Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czerwiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1070 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
2011 1071 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 1072 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogóźno na lata 2011-2016
2011 1073 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V / 26 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Tłuchowo
2011 1074 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu.
2011 1075 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2011 1076 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy usytuowanych na terenie miasta Brodnicy
2011 1077 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Brodnicy.
2011 1078 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szabdzie
2011 1079 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad udzielania, obniżania i zwalniania nauczycieli z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2011 1080 2011-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.7.2011 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 18 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2011 1081 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1082 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ul. Macieja Rataja w Wąbrzeźnie
2011 1083 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr X/26/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Miasto Golub-Dobrzyń
2011 1084 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr X/27/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów Burmistrza, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2011 1085 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr X/28/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2011 1086 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/38/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 1087 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1088 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr 106/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2011 1089 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 1090 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/44/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Warlubie oraz dalszego z nimi postępowania.
2011 1091 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Obrowo z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 1092 2011-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 10 /2011 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2010 rok.
2011 1093 2011-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2010 r.
2011 1094 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących sie na terenie gminy
2011 1095 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/198/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 września 2006 r dotyczącą uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku
2011 1096 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąpielsk na rok 2011
2011 1097 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr III/50/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2011 1098 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr V/77/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie aleksandrowskim
2011 1099 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.
2011 1100 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę miasta Lipna
2011 1101 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo
2011 1102 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2011 1103 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 1104 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 1105 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 8 kwietnia 2011r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
2011 1106 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1107 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/109/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z terenu Wyspy Młyńskiej
2011 1108 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/104/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Bydgoszczy
2011 1109 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.69.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota
2011 1110 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1111 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1112 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielenia Gminnej Spółce Wodnej w Zakrzewie dotacji z budżetu Gminy Zakrzewo, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 1113 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad naboru wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy Zakrzewo dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2011 1114 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określania warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.
2011 1115 2011-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.12.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2011r. w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu gminy Lubicz za 2010 r., z wykonania planu finansowego za 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia gminy Lubicz
2011 1116 2011-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 222/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
2011 1117 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2011 rok
2011 1118 2011-06-07 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zabezpieczenia warunków do bieżącej eksploatacji infrastruktury technicznej i urządzeń przygotowanych na potrzeby wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego
2011 1119 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piła - skansen" w gminie Gostycyn
2011 1120 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 47/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul. Św. Józefa do ul. Szosa Okrężna w Toruniu oraz części terenów przyległych.
2011 1121 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiek oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 1122 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/371/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/319/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2011 1123 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć
2011 1124 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim i utworzeniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.
2011 1125 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”.
2011 1126 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2011 1127 2011-06-08 ANEKS Aneks nr 1/2010 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie współfiansowania teoretrycznego dokształcania zaodowego młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2011 1128 2011-06-08 ANEKS Aneks nr 2/2010 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie współfinasowania teoretycznego dokształcania młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włoclawku
2011 1129 2011-06-08 ANEKS Aneks nr 3/2010 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie współfinasowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniow z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji
2011 1130 2011-06-08 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 marca 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w imieniu i na rzecz którego działają: 1. Wioletta Wiśniewska - Starosta 2. Adam Potaczek - Wicestarostaprzy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej - Skarbnika Powiatu a Gminą Miejską w Nieszawie reprezentowaną przez: Andrzeja Nawrockiego – Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Aleksandry Sobczak – Skarbnika Miasta treści następującej:
2011 1131 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 1132 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 1133 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Dragacz
2011 1134 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2011r. sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń w obiektach szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo
2011 1135 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze szkolnych boisk sportowych
2011 1136 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej z zapleczem, pomieszczeniem dla osób niepełnosprawnych oraz siłownią przy Zespole Publicznych Szkół w Rogowie
2011 1137 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 65/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 1138 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 66/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie.
2011 1139 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 69/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Świecie w zakresie ich nabywania i zbywania.
2011 1140 2011-06-09 Informacja Informacja nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Łasin
2011 1141 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kcynia na 2011 r.
2011 1142 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2011 1143 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2011 1144 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2011 1145 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/124/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011
2011 1146 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2011 1147 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności oraz trybu ich pobierania
2011 1148 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 10 maja 2011r. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2011 1149 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górzno
2011 1150 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 maja 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek pomocniczych na terenie gminy Płużnica
2011 1151 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2011 1152 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2011 1153 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Chełmży
2011 1154 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej
2011 1155 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Osięciny
2011 1156 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2011 1157 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 74/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości.
2011 1158 2011-06-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2011 1159 2011-06-09 ANEKS Aneks nr 2/2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. do porozumienia zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego
2011 1160 2011-06-09 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 marca 2011r. zastawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze gminy Solec Kujawski
2011 1161 2011-06-09 Informacja Informacja Starosty Tucholskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla gmin Lubiewo i Tuchola
2011 1162 2011-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-26/11 Wójta Gminy Unisław z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
2011 1163 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 89/VII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (5)
2011 1164 2011-06-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-11(10)/2011/1333/X/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2011r. decyzja nr OPO-4210-11(10)/2011/1333/X/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2011 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca taryfę dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 1165 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew rosnących w alei przydrożnej w miejscowości Sienno
2011 1166 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Stronno oraz Nekla.
