Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Październik 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2068 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/38/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Chodecz
2011 2069 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2070 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Konradowo, Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski
2011 2071 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski
2011 2072 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Choceń z dnia 1 września 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 2073 2011-10-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2010 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2010r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2010 rok.
2011 2074 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie budżetu na 2011r.
2011 2075 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 2076 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Dąbrowa Chełmińska”.
2011 2077 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/53/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości podatku od nieruchomości
2011 2078 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Gruta z dnia 12 września 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2011 2079 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2080 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2011r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia.
2011 2081 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.
2011 2082 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 2083 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/54/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2084 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/55/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 2085 2011-10-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 26 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włocławek przeprowadzonych w dniu 25 września 2011 r.
2011 2086 2011-10-06 ANEKS Aneks nr 1 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadań przez Gminę Nowa Wieś Wielka i Miasto Bydgoszcz z zakresu oświaty polegających na umozliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
2011 2087 2011-10-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2010r. zawarte pomiedzy Gmina Miasto Włocławek a Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kujawski w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2011 2088 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2089 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2090 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2091 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2092 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Lipno z dnia 5 września 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Lipno
2011 2093 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Lipno z dnia 5 września 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Lipno innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2011 2094 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 września 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2011 2095 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII / 162 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielnej, Stodólnej, Okrężnej, Zagajewskiego, Polnej, Barskiej, Żytniej, Okrężnej oraz Parku im. Wł. Łokietka z wyłączeniem terenów objętych: Uchwałą Nr 3 / XXXIX / 2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wyznaczenia ulicy Kasprowicza we Włocławku oraz Uchwałą Nr 87 / XXI / 2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego przy ul. Polnej 102 i ul. Celulozowej dz. Nr 21/1, 23/2, 1/6 KM 88, oraz w zakresie obszaru położonego przy ul. Stodólnej 8,10, 12 dz. nr 15/1, 15/2, 15/4, 15/70 i 15/71 KM 87, oraz w zakresie obszaru przebiegu ulicy Celulozowej o symbolu 7 KL 1/2, od ul. Płockiej do projektowanej ulicy lokalnej o symbolu 8 KL 1/2
2011 2096 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 132/11 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Kozacką, ul. Grudziądzką, ul. Żwirki i Wigury a ul. Lotników oraz części terenu przyległego do ul. Grudziądzkiej na odcinku pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a projektowaną trasą średnicową w Toruniu.
2011 2097 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 109/IX/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011
2011 2098 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 175/11 Rady Miasta Torunia z dnia 29 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Armii Ludowej, Gen. W. Andersa i „Trasą Staromostową” w Toruniu.
2011 2099 2011-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2010 r.
2011 2100 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2101 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Prądocin X”.
2011 2102 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dziemionna.
2011 2103 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 29/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie udostępnienia boisk szkolnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk szkolnych.
2011 2104 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2105 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2106 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2107 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/85/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 2108 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Świeckiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 2109 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Chełmno
2011 2110 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chełmno podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 2111 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Kcynia wzorów formularzy informacji, deklaracji i danych w sprawach podatkowych
2011 2112 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 2113 2011-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie w sprawie udostępnienia boisk szkolnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie oraz wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk szkolnych.
2011 2114 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Chrostkowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 2115 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2116 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6
2011 2117 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2118 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2011r. w sprawie przejęcia i zaliczenia dróg wojewódzkich do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Miasta Wąbrzeźno
2011 2119 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 182/11 Rady Miasta Torunia z dnia 29 września 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń.w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2011 2120 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 183/11 Rady Miasta Torunia z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń, dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2011 2121 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w Więcborku
2011 2122 2011-10-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 marca 2011r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2010 ROK
2011 2123 2011-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 26 /2011 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub- Dobrzyń za 2010 rok.
2011 2124 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/190/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli
2011 2125 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/191/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 2126 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI / 199 / 2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią na lata 2007 – 2011.
2011 2127 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 2128 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo w czasie przekraczającym podstawę programową
2011 2129 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 15 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2130 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Pakości
2011 2131 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/300/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin
2011 2132 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica.
2011 2133 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Błędowo.
2011 2134 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dąbrówka.
2011 2135 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie podziału sołectwa Bągart i utworzenia sołectwa Mgowo i nadania statutu sołectwa Mgowo.
2011 2136 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bągart.
2011 2137 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie podziału sołectwa Ostrowo i utworzenia sołectwa Orłowo i nadania statutu sołectwa Orłowo.
2011 2138 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ostrowo.
2011 2139 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Płużnica.
2011 2140 2011-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 3 października 2011r. o zmianie w składzie rady miasta na prawach powiatu
2011 2141 2011-10-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 2142 2011-10-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/10 Starosty Mogileńskiego z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2011 2143 2011-10-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OOP.5511.1.2011 Starosty Włocławskiego z dnia 25 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2010 rok
2011 2144 2011-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 338/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa
2011 2145 2011-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 339/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie
2011 2146 2011-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 340/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kikół
2011 2147 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Zbiczno
2011 2148 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VII-41/2011 Rady Miasta Nieszawa z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2149 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice
2011 2150 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu gminy Jeżewo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 2151 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2152 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/146/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 2153 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbiczno
2011 2154 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu placu zabaw
2011 2155 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie osobom i rodzinom pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 2156 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządów, dla których organem prowadzącym jest gmina Waganiec
2011 2157 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy lesie” położonego w Okolu – Stopce, gm. Koronowo
2011 2158 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Wielgie z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę XLVI/289/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2011 r.
