nekla oraz Linówiec.
2011 1928 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIV/68/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 2 września 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Brąchnówko, Gmina Chełmża.
2011 1929 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie Miasta i Gminy Łasin
2011 1930 2011-09-13 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-41(8)/2011/530/VII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2011r. decyzja nr OPO-4210-41(8)/2011/530/VII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2011r.
2011 1931 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale gminy Janikowo na stałe obwody głosowania
2011 1932 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1933 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 1934 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1935 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Miejskiej Brodnicy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania
2011 1936 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/228/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2011 1937 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/229/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1938 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale gminy Koronowo na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Przeczypospolitej Polskiej
2011 1939 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie karnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1940 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1941 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/150/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2011 1942 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/151/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1943 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy Osie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale gminy Osie na stałe obwody głosowania
2011 1944 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1945 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2011 1946 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw Miasta i Gminy Skępe
2011 1947 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasto Kowal
2011 1948 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu
2011 1949 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr X.44.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.
2011 1950 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr X.46.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania.
2011 1951 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XI / 121 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia „Regulaminu dofinansowania osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Włocławek na lata 2010- 2032”
2011 1952 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XII / 145 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu dofinansowania osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Włocławek na lata 2010- 2032”
2011 1953 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XII / 147/ 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych.
2011 1954 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XII / 148 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o we Włocławku
2011 1955 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/ 58 /11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 17 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński
2011 1956 2011-09-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Starosty Sępoleńskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Wąwelnie  w 2011 roku
2011 1957 2011-09-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 1958 2011-09-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4/2011 Starosty Mogileńskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2011 1959 2011-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 329/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 września 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kikół
2011 1960 2011-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2010 r.
2011 1961 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie gminy miasta Lipna
2011 1962 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Waganiec ich najemcom
2011 1963 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1964 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 1965 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i pedagogów szkolnych
2011 1966 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych
2011 1967 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski
2011 1968 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2011 1969 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
2011 1970 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Leona Stankiewicza w Kowalu
2011 1971 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2011 1972 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1973 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 1974 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego
2011 1975 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski.
2011 1976 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2011 1977 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997 r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Słońsko, oznaczonego symbolem 16.18 RLz
2011 1978 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997 r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Balczewo, oznaczonego symbolem 11.48 RLz
2011 1979 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997 r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Karczyn Wieś, oznaczonego symbolem 9.12 RLz
2011 1980 2011-09-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Żniński z dnia 9 września 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żninie
2011 1981 2011-09-20 Informacja Informacja Starosty Brodnickiego z dnia 12 września 2011r. w sprawie operatu ewiencji gruntów i budynków
2011 1982 2011-09-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.
2011 1984 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI.54.2011 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 1985 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania korekty w opisie granicy obwodu głosowania w podziale Gminy Czernikowo na stałe obwody.
2011 1986 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2001 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
2011 1987 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.101.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.
2011 1988 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/188/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania
2011 1989 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/189/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1990 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 1991 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale obszaru Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2011 1992 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 1993 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 1994 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania utworzyć w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2011r. odrębny obwód głosowania Nr 4 dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Siemionkach.
2011 1995 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII / 153 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 1996 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1997 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.
2011 1998 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1999 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. dr. A. Gacy i dr. J. Łaskiego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2000 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/84/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2001 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2011 2002 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2003 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2004 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr 156/11 Rady Miasta Torunia z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2005 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 2006 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV/69/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2007 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2008 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1983 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr 131/11 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, ograniczonego ulicami: Szosa Bydgoska, Bydgoska, Danielewskiego, Rybaki oraz ujściem Portu Zimowego, linią brzegową Wisły i terenami rezerwowanymi pod zachodnią przeprawę mostową.
2011 2023 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/152/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie w miasta i gminy Nakło nad Notecią
2011 2024 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2011 2025 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr V/51/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Lubraniec.
2011 2026 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr V/52/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Lubraniec.
2011 2027 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2028 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Miniszewo na dwa odrębne sołectwa.
2011 2029 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów i czynszów za dzierżawę ziemi gminnej oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów tytułu poboru podatków stanowiących dochód Gminy Janowiec Wielkopolski.
2011 2030 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Tucholskiego Ośrodka Kultury.
2011 2031 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tuchola dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2011 2032 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
2011 2033 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2011 2034 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury gminy pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku” oraz uchwalenia jej statutu.
2011 2035 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Chełmża.
2011 2036 2011-09-23 Porozumienie Porozumienie nr BD-II.3041.10.2011 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław – etap II”
2011 2009 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 maja 2011r. w sprawie podzialu sołectwa Kożuszkowo
2011 2010 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania Statutów Sołectwu Kożuszkowo i Sołectwu Kuśnierz
2011 2011 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2011 2012 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Złejwsi Małej i nadania statutu
2011 2013 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2011 2014 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędnych do realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
2011 2015 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/198/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2011/2012
2011 2016 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora, wicedyrektora szkoły, kierownika szkoły, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć
2011 2017 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 6 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego na 2011 r.
2011 2018 2011-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 12 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boniewo przeprowadzonych w dniu 11 września 2011 r.
2011 2019 2011-09-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem radziejowskim
2011 2020 2011-09-23 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
2011 2021 2011-09-23 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2011 2022 2011-09-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr PC.Or.0210/3/2011 Starosty Włocławskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2011 2037 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2038 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2039 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia
2011 2040 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2011 2041 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Miasta Rypina z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rypina na lata 2011-2014
2011 2042 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/49/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2043 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2044 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
2011 2045 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2046 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2047 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2011 2048 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Choceń z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2049 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obowdu głosowania.
2011 2050 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/44/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów wykazów deklaracji podatkowych - w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Sadki
2011 2051 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/3/2001 Rady Gminy w Sadkach z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sadki
2011 2052 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lipnowskiemu i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2011 2053 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2054 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych Suszewo- Czarne oraz Rumunki Jasieńskie- Jasień- Kamień Kmiecy
2011 2055 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gniewkowo na lata 2012-2016
2011 2056 2011-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 września 2011r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
2011 2057 2011-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 września 2011r. o sprostowaniu błędów
2011 2058 2011-09-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 8 września 2011r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie, dla którego organem prowadzącym jest miasto Radziejów, pomiędzy miastem Radziejów a gminą Radziejów
2011 2059 2011-09-29 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 8 września 2011r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Radziejowie wchodzącą w skład Miejskiego Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym jest miasto Radziejów, pomiędzy miastem radziejów a gminą Radziejów
2011 2060 2011-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Radziejów za 2010 r.
2011 2061 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski
2011 2062 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbica Kujawska
2011 2063 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i miasta Izbica Kujawska
2011 2064 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z zespołu pomostów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Długie nad jeziorem Długie
2011 2065 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 2066 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VII/55 /11 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Ostrowitem prowadzone przez Gminę Brzuze
2011 2067 2011-09-30 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-37(9)/2011/546/XII/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 września 2011r. o decyzji nr OPO-4210-37(9)/2011/546/XII/AGS Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła