Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Listopad 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1785 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr 644/2009 Rady Miasta Toruń z dnia 17 września 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Torunia na lata 2009-2012
2009 1791 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/152/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2009 1792 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/153/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 września 2009r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 1786 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/135/09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2009r. W sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Bobrowniki
2009 1787 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego
2009 1798 2009-11-05 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2009r. do porozumienia z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów Pomiędzy gminą miasto Włocławek z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku sporządzony w dniu 24 września 2009 r. pomiędzy gminą miasto Włocławek a powiatem Aleksandrowskim
2009 1789 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/152/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie
2009 1790 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 23 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Świekatowie
2009 1796 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/09 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2009 1797 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2009 Rady Powiatu Sępoleński z dnia 30 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Sępoleński
2009 1794 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych
2009 1793 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2009 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 1802 2009-11-05 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 października 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2009 1795 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Janikowo
2009 1799 2009-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 19/09 Starosty Włocławski z dnia 25 września 2009r. w sprawie przejęcia przez powiat włocławski zadań gminy i miasta Lubraniec z zakresu zarządzania drogami gminnymi pomiędzy powiatem włocławskim a gminą i miastem Lubraniec
2009 1800 2009-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 20/09 Starosty Włocławski z dnia 25 września 2009r. w sprawie przejęcia przez powiat włocławski zadań gminy Boniewo z zakresu zarządzania drogami gminnymi
2009 1801 2009-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 21/09 Starosty Włocławski z dnia 25 września 2009r. w sprawie przejęcia przez powiat włocławski zadań miasta i gminy Chodecz z zakresu zarządzania drogą gminną w miejscowości Pyszkowo o długości 1026 m
2009 1788 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2009 1810 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2009 1817 2009-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 6/2009 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 października 2009r. Porozumienie
2009 1811 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok
2009 1812 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/149/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1813 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/150/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2009 1814 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 października 2009r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Papowo Biskupie
2009 1809 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/33/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/338/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym.
2009 1815 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 października 2009r. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowie Kultury w Janikowie
2009 1803 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kikół
2009 1804 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2009 1805 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 9 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kikół
2009 1808 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Rogowo
2009 1818 2009-11-06 Informacja Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2009 1816 2009-11-06 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2009r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku zawarte w dniu 3 września 2009 r.
2009 1806 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2009r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych
2009 1807 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez gminę Świecie
2009 1820 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr I/4/09 Rady Gminy Unisław z dnia 27 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2009 1819 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/338/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym
2009 1821 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/31/09 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Mrocza.
2009 1822 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/153/09 Rady Gminy Książki z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie gminy Książki
2009 1823 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 10 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelno
2009 1824 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelno
2009 1834 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/433/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i obniżek oraz sposobu jej poboru, określenia inkasentów i ich wynagradzania
2009 1826 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli zakładanych i prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i iepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Tuchola.
2009 1827 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/96/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochrony dróg
2009 1828 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/97/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1829 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/98/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso
2009 1830 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/99/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2009 1831 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/100/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej funkcjonującej na terenie gminy Mrocza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2009 1833 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2009 1825 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/09 Rady Gminy Kowal z dnia 16 września 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1832 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzozie
2009 1835 2009-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr ROZTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 27/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2009r. ROZTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 27/09
2009 1836 2009-11-12 Informacja Informacja nr . Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-55(9)/2009/740/IV/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 1837 2009-11-12 Informacja Informacja nr OPO-4210-61(9)/2009/181/VI/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 października 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-61(9)/2009/181/VI/AS zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa PRATERM Północ sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 1844 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/583/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Nakło nad Notecią przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego
2009 1838 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/09 Rady Gminy Osie z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 1839 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/09 Rady Gminy Osie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Osie
2009 1840 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/09 Rady Gminy Osie z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Osie
2009 1845 2009-11-16 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 września 2009r. dotyczace udzielenia przez miasto i gminę Piotrków Kujawski Miastu Włocławek dotacji celowej na rok kalendarzowy 2009 z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców
2009 1841 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/09 Rady Gminy Osie z dnia 27 października 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2009 1842 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w rejonie ulicy Żytniej, działka nr 1/25 KM 85
2009 1843 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Żytnią, Barską, Wojskową działki nr 1/34, 1/28, 1/26, 1/27 KM 85
2009 1846 2009-11-16 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 października 2009r. projekt operatu opisowo-kartograficznego założenia ewidencji budynków obrębu ewidencyjnego Włocławek
2009 1847 2009-11-16 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009r. projekt operatu opisowo-kartograficznego założenia ewidencji budynków obrębów ewidencyjnych Włocławek
2009 1852 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia”.
2009 1860 2009-11-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 4 listopada 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogóźno w okręgu wyborczym nr 1
2009 1853 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/510/2009 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2009 1857 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/154/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 października 2009r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chrostkowo.
2009 1858 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/155/09 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chrostkowo.
2009 1861 2009-11-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 października 2009r. stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/338/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2009 1862 2009-11-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 października 2009r. stwierdzenia nieważność uchwały nr XXXIX/339/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2009 1863 2009-11-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 24/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 października 2009r. stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/340/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2009 1864 2009-11-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 października 2009r. stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/341/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze.
2009 1867 2009-11-17 Informacja Informacja Starosty Włocławski z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Chodecz.
2009 1854 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/963/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Izbica Kujawska.
2009 1855 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/964/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Topólka.
2009 1856 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/965/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz.
2009 1859 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/09 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1849 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/361/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie: „Gminny Zespół Obsługi Szkół” z/s w Aleksandrów Kujawski.
2009 1850 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/365/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.
2009 1851 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/366/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski.
2009 1866 2009-11-17 Referendum Referendum Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 6 września 2009r. w sprawie odwołania Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego przed upływem kadencji.
2009 1848 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2009 1865 2009-11-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 30/09 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 października 2009r. o nieważności pkt III wzoru wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/287/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2009 1876 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
2009 1872 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LII/782/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Bydgoszczy.
2009 1880 2009-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 26 października 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osięciny przeprowadzonych w dniu 25 października 2009 r
2009 1877 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 października 2009r. W sprawie aktu utworzenia Miejskko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Janikowie i nadania Statutu
2009 1868 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia na 2010 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2009 1869 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2009 1870 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 września 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2009 1871 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Kapitulnej i Długiej
2009 1873 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/160/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1874 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/161/09 Rady Gminy Radomin z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1875 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/162/09 Rady Gminy Radomin z dnia 29 września 2009r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2009 1878 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/137/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1879 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/138/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1889 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso
2009 1895 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/524/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1896 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/525/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia zasad poboru i ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1897 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/526/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty
2009 1898 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/528/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Inowrocławskiego Domu Kultury w Inowrocławiu
2009 1899 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/529/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu
2009 1884 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1890 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2010r.
2009 1891 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 1892 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 1893 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
2009 1894 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2009 1905 2009-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 305 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
2009 1900 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/09 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2010 r.
2009 1901 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/09 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2009 roku celem obniżenia podatku rolnego na 2010 r.
2009 1902 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/256/09 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2009 1903 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/09 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2009 1904 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/09 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2009 1906 2009-11-20 Informacja Informacja nr . Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 listopada 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: RWE Polska Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
2009 1881 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Włocławek
2009 1882 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Włocławek
2009 1883 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1885 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/09 Rady Gminy Rypin z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Rypin” i „Zasłużony dla Gminy Rypin” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2009 1886 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1887 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1888 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Rypin” i „Zasłużony dla Gminy Rypin” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
2009 1907 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009r. w sprawie ustalenia na 2010 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku.
2009 1908 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2009 1909 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2009 1910 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
2009 1911 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/406/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1912 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/407/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 1914 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gniewkowie oraz nadania jej regulaminu.
2009 1913 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 1915 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Markowie.
2009 1916 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/446/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1917 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/447/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 1918 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/450/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 1919 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/454/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w zasięgu administracyjnym Gminy Koronowo
2009 1920 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/360/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2009 1921 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/361/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2009 1922 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/362/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 1923 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/363/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze
2009 1924 2009-11-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 listopada 2009r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4110-33(2)/2009/15911/AJ o Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie ubiegającym się o udzielenie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 1925 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/439/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Plebanka” położonego w Koronowie
2009 1939 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/435/2009 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2009r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica
2009 1928 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miasto Włocławek
2009 1929 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/336/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2009 1932 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/174/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 1933 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/177/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2009 1934 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/178/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1935 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/179/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 1936 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/180/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie opłaty miejscowej
2009 1937 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/181/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 1938 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/182/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1926 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/250/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 października 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 1930 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 października 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złotniki Kujawskie
2009 1931 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Złotniki Kujawskie i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 1927 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/09 Rady Miasta Rypin z dnia 22 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 1962 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/113/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009r. w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2009 1963 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/114/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009r. w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1964 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/115/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 1950 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/311/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1951 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1952 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2009 1940 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/511/2009 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2009 1943 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 20 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę miasto Chełmno
2009 1947 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 1948 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
2009 1949 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2009 1953 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego.
2009 1954 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Górzno.
2009 1955 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1956 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
2009 1957 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 1946 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2009 Rady Miasta I Gminy Łasin z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.
2009 1958 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/396/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2009 1959 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2009 1960 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/398/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.
2009 1961 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/399/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2009 1944 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 28 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1945 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 28 października 2009r. w sprawie regulaminu podziału i przyznawania specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2009 1965 2009-11-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Toruński z dnia 21 października 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków.
2009 1942 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 224/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski"
2009 1941 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 223/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 października 2009r. w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski
2009 1967 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kikół
2009 1968 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
2009 1969 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 9 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół
2009 1966 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/60/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej
2009 1970 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/09 Rady Gminy Choceń z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1971 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Choceń w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu
2009 1972 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2009 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuchowie
2009 1973 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr VII/84/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2010 r.
2009 1974 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr VII/85/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami na terenie gminy Osielsko oraz wprowadzenia dodatkowego oznakowania, w które winny być zaopatrzone taksówki
2009 1975 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr VII/86/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób taksówkami na terenie gminy Osielsko
2009 1976 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli
2009 1977 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 października 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2009 1978 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek”
2009 1979 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Włocławek”
2009 1980 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2009 1981 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2009 1982 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 267/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2010
2009 1983 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 268/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świecie