Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Listopad 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2249 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunku przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2011 2250 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 września 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2011 2251 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/133/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg publicznych przebiegających przez Gminę Miejską Ciechocinek.
2011 2252 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/134/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych.
2011 2253 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2254 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Wielgiem
2011 2255 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2011 2256 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV / 188 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek nr 1 – Bursie Szkolnej nr 2 we Włocławku, ul. Mechaników 1
2011 2257 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV / 203 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 2258 2011-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 października 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Inowrocławskiego
2011 2259 2011-11-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2011 2260 2011-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 350/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciechocin
2011 2261 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Bukowiec
2011 2262 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Bukowiec z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Bukowiec
2011 2263 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2264 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Więcbork liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 2265 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębiec
2011 2266 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Puszcza
2011 2267 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dalkowo
2011 2268 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Dwór
2011 2269 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarmuń
2011 2270 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Runowo Krajeńskie
2011 2271 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy Radomin z dnia 11 października 2011r. w sprawie określenia zasad umieszczenia reklam na nieruchomościach, obiektach i urządzeniach komunalnych na obszarze gminy Radomin
2011 2272 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Gąsawa, gmina Gąsawa
2011 2273 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. Akt o utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
2011 2274 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
2011 2275 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2276 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 2277 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej.
2011 2278 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2279 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 2280 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2281 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy dla ronda przy wjeździe do Koronowa.
2011 2282 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 2283 2011-11-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 2 września 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2284 2011-11-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 września 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2285 2011-11-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 września 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2286 2011-11-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 września 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2287 2011-11-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 23 września 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2288 2011-11-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 października 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2289 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Włocławek, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2011 2290 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez Operatora i Przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włocławek.
2011 2291 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Włocławek
2011 2292 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/64/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych
2011 2293 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/ 65/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mogileńskiego
2011 2294 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2295 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 2296 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2012 r. na terenie gminy Bukowiec
2011 2297 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2011 2298 2011-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Burmistrza Chodcza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010
2011 2299 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/66/11 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radomin w zakresie obejmującym część gruntów sołectwa Rodzone.
2011 2300 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/68/11 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radomin
2011 2301 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/69/11 Rady Gminy Radomin z dnia 27 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 2302 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/290/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2011 2303 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/293/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 2304 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/296/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osowa Góra - Stalowa" w Bydgoszczy
2011 2305 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/302/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy przejściu pieszemu na terenie Bydgoszczy
2011 2306 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/303/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2011 2307 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/304/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2011 2308 2011-11-08 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2011r.
2011 2309 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/44/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2310 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie udzielenia przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji realizowanych na terenie gminy Solec Kujawski.
2011 2311 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2312 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 2313 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i poboru tego podatku
2011 2314 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 2315 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa i poboru tej opłaty
2011 2316 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
2011 2317 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa
2011 2318 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 października 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, z pięciu drzew stanowiących pomniki przyrody z gatunku: śliwa ałycza, wierzba krucha, topola czarna, wierzba biała i lipa drobnolistna, z działki nr 25/2 w Pniewach
2011 2319 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 października 2011r. w sprawie ustanowienia formy ochrony – pomników przyrody, w stosunku do trzech drzew: dwóch wiązów i jesionu wyniosłego, znajdujących się na działce nr 25/2 w Pniewach
2011 2320 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2011 2321 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2011 2322 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 października 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
2011 2323 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 1 września 2011r. w sprawie udzielania porad i diagnozowania dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem.
2011 2324 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2011r. zawarte w dniu 24 października 2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Miasta Toruń w sprawie zadania polegającego na przygotowaniu niezbędnych warunków organizacyjno-technicznych, do uruchomienia i funkcjonowania w Toruniu ośrodka operatorsko-dyspozytorskiego systemu powiadamiania ratunkowego dla obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, zwanego dalej „Ośrodkiem”
2011 2325 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie.
2011 2326 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2327 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Dobre" i przyjęcia regulaminu jego nadawania
2011 2328 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 2329 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwa „ Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem „oraz uchwalenia jej statutu.
2011 2330 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 2331 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2332 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2333 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
2011 2334 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Barcin.
2011 2335 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającycm w Przedszkolu Nr 3 w Barcinie
2011 2336 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/106/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek
2011 2337 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2338 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/115/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2339 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2340 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2012 rok
2011 2341 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 2342 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2011 2343 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin oraz ustalenia jednolitych tekstów statutów sołectw
2011 2344 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Skórzewo.
2011 2345 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2011 2346 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zbiczno
2011 2347 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Zbiczno
2011 2348 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Gminy Choceń z dnia 31 maja 2011r. zatwierdzenia konsultacji i włączenia działek do miejscowości Choceń
2011 2349 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającym w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Szubinie
2011 2350 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2351 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 2352 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego
2011 2353 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kcyńskiego
2011 2354 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego
2011 2355 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego
2011 2356 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2011 2357 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2011 2358 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wieniec
2011 2359 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie na terenie gminy Brześć Kujawski nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy
2011 2360 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Brześć Kujawski, wykraczające poza podstawę programową
2011 2361 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brześć Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2362 2011-11-10 Informacja Informacja nr WCC/1128E/12640/W/OPO/2011/AgS i nr PCC/1107C/1264 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2011r. zmieniająca przedmiot i zakres działalności przedsiębiorstwa INFRATECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie, określony w koncesjach na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 2363 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 20/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 września 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębowa Łąka
2011 2364 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2011 2365 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Nowe.
2011 2366 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Brzózki gm. Szubin
2011 2367 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ul. Grudziądzkiej w Wąbrzeźnie
2011 2368 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
2011 2369 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012 rok.
2011 2370 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2371 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2372 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2011r. w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego.
2011 2373 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2011 2374 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 2375 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym w Mieście i Gminie Mrocza na lata 2012 – 2016”
2011 2376 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
2011 2377 2011-11-14 ANEKS Aneks nr 4/2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2011r. do porozumienia zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zwanego dalej Porozumieniem.
2011 2378 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Rypin z dnia 27 września 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2011 2379 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2380 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/117/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom
2011 2381 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2011 2382 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest
2011 2383 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2011 2384 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/238/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim
2011 2385 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/239/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
2011 2386 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/240/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2011 2387 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Fabianki
2011 2388 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Fabianki
2011 2389 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny”
2011 2390 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX\60\2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą
2011 2391 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 2392 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Fabianki z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fabianki
2011 2393 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.145.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota
2011 2394 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.146.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec
2011 2395 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.147.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka
2011 2396 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.148.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądki
2011 2397 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.149.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u opiekuna dziennego oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat
2011 2398 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.151.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 2399 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.156.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2011 2400 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu
2011 2401 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 194/11 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno prawnym.
2011 2402 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 203/11 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2403 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 204/11 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty.
2011 2404 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 205/11 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2011 2405 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 206/11 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2406 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Sępoleńskiego, wpisanym do rejestru zabytków.
2011 2407 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru tych zadań do finansowania
2011 2408 2011-11-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 . z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom.
2011 2409 2011-11-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2 . z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Koronowo przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom.
2011 2410 2011-11-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3 . z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Sicienko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom.
2011 2411 2011-11-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 4 . z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie przejęcie zadań własnych Gminy Sadki przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom.
2011 2412 2011-11-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5 . z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Nowa Wieś Wielka przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom.
2011 2413 2011-11-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 6 . z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom.
2011 2414 2011-11-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 7 . z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Solec Kujawski przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom.
2011 2415 2011-11-16 ANEKS Aneks nr 1 . z dnia 28 września 2011r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Sadki przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2011 2416 2011-11-16 Informacja Informacja nr GGN.0662.6.1.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Baruchowo, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
2011 2417 2011-11-16 Informacja Informacja nr GGN.0662.6.2.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Choceń, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
2011 2418 2011-11-16 Informacja Informacja nr GGN.0662.6.3.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Chodecz, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
2011 2419 2011-11-16 Informacja Informacja nr GGN.0662.6.4.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru wiejskiego gminy Izbica Kujawska, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
2011 2420 2011-11-16 Informacja Informacja nr GGN.0662.6.5.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kowal, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
2011 2421 2011-11-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działających przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2011 2422 2011-11-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-56(8)/2011/2250/X/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2011r. z dnia 14 listopada 2011 r.o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nrOPO-4210-56(8)/2011/2250/X/ASZ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy
2011 2423 2011-11-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-50(7)/2011/5074/IV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-50(7)/2011/5074/IV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej taryfę dla ciepła Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
2011 2424 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 19/43/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu tucholskiego za 2010 r.
2011 2425 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno
2011 2426 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę i miasto Lubraniec
2011 2427 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 103/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych oraz żłobku
2011 2428 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 105/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaliczenia nowo powstałych odcinków ulicy Miodowej w Świeciu i Morsku do kategorii dróg gminnych
2011 2429 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 116/XI/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2011 2430 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Świekatowo
2011 2431 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 2432 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2433 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2434 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 2435 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/84/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 2436 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Pluskowęsy.
2011 2437 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gniewkowie
2011 2438 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2439 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX.50.2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 i zwolnień podatkowych.
2011 2440 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty targowej na 2012 r.
2011 2441 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 roku
2011 2442 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów Gminy Dąbrowa w dzierżawę i najem oraz określania wysokości czynszów.
2011 2443 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.
2011 2444 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 27 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lniano oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2445 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/52/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 października 2011r. w sprawie : regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grudziądz
2011 2446 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie
2011 2447 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Złotniki Kujawskie
2011 2448 2011-11-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 października 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2449 2011-11-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 24 października 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2450 2011-11-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 26 października 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2451 2011-11-17 ANEKS Aneks nr 1 Starosty Brodnickiego z dnia 27 października 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2006 r. w sprawie powierzenia Gminie - Miasto Grudziądz zadań Powiatu Brodnickiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zawarty pomiędzy:
2011 2452 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVII/45/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/41/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu gminy Jeżewo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 2453 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/47/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/55/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu świeckiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 2454 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/48/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/47/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 2455 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI/51/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/70/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Cekcyn oraz sposobu jej poboru
2011 2456 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 2457 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/62/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2458 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/63/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne Nr 2 im.Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu
2011 2459 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2011 2460 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowiania przestrzennego na obszarze wsi Lisewo, obejmującego działki 193/1, 193/2 i 193/3
2011 2461 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2462 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2463 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
2011 2464 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2465 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2466 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2467 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/128/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 2468 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/135/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2469 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2470 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2471 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat
2011 2472 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2011 2473 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 2474 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2011 2475 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2011r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
2011 2476 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Sadki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2477 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/52/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2478 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/53/ 2011 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu publicznych placów zabaw dla dzieci stanowiących własność gminy Sadki
2011 2479 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sadkach
2011 2480 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2481 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr 41/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 r.
2011 2482 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr 42/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2483 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr 44/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dębowa Łąka
2011 2484 2011-11-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2011r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2011 2485 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 2486 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków
2011 2487 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia na 2012 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2011 2488 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2011 2489 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2011 2490 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych budynków
2011 2491 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 października 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy
2011 2492 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom  i dyrektorom szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński
2011 2493 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym Powiatu Żnińskiego
2011 2494 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia na 2012 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2011 2495 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 2496 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok.
2011 2497 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej , terminów płatności i sposobu jej poboru
2011 2498 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2011 2499 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek , terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2011 2500 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Pruszczu.
2011 2501 2011-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Mogileńskiego
2011 2502 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/37/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania.
2011 2503 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie podziału sołectwa Dąbrówka i utworzenia sołectwa Działowo i nadania statutu sołectwa Działowo
2011 2504 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. o zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Płąchawach.
2011 2505 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2506 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie utworzenia straży gminnej
2011 2507 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Płużnica.
2011 2508 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/220/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 września 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Paterku
2011 2509 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2510 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 października 2011r. w sprawie w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2011 – 2016”.
2011 2511 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek.
2011 2512 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2513 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzycim, w latach 2012-2016.
2011 2514 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzycim.
