Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Listopad 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2088 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy w Barcinie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 2089 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LII/364/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 2090 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LII/365/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 2091 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2010 Rady Gminy Czernikowo z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za Świadczenia Przedszkolne w Czernikowie
2010 2092 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1100/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2093 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 2094 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1106/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego, służebnościami drogowymi.
2010 2095 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1108/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednim wyborze wójta,burmistrza i prezydenta miasta
2010 2096 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLV / 231 / 2010 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 2097 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/248/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2010 2098 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LVII/75/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2010 2099 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LVII/79/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 września 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2010 2100 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LVII/81/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2101 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 2102 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LIX/279/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
2010 2103 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LIX/281/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2010 2104 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr L/457/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2105 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/2010 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 2106 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki
2010 2107 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr L/1342/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
2010 2108 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2010r. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 2109 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/10 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stolno oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2110 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/10 Rady Gminy Choceń z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2010 2111 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/10 Rady Gminy Choceń z dnia 22 września 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 2112 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 193 /2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
2010 2113 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/537/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2010 2114 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LI/366/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg w mieście Sępólno Krajeńskie do kategorii dróg gminnych
2010 2115 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LI/367/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych
2010 2116 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LII/287/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2117 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/313/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 2118 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XL/279/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół, których organem prowadzącym jest gmina Janikowo
2010 2119 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2120 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół, których organem prowadzącym jest gmina Janikowo
2010 2121 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 października 2010r. w sprawie w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2010 2122 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 198/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Tłuchowo podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 2123 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2124 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/446/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2010r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2125 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2010r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2011 r.
2010 2126 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązujących w 2011 roku
2010 2127 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2128 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica
2010 2129 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2010r. w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na lipie drobnolistnej, będącej pomnikiem przyrody
2010 2130 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLII/303/10 Rady Gminy Lniano z dnia 27 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2010 2131 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/212/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2132 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/213/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 2133 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/532/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 września 2010r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach
2010 2134 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 2135 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1136/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 13 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa
2010 2136 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1137/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2137 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingach strzeżonych
2010 2138 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2139 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 15 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości
2010 2140 2010-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych, Związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego z siedzibą w Grudziądzu
2010 2141 2010-11-04 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie adresu strony internetowej
2010 2142 2010-11-04 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-43(8)/2010/256/IX/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 października 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 2143 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/187/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chrostkowo
2010 2144 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/188/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 2145 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/189/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2146 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach.
2010 2147 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 września 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2010 2148 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/390/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu włocławskiego
2010 2149 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/523/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2150 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/535/ 2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Kcynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg i określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2010 2151 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Żnińskiemu lub jego jednostkom podległym
2010 2152 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2010 2153 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Żnińskiego i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym
2010 2154 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
2010 2155 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/185/10 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Miasto i Gminę w Chodczu przedszkola samorządowego
2010 2156 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LXI/242/10 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 października 2010r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości
2010 2157 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LXI/243/10 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2158 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/413/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2159 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2160 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2161 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 października 2010r. w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2426C MOGILNO- STRZELCE ulica Niezłomnych , od km 0+322 do km 1+805 o długości 1,483 km , na działce o nr ew. 326/1 ( obręb ewidencyjny Mogilno),
2010 2162 2010-11-08 ANEKS Aneks nr 2/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 19 października 2010r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej
2010 2163 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr 761/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana w Toruniu
2010 2164 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LIV/830/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Nakło nad Notecią 2010-2014”
2010 2165 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LIV/835/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 2166 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LIV/843/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią na lata 2007- 2011
2010 2167 2010-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 633/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 13 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2168 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/355/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Aleksandrów Kujawski
2010 2169 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr Nr LII/357/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie nadania nazwy Aleja Księdza Edwarda Grzymały
2010 2170 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr Nr LII/361/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic
2010 2171 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Zakrzewo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2172 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych
2010 2173 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2174 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/34/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010r. w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 2175 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/284/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 1 października 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Wielgie oraz zasad ich używania
2010 2176 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/326/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2177 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/344/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2178 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/345/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2179 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2011 r.
2010 2180 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2181 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2011 roku.
2010 2182 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2011 r.
2010 2183 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 r.
2010 2184 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/218/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2011 r.
2010 2185 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty
2010 2186 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/220/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 2187 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/221/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2010 2188 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/2010 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej oraz terminu płatności i sposobu jej poboru
2010 2189 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr L/528/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 2190 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr L/529/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 2191 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr L/533/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2192 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr L/535/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami
2010 2193 2010-11-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania zadań z zakresu oświaty polegających na umozliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Dąbrowa Chełmińska
2010 2194 2010-11-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 20 września 2010r. w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz zadań z zakresu oświaty polegających na umozliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Koronowo oraz w gimnazjach przy Liceach Ogólnokształcących, pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Koronowo
2010 2195 2010-11-15 Porozumienie Porozumienie z dnia 1 października 2010r. w sprawie w sprawie realizacji zadań edukacji przedszkolnej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych w Brodnicy oraz w innych formach publicznych wychowania przedszkolnego pomiędzy gminą Brodnica a gminą miasta Brodnicy
2010 2196 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/1379/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie
2010 2197 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LI/1380/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 października 2010r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2010 2198 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1138/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 13 października 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy”
2010 2199 2010-11-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 października 2010r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem włocławskim
2010 2200 2010-11-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Krzywe Błota” we Włocławku
2010 2201 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr L/475/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 2202 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2010 Rady Miasta Radziejów z dnia 15 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 2203 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2010 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 21 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno
2010 2204 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1103/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy
2010 2205 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radziejów lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 2206 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
2010 2207 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 2208 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 2209 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2010 2210 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010r. w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2010 2211 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/236/10 Rady Gminy Dobre z dnia 16 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnosci statutowej tych organizacji
2010 2212 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/680/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2010 2213 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/681/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty
2010 2214 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/687/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Inowrocławia
2010 2215 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/460/2010 Rada Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2010 2216 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 243 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 2217 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXI/392/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/379/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2011r.
2010 2218 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LI/339/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2010 2219 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LI/340/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.
2010 2220 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LI/341/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 roku.
2010 2221 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr L/530/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2222 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr L/536/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2223 2010-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy w części dotyczącej § 2 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 3, 5, 6 (w części) i 7, § 5 ust. 1 i 2.
2010 2224 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 2225 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Waganiec
2010 2226 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie Waganiec
2010 2227 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2010 2228 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 października 2010r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2010 2229 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 249/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 2230 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2231 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/288/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 2232 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
2010 2233 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/484/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2234 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/545/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę Białe Błota
2010 2235 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/547/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w gminie Białe Błota
2010 2236 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/555/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 2237 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/556/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2238 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/557/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 r.
2010 2239 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV/246/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 2240 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV/247/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 2241 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV/248/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na terenie gminy Bukowiec
2010 2242 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2010 Rady Miejskiej ŁasinRady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 2243 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2010 Rady Miejskiej ŁasinRady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 2244 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/2010 Rady Miejskiej ŁasinRady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2245 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/2010 Rady Miejskiej ŁasinRady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 2246 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2247 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2010 2248 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2011 r.
2010 2249 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2010 2250 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru
2010 2251 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 930/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny
2010 2252 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 906/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2253 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 907/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz odkrytych basenów kąpielowych udostępnionych do użytku publicznego.
2010 2254 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 908/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
2010 2255 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 909/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2256 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 910/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2010 2257 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 914/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingach strzeżonych.
2010 2258 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 916/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2010 2259 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 917/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2010-2014”.
2010 2260 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 919/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców.
2010 2261 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 920/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń.
2010 2262 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2263 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.
2010 2264 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/291/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2265 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/292/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2266 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/598/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2267 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/599/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2268 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/607/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.
2010 2269 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIV/451/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi z w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2270 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIII/358/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2271 2010-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 656/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2272 2010-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 678/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2273 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/2010 z dnia 27 września 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno
2010 2274 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany statutów sołectw Fiałki i Czarny Bryńsk
2010 2275 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 2276 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 2277 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzozie.
2010 2278 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2279 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lniano w 2011 r
2010 2280 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2010r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano
2010 2281 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/325/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010r. W SPRAWIE: OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2010 2282 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/326/2010 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010r. W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W 2011 R.
2010 2283 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/327/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010r. W SPRAWIE:WZORÓW FORMULARZY DOTYCZĄCYCH PODMIOTU I PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM I LEŚNYM
2010 2284 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/328/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 października 2010r. W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA PRZYJMOWANEJ JAKO PODSTAWA OBLICZANIA PODATKU ROLNEGO
2010 2285 2010-11-23 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 182/10
2010 2286 2010-11-23 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 258/10
2010 2287 2010-11-23 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 414/10
2010 2288 2010-11-23 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2010r. Sygn. akt II SA/Bd 419/10
2010 2289 2010-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2010 2290 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr 875/10 Rady Miasta Toruń z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego i Szosa Bydgoska w Toruniu.
2010 2291 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/68/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego
2010 2292 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/69/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników , trenerów i działaczy
2010 2293 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/70/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. wsprawie ustalenia nazw ulic
2010 2294 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/71/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2010 2295 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/72/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2010 2296 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/74/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 2297 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/75/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 2298 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/76/10 Wójta Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2299 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/78/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku
2010 2300 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr VII/79/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku
2010 2301 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2302 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2303 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LXV / 472 / 10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2010 2304 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LXV / 473 / 10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2305 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LXV / 474 / 10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2306 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LXV / 475 / 10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 r. na obszarze gminy Chełmża
2010 2307 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LXV / 478 / 10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny, przypadających gminie Chełmża oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2308 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 856/10 Rady Miasta Toruń z dnia 2 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska, Łukasiewicza i Broniewskiego w Toruniu
2010 2309 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/236/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 2310 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/238/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2311 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/239/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień podatkowych
2010 2312 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/240/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 2313 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr Xl/241/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi gminy Dąbrowa i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2314 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/244/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa
2010 2315 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr LXXIV/1115/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych
2010 2316 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 2317 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 2318 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę miasta Chełmży
2010 2319 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2011 r
2010 2320 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2321 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXII/393/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 października 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 15 drzew alei jarząbów szwedzkich w ciągu drogi powiatowej nr 1266C w miejscowościach Łowin-Łowinek
2010 2322 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXII/396/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 października 2010r. w sprawie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
2010 2323 2010-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2010r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów
2010 2324 2010-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 2/2010 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2010r. w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
2010 2325 2010-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/2010 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2010r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Radziejowie, dla której organem prowadzącym jest miasto Radziejów
2010 2326 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/426/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2327 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2328 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/428/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2011 rok
2010 2329 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/431/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego.
2010 2330 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/481/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2010 2331 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/482/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.
2010 2332 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/483/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 2333 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Włocławek lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2334 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2335 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2010 2336 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2010 2337 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
2010 2338 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 2339 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/316/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2340 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek
2010 2341 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2010 2342 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/258/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2343 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/259/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2344 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/260/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 2345 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/253/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2346 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/254/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
2010 2347 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/255/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.
2010 2348 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/256/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2010 2349 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/257/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baruchowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2350 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/259/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011 na terenie Gminy Baruchowo.
2010 2351 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2352 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 403/ 2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnica
2010 2353 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/415/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2011 r.
2010 2354 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/298/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego podejmowanych przez Radę Miejską w Janikowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2355 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/174/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2010 2356 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/175/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2010 2357 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/176/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 2358 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/182/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia.
2010 2359 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/389/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2010 2360 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/397/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej
2010 2361 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2010 2362 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/400/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2363 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 2364 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2365 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/ 2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2011 r.
2010 2366 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2011 r.
2010 2367 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 3 listopada 2010r. stawek podatku od nieruchomości
2010 2368 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 3 listopada 2010r. wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2369 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 3 listopada 2010r. obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
2010 2370 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2010 2371 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 912/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia na 2011 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 2372 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 244 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2373 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 245 /2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 2374 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 246 /10 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2010 2375 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/323/10 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości
2010 2376 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/324/10 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich
2010 2377 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/331/10 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2378 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli
2010 2379 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/357/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2380 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2010 2381 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stwek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych
2010 2382 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/360/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2383 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko
2010 2384 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 2385 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010r. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 2386 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku.
2010 2387 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2010 2388 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 rok.
2010 2389 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Gąsawa.
2010 2390 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 2391 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/10 Rady Gminy Gruta z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2392 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/10 Rady Gminy Gruta z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2393 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/10 Rady Gminy Gruta z dnia 27 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.
2010 2394 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/292/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010r. w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 2395 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/295/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2396 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/296/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 2397 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/297/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 2398 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/306/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 2399 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/86/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2400 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/87/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
2010 2401 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/88/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2010 2402 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/91/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Grudziądza
2010 2403 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę - miasto Grudziądz
2010 2404 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/102/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową
2010 2405 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej i nadania statutu
2010 2406 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/305/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2407 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Dąbrowa Biskupia
2010 2408 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2409 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę nr VI/30/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r.
2010 2410 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/249/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
2010 2411 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2412 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/309/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2010 2413 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/310/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów
2010 2414 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/311/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2415 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/312/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2010 2416 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/317/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 2417 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/195/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2418 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Osiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 2419 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2010 2420 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2010 2421 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2422 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1149/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 2423 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1159/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy
2010 2424 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1160/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2010 2425 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1161/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy trasie drogowej na terenie Bydgoszczy
2010 2426 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1162/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy
2010 2427 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1163/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy
2010 2428 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/392/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
2010 2429 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/393/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 2430 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/394/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2010 2431 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/395/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2432 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/396/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 2433 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 2434 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 2435 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 2436 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2010 2437 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/57/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza
2010 2438 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/59/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2439 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/60/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2010 2440 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/61/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 2441 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/62/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
2010 2442 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/63/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych
2010 2443 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/64/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2444 2010-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego