Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lipiec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1438 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie
2010 1442 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/10 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym.
2010 1443 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/275/10 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
2010 1439 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/436/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1440 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/444/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1441 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/451/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mogilno
2010 1444 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ogólnodostępnego korzystania z kompleksu boisk sportowych w miejscowości Obrowo.
2010 1437 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/168/10 Rady Gminy Topólka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie:zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2010 1448 2010-07-02 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2010r. w sprawie powierzenia gminie Sicienko zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu miasta Bydgoszczy w szkołach prowadzonych przez Przyjmującego
2010 1449 2010-07-02 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2010r. w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Sicienko w szkołach prowadzonych przez Przyjmującego
2010 1445 2010-07-02 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 20 maja 2010r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadań przez gminę Nowa Wieś Wielka i miasto Bydgoszcz z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
2010 1446 2010-07-02 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr SG 0719/6/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powierzenia gminie Białe Błota zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu miasta Bydgoszczy w szkołach prowadzonych przez Przyjmującego
2010 1447 2010-07-02 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr SG0719/7/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz zadań, z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Białe Błota w szkołach prowadzonych przez Przyjmującego
2010 1453 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 maja 2010r. w sprawie regulaminu ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzelno
2010 1456 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/425/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2010 1457 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/426/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 maja 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w gminie Tuchola”
2010 1451 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1458 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XL/286/10 Rady Gminy Lniano z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Lniano” i przyjęcia regulaminu jego nadawania.
2010 1454 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/223/10 Rady Gminy Sośno z dnia 27 maja 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Sośnie
2010 1455 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/224/10 Rady Gminy Sośno z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 1461 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/186/2002 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Drzycim na stałe okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 1459 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
2010 1460 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
2010 1464 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2010 1465 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2010 1450 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 5 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały XXII/139/08 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 września 2008 roku - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury Gminy Wielgie.
2010 1462 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/51/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Stadionowi Gminnemu w Żołędowie
2010 1463 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/52/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu
2010 1452 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/208/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości
2010 1473 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/371/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca Statut Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie.
2010 1471 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/369/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szubin na lata 2010 - 2015.
2010 1472 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szubin
2010 1478 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/265/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 1480 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Cekcyn, wykraczające poza podstawę programową.
2010 1479 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2010 1488 2010-07-12 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie przekazania przez gminę Inowrocław kompetencji do utworzenia i prowadzenia przez powiat z dniem 1 września 2010 r. gimnazjum dwujęzycznego w Inowrocławiu
2010 1466 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania realizowanych w latach 2006 – 2009
2010 1467 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sprawiania pogrzebu na koszt gminy określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2010 1468 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 1469 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1470 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/367/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Szubin.
2010 1489 2010-07-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie realizacji inwestycji wspólnej polegającej na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2127 C Golub-Dobrzyń – Radomin”
2010 1477 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr L/391/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
2010 1474 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr L/383/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Brzózki
2010 1475 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr L/384/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Pińsko
2010 1476 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr L/385/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin oraz ustalenia jednolitych tekstów statutów sołectw
2010 1484 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/403/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Kobylarni.
2010 1485 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/405/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania.
2010 1486 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/407/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.
2010 1482 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2010 1481 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie: ustanowienia honorowych wyróżnień Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz przyjęcia regulaminu ich nadawania.
2010 1483 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec Kujawski
2010 1487 2010-07-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2010r. o wysokości przyznanych dotacji podmiotowych dla spółek wodnych ich związków, z budżetu państwa w kwocie 400.000 zł, przeznaczonych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych i naprawę awarii w 2010 r.
2010 1491 2010-07-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2010 1490 2010-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
2010 1493 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/259/2010 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 13 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do uchwały Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 1492 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 1494 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 stycznia 2010r. zmieniająca budżet powiatu bydgoskiego na rok 2010 (1)
2010 1496 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/470/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Czerskiej, Jutrzenki, Olchowej i Gontowej we wsi Białe Błota
2010 1495 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca budżet powiatu bydgoskiego na rok 2010 (2)
2010 1499 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/370/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
2010 1501 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr L/543/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo
2010 1502 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr L/544/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Koronowo
2010 1500 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/1030/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż miasto Bydgoszcz
2010 1507 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1506 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/170/10 Rady Gminy Gruta z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 1508 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr 820/10 Rady Miasta Toruń z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie miasta Torunia
2010 1509 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr 821/10 Rady Miasta Toruń z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Torunia
2010 1510 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/306/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2010 1518 2010-07-16 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Osielsko z dnia 29 czerwca 2010r. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Osielsko za rok 2009
2010 1511 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2010 1497 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/514/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2010 1503 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/554/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany zasad korzystania ze stołówek szkolnych
2010 1505 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/570/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Koronowo
2010 1513 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XII/73/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie gminy Strzelno
2010 1517 2010-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Gminy Pakość z dnia 5 lipca 2010r. pomiędzy gminą Pakość a powiatem inowrocławskim w sprawie przekazania przez gmine Pakość kompetencji do utworzenia i prowadzenia przez powiat inowrocławki gimnazjum dwujęzycznego w Inowrocławiu
2010 1504 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/567/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Koronowo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1498 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2010 1514 2010-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WE/5/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 17 maja 2010r. w sprawie przyjęcia zadania gminy Nowa Wieś Wielka polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz pomiędzy miastem Bydgoszcz, a gminą Nowa Wieś Wielka
2010 1515 2010-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WE/7/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia zadania gminy Nakło nad Notecią polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, których organem dotującym jest miasto Bydgoszcz pomiędzy miastem Bydgoszcz, a gminą Nakło nad Notecią
2010 1516 2010-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WE/8/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 24 maja 2010r. w sprawie przyjęcia zadania gminy Zławieś Wielka polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz pomiędzy miastem Bydgoszcz, a gminą Zławieś Wielka
2010 1512 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1250/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
2010 1519 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/563/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław dla terenu Aeroklubu Kujawskiego przy ul. Toruńskiej
2010 1520 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów, położnego w Solcu Kujawskim wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz-Toruń
2010 1521 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1036/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011
2010 1522 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1037/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady sprzedaży lokali użytkowych
2010 1523 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1044/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy
2010 1524 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1052/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w Bydgoszczy w zakresie prowadzenia działalności handlowej
2010 1525 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1053/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
2010 1526 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1054/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg
2010 1527 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1055/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego
2010 1528 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1056/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przepisów taryfowych obowiązujących przy korzystaniu z usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego.
2010 1529 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1060/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości
2010 1530 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1061/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1531 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1062/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy fragmentowi nabrzeża Kanału Bydgoskiego
2010 1535 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLV/479/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1537 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/287/10 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta i gminy Skępe
2010 1538 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1542 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie
2010 1543 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLV/625/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów
2010 1544 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLV/631/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2010 1545 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLV/634/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2010 1546 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLV/635/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu placów zabaw na terenie miasta Inowrocławia
2010 1547 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLV/642/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2010 1532 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych gminy Płużnica
2010 1536 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/491/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2010r. o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1548 2010-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/ZDP/2010 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2108 C Kowalewo Pomorskie - Okonin na odcinku od wjazdu do Gimnazjum Publicznego w Kowalewie Pomorskim do Bielska (skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Bielskie Budy, działka nr 25 obręb ewidencyjny Bielsk)
2010 1549 2010-07-21 Informacja Informacja nr 1/2010 Starosty Grudziądzkiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2009 r.
2010 1539 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr 265/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych
2010 1551 2010-07-21 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-20(9)/2010/254/X/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2010r. decyzja nr OPO-4210-20(9)2010/12640/III/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedssiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 1540 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1295/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo.
2010 1541 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1296/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego Phalacrocorax carbo i wydry Lutra Lutra.