2011 2515 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 2516 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2517 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na terenie Gminy Drzycim
2011 2518 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Kowal z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów szkoły podstawowej, gimnazjum i zespołu, dla których Gmina Kowal jest organem prowadzącym
2011 2519 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Kowal z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 2520 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Osie z dnia 4 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2521 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/187/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2011 2522 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/189/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 października 2011r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2011 2523 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2012 r.
2011 2524 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2525 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2526 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2010 r. nr XLVI/260/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2011 2527 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2528 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2012-2016
2011 2529 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 2530 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2011 r. celem obniżenia podatku rolnego na 2012 r.
2011 2531 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2011 2532 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat od posiadania psów
2011 2533 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2011 2534 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/85/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 2535 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2012 r.
2011 2536 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/87/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2537 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/88/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012
2011 2538 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/89/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2539 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2540 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2541 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Płużnica
2011 2542 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2543 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr Ii SA/Bd 934/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 października 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 934/10
2011 2544 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1183/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1183/10
2011 2545 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 126/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 126/11
2011 2546 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 131/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 131/11
2011 2547 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 252/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 252/11
2011 2548 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 264/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 264/11
2011 2549 2011-11-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 243/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2011r. Sygn. akt II SA/Bd 243/11
2011 2550 2011-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2011r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a gminą Włocławek, w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Włocławek
2011 2551 2011-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2011r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a gminą Fabianki, w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Fabianki na liniach komunikacyjnych nr 6 i nr 7.
2011 2552 2011-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2011r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a gminą Lubanie, w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Lubanie
2011 2553 2011-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2011 2554 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Gruta.
2011 2555 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24 października 2011r. w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego
2011 2556 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X/ 72 /2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2011 – 2013
2011 2557 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 2558 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 2559 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2560 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy.
2011 2561 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok.
2011 2562 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewie.
2011 2563 2011-11-24 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy:
2011 2564 2011-11-24 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-55(12)/2011/537/XI/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. z dnia 18 listopada 2011 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-55(12)/2011/537/XI/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie
2011 2565 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego
2011 2566 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w gminie Pruszcz
2011 2567 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/234/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011
2011 2568 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr IX/84/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski
2011 2569 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/40/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo
2011 2570 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 - 2016.
2011 2571 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miasta Chełmno z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno
2011 2572 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Bytoń z dnia 26 października 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2573 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.150.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat
2011 2574 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 2575 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Osiek z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2576 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 2577 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego
2011 2578 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII /60 /2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 2579 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII /61/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubiewo.
2011 2580 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego.
2011 2581 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 2582 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/60/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 2583 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Książki.
2011 2584 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr IX-57/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 września 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
2011 2585 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 października 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/101/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 listopada 2004 r.
2011 2586 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/99/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza
2011 2587 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/103/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie
2011 2588 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/80/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 2589 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Sępólno Krajeńskie
2011 2590 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/184/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2011r. ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2011 2591 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/187/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 2592 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/188/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 2593 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/189/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2594 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/190/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne ,,Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym prowadzone przez gminę Lubicz
2011 2595 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2012 r.
2011 2596 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 2597 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 2598 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2599 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 2600 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych
2011 2601 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
2011 2602 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2603 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na obszarze gminy Wąbrzeźno
2011 2604 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2605 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2606 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr XVI/62/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2607 2011-11-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2011r. pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a gminą Grudziądz, w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2011 2608 2011-11-29 ANEKS Aneks nr 1 do Porozumienia 4/2011 z Gminą Osięciny Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 16 listopada 2011r. pomiędzy gminą Osięciny, a miastem Radziejów, w sprawie powierzenia wykonywania zadania miasta Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Komunalne w Osięcinach, dla którego organem prowadzącym jest gmina Osięciny
2011 2609 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta przy ul. Kościuszki
2011 2610 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/225/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest gmina Nakło nad Notecią
2011 2611 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/228/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2011 2612 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/231/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2011r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nakło nad Notecią na lata 2012 – 2016”
2011 2613 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/232/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło nad Notecią, terenu położonego w rejonie ul. Bohaterów i ul. Wzgórze Wodociągowe