Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wrzesień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1774 2010-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Brdy”
2010 1773 2010-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Minikowski”
2010 1775 2010-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagna nad Stążką”
2010 1778 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/301/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2010 1781 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/268/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1783 2010-09-03 Porozumienie Porozumienie Starosty Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2010r.
2010 1779 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLII/293/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1780 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLII/294/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zasad podnajmowania lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skępe.
2010 1777 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/372/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1776 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Świekatowo, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy o działaności pożytku publicznego i wolontariacie
2010 1782 2010-09-03 Postanowienie Postanowienie nr 170/10 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w podziale gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2010 1785 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janowiec Wielkopolski
2010 1786 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.
2010 1788 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/466/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 2 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Mogilno na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 1789 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/468/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1787 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "
2010 1791 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 1792 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Toruńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2010 1790 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr 59/1012/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników”.
2010 1793 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Sicienko
2010 1798 2010-09-08 Postanowienie Postanowienie nr 7/10 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zbiczno na okręgi wyborcze
2010 1794 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LII/51/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i poboru tego podatku
2010 1795 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LII/52/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2010 1796 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LII/54/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa i poboru tej opłaty
2010 1797 2010-09-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 września 2010r. o sprostowaniu błędów
2010 1784 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Warlubie” i uchwalenia regulaminu jego nadawania
2010 1805 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lisewo.
2010 1804 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LI/444/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1807 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LI/403/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Szubin
2010 1799 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez miasto i gminę Chodecz
2010 1800 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Chodczu
2010 1801 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2010 1802 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1803 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 1806 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr VI/62/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1812 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 827/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej i Szosy Okrężnej, na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do Trasy Średnicowej oraz terenów przyległych w Toruniu.
2010 1819 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/45/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XL/263/2010 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1810 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/10 Rady Gminy Lipno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2010 1808 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/10 Rady Gminy Lipno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Lipno Nr II/140/2001 i Nr XXXIV/172/10
2010 1809 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/10 Rady Gminy Lipno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipno
2010 1811 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/373/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobrcz, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2010 1814 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 272/XLIII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (9)
2010 1815 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 273/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2010 1816 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 276/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa
2010 1817 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 278/XLIV/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (10)
2010 1818 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Lubraniec
2010 1813 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XL/263/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1820 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2010 1821 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic niektórym drogom na terenie wsi Kaliska.
2010 1822 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 233 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
2010 1823 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 234 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub - Dobrzyń.
2010 1831 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/526/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu.
2010 1830 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/525/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2010 1824 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/523/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 1833 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LXX/1088/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2010 1832 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LX/439/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2010 1835 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1836 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie
2010 1825 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LIII/819/2010r Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie ,,Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji”
2010 1826 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LIII/820/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli
2010 1827 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LIII/821/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2010 1828 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LIII/827/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią na lata 2007 – 2011.
2010 1829 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LIII/829/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w podziale Gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1834 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LI/208/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach
2010 1837 2010-09-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-39(10)/2010/766/VI/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 września 2010r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
2010 1838 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2010 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1839 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 sierpnia 2010r. W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Jeżewo przedszkolach publicznych
2010 1840 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Jeżewo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1846 2010-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 3/2010 Starosty Brodnickiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 27 sierpnia 2010 r. pomiędzy:
2010 1845 2010-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 1 / 2010 Starosty Brodnickiego z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 27 sierpnia 2010 r. pomiędzy:
2010 1847 2010-09-17 ogloszenie Ogloszenie nr 1/2010 Starosty Mogileńskiego z dnia 9 września 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2010 1841 2010-09-17 uchwala Uchwala nr LII/439/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie dopisania do stałego podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze nowoutworzonych ulic w Gniewkowie oraz dokonania zmiany nazwy ulicy
2010 1844 2010-09-17 uchwala Uchwala nr XXXVIII/230/10 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Bielskim w gminie Jeżewo.
2010 1843 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/284/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej
2010 1842 2010-09-17 uchwala Uchwala nr LII/441/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/91/2007 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 września 2007r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w obrocie i używania artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Gniewkowo
2010 1848 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2010 1849 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr 326/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 446/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Świecie na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 1853 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/295/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1850 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LVII/372/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
2010 1851 2010-09-22 uchwala Uchwala nr XLIX/1335/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo
2010 1852 2010-09-22 uchwala Uchwala nr XLIX/1338/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2010 1854 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Barcin lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1855 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i nauczycieli wspomagających
2010 1856 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/407/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 1857 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin (lub organizacjami pozarządowymi) i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1862 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/247/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 1861 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Dąbrowie Nr XXX/191/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty targowej na 2010 rok.
2010 1858 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXVII/297/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2010 1859 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXVII/299/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Dąbrowie Chełmińskiej.
2010 1860 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXVII/302/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2010 1864 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXIX/35/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 9 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za wydawane posiłki.
2010 1863 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXIX/32/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 9 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadki.
2010 1865 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XLI/267/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubiewo
2010 1868 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2010 1866 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi z w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1867 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi z w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1869 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie
2010 1875 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LI/514/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Kcyni
2010 1876 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LI/515/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 września 2010r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze przez dyrektorów w szkołach, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym
2010 1871 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LI/283/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia opłaty za świadczenie w zakresie przekraczającym podstawy programowe w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym.
2010 1878 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 1870 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gmine Górzno oraz określenia granic obwodów
2010 1877 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XL/210/10 Rady Gminy Radomin z dnia 13 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Dulsku
2010 1879 2010-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 września 2010r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
2010 1880 2010-09-30 Informacja Informacja nr . Prezydenta Miasta Toruń z dnia 14 września 2010r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów miasta Torunia dla części osiedli
2010 1872 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiebiorców zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 w zakresie zwolnień podatku od nieruchomości
2010 1873 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Świekatowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1874 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XXXVII/291/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania zleconego.