2011 2159 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 7 września 2011r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2011 2160 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 września 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Cekcyn oraz sposobu jej poboru
2011 2161 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 14 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2011 2162 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skrwilno.
2011 2163 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz poszczególnych warunków jego funkcjonowania
2011 2164 2011-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 26 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brodnica przeprowadzonych w dniu 25 września 2011 r.
2011 2165 2011-10-17 Porozumienie Porozumienie nr NI.IT.I-002/2010 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie części zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażersrkich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Mazowieckim
2011 2166 2011-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 22/UMWP/BRDW/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim
2011 2167 2011-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu świeckiego, pomiędzy powiatem świeckim a gminą Świecie
2011 2168 2011-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2011 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie prawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łubianka za 2010 r.
2011 2169 2011-10-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie: zgłoszenia kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2011 2170 2011-10-17 Informacja Informacja nr WCC/383-ZTO-F/1333/W/OPO/2011/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 września 2011r. o decyzji nr WCC/383-ZTO-F/1333/W/OPO/2011/JP Prezesa URE w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Toruńskiej Energetyki Cergia S. A. z siedzibą w Toruniu
2011 2171 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego pomiędzy ulicą Lidzbarską a rzeką Drwęcą, od kładki dla pieszych do ulicy 67 Pułku Piechoty
2011 2172 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/254/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w placówkę wielofunkcyjną o nazwie „Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych" oraz statut Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowiący załącznik do ww. uchwały
2011 2173 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/258/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. ustanowienia pomników przyrody
2011 2174 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/262/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych
2011 2175 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/266/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bydgoszcz Wschód – Towarowa” w Bydgoszczy
2011 2176 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/268/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy
2011 2177 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/269/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Bydgoszczy
2011 2178 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/74/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2011 2179 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/75/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r.
2011 2180 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/76/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2011 2181 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/77/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 2182 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/267/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Okole - Grottgera" w Bydgoszczy
2011 2183 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/270/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2011 2184 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/271/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy torowi do mini żużla na terenie Bydgoszczy
2011 2185 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/272/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy deptakowi na terenie Bydgoszczy
2011 2186 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/273/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom i skwerom
2011 2187 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/274/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2011 2188 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową
2011 2189 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XII/49/2011 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole gminne prowadzone przez gminę Grudziądz
2011 2190 2011-10-19 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-70(24)/2010/2011/15911/II/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2011r. decyzja nr OPO-4210-70(24)/2010/2011/15911/II/AGS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2011 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipniespółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem
2011 2191 2011-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/11 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2010 rok.
2011 2192 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr 90/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu
2011 2193 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/93/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2194 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2195 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych
2011 2196 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Zbójno do kategorii dróg gminnych
2011 2197 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2011 2198 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat golubsko-dobrzyński
2011 2199 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 30 września 2011r. opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez gminę Górzno
2011 2200 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn.: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2011 2201 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgach stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2202 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę i miasto Janikowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2203 2011-10-20 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-54(9)/2011/388/X/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 października 2011r. o decyzji nr OPO-4210-54(9)/2011/388/X/ASZ Prezesa urzędu Regulacji Energetyki zatweirdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu
2011 2204 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/204/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2011 2205 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/205/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
2011 2206 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/206/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Brodnickiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2207 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/207/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Krajeńskiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2208 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/208/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Nadgoplańskiemu Parkowi Tysiąclecia
2011 2209 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/209/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Górznieńsko-Lidzbarskiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2210 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/210/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2211 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/211/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2212 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/212/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania statutu Gostynińsko-Włocławskiemu Parkowi Krajobrazowemu
2011 2213 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/213/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego i wydry
2011 2214 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/221/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej
2011 2215 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/222/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu
2011 2216 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Łabiszyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 2217 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr III/23/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2218 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 2219 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 września 2011r. w sprawie w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 2220 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/84/11 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 września 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łabiszyn.
2011 2221 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Brodnicy na lata 2011 - 2015
2011 2222 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Koneck z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 2223 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011r. w sprawie podziału sołectwa Błędowo i utworzenia sołectwa Goryń i nadania statutu sołectwu Goryń.
2011 2224 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej nr 1103 C relacji Orzełek – Witkowo na odc. o dł. 5,841 km, zlokalizowanym pomiędzy km 1+270, a km 7+111 jej przebiegu kategorii drogi powiatowej
2011 2225 2011-10-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 10 października 2011r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią na kadencję 2011-2015
2011 2226 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr 21/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 września 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka
2011 2227 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr 22/11 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Dębowa Łąka
2011 2228 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlic.
2011 2229 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/89/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy - miasto Grudziądz
2011 2230 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza.
2011 2231 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012.
2011 2232 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Krajeński.
2011 2233 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 2234 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Kcynia
2011 2235 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław
2011 2236 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/157/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich
2011 2237 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych
2011 2238 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/166/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Inowrocław na lata 2007-2011
2011 2239 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/168/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2011 2240 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 września 2011r. w sprawie zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
2011 2241 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2011 2242 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.134.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 2243 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2011 rok.
2011 2244 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2011–2016
2011 2245 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
2011 2246 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr 101/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2247 2011-10-31 Porozumienie Porozumienie nr 6 Wójta Gminy Osielsko z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom.
2011 2248 2011-10-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.