Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wrzesień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1549 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/426/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1550 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/427/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/339/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych
2009 1547 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2009 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2009 1548 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/64/09 Rady Miasta Grudziądz z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2009 1551 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/397/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 1552 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/398/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 1555 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr VI/77/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2009 1553 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr VI/67/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2009 1554 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr VI/68/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 1556 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga
2009 1557 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń
2009 1558 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/921/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2009 1559 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/929/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim
2009 1561 2009-09-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383-ZTO-D/1333/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Toruńską Energetykę Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła
2009 1560 2009-09-11 Referendum Referendum Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 września 2009r. w sprawie odwołania Burmistrza Łabiszyna przed upływem kadencji
2009 1563 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/157/09 Rady Gminy Osiek z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2009 1564 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXII/264/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta targowisk.
2009 1565 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1569 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XVII/30/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr L/753/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Bydgoszczy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2009 1566 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1567 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/290/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 25 sierpnia 2009r. zmianiająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych na rzecz najemców i określenia zasad ich sprzedaży
2009 1570 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Bukowiec.
2009 1575 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr LI/773/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 2 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy.
2009 1562 2009-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie.
2009 1568 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Ciechocin.
2009 1573 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/917/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
2009 1576 2009-09-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarte w dniu 24 sierpnia 2009 r. we Włocławku pomiędzy gminą i miastem Lubraniec a miastem Włocławek.
2009 1574 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie winni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie niektórych zezwoleń określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2009 1571 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/195/09 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Janowiec Wielkopolski.
2009 1572 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za przyjmowanie odpadów stałych na gminnym składowisku odpadów komunalnych w m. Bysławek.
2009 1578 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Głuchowo
2009 1579 2009-09-15 Uchwała Uchwała nr L/754/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Fordon-Kościelna” w Bydgoszczy
2009 1577 2009-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 219/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie
2009 1580 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2009 Rady Miasta I Gminy Janikowo z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 1582 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/371/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni wykraczające poza podstawę programową
2009 1581 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 lipca 2009r. wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 1591 2009-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 6 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie.
2009 1594 2009-09-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 września 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-52(8)/2009/13971/II/JP zatwierdzającej taryfę dla ciepła Soda Polska CIECH sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 1592 2009-09-17 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2009r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek powiatem lipnowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2009 1593 2009-09-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Rypińskiego z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zgłaszania przez uprawnione organizacje i organy kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rypinie.
2009 1590 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kijewo Królewskie.
2009 1589 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drzycim.
2009 1585 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki nauczyciela logopedy.
2009 1586 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Złotniki Kujawskie.
2009 1587 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XLI/576/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w nakle nad Notecią.
2009 1588 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XLI/577/09 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Nakło.
2009 1595 2009-09-17 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 września 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-50(5)/2009/2250/VIII/ASz zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 1583 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/388/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Kcynia.
2009 1584 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/389/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2009r. o nadaniu Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kcyni.
2009 1596 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 1, 3 w obrębie Grabowiec, gmina Grudziądz.
2009 1597 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działki nr 181/1, 201/1 w obrębie Kobylanka, gmina Grudziądz.
2009 1599 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr 260/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów w Sulnówku.
2009 1600 2009-09-23 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2009r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek powiatem rypińskimw sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2009 1598 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca Statut Gminy Lisewo.
2009 1601 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szwederowo-Stroma” w Bydgoszczy.
2009 1603 2009-09-25 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2009 1604 2009-09-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 września 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-48(9)/2009/13859/I/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskiem Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wytwarzanie ciepła.
2009 1602 2009-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/09 Rady Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III - ograniczony od zachodu terenami kolejowymi, od południa ul. Mławską, od północy i wschodu granicami miasta, z wyłączeniem działek o numerach geodezyjnych 882/30, 882/31 i 882/32.
2009 1606 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę Nr 113/7 w obrębie Mokre, gmina Grudziądz
2009 1607 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny w obrębie Pieńki Królewskie i w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz
2009 1608 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 12/1 w obrębie Stary Folwark, gmina Grudziądz
2009 1609 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 246, położoną w miejscowości Biały Bór, gmina Grudziądz
2009 1610 2009-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OBWIESZCZENIE Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 września 2009r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
2009 1605 2009-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE Nr 227/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubanie
2009 1535 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr 592/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Lubickiej, Targowej i Winnica w Toruniu.
2009 1544 2009-09-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie udzielania porad i diagnozowania dzieci z autyzmem.
2009 1532 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 1533 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, zwanymi dalej Funduszem Zdrowotnym.
2009 1543 2009-09-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 1 września 2009r. o zmianach w składzie rady powiatu.
2009 1545 2009-09-07 ANEKS Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 18 sierpnia 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2000 r. pomiędzy Starostą Bydgoskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy należących do właściwości miejscowej i rzeczowej Starosty Bydgoskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2000 r. Nr 42, poz. 380), aneksu z dnia 31 maja 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2004 r. Nr 81, poz. 1405) oraz aneksu nr 2 z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 101, poz. 1629) pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy Starostą Bydgoskim
2009 1541 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń.
2009 1537 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2009 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 1536 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Chodecz.
2009 1534 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2009 1538 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/35/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1539 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/37/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2009 1540 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/38/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 1542 2009-09-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 1 września 2009r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego przed upływem kadencji.
2009 1546 2009-09-07 Informacja Informacja Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2009r. Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu gminy Warlubie za 2008 r.