Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maj 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 960 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XL/287/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/361/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Złotniki Kujawskie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 961 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XL/288/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tarkowo Górne
2010 962 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XL/289/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Złotniki Kujawskie
2010 967 2010-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 221/ 010 Wójta Gminy Choceń z dnia 11 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy 2009rok
2010 968 2010-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/OR/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 963 2010-05-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2009r. z dnia 29 grudnia 2009 r.zawarte pomiędzy powiatem aleksandrowskim i gminą miejską Aleksandrów Kujawski w sprawie dróg (uliic) położonych w mieście Aleksandrów Kujawski stanowiących własność powiatu
2010 964 2010-05-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2009r. z dnia 29 grudnia 2009 r.zawarte pomiędzy powiatem aleksandrowskim i gminą miejską Ciechocinek w sprawie dróg (uliic) położonych w mieście Ciechocinek stanowiących własność powiatu
2010 965 2010-05-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2009r. z dnia 29 grudnia 2009 r.zawarte pomiędzy powiatem aleksandrowskim a gminą miejską w Nieszawie w sprawie dróg (uliic) położonych w mieście Nieszawa stanowiących własność powiatu
2010 966 2010-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/10 Wójta Gminy Lubanie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 958 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2010 959 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole i nadania jej statutu
2010 955 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/10 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miasto Kowal
2010 956 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 957 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 954 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Osięciny na 2010 r.
2010 969 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 749/10 Rady Miasta Toruń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osady Barbarka”, dla terenu położonego przy ul. Przysieckiej i wzdłuż ul. Barbarka w Toruniu.
2010 970 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Szaradowo.
2010 971 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/356/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Szubin na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 973 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Szaradowo.
2010 972 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010r. o zmianie w podziale gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
2010 977 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 978 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe.
2010 979 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich.
2010 975 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie stypendiów dla osób szczegolnie uzdolnionych
2010 976 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/381/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenie NR 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno.
2010 980 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/188/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Książki.
2010 974 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXII/346/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż powiat aleksandrowski.
2010 987 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/12/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach oraz terenach będących własnością bądź w użytkowaniu Gminy Sadki.
2010 985 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/10/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010r. zmiany nazwy i Statutu Wiejskiego Domu Kultury w Sadkach.
2010 986 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/11/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/53/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej pn. ”Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach” w samorządową instytucję kultury pn. ”Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach”.
2010 988 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/15/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2010r. regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 991 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2010 992 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2010 989 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/478/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 990 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/485/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kruszwicy.
2010 993 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLI/51/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku.
2010 994 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/452/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2010 995 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 981 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/10 Rady Gminy Choceń z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu
2010 998 2010-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/10 Wójta Gminy Lniano z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 996 2010-05-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 marca 2010r. porozumienie międzygminne pomiędzy gminą miasto Bydgoszcz a gminą Białe Błota, w przedmiocie przejęcia zadań własnych z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 982 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez ośrodki wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Osielsko
2010 983 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr II/28/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko
2010 984 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr II/29/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 997 2010-05-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Rady Gminy Osielsko z dnia 8 kwietnia 2010r. porozumienie międzygminne pomiędzy gminą miasto Bydgoszcz a gminą Osielsko, w przedmiocie przekazania zadań własnych z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 1001 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 marca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłatności jak również trybu ich pobierania
2010 1000 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 748/10 Rady Miasta Toruń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębocin Nad Strugą - C” w Toruniu.
2010 1002 2010-05-10 Informacja Informacja nr WCC/296-ZTO-E/181/W/OPO/2010/AJ i PCC/310-ZTO-C/181/W/OPO/2010/AJ Urząd Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2010r. o decyzjach Prezesa URE w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 999 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/891/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Leśne – Dwernickiego” w Bydgoszczy.
2010 1003 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2010 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 19 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego obszar w obrębie Mały Rudnik, gmina Grudziądz.
2010 1005 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/10 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2010 1012 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/10 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2009 rok
2010 1014 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2009 rok.
2010 1009 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu rypinskiego.
2010 1004 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/402/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mogilno
2010 1006 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XL/176/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Chrostkowo.
2010 1011 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2009 r.