2011 1167 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalania zasad poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2011 1168 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
2011 1169 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sicienko
2011 1170 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2011 1171 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko
2011 1172 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rada Gminy w Pruszczu z dnia 6 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/148/04 z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej oraz sposobu sprawienia pogrzebu ze środków pomocy społecznej.
2011 1173 2011-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/VI/2011 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok
2011 1174 2011-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2011 1175 2011-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 1176 2011-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2010 rok.
2011 1177 2011-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin
2011 1178 2011-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 236/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisewo
2011 1179 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/538/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Obwodowej, Pieszej i Nizinnej w miejscowości Białe Błota
2011 1180 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na czterech terenach w rejonach ul. Gen. Władysława Sikorskiego, placu Klasztornego, al. Niepodległości i ul. Lipowej
2011 1181 2011-06-15 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-19(6)/2011/348/IX/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2011r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej "ZEC" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 1182 2011-06-15 Postanowienie Postanowienie nr OPO-4210-19(8)/2011/348/IX/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2011r.
2011 1183 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brześć Kujawski dla wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowościach Pikutkowo, Słone, Machnacz
2011 1184 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/517/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”
2011 1185 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2011 1186 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/107/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 20 "Kujawskie dzieci" w Inowrocławiu
2011 1187 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/112/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2011 1188 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/113/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 1189 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/114/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2011 1190 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/115/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie miasta Inowrocławia
2011 1191 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/117/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Inowrocław na lata 2007-2011
2011 1192 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/122/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1193 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr X/128/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Inowrocławia
2011 1194 2011-06-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-17(7)/2011/9426/V/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2011r. o decyzji nr OPO-4210-17(7)/2011/9426/V/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej taryfę dla ciepła „ELANA – ENERGETYKA” sp. z o.o. z siedzibą Toruniu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 1195 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2011
2011 1196 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1197 2011-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/115/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011
2011 1198 2011-06-21 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 1199 2011-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011r. o wysokości przyznanych dotacji podmiotowych dla spółek wodnych i ich związków, z budżetu państwa w kwocie 409.000 zł, przeznaczonych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych i naprawę awarii w 2011 r.
2011 1200 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2011 1201 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Rypin na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2011 1202 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie podnajmowania lokali nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina
2011 1203 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie.
2011 1204 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego obejmującej teren grudziądzkich kąpielisk
2011 1205 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 1206 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2011 1207 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/165/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2011 1208 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Stronno, Dobrcz oraz Strzelce Górne.
2011 1209 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1210 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wyniki sportowe.
2011 1211 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 31 maja 2011r. określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cekcyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 1212 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski oraz dalszego postępowania z nimi
2011 1213 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/11 Wójta Gminy Bytoń z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2010 rok
2011 1214 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/5/2011 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2010r.
2011 1215 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-34/2011 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wąbrzeźno za 2010 r.
2011 1216 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.51.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2010 rok
2011 1217 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/11 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2010 r.
2011 1218 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V-26/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 4 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1219 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI-30/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr V-26/2011 z dnia 4 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1220 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych od 1 września 2011r.
2011 1221 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach
2011 1222 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2011 1223 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Rypina z dnia 9 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1224 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Osięcinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1225 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 maja 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kijewo Królewskie na lata 2011 - 2016
2011 1226 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr III/34/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/83/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r.
2011 1227 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr III/35/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 1228 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr III/37/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1229 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/34/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 1230 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach
2011 1231 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 1232 2011-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 6 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gruta przeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2011 r.
2011 1233 2011-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 6 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zławieś Wielka przeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2011 r.
2011 1234 2011-06-24 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2010r. Sygn. akt I SA/Bd 771/10
2011 1235 2011-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/11 Wójta Gminy Choceń z dnia 18 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy 2010 r.
2011 1236 2011-06-24 Informacja Informacja nr RGP.7113.1.2011 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienalżących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r.
2011 1237 2011-06-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
2011 1238 2011-06-24 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-13(10)/2011/715/VI/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2011r. o decyzji nr OPO-4210-13(10)/2011/715/VI/AGS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającej taryfę dla ciepła „PEPEBE Włocławek” przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie coepła
2011 1239 2011-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.42.2011 Burmistrza Szubina z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szubin za 2010 r.
2011 1240 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński
2011 1241 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 1242 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Raciążek, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
2011 1243 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1244 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/131/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy poprzez likwidację Pododdziału Rehabilitacji działającego w strukturze Oddziału Neurologii Dziecięcej
2011 1245 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/132/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu przez likwidację komórek organizacyjnych
2011 1246 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/139/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2011/2012
2011 1247 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 1248 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie
2011 1249 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/166/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/470/98 Rady miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 1998 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
2011 1250 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Piotrkowie Kujawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1251 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 1252 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski.
2011 1253 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 1254 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr 111/11 Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
2011 1255 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr 113/11 Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 1256 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr 122/11 Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1257 2011-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2011 1258 2011-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego