Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Styczeń 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 6 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lniano.
2010 7 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/09 Rady Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
2010 9 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/315/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy Chełmża.
2010 14 2010-01-06 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 września 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 517/09
2010 13 2010-01-06 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 570/09
2010 15 2010-01-06 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 września 2009r. Sygn. akt II SA/Bd 585/09
2010 16 2010-01-06 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2008r. Sygn. akt II SA/Bd 676/08
2010 17 2010-01-06 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2008r. Sygn. akt II SA/Bd 806/08
2010 12 2010-01-06 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2009r. do porozumienia zawartego dnia 30.12.2008r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawnosci osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego.
2010 3 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/616/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią dzielnicy przemysłowej w Paterku
2010 5 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/09 Rady Gminy Lniano z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
2010 8 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania
2010 10 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XLI/326/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 11 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XLI/327/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 4 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/629/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2010 1 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy w rejonie ulicy Lidzbarskiej i 18 Stycznia – za torami kolejowymi do granic miasta z gminą Brodnica
2010 2 2010-01-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/615/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Nakło nad Notecią
2010 46 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2010 41 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 715/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu.
2010 37 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 711/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Teatr Baj Pomorski w Toruniu.
2010 38 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 712/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.
2010 39 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 713/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu.
2010 40 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 714/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Dom Muz w Toruniu.
2010 33 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/95/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 34 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/100/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własność gminy.
2010 35 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/101/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2010 36 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/102/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia przez gminę Osielsko dotacji do przedszkoli niepublicznych.
2010 32 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLII/369/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe.
2010 47 2010-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 25/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 września 2009r. w sprawie przejęcia przez gminę Brześć Kujawski zadań gminy Włocławek z zakresu zarządzania drogą gminną
2010 48 2010-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 26/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 września 2009r. współdziałania w sprawie wykonania zadania publicznego polegającego na realizacji projektu p.n. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Brześć Kujawski-Smólsk o łącznej długości 3,4125 km wdrażanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
2010 42 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
2010 43 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę miasto Chełmno.
2010 44 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2010 45 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę miasto - Chełmno.
2010 49 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/157/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 52 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2010
2010 63 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Skrwilno na 2010 r
2010 56 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/45/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/206/09 Rady Gminy w Choceniu z dnia 30 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym oraz uchwały Nr XXXIV/207/09 Rady Gminy w Choceniu z dnia 30 listopada 2009 w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu ulg w podatku rolnym.
2010 57 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/46/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/237/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2010 58 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/47/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/177/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok.
2010 59 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/48/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIX/263/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych.
2010 60 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/49/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVII/313/2009 Rady Gminy Pruszcz, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010.
2010 61 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/50/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/177/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno w 2010 roku.
2010 64 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XLI/345/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2010 53 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalania zasad i opłat za umieszczanie reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie gminy Drzycim.
2010 54 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2010 62 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/09 Starosty Świecki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta, i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świeckiego na 2010 r.
2010 55 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/319/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 65 2010-01-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2009r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem aleksandrowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2010 67 2010-01-12 ANEKS Aneks nr 16 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2009r. do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy, w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
2010 50 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII-150/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 9 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych miasta Nieszawa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 51 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XL/994/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
2010 66 2010-01-12 ANEKS Aneks nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2009r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Województwem Pomorskim w w sprawie przejęcia przez Województwo Pomorskie prowadzenia zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych krajowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego
2010 68 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2009 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2010 81 2010-01-13 Informacja Informacja Starosty Świecki z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków na podstawie wektorowej mapy ewidencyjnej wykonanej na zamówienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla potrzeb systemu LPIS obrębów ewidencyjnych: Pruszcz, Łowin, Łowinek gm. Pruszcz, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie.
2010 75 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2010 71 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 76 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 70 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie powiatu grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 69 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 73 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2010 77 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 78 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 72 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Warlubie przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 80 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Chełmno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 74 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy – miasto Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2010 79 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w Niepublicznym Przedszkolu Kubuś i Przyjaciele przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2010 82 2010-01-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-70(6)/2009/2010/738/XI/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładów Azotowych Anwil SA z siedzibą we Włocławku, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 83 2010-01-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 stycznia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-64(11)/2009/273/IX/ASz zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję, obrót ciepłem
2010 85 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr L/755/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czyżkówko-Stopień Wodny” w Bydgoszczy.
2010 84 2010-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowo.
2010 29 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/173/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2010 23 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/09 Rady Gminy Osiek z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę Osiek i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 20 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLV/80/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Centrum-Południe 2” obejmującego obszar zawarty między ulicami Toruńską, Al. 23 Stycznia, ul. Focha i Rowem Hermana.
2010 21 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bukowiec.
2010 30 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2009r. Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim i nadania mu statutu.
2010 19 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XL/992/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
2010 31 2010-01-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świecie z dnia 3 grudnia 2009r. pomiędzy gminą Tuchola a gminą Świecie w sprawie określenia zasad korzystania przez bezdomnych mieszkańców gminy Tuchola ze Schroniska dla Bezdomnych z siedzibą w Świeciu przy ulicy Ogrodowej 9B
2010 18 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/966/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
2010 22 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bukowiec.
2010 27 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/193/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi pogrzebowe
2010 25 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 26 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 24 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2009 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Zakrzewie.
2010 28 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/194/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2010 87 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010 na terenie gminy Baruchowo.
2010 104 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2010.
2010 102 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2010 88 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 103 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/324 /2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zasad przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce
2010 101 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2009 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 grudnia 2009r. uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2010 rok
2010 93 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr 19/Dp/2009 Rady Gminy Śliwice z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Śliwice na 2010 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu.
2010 86 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI.160.09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Chrostkowo i zasad zwrotu wydatków
2010 94 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/108/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie gminy miasto Grudziądz.
2010 95 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/110/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 96 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/111/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy -miasto Grudziądz.
2010 100 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/447/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym.
2010 106 2010-01-14 Informacja Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego,2. przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, 3. skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2010 99 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 105 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Lubień Kujawski na 2010 r.
2010 98 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/226/09 Rady Gminy Rypin z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/177/06 Rady Gminy Rypin z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie.
2010 89 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 90 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 97 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/224/09 Rady Gminy Rypin z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
2010 91 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/412/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubicz w latach 2009-2013.
2010 92 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/417/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym i nadania jej statutu.
2010 114 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XL/363/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola.
2010 120 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 121 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 131 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/354/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Żnin
2010 130 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/351/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 115 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/371/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2010 rok
2010 116 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/375/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi
2010 117 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 118 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/378/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola.
2010 119 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLI/382/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Tuchola
2010 132 2010-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 5 stycznia 2010r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2010 133 2010-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2009r. stwierdzam nieważność w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/530/09 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Inowrocławia
2010 125 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2010
2010 126 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2010 127 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 128 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 129 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bukowiec
2010 122 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/317/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 123 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 124 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2010 r.
2010 138 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XLI/364/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 139 2010-01-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/95-ZTO-B/433/W/OPO/2009/ASz i PCC/97-ZTO-A/433/W/OPO/2009/ASz w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.
2010 134 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla terenów usługowych przy ul. Przejazdowej i terenów mieszkalno-usługowych przy ul. Łabędziej.
2010 135 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla terenu drogi łączącej ul. Mikołaja z Ryńska z ul. Towarzystwa Jaszczurczego.
2010 136 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno.
2010 137 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr LII/808/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czyżkówko - Deszczowa” w Bydgoszczy.
2010 140 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/586/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bielawy
2010 141 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/587/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chrząstowo
2010 142 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/588/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gorzeń
2010 143 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/589/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gumnowice
2010 144 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/590/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karnowo
2010 145 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/591/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karnówko
2010 146 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/592/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Małocin
2010 147 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/593/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Michalin
2010 148 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/594/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Minikowo
2010 149 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/595/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Olszewka
2010 150 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/596/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Paterek
2010 151 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/597/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Polichno
2010 152 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/598/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Potulice
2010 153 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/599/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rozwarzyn
2010 154 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/600/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suchary
2010 155 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/601/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ślesin
2010 156 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/602/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzeciewnica
2010 157 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/603/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wieszki
2010 158 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/604/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Występ
2010 159 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/605/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kazin
2010 160 2010-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 października 2009 r. w sprawie statutów sołectw
2010 162 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Płużnica.
2010 164 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/39/2009 Rady Gminy Unisław z dnia 28 września 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań
2010 167 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 listopada 2009r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz publicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński
2010 163 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Płużnica
2010 166 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/178/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym oraz drogom publicznym gminnym.
2010 165 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie
2010 168 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszarów położonych w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” – części działki nr 402 KM 1 Michelin
2010 169 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/346/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: ulicą Witosa, projektowaną ulicą 4 KL*, wschodnimi granicami działek Nr 23/13, 22/11 i 23/19 KM 80, południowymi granicami działek Nr 22/11 i 22/9, terenami kolejowymi oraz ulicą Witosa, Chopina, fragmentem działki Nr 25/2, południowymi granicami działek Nr 25/6, 27/9 i 18/3 KM 80
2010 171 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010
2010 172 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach zlokalizowanych w Gimnazjum w Sławęcinku i w Gimnazjum w Żalinowie oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii
2010 161 2010-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernikowo
2010 170 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2009 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych Powiatu Inowrocławskiego
2010 181 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/162/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2010
2010 183 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2010.
2010 179 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2010.
2010 177 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
2010 178 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/09 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wąbrzeźno.
2010 176 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2010 r.
2010 174 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/09 Rady Miasta Rypina z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/133/2000 Rady Miasta Rypina z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji formy prawnej funkcjonowania zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2010 175 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/09 Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie
2010 173 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Choceń z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 180 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr LVII/874/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.
2010 184 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/09 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 r.
2010 182 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLII/331/09 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Więcbork na rok 2010.
2010 186 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 187 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 190 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 50/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok
2010 189 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 47/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 191 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010.
2010 192 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego
2010 196 2010-01-26 Porozumienie Porozumienie nr . Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2009r. Porozumienie w sprawie pomocy finansowej na realizację robót drogowych na drodze powiatowej Dobrzejewice-Mazowsze
2010 188 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/09 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
2010 193 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno na 2010 r.
2010 194 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2010 195 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2010 197 2010-01-26 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-69(9)/2009/2010/15911/I/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 185 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010
2010 198 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXX/247/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2010 201 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr 710/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Trasą Mostową w osi ul. Waryńskiego w Toruniu.
2010 203 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/135/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.
2010 200 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/155/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 79/1, 79/2, 87, 88 i 114 w obrębie Łążek, w gminie Osie
2010 199 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego obszar w miejscowości Marusza, obręb Skarszewy, gmina Grudziądz
2010 202 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzozie na 2010 r.
2010 204 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bartniczka na 2010 rok.
2010 205 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 206 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 214 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2010 rok.
2010 215 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 216 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu nagradzania nauczycieli.
2010 207 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/555/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Inowrocław, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 208 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/556/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 209 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/557/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2010 r.
2010 210 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/558/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2010 211 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/559/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku
2010 212 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/560/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 213 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 217 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLI/222/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składnikówwynagradzania nauczycieli Gminy Gostycyn
2010 218 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLI/223/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Gostycynie
2010 219 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLI/228/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów
2010 220 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLI/229/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011
2010 221 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/208/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli Gminy Gostycyn
2010 222 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/466/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Elewatorze” położonego w Koronowie
2010 224 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/57/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2010 rok
2010 223 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/113/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy-miasto Grudziądz.
2010 225 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 223 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 108 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Tryszczynie, gmina Koronowo
2010 111 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/124/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010r.
2010 112 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2010 rok
2010 110 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2010 r.
2010 109 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego
2010 113 2010-01-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2010 r.
2010 107 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/303/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 52/9, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18 położonych pomiędzy drogą gminną – 091024C, a drogą powiatową - 1952 w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin