Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Styczeń 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1 2011-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 323/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki
2011 2 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XL/198/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, okolica ulicy Wierzbowej)
2011 3 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr IX/87/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
2011 4 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/49/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych
2011 5 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 6 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczyciel
2011 7 2011-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Rypinie
2011 8 2011-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 28 grudnia 2010r. o zmianie w składzie rady miasta na prawach powiatu
2011 9 2011-01-05 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-85(6)/2010/254/X/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-85(6)/2010/254/X/ED zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim
2011 10 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2011 11 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/ 12 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gniewkowo
2011 12 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna”
2011 13 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/8/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez publiczny zakład opieki zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy
2011 14 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/9/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
2011 15 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2011 16 2011-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2010r. o zmianach w składzie rady powiatu
2011 17 2011-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2010r. o zmianach w składzie rady powiatu
2011 18 2011-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2010r. o zmianach w składzie rady powiatu
2011 19 2011-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2010r. o zmianach w składzie rady miejskiej
2011 20 2011-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2010r. o zmianach w składzie rady miejskiej
2011 21 2011-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2010r. o zmianach w składzie rady powiatu
2011 22 2011-01-07 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-61(10)/2010/13859/II/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2010r. o decyzji nr OPO-4210-61(10)/2010/13859/II/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej taryfę dla ciepła w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w wojewóztwie kujawsko-pomorskim Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na wytwarzanie ciepła
2011 23 2011-01-07 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-103(6)/2010/12640/III/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2010r. o decyzji nr OPO-4210-103(6)/2010/12640/III/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej zmianę tetyfy dla ciepła INFRATECH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowejz siedzibą w Chełmnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 24 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010r. w sprawie :nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Topólce.
2011 25 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Topólka
2011 26 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr 902/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna w Toruniu
2011 27 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/70/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLI/42/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 28 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/71/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLV/197/2010 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 29 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/72/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXII/216/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 30 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/73/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVII/273/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 31 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/74/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVIII/414/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2011 32 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/75/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2011 r.
2011 33 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/76/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 34 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 35 2011-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem
2011 36 2011-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Unisław z dnia 16 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Unisław za 2009 r.
2011 37 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo.
2011 38 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radominie
2011 39 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki
2011 40 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom i trenerom za osiągnięcia wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2011 41 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich rodzaju i wysokości
2011 42 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/23/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu
2011 43 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2011 44 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Inowrocławia na rzecz ich użytkowników wieczystych
2011 45 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/30/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
2011 46 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r. Nr XLIX/291/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 47 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2010r. Nr XLVI/260/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
2011 48 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław.
2011 49 2011-01-14 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-108(5)/2010/2011/715/V/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 stycznia 2011r. decyzja nr OPO-4210-108(5)/2010/2011/715/V/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 stycznia 2011 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie ciepła
2011 50 2011-01-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 stycznia 2011r. o decyzji nr WCC/179-ZTO-I/740/W/OPO/2011/AJ
2011 51 2011-01-14 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-104(6)/2010/2011/740/IV/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 stycznia 2011r. decyzja nr OPO-4210-104(6)/2010/2011/740/IV/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 stycznia 2011 r.zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła MONDI ŚWIECIE S.A. z siedzibą w Świeciu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2011 52 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka.
2011 53 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne
2011 54 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 55 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Kamień Krajeński.
2011 56 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr V/11/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2011 57 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr V/12/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo.
2011 58 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2011 rok
2011 59 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2011 60 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Grudziądzkiego
2011 61 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Toruńskiego
2011 62 2011-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 10 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miasta Torunia
2011 63 2011-01-18 Porozumienie Porozumienie nr OR.0722-21/2010 Wójta Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie uzyskania przez Gminę Brodnica dofinansowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie ciągu dróg gminnych Gorczenica - Kominy– Brodnica
2011 64 2011-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
2011 65 2011-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/11 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radomin
2011 66 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2011.
2011 67 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2034.
2011 68 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świedziebnia.
2011 69 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 70 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pienięznych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 71 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/15/10 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta, i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świeckiego na 2011 r.
2011 72 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świecie nad Osą.
2011 73 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie
2011 74 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2011 r.
2011 75 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Pakości
2011 76 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie i nadania jej statutu
2011 77 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011
2011 78 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa
2011 79 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży
2011 80 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr V/15/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011
2011 81 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 82 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 83 2011-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/10 Wójta Gminy Wielgie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie: ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2011 84 2011-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2011 85 2011-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2009 r.
2011 86 2011-01-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2009 k.
2011 87 2011-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 19 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2009 r.
2011 88 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2011 rok
2011 89 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2011 rok
2011 90 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2011.
2011 91 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 92 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Dąbrowie Chełmińskiej.
2011 93 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/11/10 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2011
2011 94 2011-01-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2011 95 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 96 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2011
2011 97 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr 34/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2011
2011 98 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/433/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących niepubliczne punkty przedszkolne, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nowa Wieś Wielka, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 99 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 100 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bartniczka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 101 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2011
2011 102 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Inowrocław i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 103 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/09/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Papowo Biskupie
2011 104 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2011 105 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie Baruchowo.
2011 106 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Inowrocławia na rok 2011
2011 107 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2011 r.
2011 108 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011
2011 109 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2011
2011 110 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 111 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2011 rok
2011 112 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
2011 113 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2011 rok.
2011 114 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Gąsawa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu .
2011 115 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LVIII/101/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Wielkie Tarpno I”, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Lipową, Drogą Kurpiowską, Margaretkową, Kanałem Trynka, Paderewskiego, Jaśminową do granic administracyjnych miasta
2011 116 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osie i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 117 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok
2011 118 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Szubin
2011 119 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Chełmińskiemu i jego jednostkom podległym i wskazania organów uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku, w którym ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 120 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz
2011 121 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/37/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz
2011 122 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2011.
2011 123 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2011 rok.
2011 124 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 125 2011-01-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 14 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Lipnie
2011 126 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2011
2011 127 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/54/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
2011 128 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na rok 2011