Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czerwiec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1237 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/09 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Wieniec-Zdrój
2009 1238 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Czernikowo i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 1239 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością gminy Czernikowo oraz pobierania z tego tytułu opłat
2009 1240 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2009 1241 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1242 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
2009 1243 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/09 Rady Miasta Rypin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, punktów i zespołów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasta Rypina
2009 1244 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/09 Rady Miasta Rypin z dnia 26 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych przedszkoli, punktów i zespołów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasta Rypina
2009 1249 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/700/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy
2009 1250 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/708/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bydgoszczy
2009 1251 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/709/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Bydgoszczy
2009 1245 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr 233/09 Rady Miasta I Gminy Świecie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Świeciu
2009 1246 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr 234/09 Rady Miasta I Gminy Świecie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 położonej przy ul. Miodowej w Świeciu
2009 1247 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli obowiązujących w 2009 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Jeziora Wielkie
2009 1248 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2009 r.
2009 1252 2009-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2009r. o sprostowaniu błędów
2009 1255 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXI/129/09 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia miejscowości Tleń jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach i unormowania spraw dotyczących opłaty miejscowej
2009 1253 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr 517/09 Rady Miasta Toruń z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia
2009 1254 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr Nr 532/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki”, dla terenu oznaczonego symbolem S4-U/ZP 1, położonego w Toruniu
2009 1256 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/09 Rady Miasta I Gminy Janowiec Wielkopolski z dnia 19 maja 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1257 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 maja 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli gminy Gostycyn
2009 1259 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/371/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania
2009 1258 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/372/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
2009 1260 2009-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/374/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz ustalenia odpłatności za posiłki przyznane w ramach programu
2009 1262 2009-06-24 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/113-ZTO-B/250/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. Z o.o. z siedziba w Bydgoszczy, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła
2009 1264 2009-06-24 Informacja Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2009r. Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji zarządzone na 21 czerwca 2009 r.
2009 1261 2009-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku
2009 1263 2009-06-24 Informacja Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2009r. Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji zarządzone na 21 czerwca 2009 r.
2009 1272 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/176/09 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osiek
2009 1273 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Gąsawa z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 1268 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/09 Wójta Gminy Raciążek z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raciążku
2009 1276 2009-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 14/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 1277 2009-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
2009 1274 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2009 Rady Miasta I Gminy Janikowo z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Janikowo
2009 1270 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.
2009 1271 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Dąbrowie nr XXV/159/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2009 1265 2009-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie.
2009 1269 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mogilno.
2009 1275 2009-06-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2009r. o wysokości przyznanych środków finansowych w formie dotacji podmiotowych dla spółek wodnych i ich związków, z budżetu państwa w kwocie 400.000 zł, przeznaczonych na działalność statutową, konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i naprawę awarii w 2009 r.
2009 1266 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński
2009 1267 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/259/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyznania pierwszeństwa dzierżawcom i najemcom w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych.
2009 1278 2009-06-25 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-23(9)/2009/1253/IX/ASz zatwierdzającej taryfę dla ciepła PGE Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 1279 2009-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2009 1280 2009-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2009 1292 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/160/09 Rady Gminy Stolno z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno.
2009 1291 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/165/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1284 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 maja 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Chrostkowo.
2009 1287 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2009 Rady Miasta I Gminy Lubraniec z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2009 1293 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Górzno
2009 1283 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr Nr 531/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Szosa Bydgoska 13-19
2009 1286 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2009 1281 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/09 Rady Miasta Lipno z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Lipna.
2009 1282 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/09 Rady Miasta Lipno z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Lipna.
2009 1285 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/09 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 22 maja 2009r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat mogileński.
2009 1288 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/255/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany zasad zbywania nieruchomości komunalnych.
2009 1289 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/256/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
2009 1290 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/534/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 28 maja 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Potulicach.
2009 1295 2009-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2008.
2009 1294 2009-06-29 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 5 maja 2009r. w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bożenkowo, Jarmużyn, Maksymilianowo, Niemcz, Niwy, Osielsko, Żołędowo, położonych na terenie gminy Osielsko.
2009 1173 2009-06-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
2009 1174 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXV/156/09 Rady Gminy Osiek z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 1175 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/184/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1176 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/189/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 1177 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie gminy Barcin
2009 1178 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/301/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Barcin na rok 2009
2009 1179 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie Statutu Gminy Barcin
2009 1180 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2009 1181 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1182 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Chodecz
2009 1183 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXV/127/09 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto i gminę Chodecz oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1184 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/09 Rady Gminy Lipno z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Lipno
2009 1185 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych gminy Pakość i wskazania organów do tego uprawnionych
2009 1186 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2009 1187 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kęsowo
2009 1188 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kęsowo
2009 1189 2009-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dragaczu
2009 1190 2009-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim.
2009 1191 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie obrębu Kawka, położonego pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra.
2009 1192 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/129/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Chrostkowo.
2009 1193 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2009 1194 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania.
2009 1195 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia od 1 września 2009 r. planu sieci publicznych sześcioletnich szkół podstawowych oraz ich obwodów.
2009 1196 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia od 1 września 2009 r. planu sieci publicznych gimnazjów w Aleksandrowie Kujawskim oraz ich obwodów.
2009 1197 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/09 Rady Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Aleksandrów Kujawski.
2009 1198 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 1199 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 54/BRDW/2009 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania opracowania pn. Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2009 1200 2009-06-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 maja 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-33(4)/2009/310/VIIIzm/RW zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Torunia.
2009 1201 2009-06-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 maja 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/222-ZTO-A/530/W/OPO/2009/AJ.
2009 1202 2009-06-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 maja 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-19(6)/2009/1333/VIII/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 1203 2009-06-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 maja 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-21(7)/2009/106/VII/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 1204 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXI/302/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Aleksandrów Kujawski.
2009 1205 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 1206 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXV/177/09 Rady Gminy Baruchowo z dnia 13 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 1207 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 1208 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 292/10, 292/12 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz oraz działkę nr 127 i cz. działki nr 124/9 w obrębie Mały Rudnik, gmina Grudziądz.
2009 1209 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Strzelno.
2009 1210 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/377/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji.
2009 1211 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 535/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania.
2009 1212 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 547/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2009 1213 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/09 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 8 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania.
2009 1214 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2009 1215 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 1216 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez miasto i gminę Solec Kujawski.
2009 1217 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski.
2009 1218 2009-06-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 12/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nieważności części uchwały nr XXI/302/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Aleksandrów Kujawski
2009 1219 2009-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy.
2009 1220 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/134/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę i miasto Izbica Kujawska.
2009 1221 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XX/135/09 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowych zasad jego przyznawania.
2009 1222 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/09 Rady Miasta Kowal z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Kowalu przy ul. Piwnej 20.
2009 1223 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2009 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2009 1224 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXI/120/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Skrwilno oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Skrwilno.
2009 1225 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Pruszcz kartą płatniczą.
2009 1226 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/452/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Inowrocławia kartą płatniczą.
2009 1227 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/453/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów.
2009 1228 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/454/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty.
2009 1229 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/31/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną.
2009 1230 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/388/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
2009 1231 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/390/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Koronowo.
2009 1232 2009-06-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-34(3)/2009/388/VII/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 1233 2009-06-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-26(6)/2009/530/V/AS zatwierdzającej taryfę Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 1234 2009-06-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-25(5)/2009/546/X/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 1235 2009-06-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-22(9)/2009/250/VI/ASz zatwierdzającej taryfę dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.
2009 1236 2009-06-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 10 czerwca 2009r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, nr PCC/ 1139B/13859/W/OWA/2009/ML i nr OCC/335A/ 13859/W/OWA/2009/ML w sprawie zmiany udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła i obrót ciepłem.