2010 1013 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/10 Wójta Gminy Rypin z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 1007 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/459/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kcyni.
2010 1015 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 39/ 2010 Burmistrz Kcyni z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2009.
2010 1017 2010-05-11 Informacja Informacja nr WCC/1128C/12640/W/OPO/2010/ASz Urząd Regulacji Energetyki z dnia 23 marca 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1128C/12640/W/OPO/2010/AZs w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa INFRATECH Sp. zo.o. spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie,określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła
2010 1016 2010-05-11 Informacja Informacja nr WCC/680-ZTO-A/738/W/OPO/2010/AJ i PCC/707-ZTO-A/738/W/OPO/2010/AJ Urząd Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2010r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/680-ZTO-A/738/W/OPO/2010/AJ i nr PCC/707-ZTO-A/738/W/OPO/2010/AJw sprawie zmiany Koncesjonariusza ANWIL S.A. z siedzibą we Włcławku podanej w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła
2010 1010 2010-05-11 Porozumienie Porozumienie nr NI.IT.I – 001/2010 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2010r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie prowadzenia zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego
2010 1018 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/10 Wójta Gminy Bytoń z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bytoń za 2009 r.
2010 1008 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa”
2010 1019 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LI/8/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Przyczółek mostowy”, obejmującego obszar zawarty między rzeką Wisłą, basenem portowym, terenami byłego zakładu „Stal-Met”, ulicą Chełmińską i nabrzeżem Wisły
2010 1023 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Choceń z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1024 2010-05-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 15 marca 2010r. z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 1020 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/10 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osie
2010 1021 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/10 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osie
2010 1022 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/10 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Osiu
2010 1025 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/959/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Miasta Bydgoszczy oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku
2010 1026 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/960/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Miasta Bydgoszczy
2010 1027 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/965/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1028 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/966/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1029 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/967/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1030 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/968/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1031 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/969/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1032 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LXII/970/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1034 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Kamień Krajeński.
2010 1035 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustanowienia honorowej nagrody pod nazwą "Statuetka Kamienia Krajeńskiego".
2010 1036 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu w Kamieniu Krajeńskim.
2010 1037 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrówka.
2010 1038 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zamarte.
2010 1039 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i statutu samorządu mieszkańców osiedla.
2010 1040 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/353/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 1041 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/354/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania
2010 1042 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/359/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Brodnicy
2010 1043 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/362/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 maja 2010r. sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania
2010 1033 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń, warunków i sposobu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2010 1044 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/10 Rady Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1045 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/562/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław w rejonie ulic: Szymborskiej, Długiej i Marulewskiej
2010 1046 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Chełmno
2010 1047 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Nowawieś Chełmińska.
2010 1048 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Łęg.
2010 1049 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Podwiesk.
2010 1050 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Ostrów Świecki.
2010 1051 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Osnowo.
2010 1052 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Górne Wymiary.
2010 1053 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Starogród Dolny.
2010 1054 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Starogród Górny
2010 1055 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Borówno.
2010 1056 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Dolne Wymiary.
2010 1057 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Dorposz Chełmiński.
2010 1058 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Kałdus.
2010 1059 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Kolno.
2010 1060 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Klamry.
2010 1061 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Bieńkówka.
2010 1062 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectwa Wielkie Łunawy
2010 1063 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Dobra.
2010 1064 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Chełmno na stałe obwody głosowania.
2010 1067 2010-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 1066 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. w Szubinie dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1065 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLV/296/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1068 2010-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152-14/2010 Burmistrza Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wąbrzeźno za rok 2009
2010 1069 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr 762/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską w Toruniu.
2010 1070 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 1071 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo.
2010 1086 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/8/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2010 1089 2010-05-14 Zarządzenie Zarządzenie Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2009 rok.
2010 1072 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/358/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1077 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/600/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie określenia terminów płatności dla inkasentów
2010 1078 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/601/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2010 1079 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/602/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu
2010 1080 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/603/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2010 1081 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/608/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1073 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.
2010 1074 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
2010 1082 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LIII/375/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 1083 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LIII/377/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1084 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LIII/378/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie Chełmża.
2010 1085 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LIII/381/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 1087 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie granic okręgów wyborczych.
2010 1088 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania.
2010 1075 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/10 Rady Gminy Osiek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów
2010 1076 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Osiek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy Osiek na stałe obwody głosowania
2010 1090 2010-05-14 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-8(10)/2010/348/VIII/ASz Urząd Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2010r. informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 maja 2010r. nr OPO-4210-8(11)/2010/348/VIII/ASz zatwierdzającą taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej "ZEC" sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 1092 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenia jego statutu.
2010 1091 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Janowiec Wlkp. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Janowiec Wlkp.
2010 1093 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim ograniczonego od północy linią kolejową Piła-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu ulicą Kujawską (dz. nr 1094) i granicami działek nr: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3, od południa granicami działek nr: 1072/1, 1071/1, 1068/2, drogą krajową nr 10 (dz. nr 992/1), od wschodu granicami działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2, 1114, 1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7
2010 1101 2010-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2009roku
2010 1095 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/27/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXX/3/230/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie regulaminu placu zabaw
2010 1096 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XX/47/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad korzystania z boisk sportowych
2010 1103 2010-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 21)2010 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2009
2010 1100 2010-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 marca 2010r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2009 r.
2010 1094 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2009 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna za 2009 r.
2010 1099 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LIII/270/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolotej Polskiej.
2010 1097 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LIII/268/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na okręgi wyborcze
2010 1098 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LIII/269/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na stałe obwody do głosowania.
2010 1104 2010-05-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2009 rok
2010 1102 2010-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr FIN 0151-11/10 Wójta Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubicz za 2009 r. oraz planu finansowego za 2009r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu.
2010 1107 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/10 Rady Gminy Sośno z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Sośno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach w wyborach do rad gmin.
2010 1108 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/10 Rady Gminy Sośno z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Sośno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 1106 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/333/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Brodnica przez inne niż Gmina Miasta Brodnica osoby prawne i osoby fizyczne oraz, dla innych niż Gmina Miasta Brodnica, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1110 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Fabianki
2010 1109 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2010 1111 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wielgie.
2010 1112 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Klonowie.
2010 1113 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Wielgie.
2010 1114 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zbójno na stałe obwody głosowania.
2010 1115 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LIII/21/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1116 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LIII/25/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz
2010 1117 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LIII/26/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utowrzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1118 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LIII/35/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy-miasta Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 1119 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/534/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1120 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/536/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku
2010 1121 2010-05-18 Porozumienie Porozumienie nr 5/UMWP/BRDW/2010 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie opracowania pn. Koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2010 1105 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 1122 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie
2010 1123 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gostycyn-Usługowa" w gminie Gostycyn
2010 1135 2010-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2009 rok
2010 1125 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/177/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum.
2010 1124 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX-169/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 1 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nieszawa
2010 1128 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/319/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Strzelno na obwody głosowania.
2010 1127 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/318/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Strzelno na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych w każdym okręgu.
2010 1134 2010-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 205/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 marca 2010r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 1129 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w zasięgu administracyjnym Gminy Lniano
2010 1136 2010-05-20 Informacja Informacja nr XL/217/10 Rady Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 1133 2010-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogowo przeprowadzonych w dniu 9 maja 2010 r.
2010 1132 2010-05-20 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1039/09
2010 1131 2010-05-20 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 1106/09
2010 1126 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/408/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma obręb geodezyjny Raciąż gm. Tuchola.
2010 1130 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010r. Uchylenie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1146 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia Regulaninu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włocławek
2010 1138 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/10 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 77/2 w Wielkim Sosnowcu, gmina Łabiszyn.
2010 1139 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/10 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łabiszynie we wsi Pszczółczyn i nadania statutu.
2010 1144 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/424/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tuchola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2010 1143 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/422/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania
2010 1155 2010-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/10 Burmistrza Tucholi z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 r.
2010 1145 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/372/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka.
2010 1140 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasady ustalenia i poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2010 1141 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 1151 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Łysomice na okręgi wyborcze
2010 1152 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Łysomice dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu zadań gminy Łysomice innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych
2010 1149 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/494/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2010 1150 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLI/409/2010 Rada Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1156 2010-05-21 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-6(8)/2010/9426/IV/ED Urząd Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-6(8)/2010/9426/IV/ED
2010 1157 2010-05-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2010 1153 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 309/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
2010 1142 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/409/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ciągu pieszo – rowerowego i zieleni części działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113 we wsi Klocek obręb geodezyjny Klocek gm. Tuchola.
2010 1154 2010-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 215/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2009 r.
2010 1147 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/1202/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad: 1) rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 2) udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2010 1148 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2010 1137 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji indywidualnej we wsi Kujawa.
2010 1158 2010-05-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
2010 1168 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 790/10 Rady Miasta Toruń z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1167 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 789/10 Rady Miasta Toruń z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
2010 1163 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym i Wspólnotom Mieszkaniowym dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.
2010 1164 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/130/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym dofinansowania do działań związanych z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych i w budynkach gospodarczych nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej pozarolniczej zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski
2010 1169 2010-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 17 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2009 r.
2010 1165 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/1208/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2010 1166 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/191/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1159 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie
2010 1160 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 169/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1161 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX-172/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 1162 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX-174/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1202 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/383/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Pałuckim Centrum Zdrowia NZOZ sp. z o.o. w Żninie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1196 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/376/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2010 1197 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/377/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora, wicedyrektora szkoły, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
2010 1198 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Żnin.
2010 1199 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/379/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody, drzewa gatunku buk rosnącego na terenie parku dworskiego w Słębowie na gruntach będących własnością Gminy Żnin
2010 1200 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/381/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Żnin na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1201 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2010 1203 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLV/258/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gostycyn na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1206 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Sicienko
2010 1205 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sicienko
2010 1207 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1208 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/273/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Pakość na stałe obwody głosowania.
2010 1209 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/274/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Pakość na okręgi wyborcze
2010 1213 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/358/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w NOVUM-MED Spółka z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1195 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
2010 1210 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały o okręgach wyborczych
2010 1211 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 1194 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/10 Rady Gminy Lipno z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Lipno oraz wniosków i sposobu ich przyznawania
2010 1204 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/397/10 Rady Miasta Rypina z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania
2010 1193 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boniewo
2010 1222 2010-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/10 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 1221 2010-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 1214 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr LIV/262/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2010 1215 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr WE/11/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych miasta Bydgoszcz oraz gminy Szubin
2010 1217 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr WE/6/2010 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 3 marca 2010r. w sprawie przyjęcia zadania gminy Unisław polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 1218 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr WE/9/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 5 marca 2010r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych miasta Bydgoszcz oraz miasta Chełmno
2010 1223 2010-05-28 Informacja Informacja Starosty Toruńskiego z dnia 25 marca 2010r. z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2009
2010 1216 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE nr WE/10/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 4 marca 2010r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych miasta Bydgoszcz oraz gminy Osielsko
2010 1219 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr WE/4/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia zadania gminy Sicienko polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 1220 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr WE/3/2010, SGO 719/3/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych miasta Bydgoszcz oraz gminy Białe Błota
2010 1212 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/10 Rady Gminy Osie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Osie na stałe obwody głosowania
2010 1171 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231 /10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rogowo.
2010 1172 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 236/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1175 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie
2010 1176 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dragacz na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 1188 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1189 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjium prowadzonych przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński
2010 1187 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1185 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta Chełmży na obwody głosowania.
2010 1184 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2010 1186 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
2010 1191 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/21/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Sadki.
2010 1190 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w stałym podziale Gminy na obwody głosowania.
2010 1183 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/268/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2010 1182 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/266/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/303/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2010 1173 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/21/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLI/313/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
2010 1177 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/198/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
2010 1170 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/410/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej, usług turystycznych i zieleni działek nr 961, nr 962 i nr 976 w miejscowości Borki obręb geodezyjny Raciąż gm. Tuchola.
2010 1178 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI-172/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 1179 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI-173/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały o okręgach wyborczych
2010 1180 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI-174/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie
2010 1174 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 1192 2010-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2010 1181 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.