2010 1533 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, pomiędzy ulicami Polną i Widok)
2010 1534 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działka nr 100/3)
2010 1550 2010-07-21 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-7(17)/2010/12640/III/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2010r. decyzja nr OPO-4210-7(17)2010/12640/III/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca zatwierdzająca taryfę dla ciepła INFRATECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 1554 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LV/271/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, a także przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2010 1558 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Brześć Kujawski, wykraczające poza podstawę programową.
2010 1557 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 1556 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Brześć Kujawski.
2010 1555 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Brześć Kujawski.
2010 1559 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1560 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 1552 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytoń.
2010 1553 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 maja 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 1561 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/375/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku
2010 1565 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez gminę Więcbork
2010 1566 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/385/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty.
2010 1563 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/378/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Sołectwa Adamowo i uchwalenia Statutu tego Sołectwa oraz zmiany niektórych innych uchwał
2010 1564 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/379/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork.
2010 1562 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/376/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1567 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 824/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej okręgów wyborczych.
2010 1568 2010-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lipca 2010r. o sprostowaniu błędów
2010 1569 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony we wsiach: Markowice, Górki, Rzadkwin, Ciechrz, Wymysłowice i Niemojewko, teren przeznaczony na park elektrowni wiatrowych „Markowice”
2010 1572 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barcin w obrębie skarpy między ul. Pakoską i zabudową wielorodzinną z przeznaczeniem pod usługi, sport i rekreację
2010 1570 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2010 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 1571 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLII/291/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/282/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 maja 2010 r.
2010 1575 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/367/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Brodnicy
2010 1576 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/368/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy
2010 1574 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 412 /2010 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały
2010 1573 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/400/10 Rady Miasta Rypina z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1577 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLI/228/10 Rady Gminy Sośno z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wąwelnie
2010 1578 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/371/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/329/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat aleksandrowski
2010 1579 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/374/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Wisłę w miejscowości Nieszawa i ustalenia stawek za przewóz promem
2010 1580 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/376/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest powiat aleksandrowski
2010 1586 2010-07-28 Informacja Informacja nr WCC/1128D/12640/W/OPO/2010/AJ i nr PCC/1107B/12640/W/OPO/2010/AJ o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2010r. informacja nr WCC/1128D/12640/W/OPO/2010/AJ i nr PCC/1107B/12640/W/OPO/2010/AJ o decyzjach Prezesa urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności przedsiębiorcy INFRATECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie, określonego w koncesjach na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 1581 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2010r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a gminą Brześć Kujawski w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu na ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej
2010 1582 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 15 czerwca 2010r. zawarte w Bydgoszczy w dniu 15 czerwca 2010 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Solec Kujawski w sprawie przyjęcia i powierzenia Miastu Bydgoszcz i Gminie Solec Kujawski zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski w szkołach prowadzonych przez miasto Bydgoszcz i gminę Solec Kujawski
2010 1583 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2010r. zawarte w Bydgoszczy w dniu 24 czerwca 2010r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko z w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Osielsko w gimnazjach których typy nie występują na terenie gminy Osielsko (z wyłączeniem profilu matematyczno-informatycznego) oraz w gimnazjach przy Liceach Ogólnokształcących prowadzonych przez Przyjmującego w okresie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
2010 1585 2010-07-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2010r. uchylające rozporządzenie nr 1/2009 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego).
2010 1584 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 czerwca 2010r. pomiędzy gminą Rojewo a powiatem inowrocławskim w sprawie przekazania kompetencji do utworzenia i prowadzenia przez powiat gimnazjum dwujęzycznego
2010 1587 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 192 /09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.
2010 1588 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 195 /09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2010 1589 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLI/ 210 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych.
2010 1592 2010-07-29 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-28(9)/2010/546/XI/AgS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2010r.
2010 1591 2010-07-29 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-24(9)/2010/530/VI/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 lipca 2010r.
2010 1590 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1298/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w 2010 r.
2010 1593 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple