Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Październik 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1621 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1622 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1623 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1628 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXV/162/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 sierpnia 2009r. sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1624 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2009 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru.
2009 1629 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Miasta Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2009 1615 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXXII/223/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym.
2009 1625 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kikół, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 1634 2009-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie
2009 1617 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów jej przyznawania.
2009 1616 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Gniewkowo.
2009 1618 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Gniewkowo.
2009 1619 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/339/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie.
2009 1620 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2009 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju.
2009 1626 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych.
2009 1631 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/47/2009 Rady Gminy Sadki z dnia 3 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sadki.
2009 1613 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXXII/219/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1614 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXXII/220/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2009 1612 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXXII/217/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia ulic: 17 Stycznia, Bohaterów Września, Jagodowej, H. Sienkiewicza oraz Księdza Jana Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych.
2009 1635 2009-10-02 Porozumienie Porozumienie Rady Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2009r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem włocławskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2009 1633 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2009 Rady Gminy Zbójno z dnia 8 września 2009r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze gminy Zbójno oraz ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie.
2009 1632 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 8 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulic w mieście Piotrków Kujawski do kategorii dróg gminnych.
2009 1630 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osówiec.
2009 1627 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr 259/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych oraz żłobku.
2009 1611 2009-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 228/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złotniki Kujawskie.
2009 1636 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Turka
2009 1637 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Józefkowo, obręb Żagno
2009 1641 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Sypniewo, gm. Więcbork
2009 1642 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork
2009 1643 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale nr XXIX/274/2005 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Więcbork (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 77, poz. 1421)
2009 1644 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/68/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mrocza
2009 1645 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/69/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
2009 1646 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1647 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1648 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 2 września 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1649 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1650 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1652 2009-10-06 ANEKS Aneks nr ANEKS Nr 15 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 września 2009r. do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy, zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
2009 1651 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/943/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009
2009 1638 2009-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE Nr 229/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie
2009 1639 2009-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE Nr 230/09 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 1 października 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogóźno
2009 1640 2009-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE Nr 232/2009 Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 6 października 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipno
2009 1665 2009-10-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 2 października 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/540-ZTO-B/254/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła
2009 1664 2009-10-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 września 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-60(5)/2009/388/VIII/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 1663 2009-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 2 października 2009r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Żninie
2009 1653 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek
2009 1654 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2009 1655 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/208/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1658 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250//2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1656 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 września 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1657 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/09 Rady Miasta I Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1659 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/293/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Chełmża
2009 1660 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/298/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełmża
2009 1661 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/300/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Dziemiony, gmina Chełmża
2009 1662 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLV/303/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2009 1674 2009-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 21 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębowa Łąka przeprowadzonych w dniu 20 września 2009 r.
2009 1675 2009-10-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 21 września 2009r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej Grudziądza
2009 1670 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2007-2011
2009 1673 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2009r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia.
2009 1672 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2354C Szelejewo - Oćwieka, położonej w Szelejewie i Oćwiece, Gmina Gąsawa
2009 1671 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XIX/295/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2009r. Uchwała w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Aleksandrowskiego
2009 1668 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXX/183/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Choceń w obrębie Jarantowice na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 87, 88/1, 86/2, 85, 84/1, 84/2, 55/3, 55/4, 54/3, 54/2, 54/1, 53/2 przeznaczony pod funkcję mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi.
2009 1676 2009-10-13 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Toruń z dnia 15 września 2009r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego.
2009 1666 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/332/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2009 1667 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/347/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożno-Parcele.
2009 1669 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/09 Rady Gminy Topólka z dnia 3 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego - obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć przez dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole.
2009 1678 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym
2009 1677 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2009 Rady Miasta I Gminy Łasin z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łasin.
2009 1679 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2009 Rady Miasta I Gminy Pakość z dnia 17 września 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów.
2009 1684 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 1685 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr 33/2009 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 18 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich.
2009 1692 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/123/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 23 września 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2009 1693 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/124/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 1686 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2009 1690 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mogilno.
2009 1691 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/09 Rady Miasta I Gminy Mogilno z dnia 23 września 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Mogilnie.
2009 1696 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2009 Rady Gminy Kęsowo z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2009 1681 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Tuchola, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2009 1682 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/337/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz doradców metodycznych i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Tuchola.
2009 1683 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Legbądzie.
2009 1687 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2009 1688 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu tucholskiego.
2009 1689 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat tucholski.
2009 1680 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 września 2009r. w sprawie utworzenia w Płonkowie parku kulturowego pn. „Park Kulturowy – Kościół pw. Św. Oswalda”.
2009 1698 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 1699 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 1694 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/170/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 1695 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/172/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/134/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżaw, najmu i użyczenia.
2009 1697 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/158/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 25 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1701 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/944/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w 2009 r.
2009 1702 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/945/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009r. sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
2009 1703 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/946/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu „Zdolni na start – II edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2009/2010 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2009 1700 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 627/09 Rady Miasta Toruń z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kaszczorek” w Toruniu, dla terenów położonych u zbiegu ulic: ul. Turystycznej, ul. Gościnnej, ul. Na Przełaj i ul. Zakole
2009 1704 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/351/2009 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 24 września 2009r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 2502C położonej na terenie gminy Złotniki Kujawskie kategorii drogi powiatowej
2009 1705 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/09 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych
2009 1706 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/09 Rady Miasta I Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych
2009 1707 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/186/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie
2009 1708 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/188/09 Rady Miasta I Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2009 1710 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 września 2009r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
2009 1709 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim
2009 1712 2009-10-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2009 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu z dnia 21 września 2009r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego)
2009 1713 2009-10-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 października 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179-ZTO-E/740/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Mondi Świecie Spółka Akcyjna z siedzibą w Świeciu, określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła
2009 1711 2009-10-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 21 września 2009r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2009 1714 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/185/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów płatności i sposobu jej poboru.
2009 1716 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dragacz
2009 1717 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2009 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania
2009 1721 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1720 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2009 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 września 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1726 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2009 r.
2009 1718 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród
2009 1719 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1722 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XL/302/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Szubin
2009 1725 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie
2009 1723 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XLII/584/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 września 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Nakle nad Notecią
2009 1724 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XLII/585/2009 Rady Miasta I Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią
2009 1715 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka w sołectwie Pigża
2009 1745 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/32/09 Rady Gminy Unisław z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Parku Wiejskiego w Unisławiu”
2009 1746 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/33/09 Rady Gminy Unisław z dnia 28 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1747 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/09 Rady Gminy Unisław z dnia 28 września 2009r. w sprawie regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród
2009 1748 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/35/09 Rady Gminy Unisław z dnia 28 września 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1727 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2009 Rady Miasta Kowal z dnia 25 września 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Kowal na lata 2009-2014
2009 1728 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/78/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Białowieża
2009 1729 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/79/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drążno
2009 1730 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/80/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drzewianowo
2009 1731 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/81/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Izabela
2009 1732 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/82/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jeziorki Zabartowskie
2009 1733 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/83/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kaźmierzewo
2009 1734 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/84/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kosowo
2009 1735 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/85/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krukówko
2009 1736 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/86/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Matyldzin
2009 1737 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/87/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ostrowo
2009 1738 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/88/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rościmin
2009 1739 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/89/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Samsieczynek
2009 1740 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/90/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wiele
2009 1741 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/91/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Witosław
2009 1742 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/92/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wyrza
2009 1743 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/94/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1744 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/95/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
2009 1758 2009-10-28 Informacja Informacja Starosty Brodnickiego z dnia 21 września 2009r. informacja Starosty Brodnickiego z dnia 21 września 2009r.w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla części obrebu Brodnica - Miasto
2009 1749 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/784/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
2009 1750 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/787/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2009 1751 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/791/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy polegającego na ograniczeniu świadczeń zdrowotnych
2009 1752 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/792/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej
2009 1753 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/809/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy nabrzeżu rzeki Brdy
2009 1754 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 września 2009r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 1755 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radziejów
2009 1756 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1757 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1772 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/434/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/372/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1773 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/435/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Koronowa ze specjalnego funduszu nagród
2009 1774 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/436/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie” i nadania jej statutu
2009 1775 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/437/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie
2009 1770 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/273/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania, w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie gminy Dobrcz.
2009 1784 2009-10-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 9 października 2009r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w celu uzupełnienia Rady
2009 1771 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gniewkowie
2009 1782 2009-10-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 14 października 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie w okręgu wyborczym nr 3
2009 1759 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/142/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 września 2009r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2009 1760 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/144/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 września 2009r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrostkowo na lata 2009-2013.
2009 1776 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali.
2009 1777 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1778 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/09 Rady Miasta I Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2009 1766 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/302/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2009 1767 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/09 Rady Powiatu Włocławski z dnia 24 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta nauczyciela.
2009 1762 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/345/2009 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2009 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez powiat inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej.
2009 1783 2009-10-30 Informacja Informacja Wójta Gminy Dobrcz z dnia 10 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrcz za 2008 r.
2009 1763 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Łysomice.
2009 1764 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 24 września 2009r. w sprawie regulaminu korzystania ze słupów i tablic ogłoszeniowych stanowiących własność gminy Więcbork.
2009 1765 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/308/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 24 września 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego usytuowanego przy Gimnazjum w Więcborku ul. 600-lecia 4.
2009 1779 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 7 października 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo.
2009 1769 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/272/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Dobrcz, Stronno oraz Nekla.
2009 1761 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli oraz uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2009 1780 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 9 października 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1781 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 9 października 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2009 1768 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/09 Rady Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.