Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sierpień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1440 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/161/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego
2009 1456 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/115/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
2009 1453 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
2009 1449 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2009 1463 2009-08-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złosliwego).
2009 1448 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu.
2009 1459 2009-08-06 ANEKS Aneks nr 13 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
2009 1441 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XLII/41/09 Rady Miasta Grudziądz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2009 1438 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2009 1450 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/09 Rady Gminy Gruta z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2009 1451 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/09 Rady Gminy Gruta z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2009 1444 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr IV/45/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr X/88/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008 r.
2009 1445 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr IV/46/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia nazw ulic.
2009 1446 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr IV/47/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale nr V/37/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu i użyczenia nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, na okres nie dłuższy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2009 1447 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr IV/50/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Osielsko”.
2009 1439 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2009 Rady Gminy Jeżewo z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie określenia sposobu rozliczania wynagradzania nauczycieli pracujących na terenie gminy Jeżewo, którzy ze względów organizacji pracy szkół realizują zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin określonego w art. 42 Karty Nauczyciela.
2009 1462 2009-08-06 Komunikat Komunikat Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie treść „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, terminu, od którego „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” i jego zmiany będą stosowane, zakresu zmian wprowadzonych do „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.
2009 1460 2009-08-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawoe przekazania zadań centrów powiadamiania ratunkowego.
2009 1461 2009-08-06 Informacja Informacja Wójta Gminy Inowrocław w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Inowrocław.
2009 1443 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/560/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
2009 1454 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/09 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Skępe.
2009 1455 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych.
2009 1442 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/09 Rady Miasta I Gminy Łabiszyn z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Łabiszyńskiego Domu Kultury.
2009 1452 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 232/24-232/54 oraz fragmentem działki 232/61.
2009 1458 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/365/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
2009 1457 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/355/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Lubicz.
2009 1470 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1472 2009-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 lipca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2009 r.
2009 1466 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelno
2009 1467 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr 252/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych oraz żłobku
2009 1469 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/330/09 Rady Miasta Rypin z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Rypinie
2009 1464 2009-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2009 1471 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocin
2009 1468 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1465 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 1474 2009-08-07 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 lipca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-39(8)/2009/256/VIII/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 1473 2009-08-07 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 lipca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-45(6)/2009/415/VIII/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „WODBAR” sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 1478 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XLII/37/09 Rady Miasta Grudziądz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasto Grudziądz.
2009 1479 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XLII/38/09 Rady Miasta Grudziądz z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy-miasto Grudziądz.
2009 1481 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2009 1480 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XLII/55/09 Rady Miasta Grudziądz z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu.
2009 1483 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg w mieście Włocławek do kategorii dróg gminnych.
2009 1482 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Tuchola.
2009 1476 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.
2009 1477 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.
2009 1475 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żnin na 2009 r.
2009 1486 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2009 1489 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę VIII/44/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wykazu dróg zaliczonych do kategorii gminnych.
2009 1484 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca Zarządzenie Komisarza Rządowego z dnia 23 sierpnia 2005 r. dla miasta Lipna w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 1485 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą „Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie” oraz nadania jej statutu.
2009 1490 2009-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 281/09 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza.
2009 1487 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin.
2009 1488 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Szubin.
2009 1492 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w obszarze położonym w mieście Skępe.
2009 1491 2009-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osięciny.
2009 1507 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2009 1508 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/162/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbiczno.
2009 1499 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2009 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez gminę Drzycim przedszkola publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
2009 1510 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXV-140/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI-130/06 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2009 1509 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXV-138/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr II-14/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
2009 1511 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXV-145/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1506 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/194/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola.
2009 1515 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1521 2009-08-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2009r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem radziejowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2009 1522 2009-08-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 lipca 2009r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Rafałem Bruskim i Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania zadań centrów powiadamiania ratunkowego.
2009 1526 2009-08-27 Informacja Informacja Starosty Włocławski z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Choceń.
2009 1520 2009-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 6 sierpnia 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowo w okręgu wyborczym Nr 7.
2009 1494 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXV/131/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół prowadzonych przez gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć.
2009 1495 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół prowadzonych przez gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć.
2009 1502 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Chrostkowo przedszkola.
2009 1512 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 600/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasta Toruń na rzecz najemców.
2009 1513 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 601/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2009 1514 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 618/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Toruń.
2009 1503 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2009 Rady Miasta I Gminy Lubraniec z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu.
2009 1504 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2009 Rady Miasta I Gminy Lubraniec z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu.
2009 1497 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/315/2009 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu inowrocławskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.
2009 1516 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Szubin.
2009 1517 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Szubin.
2009 1523 2009-08-27 ANEKS Aneks nr 14 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
2009 1493 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową i produkcyjną działki nr 162 we wsi Bladowo gm. Tuchola.
2009 1496 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Lubiewo.
2009 1518 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Zamość gm. Szubin.
2009 1525 2009-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 1519 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/202/09 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
2009 1498 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.
2009 1505 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2009 Rady Miasta I Gminy Lubraniec z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kąpieliska w Lubrańczyku.
2009 1500 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XX126/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w gminie Bobrowniki
2009 1501 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XX/130/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest gmina Bobrowniki.
2009 1524 2009-08-27 Porozumienie Porozumienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad i warunków współpracy Stron w celu wykonania opracowania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej
2009 1528 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Śliwice.
2009 1527 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/09 Rady Miasta I Gminy Sępólno Krajeńskie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Dziechowo, gmina Sępólno Krajeńskie.
2009 1530 2009-08-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 7 lipca 2009r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1163C/13859/W/OWA/2009/ML, nr PCC/1139C/13859/W/OWA/2009/ML w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła i na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 1529 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr 591/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Rudackiej, ul. Glinieckiej, ul. Rypińskiej oraz ul. Otłoczyńskiej w Toruniu.
2009 1531 2009-08-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-42(4)/2009/310/VIIIzm2/RW zatwierdzającej zmianę dla taryfy dla ciepła nr OWA-4210-37(17)/2008/310/VIII/ES z dnia 4 grudnia 2008 r., zmienionej decyzją nr OWA-4210-33(4)/2009/310/VIIIzm/RW z dnia 26 maja 2009 r., w zakresie określonych w niej cen za dostawę ciepła do odbiorców zlokalizowanych na terenie Torunia ustaloną przez Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.