Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sierpień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1595 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLI/249/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2010r. o zmianie uchwały nr XXII/133/08 Rady Gminy w Rogowie z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
2010 1596 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1594 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Stolno z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla gminy Stolno na lata 2010-2013.
2010 1597 2010-08-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.
2010 1599 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2010 1600 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej
2010 1601 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/47/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę - miasto Grudziądz
2010 1602 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/49/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę - miasto Grudziądz
2010 1603 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/57/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 1605 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/60/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2010 1598 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/848/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szwederowo – Inowrocławska” w Bydgoszczy
2010 1604 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/58/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1606 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 245/2 w Radojewicach, Gmina Dąbrowa Biskupia.
2010 1612 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr LV/286/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu.
2010 1613 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/346/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 1608 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/194/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009 dotyczącej zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 1617 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miejską Ciechocinek za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2010 1614 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/369/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania ze stadionu sportowego, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" oraz boiska do siatkówki plażowej w Ciechocinku a także sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2010 1615 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/370/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zasad korzystania z Teatru Letniego oraz Muszli Koncertowej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z Teatru Letniego i Muszli Koncertowej oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2010 1616 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/371/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/237/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.
2010 1609 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIX / 182/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 15 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1610 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Tłuchowo oraz zasad ich używania
2010 1611 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIX /185 /2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 1607 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/258/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 maja 2010r. Zmieniająca regulamin udzielenia pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielgie.
2010 1618 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/193/10 Rady Gminy Osie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Osie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1619 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/200/10 Rady Gminy Osie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2010 1621 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/469/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Agatowej, Staroszkolnej i Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota
2010 1620 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/468/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Zabytkowej, Antoniego Przysieckiego i Strumykowej we wsi Przyłęki, gmina Białe Błota
2010 1622 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/375/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Wschód”
2010 1623 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/176/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, teren Baxpolu)
2010 1624 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LII/814/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kcyńską, Wyzwolenia i nowoprojektowaną w Paterku, gmina Nakło nad Notecią
2010 1625 2010-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 maja 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 777/10 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2010 r.
2010 1626 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 196 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub - Dobrzyń na lata 2010 - 2014.
2010 1627 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37/2 w Niemojewie, Gmina Dąbrowa Biskupia .
2010 1628 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 35/6 w Radojewicach, Gmina Dąbrowa Biskupia.
2010 1636 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIII / 428 / 2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Inowrocławiu.
2010 1632 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/310/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Śliwice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1631 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śliwice.
2010 1638 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1630 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/414/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Rypina
2010 1629 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/407/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Rypinie przy ul. Rynek.
2010 1639 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XL/240/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych
2010 1633 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/421/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .
2010 1635 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/429/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały
2010 1634 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/ 426 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań , jakie powienin spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , na terenie Gminy Gniewkowo
2010 1637 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2010 1641 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kowalewo Pomorskie jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2010 1640 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr LV/280/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1650 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/177/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1649 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr 319/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia obwodu dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie
2010 1648 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr 318/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia obwodu dla Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Grucznie
2010 1652 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej od zobowiązań podatkowych
2010 1651 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1654 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2010 1653 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy na terenie gminy Bartniczka
2010 1655 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 1658 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/327/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Sicienko publicznych przedszkoli
2010 1659 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XLVII /338/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyn
2010 1657 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/10 Rady Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1656 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/10 Rady Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultury w Grucie" oraz uchwalenia jej statutu
2010 1642 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/30/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLI/202/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, remonty i roboty budowlane dla Parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego z terenu gminy Jeziora Wielkie
2010 1643 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/32/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1644 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/33/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/220/2010 Rady Miejskiej Kowala z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy Miasto Kowal lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu wierzytelności cywilnoprawnych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także i organów do tego uprawnionych
2010 1645 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/34/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXVI/1030/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż miasto Bydgoszcz
2010 1646 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/35/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/375/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żnin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1647 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XVI/38/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVI/166/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu wąbrzeskiego, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2010 1663 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr LII/572/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, prowadzonych na terenie gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Koronowo
2010 1660 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
2010 1661 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 1664 2010-08-16 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-31(6)/2010/415/IX/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2010r. decyzja nr OPO-4210-31(6)/2010/415/IX/MJ zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „WODBAR” sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 1662 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych
2010 1665 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/522/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. W. Witosa w Koronowie
2010 1666 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/119/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławekdla obszaru zawartego pomiędzy:ulicą Papieżka, częścią działek nr 1/2 i 1/1 KM 100,fragmentami ulic Rybnickiej, Spokojnej i Przemysłowej, Aleją Kazimierza Wielkiego,granicą terenów leśnych oraz terenami bocznicy kolejowej
2010 1667 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Bartniczka
2010 1668 2010-08-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/462/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2010 1671 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Wąbrzeskiego, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1674 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1673 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XL/243/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Grudziądz
2010 1670 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/369/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Brodnica przez inne niż Gmina Miasta Brodnica osoby prawne i osoby fizyczne oraz, dla innych niż Gmina Miasta Brodnica, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1676 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 1675 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
2010 1678 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LI/44/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2010 1677 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/205/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Książki (lub organizacjami pozarządowymi) i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1669 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Chodecz
2010 1679 2010-08-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-22(14)/2010/6/VIII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
2010 1672 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Toruńska, Tartaczna i Kujawska w Solcu Kujawskim
2010 1680 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2010 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Miasto Radziejów i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1681 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 219 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej we wsi Gajewo
2010 1683 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 221 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 261 i 265 we wsi Lisewo
2010 1682 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 35/5 i części działki 35/6 we wsi Podzamek Golubski
2010 1684 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr 826/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu.
2010 1685 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 1686 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/16/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu i jego jednostkom podległym i wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1687 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLV/301/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1689 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/247/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działki nr 242/10, 242/5, 242/3 oraz cz. działki nr 242/9 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz
2010 1692 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LI/553/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Koronowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1693 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LI/555/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koronowo
2010 1694 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LI/569/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2010 1695 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/333/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1690 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/502/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia inkasentów, a także wysokości wynagrodzeń za inkaso
2010 1691 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1696 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/199/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych na rzecz gminy Książki mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1697 2010-08-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie przygotowania pomieszczeń i infrastruktury technicznej podległej prezydentom miast na potrzeby funkcjonowania w nich centrów powiadamiania kryzysowego, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Prezydentem Miasta Bydgoszczy
2010 1698 2010-08-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie przygotowania pomieszczeń i infrastruktury technicznej podległej prezydentom miast na potrzeby funkcjonowania w nich centrów powiadamiania kryzysowego, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Prezydentem Miasta Torunia
2010 1688 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/246/2010 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 188/2 w obrębie Ruda, gmina Grudziądz.
2010 1699 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LXV/988/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych na realizację Bydgoskich Grantów Oświatowych przez szkoły i placówki niepubliczne, prowadzone na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Bydgoszcz
2010 1703 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Cekcyn i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1706 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/393/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1707 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/406/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 1704 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/403/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 1701 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 26 maja 2010r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego położonego przy ulicy Dobrzyńskiej w Kowalu.
2010 1702 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2010 1705 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1254/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
2010 1700 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Kowal punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1708 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 18 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Gen. Władysława Sikorskiego oraz Żmijewskiej
2010 1709 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 192/1, 191/1, 199/5 i 199/6 w Lisewie, obręb Lisewo.
2010 1710 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr 777/10 Rady Miasta Toruń z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Toruń na lata 2010 – 2014”
2010 1719 2010-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golub-Dobrzyń za 2009 r.
2010 1717 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: podziału gminy Włocławek na okręgi wyborcze
2010 1718 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy Włocławek na stałe obwody głosowania
2010 1716 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LIX/428/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Chełmża podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1713 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LXIX/1080/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1712 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LXIX/1073/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 28 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa
2010 1714 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2010 1715 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Warlubie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1711 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1058/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opławiec – Biwakowa” w Bydgoszczy.
2010 1720 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 1721 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 1723 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowiec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1724 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 276/29, 276/30 i 276/31 w Dąbrowie, gmina Kamień Krajeński.
2010 1725 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2010 1726 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niektórym placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Powiatu Włocławskiego
2010 1727 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/426/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1728 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/430/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nakielskiemu lub jego jednostkom podległym, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg i określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2010 1731 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr 833/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1730 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/409/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 1732 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1729 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr L/436/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego
2010 1734 2010-08-26 Informacja Informacja nr o postanowieniu nr WCC/1168B/13971/W/OPO/2010/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 sierpnia 2010r. O POSTANOWIENIU NR WCC/1168B/13971/W/OPO/2010/JP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 11 sierpnia 2010 r.
2010 1735 2010-08-26 Informacja Informacja nr o decyzji nr WCC/1168C/13971/W/OPO/2010/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2010r. O DECYZJI NR WCC/1168C/13971/W/OPO/2010/JP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY Z SIEDZIBĄ W POZNANIU z dnia 11 sierpnia 2010 r.
2010 1722 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LVI/362/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2010 1733 2010-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych, Związku Gmin Ziemi Golubsko-Dobrzyńskiej z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu
2010 1736 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/402/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi projektów aktów prawa miejscowego
2010 1738 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1739 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr L/389/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na stałe okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 1740 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr L/390/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic.
2010 1741 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr L/391/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1745 2010-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2010 1737 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 238/4 w Lisewie.
2010 1743 2010-08-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
2010 1744 2010-08-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
2010 1742 2010-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2010r. o sprostowaniu błędów
2010 1747 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/483/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo
2010 1746 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo
2010 1748 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr L/548/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Długiej w Tryszczynie, gmina Koronowo
2010 1752 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/202/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie
2010 1753 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXX/205/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1750 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Jeziora Wielkie
2010 1751 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLII/205/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2010 1749 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr 269/XLII/10 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (7)
2010 1760 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie okreslania szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania nagrody dla uzdolnionych uczniów
2010 1754 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brodnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 1755 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr xli/239/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nuaczycieli
2010 1756 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
2010 1757 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad udzielania, obniżania i zwalniania nauczycieli z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2010 1758 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 1759 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/243/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu okreslającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2010 1761 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchola
2010 1762 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/441/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchola w latach 2009-2013
2010 1763 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/442/10 Rady Miasta I Gminy Tuchola z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru gminy Tuchola na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1764 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/444/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010 1772 2010-08-30 Informacja Informacja nr GK.3431/1/09 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2010 1770 2010-08-30 ANEKS Aneks nr 2/2010 Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 czerwca 2010r. do porozumienia zawartego dnia 15.12.2009r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskiem na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego
2010 1771 2010-08-30 ANEKS Aneks nr 3/2010 Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 lipca 2010r. do porozumienia zawartego dnia 15.12.2009r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskiem na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego
2010 1769 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/20/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego
2010 1765 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XVII/40/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLIV/413/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy miasta Rypina przez inne, niż gmina Miasto Rypin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1766 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XVII/42/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVII/185/2010 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu gminy Świekatowo, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2010 1767 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XVII/43/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXV/988/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych na realizację Bydgoskich Grantów Oświatowych przez szkoły i placówki niepubliczne prowadzone na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż miasto Bydgoszcz
2010 1768 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XVII/44/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXIX/373/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu gminy Dobrcz, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie